X
جواد قانع الحسینی - برنامه نویس موبایل و دستگاه های قابل حمل - دفترچه راهنمای کنکور 91

به وب جواد قانع الحسيني خوش آمديد من جواد قانع الحسيني دانشجو کارداني کامپيوتر دانشکده فني شهيد منتظري مشهد *-* عاشق برنامه نويسي موبايل *-* متولد ماه مهر و بچه محله امام رضا (ع) *-* برنامه نويسي رو با وي بي شروع کردم الان هم تو کار جاوام *-* يه دهه هفتادي ديگه *-*

به نام خداوند بخشنده مهربان
تاريخ : 18 اردیبهشت 1391
نويسنده : جواد قانع الحسینی
سلام به هم خوانندگان عزیز امروز
براتون دفترچه کنکور کاردانی فنی و حرفه ای سال 1391 رو میذارم


http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=194متن کامل دفترچه در ادامه مطلبفهرست مندرجات
عنوان صفحه
مقدمه . 1
-1 تعاريف. 1
1- -2 شرايط عموم ي و اختصاص ي داوطلبان و همچنين مقررات وظيفه عمومي (فقط براي برادران). 2
2- -3 سهميه داوطلبان شاهد و ايثارگر. 3
-4 شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي. 3
-5 ضوابط تحصيل در دوره نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي. 4
4- -6 ضوابط تحصيل در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي. 5
-7 انتخاب رشته. 5
5- -8 ظرفيت پذيرش، نحوه گزينش و سهميه بومي. 6
6- -9 تكاليف داوطلبان براي شركت در آزمون. 7
7- -10 نحوه تنظيم تقاضانامه ثبت نام. 8
- توصي ههاي مهم. 9
-11 امتحانات. 9
- جدول شماره 1- عناوين، تعداد سؤال، ضرايب و منابع آزمون دروس عمومي و پايه براي كليه رشته هاي امتحاني. 9
10- - جدول شماره 2- عنوان و كد رشته امتحاني، عنوان و كد رشته هاي تحصيلي در دوره كارداني، عناوين و منابع آزمون. 13
14- - جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشت ههاي امتحاني آزمون. 20
- جدول شماره 4- نام و كد استان، نا م و كد شهرستان محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و يا اقامت. 21
- جدول شماره 5- فهرست شروع و ختم كدرشته مح لهاي انتخابي به تفكيك رشته امتحاني و نوع دوره. 22
23- - جداول شماره 6 تا 115 - محل تحصيل و ظرفيت پذيرش كدرشت ه محل هاي آزمون. 51
52- - جدول شماره 116 - آدرس و شماره تلفن دانشكده و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف هاي. 54
55- - جدول شماره 117 - آدرس و شماره تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي. 61
- فرم پي ش نويس تقاضانامه ثبت نام. 62
برنامه زمان بندي مراحل مختلف آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد
(آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي) سال 1391
موضوع تاريخ
ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد (آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و
. حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي) 1391
1391/2/ 1391/2/18 تا 25
استقرار اطلاعات ثبت نامي داوطلبان بر روي سايت سازمان براي مشاهده يا ويرايش اطلاعات.
د. 􀥰 د 􀦗 وا􀡜􀧅 داده 􀭉 ا􀢋􀶇􀶐􀭃 وص، 􀪍􀤆 ن 􀬌 ا􀰭 بان 􀵎 بات داوط 􀦺کا􀬯 􀬘 ود و 􀥴 ی 􀨗 جام 􀧅 ی ا 􀨠􀦷 ر􀶱􀷱􀶔 ورت ا 􀪍􀦬 رًا 􀶬􀡗􀣊􀦃 ی، 􀨞􀵎 اطلاعات داوط 􀬡و􀦦􀬽 ش 􀧀ا􀭌 * توجه: و
1391/2/ 1391/2/20 تا 27
1391/5/ 1391 و 30 /5/ انتشار اطلاعيه توزيع اينترنتي كارت و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و سايت سازمان. 23
1391/6/ 1391 تا 2 /5/ دريافت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طريق سايت سازمان. 31
برگزاري آزمون ورودي دور ه هاي ك ارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني
1391/6/ و حرفه اي سال 1391 . جمعه 3
اعلام نتايج نهايي رشته هاي متمركز و اعلام اسامي معرف ي شدگان چند برابر ظرفي ت رشت ه هاي
نيمه متمركز براي انجام معاينه و آزمون عملي.
دهه آخر شهريورماه 1391
استقرار كارنامه نهايي آزمون ورودي دور ه هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكد ههاي تحت پوشش
دانشگاه فني و حرفه اي سال 1391 بر روي سايت سازمان.
هفته آخر مهرماه 1391
به داوطلبان توصيه مي شود تا پايان مراحل مختلف آزمون دور ههاي كارداني پيوسته نظام جديد (آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي
و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي) سال 1391 مطالب نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان را مطالعه و پيگيري نمايند.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 1
باسمه تعالي
مقدمه :
با حمد و سپاس بيكران به درگاه خداوند متعا ل و طلب استمداد از ا و ، هفدهمين آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد (آموزشكده هاي تحت پوشش
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي) سال 1391 بر اساس مصوبات مربوط و به منظور انتخاب شايست ه ترين افراد ،
توزيع مناسب پذيرفت ه شدگان در رشته هاي تحصيلي مورد نياز كشور، ايجاد شرايط مناسب براي شرك ت كنندگان و تخصيص امكانات آموزش عالي براي
افراد مستعدتر برگزار مي گردد.
ضمن آرزوي موفقيت براي يكايك داوطلبان گرامي ، توصيه مي شود كه كليه ضوابط و شرايط مندر ج در اي ن دفترچه را با دق ت مطالع ه و بر اسا س آن نسبت
به تكميل تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.
-1 تعاريف :
مفاهيم بعض ي از اصطلاحات ي كه دراين دفترچه به كار مي رود عبارتند از:
الف) دانشگاه فني و حرفه اي: منظور دانشكده ها و آموزشكده هايي است كه داراي مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فناور ي و مجري د وره هاي كاردان ي
علمي كاربردي (فني و حرفه اي) مي باشد.
ب) مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي: منظور مؤسسات آموزشي هستند كه براساس نظام آموزشي مصوب وزارت علوم، تحقيقا ت و
فناوري مبادرت به پذيرش دانشجو م ينمايند.
ج) مقطع تحصيلي : مقطع تحصيلي نشانگر طول مدت تحصيل و مدرك اعطايي در پايان تحصيل است كه در اين آزمون، كارداني مي باشد. كليه مقررات
آموزشي اين مقطع، همان آيين نامه هاي آموزشي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تاب ع وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد.
د) فارغ التحصيل: فارغ التحصيل كسي است كه به دريافت مدرك تحصيلي داراي ارزش كارداني (فوق ديپلم) يا بالاتر نايل شده است.
ه ) دانشجو : فردي است كه در يكي از مراكز آموزش عالي و يا آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي پذيرفته شده و در آن واحد آموزشي
ثبت نام كرده باشد.
و) دانشجوي اخراجي : كسي است كه قبلا در يكي از مراكز آموزش عالي و يا آموزشكده هاي فني و حرفه اي به تحصيل اشتغال داشته و به دلايلي از
ادامه تحصيل محروم گرديده است.
ز) دانشجوي انصرافي : دانشجويي است كه قبلا در يكي از مراكز آموزش عالي و يا آموزشكده هاي فني و حرفه اي پذيرفته شده و برابر آيي ننامه مربوط،
انصراف قطعي از تحصيل داده و فرم مخصوص را تكميل و به تأييد مراجع ذيربط رسانده است.
ح) دانش آموز هنرستان: به كسي اطلا ق مي شود كه ه م اكنون در يكي از رشت ه هاي دوره متوسطه نظام جديد شاخ ه فني و حرف ه اي و يا شاخه كاردانش
به صورت روزان ه ، بزرگسالان يا داوطلب آزاد مشغول به تحصي ل مي باشد و حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1391 موفق به اخذ گواهينامه پايان
تحصيلات دوره متوسطه نظام جديد خواهد شد.
ط) فارغ التحصيل هنرستان : به كسي اطلا ق مي شود كه موفق به اخذ گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام جديد در يكي از رشت ه هاي شاخه
فني و حرف هاي و يا شاخه كاردانش شده است.
ي) فارغ التحصيل فني و حرفه اي نظام قديم : كسي است كه دوره چهارسال ه (نظام قديم ) آموزش متوسطه را د ر يكي از رشته هاي هنرستان هاي فني
و حرفه اي و يا كشاورزي با موفقيت به پايان رسانيده و داراي ديپلم كامل (نظام قديم ) در رشته مورد نظر باشد.
ك) استان بومي: استان محل اخذ ديپلم داوطلب مي باشد.
ل) كد رايانه اي كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه : عبارت است از عدد چهار رقم ي كه بر اساس عنوان رشته تحصيلي دوره
سه ساله هنرستان و به نام كد رايانه اي در كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه مشخص و درج گرديده است.
-2 شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان:
2 همين - داوطلبان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل باشند و برادرا ن بايد از لحاظ مقررات وظيفه عموم ي (مطابق بندهاي ردي ف 3
دفترچه) منعي نداشته باشند.
-2-1 شرايط عمومي:
الف) اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اسلام، مسيحيت، يهودي و زرتشتي).
ب) نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران.
توضيح: مصاديق عناد عبارتند از:
1) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي ايران.
2) داشتن وابستگي تشكيلاتي به گروه كهاي محارب.
3) پرداخت كمك مالي به گروه كهاي محارب يا هواداري تشكيلاتي نمودن از آن گروه كها و يا داشتن عضويت در آنها.
4) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.
ج) عدم احراز فساد اخلاقي.
توضيح: مصاديق فساد اخلاقي شامل اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا م يباشد.
د) برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته يا رشته هاي انتخابي.
-2-2 شرايط اختصاصي:
الف) دارا بود ن گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام جديد در يكي از رشته هاي شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش و يا احراز شراي ط
فارغ التحصيلي در يكي از رشته هاي مذكور تا پايان شهريور ماه سال 1391 و يا ديپلم فني و حرفه اي دور ه چهار ساله (نظام قديم).
تبصره: داوطلباني كه حد نصاب نمره قبولي يكي از كدرش ت ه هاي مشخص شده در اين دفترچه را كسب نمايند ولي تا پايان شهريور ماه سال 1391 موفق به
دريافت گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر نشوند، مشمول يكي از وضعي تهاي ذيل خواهند بود:
1) در صورتي كه كد رشته قبولي پذيرفته شده در نيمسال اول باشد، قبولي ايشان ملغي و اجازه ثب تنام نخواهند داشت.
2) در صورتي كه كد رشته قبول ي پذيرفته شد ه در نيمسال دوم باشد و تا پايان دي ماه سال 1391 موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيلات دوره
متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثب تنام در نيمسال دوم را خواهند يافت و در غير اينصورت قبولي آنان نيز ملغي است.
ب) برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته يا رشت ههاي انتخابي.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 2
-2-3 مقررات وظيفه عمومي:
براساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي داوطلبان مرد لازم است يكي از شرايط مشروحه ذيل را دارا بوده و حسب مورد يكي از كدهاي
ده گانه ذيل را در بند 14 فرم تقاضانامه ثب تنام اينترنتي خود درج نمايند.
كد 1) داوطلبان داراي كارت پايان خدمت.
كد 2) داوطلبان داراي كارت معافيت دائم ( كفالت ، پزشكي و موارد خاص).
كد 3) داوطلبان داراي برگ معافيت پزشكي بدون غيبت، مشروط بر آ نكه مدت آن سپري نشده باشد و ضمن آنكه از تاريخ اخذ ديپلم مشمول نيز نبايد
بيش از يك سال گذشته باشد.
كد 4) داوطلبان داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت، كه مهلت اعزام مندرج در آن سپري نشده باش د . ضمن آنكه از تاريخ اخذ ديپلم مشمول نيز
نبايد بيش از يك سال گذشته باشد.
كد 5) فارغ التحصيلان مقطع ديپلم متوسطه كه به صورت حضوري و پيوسته تحصيل نموده اند و از تاريخ فراغت آنان بيش از يك سال سپري نشده باشد.
كد 6) متولدين سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثب تنام، كارت معافيت دائم (معافيت رهبري) را ارائه نمايند.
كد 7) داوطلبان متولد شهريور سال 1341 و قبل از آن، مشروط بر آنكه تغيير سن نداشته باشند.
كد 8) متعهدين خدمت در وزارتخانه ها و سازما ن ها كه پس از انجا م تعهد خدمت معاف مي باشند، در صورت ارائه موافقت نامه از بالاترين مقام وزارت يا
سازمان متبوع.
كد 9) طلا ب علوم ديني داراي معافيت تحصيلي، به شرطي كه مركز م ديريت حوزه هاي علميه و يا شوراي مديريت حوزه علميه خراسا ن يا اصفهان تأييد
با همان م عافيت تحصيلي « طلبه قادر است ضمن اينكه در حوزه به تحصيل اشتغال دارد به موازات آن در دوره كارداني نيز تحصيل نمايد » نمايد كه
حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دوره كارداني پيوسته بلامانع است . بديهي است در هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه را خاتمه يافته
اعلام نمايد، مشمول ديگر نم يتواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي استفاده كند و بايد خود را به سازمان وظيفه عمومي محل معرفي نمايد.
كد 10 ) دانشجويان انصرافي به شرط اينكه يك سال از تاريخ انصراف آنان سپري نشده باشد.
تبصره: دانشجوياني كه در سن مشموليت بيش از يك بار از تحصيل انصراف داده باشند، مجاز به شركت در آزمون نيستند.
* تذكرات مهم:
1) دانشجوياني كه در سن مشموليت بيش از يك بار از تحصيل انصراف داده باشند، مجاز به شركت در آزمون نيستند.
2) دانشجويان اخراجي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجاز به ثب تنام و شركت در آزمون نم يباشند.
2 سال م يباشد. / 3) سقف سنوات تحصيل در مقطع كارداني حداكثر 5
4) سربازان شاغل به خدمت جهت تحصيل در مقطع كارداني از خدمت ترخيص نخواهند شد.
5) كليه ضوابط و مقررات وظيفه عمومي به شرح مندرج در بندهاي ياد شده و تبصر ه هاي آن عينأ براي كليه داوطلبان (اعم از متمركز و نيم ه متمركز )
آزمون ورودي دوره كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكد ههاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي سال 1391 معتبر و لازم الاجرا مي باشد.
* يادآوري هاي مهم:
-1 افرادي كه داراي گواهينامه دوره پي ش دانشگاهي و يا ديپلم كامل متوسطه نظام جديد يا قدي م نظري مي باشند، اجازه ثبت نام و شركت در اين آزمون را
ندارند و در صور ت شركت متخلف شناخته ش د ه و در هر مرحله از تحصي ل كه باشند ، قبولي آنان لغ و و از ادامه تحصي ل آنها ممانت بعمل آمد ه و ملزم به
پرداخت غرامت خواهند بود.
-2 پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون كارداني نظام جديد آموزشكد ه هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي سال 1390 (اعم از متمركز و نيمه متمركز)
اعم از اينكه ثبت نام نموده و يا ثبت نام ننموده باشند، اجازه ثبت نام و شركت در اي ن آزمون را ندارند.
-3 دانشجويان دور ههاي شبانه (نوبت دوم) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي كه از
معافيت تحصيلي استفاده نم ي كنند، مي توانند بدون انصراف ا ز تحصيل در اين آزمون ثبت نام و شرك ت نمايند . بديهي است اين دسته از داوطلبان در
صورت موفقيت و قبل از ثبت نام در كدرشته قبولي جدي د ، لازم است از مؤسسه محل قبولي خود تسويه حساب كامل نموده و گواهي مربوط را به مركز
ذيربط ارائه نمايند. لازم به توضيح است اين دسته از داوطلبان پس از انصراف قطعي اجازه بازگشت و ادامه تحصيل در كدرشته قبولي قبلي خود را
نخواهند داشت.
* يادآور مي شود محل جديد تحصي ل ، سوابق تحصيلي محل قبلي اي ن دسته از دانشجويان را مطابق ماده 63 آ ئين نامه آموزشي مورد بررس ي و واحدهاي
درسي قابل قبول را مشخص و خواهد پذيرفت.
-4 دانشجويان دوره هاي شبانه (نوبت دوم) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي كه از
معافيت تحصيلي استفاد ه مي كنند در صور ت تمايل به ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمو ن ، الزامأ بايد پس از انصراف قطعي از تحصي ل ، خود را به
حوزه هاي وظيفه عمومي معرفي و به خدمت اعزام شون د . بديهي است اين دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظيفه اجازه ثبت نام و
شركت در اين آزمون را خواهند داشت.
-5 دانشجويان اخراجي موضوع ماده 29 آيين نامه آموزشي نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حسا ب كامل با مؤسسه ذيربط و
همچنين اداره كل امور دانشجويا ن داخل و صندوق رفاه دانشجويان و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) اجازه ثبت نام در اين آزمون
را خواهند داشت. بديهي است اين دسته از داوطلبان مي توانند كليه تعهدات مربوط را پ س از اتما م تحصيلات خود به صورت يكجا به انجام برسانند.
-6 با توجه به محدوديت امكانات دانشگا ه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادلانه فرص تهاي موجود بين تمامي متقاضيا ن ، آن دسته از
داوطلباني كه قب لا با استفاده از امكانات دولت ي (آموزش رايگان ) تحصيلات خود را در رشت ه اي به اتمام رسانيد ه اند، مجاز به شركت و انتخاب دوره
روزانه در اين آزمون نم ي باشند. اين قبيل از داوطلبان د ر صورت تمايل مي توانند براي رشت ههاي دوره شبانه و يا مؤسسات غيرانتفاعي، متقاضي شوند
و يا در صورت قبولي در دوره روزانه بايد برابر ضوابط مربوط با پرداخت شهريه ادامه تحصيل نمايند.
-3 سهميه داوطلبان شاهد و ايثارگر:
ذي ل ، متقاضي استفاده از سهميه شوند. « ج» و « ب» ،» الف » هر يك از داوطلبان متقاضي سهميه شاهد و ايثارگر مي توانند بر اساس شرايط خود در بندهاي
الف ) رزمندگاني كه بر اساس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگا ن و جهادگران
1367 حداقل شش ( 6) ماه متوال ي يا متناوب داوطلبانه در /6/ 1359 لغايت 31 /6/ داوطلب بسيجي به دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالي از تاري خ 31
مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد ح ق عليه باطل حضور داشت ه اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيرب ط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت
جهاد كشاورزي ) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نماين د ، تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد
مشترك سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تأييد نهايي قرار گيرد.
* تذكر مهم: داوطلبان متقاضي ا س تفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از
سهميه رزمندگان، نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در بند 11 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايند.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 3
تبصره 1: مناطق عملياتي بر اساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي شود.
تبصره 2: مدت حضور يا خدم ت در جبه ه سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و مأموريت هاي خدمتي پرسنل وزارتخان ه ها ، سازمان ها و
ارگان هاي نظامي در جبهه و نيز طرح 6 ماهه دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ، حضور داوطلبانه تلقي نمي شود.
تبصره 3: بسيجيان فعال و عادي پايگا ههاي مقاومت بسيج، مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نم يشوند.
تبصره 4: فرزندان و همسران رزمندگا ن (داوطلباني كه پدر، يا مادر و يا همسر آنان فقط داراي مدت حضور در جب ه ه مي باشند) مشمول استفاده از سهميه
رزمندگان نمي باشند.
تبصره 5: كد رهگيري 12 رقمي ارگا ن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي هر آزمون و هر سال متفاوت اس ت . لذا داوطلبان بايد براي هر آزمون، كد
رهگيري جديد از ارگان ذيربط دريافت دارند.
ب ) جانبازان 25 تا 69 % ، فر زند و همسر جانبازان 50 % و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنين فرزندان و همسران شهدا، مفقودين و اسرا و
جانبازان 70 % و بالاتر و خانواد شهد ا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهي د ) براي استفاده از سهمي ه مربوط ، لازم است كد ايثارگري مندرج بر روي كارت
ندارند. « سايت ايثار » ايثار پدر و يا مادر و يا خود داوطلب را در بند 11 فرم تقاضانامه ثب تنام درج نمايند و نيازي به مراجعه به
1367 ، حداقل 6 ماه /6/ 1359 لغايت 31 /6/ ج) آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه از تاريخ 31
پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشت ه اند، با تأييد بالاترين مقام هر
يك از نيروهاي مسلح (ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيبان ي نيروهاي
مسلح و ستاد كل نيروهاي مسل ح ) مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده نماين د . اين قبيل افراد م ي توانند ضمن مراجعه به واحدهاي تابعه و تكميل
فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان آزمون مربوط اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثب ت نام توسط ست اد كل نيروهاي مسلح
جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد.
* تذكرات مهم:
-1 داوطلبان استفاده كننده از سهميه ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي، در صورت عدم ت أييد سهميه به واحدهاي تابعه
شهرستان محل تشكيل پرونده ذيربط مراجعه نمايند.
-2 آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، از سال 1384 به بعد در آزمون آموزشكد ه هاي فني و حرف ه اي پذيرفته شده اند، اعم از
اينكه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثب تنام كرده و يا نكرده باشند، براساس آيي ننامه اجرايي قانون س ه ميه رزمندگان ، حق
استفاده مجدد از سهميه مذكور را در اين آزمون را نخواهند داشت.
-3 بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنام ه ريزي كنكور ، آن دسته از داوطلبان سنوات قبلي كه با استفاده از سهميه شاهد و
قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود يك بار ديگر مجاز به « غيرروزانه » ايثارگر در رديف پذيرفت ه شدگان رشته هاي تحصيلي
استفاده مجدد از سهمي ههاي مربوط در اين آزمون م يباشند.
-4 شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي:
داوطلبان شركت كننده اتباع غيرايراني، بايد علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط ذيل بوده و بند 15 تقاضانامه ثب ت نام اينترنت ي
را، علامتگذاري و تكميل نمايند.
-1 ثبت نام پذيرفته شدگان غيرايراني در آزمون و اجراي روند امور كنسولي آنا ن ، بر اساس مفاد شيو ه نامه ثبت نام دانشجويان غيرايراني مصوب سال 89 به
قابل دسترس مي باشد) www.msrt.ir/sites/iso : 89 انجام مي پذيرد. (شيوه نامه مزبور از طريق نشاني اينترنتي /7/ 41 مورخ 20 /12/ شماره 28707
-2 پذيرفته شدگان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچ ه راهنماي آزمون بوده و در صورت عدم احراز شرايط م ندرج در دفترچه، هيچ عذري
مبني بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه پذيرفته نيست.
-3 فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران و داراي اقامت قانوني، مجاز به شركت در آزمون دور ه هاي كارداني پيوسته نظام جديد سال 1391
مي باشند. ثبت نام اتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي و يا شناسايي زير م يباشد.
-3-1 گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد.
-3-2 دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
-3-3 كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال 1390 ، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
-3-4 كارت آمايش مرحله هفتم صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
-3-5 فقط اتباع غيرايراني مقيم كه از هنرستان هاي فني و حرف ه اي يا كاردان ش داخل كشور جمهوري اسلامي ايران فار غ التحصيل شده اند، مجاز به
شركت در اين آزمون م يباشند.
تبصره: در هر مرحل ه اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعلام شده فو ق الذكر، از سوي مراجع ذيصلاح تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا
تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل خواه دآمد.
-4 چنانچه پذيرفت هشدگان غيرايراني در زمان ثب تنام بند 15 تقاضانامه را علامتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
14 ديپلم فني و حرف ه اي و يا كاردانش، براي ثبت نام و ادامه تحصيل در رشته هاي تحصيلي مقطع كارداني پيوسته الزامي / -5 داشتن حداقل معدل كل 00
مي باشد.
-6 تحصيل همزمان اتباع غيراي ر اني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگا ه هاي پيام نور، جامع علمي كاربردي و مراكز
جامعه المصطفي(ص) العالميه و آموزش عالي اهل بيت(ع) ممنوع مي باشد.
-7 اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشت ه هاي تحصيلي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نم ي باشند .
بديهي است در صورت پذيرش و اعلام قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،
تلقي مي گردد. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داو ط لبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور « كان لم يك ن »
درج شده است.
-8 پذيرش اتباع غيرايراني در رشت ه هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود (از جمله تعهدات استخدام ي ) و رشته هاي خاص و
حساس اكيداً ممنوع م يباشد. توضيح و فهرست اين رشت هها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.
-9 پذيرفته شدگان غيرايراني همانند پذيرفت ه شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند
بود.
-10 كليه پذيرفته شدگان غيرايراني دوره روزانه دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عال ي ، موظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مفاد شيو ه نامه ثب ت نام
مصوب سال 89 به صورت 80 % شهريه دور ههاي نوبت دوم (شبانه) مي باشند.
-11 كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثب ت نام و شركت در آزمون دور ه هاي كارداني پيوسته نظام جديد سال 1391 ، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعلام
و ورود به لينك مربوطه www.sanjesh.org : شده، لازم است در زمان ثب ت نام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشان ي
نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطلاعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كد پي گ يري 13
رقمي داده خواهد شد كه داوطلب م ي بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند 15 تقاضانامه ثب ت نام اينترنتي، پي ش بيني شده است درج
نمايند.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 4
-5 دوره هاي نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي
بر اساس ضوابط و شرايط ذي ل براي رشته هاي تحصيلي دوره هاي نوبت دوم (شبانه ) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي نيز از طري ق
آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكد ههاي فني و حرف هاي سال 1391 دانشجو پذيرفته مي شود.
-5-1 شرايط داوطلبان
الف ) داوطلبا ن متقاضي تحصي ل در رشت ه هاي تحصيلي دوره هاي نوبت دوم (شبانه ) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي ، لازم است واجد
شرايط عموم ي و اختصاصي (شرايط مندرج در صفحه 1) و مقررات وظيفه عمومي (شرايط مندرج در صفحه 2) اين دفترچه باشند.
ب ) كليه متقاضيان ورو د به دوره هاي نوبت دوم (شبانه ) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي سال 1391 ، لازم اس ت در آزمون ورودي
دوره هاي كارداني پيوسته نظام جدي د سال 1391 ثبت نام و برابر ضوابط در امتحانات شركت نمايند.
ج ) كليه داوطلبان مجاز ب ه انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره هاي نوبت دوم (شبانه ) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي، مي باشند. اولويت
انتخاب از نظر دوره روزانه يا نوبت دوم (شبانه) بستگي به نظر داوطلب دارد. لذا كليه داوطلبان لازم است در زمان انتخاب رشته در اين زمينه با دقت و
با رعايت كليه جوانب امر، تصميم گيري نمايند.
د ) مواد امتحاني و ضرايب دروس آزمون هر يك از رشت ههاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) همانند مواد امتحاني و ضرايب دروس دوره روزانه م يباشد.
-5-2 ضوابط تحصيل در دور ههاي نوبت دوم (شبانه)
الف) دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي، در صورت وجود امكانات و تأمين بودجه و نيز تمايل
مي توانند با سپرد ن تعهد محضري به منظور تعيي ن بازپرداخت بدهي ، ازتسهيلا ت رفاهي استفاده نمايند.
ب ) دانشجويا ن دوره نوبت دوم (شبانه ) تابع مقررات آموزشي دانشجويان دوره روزانه خواهند بود، مگر در موارد ي كه در آيين نامه طرح ايجاد دور ه نوبت
دوم (شبانه ) مستثني شده است .
ج ) انتقال دانشجويان دوره هاي نوبت دوم (شبانه ) به دوره هاي روزانه ممنوع مي باشد.
تبصره: انتقال و تغيير رشته گرايش دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه)، منحصراً براي دوره نوبت دوم (شبانه) با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط
امكان پذير خواهد بود.
د ) طول دوره تحصيلي در مقطع تحصيلي كارداني برابر ضوابط مربوط خواهد بود.
ه ) مقررات دور ههاي نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي، تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري م يباشد.
و ) برنامه هاي آموزشي دوره نوبت دوم (شبان ه ) عيناً همان برنام ههاي آموزشي دوره هاي روزان ه است .
ز ) ساعت تشكيل كلا سهاي دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي، پذيرفته شده تعيين و اعلام مي شود.
ح ) پذيرفته شدن در دور ه هاي نوبت دوم (شبانه) به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون ورودي دور ه هاي كارداني پيوسته نظام جديد،
محسوب نم يشود.
ط) تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسا ل تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررا ت در اختيار شوراي آموزشي آموزشكده تحت پوشش دانشگاه
فني و حرف هاي ذيربط خواهد بود.
ي) از پذيرفته شدگان در دور ه نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي مطابق جدول ذيل شهريه اخذ خواهد ش د (كليه
مبالغ به ريال مي باشد).
*1391- جدول شهريه ثابت و متغير دوره نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف هاي براي پذيرفته شدگان سال تحصيلي 92
شهريه متغير دروس
در صورت وجود در برنامه
عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي عملي آموزشي (هرواحد)
با ساعات اجراي معين در هفته
شهريه ثابت
براي هر نيمسال
تحصيلي
عمومي پايه نظري
اصلي و
تخصصي
(نظري)
2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت
كارآموزي
يا كارورزي
پايان نامه
يا پروژه
385/000 192/500 275/000 231/000 181/500 121/000 99/000 60/500 1/050/000
* - شهريه هاي متغير در هر سال تحصيلي به ميزان 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش م ييايد.
* - در دور ههاي تابستاني، شهريه ثابت به ميزان 50 درصد شهريه ثابت نيمسال قبل و شهريه متغير مانند نيمسال قبل محاسبه م يگردد.
* نكته مهم : هرگونه تغيير در شهريه دوره هاي شبانه آموزشكد ه هاي تحت پوشش دانشگ ا ه فني و حرف ه اي از طريق اطلاعي ه هاي مندرج در هفت ه نامه پيك
سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
-6 ضوابط تحصيل در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي :
الف) در آزمون دور ههاي كارداني پيوسته نظام جديد سال 91 مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي در 28 رشته امتحاني ذيل دانشجو پذيرش خواهند نمود:
كد و نام رشته امتحاني كد و نام رشته امتحاني كد و نام رشته امتحاني كد و نام رشته امتحاني
-11 الكترونيك 18 - صنايع فلزي 27 - متالورژي 38 - تربيت بدني
-12 الكتروتكنيك 19 - تأسيسات 31 - الكترونيك و مخابرات دريايي 39 - گرافيك
-13 تعميرونگهداري ماشينهاي الكتريكي 20 - صنايع چوب و كاغذ 33 - حسابداري بازرگاني 40 - هنرهاي تجسمي نقاشي
-14 كامپيوتر (نرم افزار) 22 - ساختمان 34 - امور اداري 43 - امور دامي
-15 ساخت و توليد 23 - نقشه كشي معماري 35 - كودكياري 48 - امور زراعي و باغي
-16 نقشه كشي عمومي 24 - نقشه برداري 36 - مديريت خانواده 50 - ماشين هاي كشاورزي
-17 مكانيك خودرو 25 - صنايع شيميايي 37 - طراحي و دوخت 51 - صنايع غذايي
ب) نظام درس ي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاع ي نظام واحدي و براساس نظام آموزشي وزارت علوم ، تحقيقا ت و فناوري خواهد بود و ب ه
فارغ التحصيلان مدرك مربوط برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد.
ج) از پذيرفته شدگان در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي مطابق جداول ذيل شهريه اخذ خواهد شد (كليه مبالغ به ريال م يباشد).
*1391- جدول شهريت ثابت هر نيمسال تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي سال تحصيلي 92
مقطع گروه آموزشي
تحصيلي علوم انساني علوم پايه فني مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي هنر
1/485/000 1/320/000 1/540/000 1/210/000 1/155/ كارداني 000
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 5
*1391- جدول شهريه متغير هر واحد درسي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي براي پذيرفته شدگان سال تحصيلي 92
نوع درس
عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي عملي
با ساعات اجراي معين در هفته
در صورت وجود در برنامه
آموزشي (هرواحد)
رشته ها عمومي
پايه
نظري
اصلي و
تخصصي
(نظري)
نظري
عملي
2 ساعت 3 ساعت كارورزي پروژه
138/ فني مهندسي و هنر 000
ساير رشته ها
107/000 77/000
122/000
275/000 232/000 242/000 220/000 155/000
* نكته مهم : هرگونه تغيير در شهريه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي از طريق اطلاعي ه هاي مندرج در هفت ه نامه پيك سنج ش و سايت
اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
د) براي دانشجويان مرد ك ه از نظر خدم ت وظيفه عمومي منع قانوني نداشته باشند، معافي ت تحصيلي صادر خواهد شد و داو طلباني كه هم اكنون مشغول
خدمت مي باشند در صورت پذيرفته شدن و نداشتن غيبت قبل از اعزا م به خدمت ، ترخيص خواهند شد.
ه ) مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاع ي هيچگونه تعهدي در قبال تهيه و تأمين مسكن ، خوابگاه و غذاي دانشجويان ندارند.
و ) دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاع ي تابع مقررات آموزشي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي مي باشند، مگر در موارد ي كه در
آيين نامه طرح ايجاد مؤسسات ذيربط مستثني شده است .
ز ) دانشجويان مي توانند از وام تحصيلي مطابق با آيين نامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و در صور ت تخصيص بودجه استفاده نمايند.
ح) انتقال و تغيير رشته دانشجويان در صورت موافقت اين مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، منحصراً به مؤسسات غيرانتفاعي با رعايت
ضوابط و آيي ننامه هاي مربوط امكان پذير خواهد بود.
ط) داوطلباني كه با علامتگذاري بند 24 تقاضانامه ثبت نام اينترنتي ، با توجه به رشت ه هاي مندرج در قسم ت الف بند 6 (همين بن د) علاقه مندي خود را ب ه
شركت در گزين ش رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي اعلام مي نمايند پس از دريافت كارت اعتباري اعلام علاقمندي
به مؤسسات غيرانتفاع ي ، مي توانند رشته يا رشت ه هاي تحصيلي مورد علاق ه خود را از جداول شماره 6 تا 115 مندرج در صفحات 23 تا 51 همين
دفترچه راهنما ، استخراج و به همراه ساير كدرشت ه محل هاي انتخابي در هر اولويتي كه تماي ل دارند ، در بند 25 فرم تقاضانامه ثب ت نام اينترنت ي درج
نمايند.
-7 انتخاب رشته :
الف- هر داوطل ب مي تواند حداكثر 50 كدرشته محل تحصيل را (اعم از دور ههاي روزانه، شبانه و در صورت اعلام علاقمندي از مؤسسات آموزش عالي
غيردولتي و غيرانتفاعي) با توجه به رشت ه امتحاني در صورت وجو د و رعايت ضوابط زير از جد اول شماره 6 تا 115 با اولوي ت دلخواه در بند 25
تقاضانامه و در محل مربوط درج نمايد.
ظرفيت پذيرش و نحوه » تذكر 1- با توجه به امتياز سهميه بومي كه براي داوطلبان هر استان در رشت ههاي دوره روزانه و شبانه (به استناد توضيحات بند 8
در آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي اختصاص يافته است، توصيه مي شود هر داوطل ب اولين (« گزينش و سهميه بوم ي
انتخاب هاي خود را از كدرشته مح ل دوره هاي روزانه و يا نوبت دوم (شبانه) آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي واقع در استان
بومي خود انتخاب نمايد.
تذكر 2- استان بومي داوطلب، همان استان محل اخذ ديپلم داوطلب مي باشد كه در بند 18 تقاضانامه ثبت نام اعلام نموده است .
* يادآوري:
الف) پذيرفت ه شدگان هر ي ك از رشت ه هاي دوره كارداني نظام جديد فقط در هما ن رشته اي كه پذيرفته شده اند و متناس ب با ديپل م آنا ن مي باشد،
مي توانند ادامه تحصيل دهند . در عين حال تغيير رشته يا گراي ش تحصيلي آنا ن در دوره كاردان ي تنها در محدود ه رشته ها و گرايش هاي مربوط
به گروه امتحاني كه در آن شركت نموده اند و با رعاي ت آئين نامه آموزشي امكان پذير خواهد بود.
ب) هيچيك از آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولت ي و غيرانتفاعي ، تعهدي در قبال ت أمين
مسكن و خوابگاه و يا پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان را ندارند.
-8 ظرفيت پذيرش، نحوه گزينش و سهميه بومي:
الف) ظرفيت پذيرش دانشجو در آزمون دور ه هاي كارداني نظام جديد (آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي
غيردولتي و غيرانتفاعي) سال 1391 در جداول شماره 6 تا 115 و در صفحات 23 تا 51 درج شده است.
ب) داوطلبا ن اعم از فار غ التحصيلان شاخه فني و حرفه اي (نظام قديم و جديد) و شاخه كاردانش با رعايت موارد مندرج در (جدول شماره 3) حق انتخاب
كدرشته هاي مربوط به دوره هاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) و در صورت اعلام علاقمندي از رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و
غيرانتفاعي) را دارا م يباشند.
* يادآوري: با توجه به توضيحات مندرج در صفحه 4 همين دفترچه راهنما ، كليه پذيرفت ه شدگان رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) مطابق
ضوابط ملزم به پرداخت قسمتي از هزينه تحصيلي خود، بوده و توجه داشته باشند ك ه به اين قبيل پذيرفت ه شدگان به استثناي وام شهريه (در صورت
تأمين اعتبار و طبق آيين نامه) خوابگاه و وام تحصيلي تعلق نمي گيرد.
ج) گزينش نهاي ي در هر ي ك از رشت ه هاي امتحاني بر اساس نمره كل حاصل از آزمو ن عمومي ، پايه و اختصاصي و از بي ن داوطلبان ي كه حد نصاب نمر ه علمي
لازم را احراز كرده باشند، با توج ه به ضوابط مربوط انجام خواهد شد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 6
د) پذيرش دانشجو در رشت ههاي تربيت بدني، گرافيك گرافيك، هنرهاي تجسمي نقاشي به روش نيم همتمركز انجام مي پذيرد (توضيح در ذيل جدو ل
شماره 2 درج شده است).
به داوطلبان بومي اختصاص خواهد ياف ت (استان بومي داوطلب همان استان محل « دوره هاي روزانه » ه ) 40 درصد از ظbr /br /رفيت هر يك از رشت ه هاي تحصيلي
اخذ ديپلم او م يباشد).
تبصره 1- استفاده از سهميه بومي در هر يك از رشت ههاي تحصيلي منوط به كسب حد نصاب نمره علمي در كدرشته مربوط خواهد بود.
تبصره 2- رشته هاي (فرش دستبا ف، قلمزني، هنرهاي تجسمي - نقاشي ، الكترونيك- راديو و تلويزيون، تأسيسات– تبريد، تعمير و نگهداري ماشي نهاي
الكتريكي، چاپ– چاپ ، ساخت و تولي د – قالبسازي ، سراميك– سراميك صنعت ي ، صنايع فلزي – جوشكاري ، صنايع نساج ي – صنايع نساج ي ،
متالورژي– مدلسازي ، معدن– استخراج معد ن ، الكترونيك و مخابرات درياي ي – الكترونيك و مخابرات درياي ي ، مكانيك موتورهاي درياي ي –
مكانيك موتورهاي درياي ي ، ناوبري– ناوبري ، نقشه برداري – نقشه بردار ي ، امور دامي – تكنولوژي پرورش طيو ر ، امور زراعي و باغ ي - تكنولوژي
گياه پزشكي ، پرورش زنبور عس ل ، تكثير و پرورش آبزيا ن – آب شيري ن ، صنايع غذايي – كنترل كيفيت مواد غذاي ي ، گاوداري صنعت ي ، گل و
گياهان زينتي ، ماشين هاي كشاورزي – مكانيك ماشي ن هاي كشاورزي ، مرغداري صنعتي ) براي پسران و رشت ه هاي (تربيت بدني – تربيت بدن ي ،
فرش دستباف ، قلمزني، گرافيك، سراميك– سراميك صنعتي، نقشه كشي عموم ي – نقشه كشي و طراحي صنعت ي ، صنايع غذاي ي – كنترل
كيفيت مواد غذايي، گل و گياهان زينتي) براي دختران به دليل محدود بودن تعداد رشته محل در كشور مشمول سهميه بومي نخواهند بود.
-9 تكاليف داوطلبان براي شركت در آزمون:
داوطلب متق اضي شركت در آزمو ن دوره كارداني نظام جديد آموزشكد ه هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي سال 1391 بايد اقداما ت زير را به موقع و در
مهلت مقرر انجا م دهد:
الف) براي شركت در آزمون ثبت نام كند.
ب ) كارت ورود ب ه جلسه آزمون را در موعد مقرر دريافت دارد.
ج ) در مح ل و حوزه اي كه براي او تعيي ن مي شود حاضر شده ، در آزمون شركت كند و به سؤالات آن پاسخ دهد.
-9-1 ثبت نام براي شركت در آزمون :
هر داوطلب با توج ه به رشته تحصيلي و كد رايان ه اي ديپلم مندرج در جدول شماره 3 و جنس پذيرش رشت ه ها (مرد يا ز ن ) مي بايست كد رشت ه امتحان ي
خود را شناسايي و نسبت ب ه ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايد.
تذكرات مهم
-1 هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشت ه هاي امتحاني متناسب با ديپلم خود را كه در (جدول شمار ه 3) مشخص شده، انتخاب نمايد،
داوطلباني كه به هر دليل د ر رشته اي غير از رشته متناسب با ديپلم خود كه در (جدول شماره 3) اين دفترچ ه مشخص شد ه ، در آزمون ثبت نام و
تلقي و حق هيچگونه ادعا يي را نخواهند داشت . با « كان لم يك ن » انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي آنا ن در هر مرحل ه اي از تحصيل كه باشند
توجه به مطلب ياد شده ، لازم است كليه داوطلبان، خاصه داوطلبان داراي گواهينامه كاردان ش كد رايانه اي چهار رقمي گواهينامه خود را با كدهاي
چهار رقمي مشخص شده در هر عنوان رشته تحصيلي دوره كارداني كه در (جدول شماره 3) قيد شده است با دقت كنترل و مطابقت نمايند.
-2 مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در اين دفترچه براي هر رشته تحصيلي ب ه عهده داوطلب م ي باشد و موضوع خلاف يا
عدم رعايت ضوابط و شرايط (سهوي يا عمدي) حتي پس از قبولي فرد در آزمون و يا در هر مرحله از تحصيل مشخص شود، قبولي وي در آزمون
و از ادامه تحصيل او ممانعت م يگردد. « كان لم يكن تلقي »
-3 يادآوري م ي گردد در صورت عدم تأمين حدنصا ب ثبت نام شدگان جهت تشكيل كلاس، مسئولين آموزشكد ه هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي
و يا مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاع ي بر حسب مقدورات اهتمام خواهند نمود؛ كه اين دسته از پذي ر فته شدگان را حسب مورد به ساير
آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف هاي و يا مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي كه مجري رشته مورد نظر باشند، ميهمان يا منتقل نمايد.
-9-2 نحوه اقدام براي ثبت نام:
داوطلبان لازم است به يكي از دو روش پرداخت الكترونيكي و مراجعه به دفاتر پستي، كه در ذيل توضيح داده شده است، اقدامات لازم را بعمل آورند.
-1 روش اول (پرداخت اينترنتي):
www.sanjesh.org : -1-1 مراجعه به سايت اينترنتي سازمان به نشاني
-1-2 دريافت دفترچه راهنماي ثب تنام از طريق سايت سازمان.
-1-3 با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثب ت نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام م يشود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت هاي عضو شبكه بانكي
85 (هشتاد و پنج هزار ) ريال به عنوان وجه / شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال م ي باشد، با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ 000
ثبت نام شركت در آزمون، نسبت به ثب تنام اقدام نمايند.
تبصره: چنانچه داوطلبي با توجه به رشت ه هاي مندرج در قسمت الف بند 6 اين دفترچه راهنما علاقمند به شركت در گزينش رشت ه هاي تحصيلي مؤسسات
23 (بيست و سه هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام نمايد. / آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي لازم است نسبت به پرداخت مبلغ 000
-1-4 آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثب تنام.
-2 روش دوم (مراجعه به دفاتر پستي):
-2-1 مراجعه به دفاتر پستي براي تهيه دفترچه راهنماي شركت در آزمون و كارت يا كارت هاي اعتباري به تعداد مورد نياز.
85 (هشتاد و پنج هزار) ريال بابت دريافت يك كارت اعتباري ثب تنام و دفترچه راهنماي شركت در آزمون. / -2-2 پرداخت مبلغ 000
تبصره 1- چنانچه داوطلب ي با توجه به رشت ه هاي مندرج در قسمت الف بند 6 اين دفترچه راهنما علاقمند به شركت در گزينش رشت ه هاي تح ص يلي
23 (بيست و سه هزار) ريال به دفتر پستي پرداخت و نسبت به / مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي نيز باشد لازم است مبلغ 000
دريافت يك كارت اعتباري علاقمندي اقدام نمايد.
7 (هفت هزار و پانص د ) ريال بابت هزينه توزيع دفترچ ه راهنما و كارت اعتباري ثبت نام نيز توسط دفتر پستي ، از داوطل ب دريافت / تبصره 2- مبلغ 500
مي گردد.
2 (دو هزار و پانصد) / تبصره 3- براي توزيع كارت اعتباري علاقمندي به گزينش رشت ه هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، فقط مبلغ 500
ريال ديگر نيز توسط دفتر پستي، از داوطلب دريافت م يگردد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 7
الف
24 الف / 24 574896
-2-3 آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثب تنام.
پس از مطالعه دفترچه راهنماي شركت در آزمون و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط آزمون داوطلب بايد پي ش نويس تقاضانامه ثبت نامي ر ا تكميل و
نسبت به ثب ت نام اينترنتي اقدام نماي د . لازم به توضيح است كه www.sanjesh.org : سپس با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدر س
دفترچه راهنماي شركت در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد (آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي و مؤسسات آموزش عالي
غيردولتي- غيرانتفاعي) سال 1391 و همچنين راهنمايي اقدام لازم براي انجام ثبت نام اينترنتي در سايت سازمان قرار داده شده است.
-9-3 مدارك لازم براي ثبت نام و شركت در آزمون:
مداركي كه داوطلب براي ثبت نام و شركت در آزمو ن به آن نيازمند است به شرح ذيل مي باشد:
-1 فايل عكس اسكن شده : د اوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود ر ا (با مشخصات ذكر شده در سايت سازما ن ) اسكن نموده و فايل آن را براي
ارسال از طريق برنامه ثب تنام اينترنتي آماده نمايد.
تبصره: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل مشخص باشد.
6 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ). × 3 يا 4 × -1-1 عكس 4
باشد. JPG -2-1 عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت
200 پيكسل باشد. × 300 پيكسل و حداقل 300 × -3-1 اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400
-4-1 تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
-5-1 حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.
-6-1 حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
-7-1 حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
-2 كارت اعتباري مربوط به كاربر و رمز عبور (اين كارت مي بايست از باج ههاي پستي خريداري شود).
-3 يك جلد دفترچه راهنماي شركت در آزمون.
تبصره 1: به داوطلبان اكيد اً توصيه م ي شود فقط نسبت به اسكن عكس خود براساس ضوابط اعلام شده اقدام نماي د . در صورتي كه داوطلب خلاف ضوابط
نسبت به ارسال تصاوير ديگري غير از عكس خود اقدام كند عواقب آن به عهده شخص وي خواهد بود.
تبصره 2: داوطلبان توجه داشته باشند اسكن عكس و ارائه اطلاعات صح ي ح تضميني خواهد بود كه داوطلب بدون هيچ مشكلي نسبت به دريافت كارت
ورود به جلسه آزمون در زمان مقرر اقدام نمايد.
- داوطلباني كه براساس ضوابط مندر ج در بند 3 صفحات 2 و 3 اين دفترچه راهنما واجد شرايط استفاد ه از سهمي ه شاهد و ايثارگ ر مي باشند، لازم است
نسبت به درج كد ايثارگري مندرج در كارت ايثار (پدر و مادر و يا خود داوطلب) در محل مربوط (بند 11 تقاضانامه ثبت نام) اقدام نمايند.
- داوطلباني كه براساس ضوابط مندر ج در بند 3 صفح ات 2 و 3 اين دفترچه راهنما واجد شراي ط استفاده از سهميه رزمندگان م ي باشند و ارگ ا ن
تأييدكننده سهميه آنها ستاد مشترك سپاه پاسداران م ي باشد، لازم است كه به نواحي محل اعزام خود مراجعه و پس از دريافت كد پيگيري 12 رقم ي ،
آن را در قسمت مربوط (بند 11 تقاضانامه ثبت نام) درج نمايند.
-9-4 تاريخ ثبت نام براي آزمون:
1391 ادامه خواهد /2/ 1391 آغاز و تا پايان روز دوشنبه مورخ 25 /2/ 14 روز دوشنبه مورخ 18 / ثبت نام برا ي آزمون دوره ك ارداني سال 1391 از ساعت 00
داشت ، لذا داوطلبا ن بايد براي ثبت نام در اين آزمون حداكثر تا پايا ن وقت تعيين شده اقدام نمايند.
-9-5 زمان پرينت كارت اينترنتي و برگزاري آزمون:
به داوطلب در صورت ي اجازه ورود ب ه جلسه آزمون داده خواهد شد كه كارت ورودي در دس ت داشته باشد.
1391 با مراجعه به سايت اينترنتي /6/ 1391 لغايت روز پنجشنبه مورخ 2 /5/ بر اساس برنامه زماني پي ش بيني شده داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 31
نسبت به پرينت كارت و برگ راهنماي ورود به جلسه آزمون اقدام م ينمايند. ،www.sanjesh.org : سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
تذكر مهم : به داوطلبان اكيد اً توصيه م ي شود كه كارت اعتباري خود را ب ه ه مراه كد رهگيري كه بعد از ثبت نام به داوطلب داده م ي شود نزد خود نگهداري
كنند تا در زمان پرينت كارت ورود به جلسه آزمون دچار مشكل نشوند.
91/5/ 91 و 30 /5/ ضمناً داوطلبان لازم است از طريق اطلاعيه مندرج در سايت سازمان سنجش و نشريه پيك سنجش روز دوشنبه تاري خ هاي 23
موضوع را پيگيري نمايند.
تاريخ برگزار ي آزمون : آزمون دوره هاي كاردا ني نظام جديد (آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي -
1391 برگزار خواهد شد. /6/ غيرانتفاعي) سال 1391 در روز جمعه مورخ 3
-10 نحوه تنظيم و تكميل تقاضانامه اينترنتي ثبت نام:
به داوطلبان توصيه م ي شود مطالب و ضوابط مندرج در ا ي ن دفترچه را به دقت مطالعه و سپس مطابق ذيل ابتدا فرم پي ش نويس تقاضانامه مندرج در صفحه
62 اين دفترچه را تكميل نموده و سپس براساس فرم پي ش نويس، با مراجعه به سايت سازمان سنجش، اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نر م افزاري
ثبت نام وارد نماين د . ضمناً راهنماي ج امع نحوه تكمي ل فرم در برنامه نر م افزاري ثبت نام اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر
مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند.
تذكر مهم : داوطلبان موظف ند براي اينكه به عنوان متقاضي شركت در آزمون آموزشكد ه هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي س ا ل 1391 شناخته
شوند همه بندهاي تقاضانامه را تكميل ن م وده و موفق به دريافت كد رهگيري ثب ت نام شوند ؛ در غير اين صورت شركت آنان در اين آزمون
امكان پذير نم يباشد.
2 و 3: داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور كامل و خوانا وارد نمايد (از به كار بردن ، در رديف هاي 1
مد، تشديد خودداري فرماييد).
در رديف 4: داوطلب بايد برحسب اين كه زن يا مرد مي باشد دايره مربوط را علام تگذاري نمايد.
در رديف 5: داوطلب بايد فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف ممي ز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنام ه ها درج
گرديده خودداري نمايد.
در رديف 6: داوطلب بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه به رنگ قرمز در حاشيه بالاي صفحات شناسنامه درج شده است ، در اي ن قسمت
وارد نمايد. مثال: 574896 كه به صورت: در تقاضانامه ثبت نام درج مي شود.
در رديف 7: داوطلب بايد سال تولد خود را در محل مربوط درج نمايد (دو رقم اول سال تولد يعني 13 درج گرديده است).
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 8
در رديف 8: داوطلب بايد شماره ملي خود را كه ده رقم م ي باشد از چپ ب ه راست در محل مربوط درج و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نماي د . ضمناً
021 تماس - داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ شماره ملي خود نشد ه اند، براي اطلاع از شماره ملي خود با شماره تلفن گوياي 66729593
حاصل نمايند.
در رديف 9: داوطلبان اقلي تهاي مذهبي چنانچه به سؤالات معارف غيراسلام پاسخ مي دهند، يكي از موارد ذكر شده را علامتگذاري نمايند.
در رديف 10 : داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگرا ن (رزمندگان، خانواده شهدا و شاه د ) بايد با توجه به وضعيت خود نسبت به علامتگذاري فقط
يكي از داير ه هاي اين بندها اقدام نمايد. ضمناً اين قبيل داوطلبان لازم است به توضيحات بند 3 اين دفترچه توجه كافي داشته باشند.
در رديف 11 : داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلام ي ، مي بايست كد 12 رقمي پيگيري خود را كه از
ارگان مربوط دريافت نمود ه اند و متقاضيان استف اده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران، مي بايست كد ايثارگري مندرج در كارت
ايثارگري (پدر و يا مادر و يا خود داوطلب) را، از سمت چپ به راست در محل مشخص شده درج نمايند.
در رديف 12 : داوطلب بايد كد بخش محل تولد خود را در اين محل درج نماي د . جدول شماره 4 كد بخ ش به تفكيك هر استان در صف ح ه 21 اين دفترچه
راهنما درج شده است.
در رديف 13 : داوطلب بايد كد بخش محل صدور شناسنامه خود را در اين محل درج نماي د . جدول شماره 4 كد بخش به تفكيك هر استان در صفحه 21
اين دفترچه راهنما درج شده است.
در رديف 14 : داوطلبان مرد (برادران) بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صف ح ه 2 همين دفترچه با يكي از
كدهاي 1 تا 10 مشخص نمايند.
در رديف 15 : داوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه شده در صفحه 3 دفترچه راهنما (همين دفترچه ) مجاز به ثب ت نام و شركت در آزمون
مي باشند بر حسب مليت خود يكي از گزين هها را علامتگذاري نموده و كد پيگيري 13 رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند.
در رديف 16 : داوطلباني كه چپ دست هستند (با دست چپ م ينويسند) لازم است با علامتگذاري اين بند وضعيت خود را مشخص نمايند.
در رديف 17 : داوطلبان نابينا و ك م بينا، ناشنوا و ك م شنوا، معلول جسمي و حركتي بايد با علام ت گذاري در داير ه هاي اين رديف وضعيت جسماني خود را
مشخص نمايند . هر يك از داوطلبان مذكور لازم است از سرپرست مركز پذيرش و هماهنگي در تهران و يا معاونت توانبخشي استان ذيربط
1391 گواهي لازم را با فرم مخصوص اخذ نمايند و بلافاصله پس از پايان ثبت نام به آدرس سازمان سنجش /3/ حداكثر تا روز دوشنبه 8
15875 با پست پيشتاز ارسال نمايند و بر روي پاكت نوشته شود مربوط به آزمون فني و حرف ه اي - آموزش كشور صندوق پستي 1314
سال 1391 . (حتماً لازم است شماره پرونده دريافتي بعد از پايان ثبت نام روي فرم نوشته شود).
در رديف 18 : داوطب بايد كد استان محل اخذ ديپلم خود را كه يك عدد دو رقمي است با استخراج از ستون اول جدول شماره 4 در محل مربوط بنويسد.
در رديف 19 : داوطب بايد كد چهار رقمي رايان ه اي ديپلم خود را (كه به عنوان كد رايان ه اي در كارنامه تحصيلي و يا در گواهينامه پايان تحصيلات دوره
متوسطه مشخص شده است)، از چپ به راست درج نمايد.
در رديف 20 : داوطلب بايد كد و نام رشته تحصيلي خود را با اقتباس از جدول شماره 3 كه عدد آن دو رقمي است از چپ به راست و در محل مربوط درج
نمايد.
در ردي ف 21 : داوطلب بايد كد و نام رشته امتحاني خود را با اقتباس از جدول شماره 3 كه عددي است دو رقمي از چپ به راست و در محل مربوط درج
نمايد.
در رديف 22 : داوطلب بايد شاخه تحصيلي خود را با علامتگذاري در يكي از مرب عها مشخص نمايد.
در رديف 23 : داوطلب بايد با انتخاب منحصراً يك مورد، زبان خارجي امتحاني خود را با علامت گذاري مشخص نمايد.
23 (بيست / در رديف 24 : داوطلبان متقاضي در گزينش رشت ه هاي مؤسسات غيردولت ي - غيرانتفاعي لازم است نسبت به خريد كارت اعتباري به مبلغ 000
و سه هزار) ريال اقدام و سپس اين بند را علامتگذاري نمايند.
در رديف 25 : داوطلب بايد كدرشته محل هاي انتخابي خود را به ترتيب اولويت و با رعايت ضوابط مندرج در اين دفترچه و با توجه به جداول شماره 6 تا
115 از صفحات 23 الي 51 انتخاب و به ترتيب تقدم كدهاي مربوط را از سمت راست به چپ در محل مربوط درج نمايند.
تبصره: به داوطلبان توصيه م ي شود دقت نمايند كه انتخاب اولوي ت هاي انتخابي، بايد متناسب با جنس و رشته امتحاني داوطلبان باشد. يعني داوطلب
مرد نبايد از اولويت مربوط به دانشكده و يا آموزشكد ه هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف ه اي دختران انتخاب كند و يا بالعكس، و همچنين
داوطلبِ رشته امتحاني الكترونيك، نبايد اولويتِ معماري يا حسابداري را انتخاب كند؛ تا در زمان ثب تنام اينترنتي به مشكلي برخورد نكنند.
در رديف 26 : داوطلب بايد كد و نام شهرستان محل اقامت خود را به منظور تعيين حوزه امتحان ي ، با اقتباس از جدول شماره 4 مندرج در صفحه 21 اين
دفترچه از چپ به راست در مربع مربوط بنويسد.
در رديف 27 : داوطلب بايد شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را بطور كامل در محل مربوط درج نمايد.
در رديف 28 : داوطلب مي بايستي شماره تلفن همراه خود و يا يكي از نزديكان خود را بطور كامل در محل مربوط درج نمايد.
در رديف 29 : داوطلب بايد كد پستي محل اقامت خود را كه يك عدد ده رقمي م يباشد در محل مربوط درج نمايد.
در رديف 30 : داوطلب بايد كد و نام استان و كد و نام شهرستان محل اقامت خود را با اقتباس از جدول شماره 4 مندرج در صفحه 21 اين دفترچه از چپ
به راست در مح لهاي مربوط بنويسد. كد استان دو رقمي و كد شهرستان محل اقامت چهار رقمي م يباشد.
مي باشدلازم است نشاني پست الكترونيكي خود را درج نمايد. (E-mail) در رديف 31 : چنانچه داوطلب داراي پست الكترونيكي
مهم تذكر بسيار : داوطلبان در تكميل بند 26 تقاضانامه دقت نمايند تا از بروز مشكلات بعدي در زمان برگزاري آزمون جلوگيري بعمل آيد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي كليات ثبت نام و شرايط و ضوابط
صفحه 9
* توصيه هاي مهم :
( 1) قبل از تكميل و تنظيم تقاضانامه ، نسبت به مطالعه دقيق و كامل اين دفترچه راهنم ا اقدام و از فرم پيش نويس تقاضانامه ثبت نام (مندرج در صفحه 62 )
كپي تهيه نموده و اطلاعات تكميل شده مندرج در فرم پي ش نويس ثبت نام را عيناً بر روي برنامه نرم افزار ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني پيوسته
نظام جديد آموزشكد ههاي فني و حرف هاي وارد نمايند.
2) مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شو د . بديهي است مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده در فرم تقاضانامه ثب ت نام، به )
عهده داوطل ب خواهد بود.
3) بعد از اتمام ثب ت نام و كد رهگيري، هيچگونه تغييري در مندرجات فرم تقاضانامه امكان پذير نمي باشد. لذا داوطلبان بايد در زمان تكميل اطلاعات )
تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيرند.
4) هر موقع مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتما ن نموده يا واجد يكي از شرايط و ضوابط مندر ج در اي ن دفترچه نمي باشد، در هر مرحله اي از )
آزمون (ثبت نام ، شركت در آزمون ، پذيرفته شدن ، حين تحصيل در دانشگاه و ....) محروم خواهد شد.
5) به داوطلبان توصيه م ي شود بعد از پايان ثب ت نام اينترنتي پرينت تقاضانامه اينترنتي خود را دريافت نمايند و به همراه كارت اعتباري و كدرهگيري تا )
زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و اعلام نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره- شماره پروند ه اي كه بعداز پايان ثبت نام به شما اعلام خواه د شد را در برگ ذيل كارت اعتباري يادداشت و تا اعلام نتايج نهاي ي ، نزد خود نگهداري
نمايند.
6) فايل عكس اسكن شد ه : داوطلب بايد يك ق طعه عكس پرسنل ي خود ر ا (با مشخصات ذكر شده در سايت اين سازما ن ) اسكن و )
70 بيشتر نباشد، قبل از شروع به ثب تنام آماده نمايد. kb 300 پيكسل و حجم آن از × و فايل آن را، كه اندازه آن از 400
7) داوطلبان توجه داشته باشند پس از پايان ثبت نام و دريافت كد رهگيري م ي توانند در قسمت مشاهده و چاپ اطلاعات ثبت نام ي (به جز عك س ) )
اطلاعات فردي و تحصيلي و آزمون خود را مشاهده و از آن پرينت تهيه نمايند.
88923595- داوطلبان مي توانند پس از مطالعه دقي ق اين دفترچه و در صورت نياز براي كسب راهنمايي، همه روزه در اوقات اداري با شمار ه تلفن هاي: 99
(كد 021 ) به طور مستقيم با ستاد پاسخگويي روابط عموم ي سازمان سنجش آموزش كشور تماس حاصل نمايند.
تذكر: تلفن هاي فوق صرفاً برا ي راهنمايي داوطلبان در چارچو ب ضوابط مندر ج در اي ن دفترچه بوده و در صورت ي كه كوچكترين تغيي ري لازم تشخيص داده
شود، به صورت اطلاعيه در هفته نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان درج و به اطلا ع داوطلبان خواهد رسيد.
-11 امتحانات:
آزمون داوطلبان در هر يك از رشته هاي امتحاني شامل دروس عمومي ، پايه و اختصاصي به شرح زير مي باشد:
-11-1 آزمون دروس عمومي و پايه :
آزمون دروس عمومي و پاي ه به منظور تشخي ص ميزان آمادگي داوطلبان در زمين ه دروس عمومي و پاي ه جمعا به تعداد 110 سوال و د ر حدود كتاب هاي دوره
سه ساله متوسطه شاخه فني و حرفه اي نظام جديد است.
عناوين، تعداد سوال، ضرايب و منابع آزمون دروس عمومي و پايه به شرح (جدول شماره 1) مي باشد.
جدول شماره 1- عناوين، تعداد س ؤال، ضرايب و منابع آزمون دروس عمومي و پايه براي كليه رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش در هر يك
از رشته هاي امتحاني
رديف عناوين آزمون تعداد سؤال ضريب منابع آزمون
( 2 زبان فارسي ( 1) و ( 2) و ادبيات فارسي ( 1) و ( 2 1 زبان وادبيات فارسي 15
( 1 عربي ( 1) و ( 2 2 زبان عربي ∗ 15
( 2) و ( 3 ) ،( 1 دين و زندگي ( 1 /5 3 فرهنگ و معارف اسلامي ∗∗ 15
( 1 انگليسي ( 1) و ( 2 4 زبان خارجي ∗∗∗ 15
( 4 رياضيات ( 1) و ( 2 5 رياضيات 20
2 فيزيك ( 1) و آزمايشگاه 6 فيزيك 15
2 شيمي ( 1) (شيمي براي زندگي ) 7 شيمي 15
2 به ترتيب در سا لهاي دوم و سو م به / 1 و 2 / ∗ در شاخه فن ي و حرفه اي و كاردان ش درس عربي ( 2) به دو قسم ت تقسيم شده و تحت عنوان دروس عربي 2
ميزان 1 واحد ارائه مي شود.
∗∗ از داوطلبان اقليت ديني مندرج در قانون اساسي، به جاي درس فرهنگ و معار ف اسلام ي از مشتركا ت فرهنگ و معارف همه اديان رسمي و اعتقادا ت
ديني آنان كه در دوران تحصيل آموزش مي بينند سؤال خواهد شد.
∗∗∗ از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نام زبان خارجه خود را فرانسه و يا آلماني اعلام نمود هاند به ترتيب آزمون زبان فرانسه و آلماني بعمل خواهد آمد.
-11-2 آزمون دروس اختصاصي:
آزمون دروس اختصاصي به منظور تعيين ميزان آشنايي علمي آنان با پاي ه هاي اساسي و اصو لي رشته مورد نظر، و در حدود اطلاعات علمي كتاب هاي
درسي مرتبط در دوره سه ساله متوسطه شاخه فني و حرفه اي يا كتاب ها و استانداردهاي مهارتي شاخه كاردانش نظام جديد با ضريب 15 مي باشد.
لازم به ذكر اس ت س ؤال هاي مربوط به عناوين آزمون ، سال دوم از محتوي آموزشي كت ا ب هاي چا پ سا ل 1389 و سا ل سو م از محت و اي آموزشي
كتاب هاي چاپ سال 1390 نظام سالي واحدي طراحي خواهد شد.
مواد آزمو ن دروس اختصاصي، منابع و تعداد سئوالا ت هر درس در رشت ههاي مختلف ب ه شرح (جدول شماره 2) مندرج در صفحات بعد مي باشد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 2
صفحه 10
جدول شماره 2- عنوان و كدرشته امتحاني، عنوان و كدرشته تحصيلي در دوره كارداني، عناوين، تعداد سؤال و منابع آزمون دروس اختصاصي
كد
عنوان
رشته امتحاني
عنوان
رشته تحصيلي در دوره كارداني عناوين آزمون تعداد
سوال منابع آزمون
-1 مباني برق و مدارهاي الكتريكي 20 مباني برق مدارهاي الكتريكي
-2 الكترونيك عمومي و كارگاه 25 الكترونيك عمومي ( 1) و ( 2) كارگاه الكترونيك عمومي
-3 مباني ديجيتال 10 مباني ديجيتال
-4 مباني مخابرات و راديو و آزمايشگاه 15 مباني مخابرات و راديو آزمايشگاه مباني مخابرات و راديو
( (جلد 1 و 2
11 الكترونيك
الكترونيك الكترونيك عمومي
الكترونيك راديو و تلويزيون
(482/ -5 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 مباني برق و مدارهاي الكتريكي 20 مباني برق مدارهاي الكتريكي
DC و AC -2 ماشين هاي الكتريكي 25 ماشين هاي الكتريكي
-3 تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي و سيم پيچي 15 تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي تكنولوژي و كارگاه سيم پيچي
-4 الكترونيك كاربردي 10 الكترونيك كاربردي
12 الكتروتكنيك
الكتروتكنيك تأسيسات الكتريكي
الكتروتكنيك برق صنعتي
(482/ -5 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 مباني الكتريسيته 15 مباني الكتريسيته
( -2 تعمير ماشين هاي الكتريكي 25 استاندارد تعمير ماشي نهاي الكتريكي (درجه 2
13
ماشين هاي
الكتريكي
تعمير و نگهداري ماشين هاي
الكتريكي
-3 تعمير لوازم خانگي گردنده، حرارتي و برقي 20 استاندارد تعم ير لوازم خانگي گردنده، حرارتي و برقي (درجه 1) و
( (درجه 2
-1 مباني رايانه و سخ تافزار 15 مباني رايانه - سخت افزار
( 2) و ( 3 ) ،( -2 برنامه سازي 20 برنامه سازي ( 1
-3 شبكه هاي رايان هاي 10 شبكه هاي رايانه اي
-4 سيستم عامل 15 سيستم عامل (جلد اول و دوم)
-5 بانك اطلاعاتي 10 بانك اطلاعاتي
14 كامپيوتر كامپيوتر نرم افزار كامپيوتر
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 شناخت و خواص مواد 15 شناخت و خواص مواد
-2 اجزاي ماشين 10 اجزاي ماشين
-3 اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه 10 اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه
-4 محاسبات فني 15 ( محاسبات فني ( 1) محاسبات فني ( 2
(ساخت و توليد نقشه كشي عمومي)
-5 رسم فني 20 رسم فني عمومي رسم فني تخصصي (ساخت و توليد)
15 ساخت و توليد
ساخت و توليد قالب سازي
ساخت و توليد ماشين ابزار
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 شناخت و خواص مواد 10 شناخت و خواص مواد
-2 اجزاي ماشين 10 اجزاي ماشين
-3 اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه 10 اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه
-4 محاسبات فني 15 ( محاسبات فني ( 1) محاسبات فني ( 2
(ساخت و توليد نقشه كشي عمومي)
-5 نقشه كشي 25 نقشه كشي ( 1) نقشه كشي ( 2) هندسه ترسيمي
16
نقشه كشي
عمومي
نقشه كشي عمومي نقشه كشي و
طراحي صنعتي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 اجزاي ماشين 10 اجزاي ماشين
-2 تكنولوژي مكانيك خودرو 25 تكنولوژي مولد قدرت تكنولوژي شاسي و بدنه تكنولوژي
موتورهاي ديزلي
-3 محاسبات فني 15 محاسبات فني ( 1) محاسبات فني ( 2) (مكانيك خودرو)
-4 رسم فني 20 رسم فني عمومي رسم فني تخصصي (مكانيك خودرو)
17 مكانيك خودرو
مكانيك خودرو مكانيك خودرو
مكانيك صنايع ماشين آلات صنايع
(482/ -5 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 متالورژي عمومي و شناخت مواد صنعتي 10 متالورژي عمومي و شناخت مواد صنعتي (صنايع فلزي)
( -2 تغيير شكل نيم ساخت ههاي فلزي 15 تكنولوژي و كارگاه تغيير شكل نيم ساخته ( 1) و ( 2
-3 جوشكاري 15 تكنولوژي و كارگاه جوش برق تكنولوژي و كارگاه جوش گاز
-4 محاسبات فني 15 محاسبات فني ( 1) محاسبات فني تخصصي (صنايع فلزي)
-5 رسم فني 15 رسم فني عمومي رسم فني تخصصي (صنايع فلزي)
18 صنايع فلزي
صنايع فلزي جوشكاري
صنايع فلزي صنايع فلزي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 تأسيسات بهداشتي ساختمان 15 تأسيسات بهداشتي ساختمان
-2 رسم فني و نقشه كشي تأسيسات 15 رسم فني عمومي تأسيسات نقشه كشي تأسيسات
-3 برق تأسيسات 10 برق تأسيسات
-4 تأسيسات حرارتي 10 تأسيسات حرارتي
-5 تأسيسات برودتي 10 تأسيسات برودتي
19 تأسيسات
تأسيسات حرارت مركزي و تهويه
مطبوع
تأسيسات تبريد
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 خواص فيزيكي و مكانيكي چوب 10 خواص فيزيكي و مكانيكي چوب
-2 خشك كردن و نگهداري چوب 10 خشك كردن و نگهداري چوب
-3 تكنولوژي چوب 10 تكنولوژي مواد– تكنولوژي ساز ههاي چوبي
-4 محاسبات فني 15 محاسبات فني ( 1) - محاسبات فني ( 2) و ( 3) (صنايع چوب)
-5 رسم فني 15 رسم فني عمومي (صنايع چوب ) - رسم فني تخصصي (صنايع
چوب)
20
صنايع چوب و
كاغذ صنايع چوب وكاغذ سازه هاي چوبي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 2
صفحه 11
جدول شماره 2- عنوان و كدرشته امتحاني، عنوان و كدرشته تحصيلي در دوره كارداني، عناوين، تعداد سؤال و منابع آزمون دروس اختصاصي
كد
عنوان
رشته امتحاني
عنوان
رشته تحصيلي در دوره كارداني عناوين آزمون تعداد
سوال منابع آزمون
-1 شناخت مواد صنعتي و مواد شناسي 10 شناخت مواد صنعتي مواد شناسي چاپ
-2 تكنولوژي و كارگاه پيش از چاپ ، چاپ و
پس از چاپ 20 تكنولوژي و كارگاه پيش از چاپ ( 1) و ( 2) تكنولوژي و كارگاه
چاپ تكنولوژي و كارگاه پس از چاپ
-3 محاسبات فني 10 محاسبات فني تخصصي
-4 فناوري چاپ 10 فناوري چاپ
21 چاپ چاپ چاپ
(482/ -5 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
وري ساختمان هاي فلزي Ĥ وري ساختما نهاي بتوني فن Ĥ وري ساختمان هاي بتوني و فلزي 25 فن Ĥ -1 فن
-2 روش هاي اجرايي ساختمان سازي 10 روش هاي اجرايي ساختمان سازي
-3 نقشه كشي فني ساختمان 10 نقشه كشي فني ساختمان
-4 نقشه برداري ساختمان 10 نقشه برداري ساختمان
-5 ايستايي ساختمان 15 ايستايي ساختمان
22 ساختمان
ساختمان كارهاي عمومي ساختمان
اجراي ساختمان هاي بتوني
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 شناخت مواد و مصالح 15 شناخت مواد و مصالح
-2 آشنايي با بناهاي تاريخي 15 آشنايي با بناهاي تاريخي
-3 عناصر و جزئيات 10 عناصر و جزئيات
-4 مباني هنرهاي تجسمي و طراحي معماري 15 مباني هنرهاي تجسمي مباني طراحي معماري
-5 ترسيم فني و نقش هكشي معماري 15 ترسيم فني و نقش هكشي نقشه كشي معماري
23 نقشه كشي معماري نقشه كشي معماري معماري
-6 تأسيسات ساختمان 10 تأسيسات ساختمان
-1 نقشه برداري 25 مباني نقشه برداري نقشه برداري عمومي
-2 روش هاي تعيين موقعيت 10 روش هاي تعيين موقعيت
-3 فتوگرامتري مقدماتي 10 فتوگرامتري مقدماتي
( -4 كارگاه محاسبه و ترسيم 10 كارگاه محاسبه و ترسيم ( 1) و ( 2
-5 هندسه و مساحي 15 هندسه نقشه برداري مساحي
24 نقشه برداري نقشه برداري نقشه برداري
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 شيمي عمومي 10 شيمي عمومي
( -2 شيمي آلي 10 شيمي آلي ( 1
( -3 شيمي تجزيه 10 شيمي تجزيه ( 1
( -4 شيمي معدني 10 شيمي معدني ( 1
-5 صنايع شيميايي 20
فرآيندهاي شيميايي شناخت صنايع شيميايي عمليات دستگاهي
در صنايع شيميايي
25 صنايع شيميايي صنايع شيميايي صنايع شيميايي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 فيزيك نساجي و آزمايشگاه 10 فيزيك نساجي و آزمايشگاه
-2 الياف نساجي و آزمايشگاه 10 الياف نساجي و آزمايشگاه
-3 ريسندگي و بافندگي 20 ريسندگي بافندگي
-4 رنگرزي 10 رنگرزي
-5 چاپ و تكميل نساجي 10 چاپ و تكميل نساجي
26 صنايع نساجي صنايع نساجي صنايع نساجي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 تكنولوژي و كارگاه مدلسازي 10 تكنولوژي و كارگاه مدلسازي
-2 اصول متالورژيكي و تكنولوژيكي ريخت هگري 20 اصول متالورژي ريخت هگري اصول تكنولوژيكي ريخت هگري
-3 محاسبات فني 15 محاسبات فني عمومي محاسبات فني تخصصي
-4 شناخت فلزات 15 شناخت فلزات
-5 رسم فني 10 رسم فني عمومي رسم مدل و قالب
27 متالورژي
متالورژي ريخته گري
متالورژي مدلسازي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 شيمي سراميك 10 شيمي تخصصي سراميك
-2 محاسبات در سراميك 10 محاسبات در سراميك
-3 مواد اوليه سراميك و آماده سازي مواد اولي ه
سراميك
20 مواد اوليه سراميك آماده سازي مواد اوليه سراميك
-4 ماشين آلات سراميك 10 ماشين آلات سراميك
-5 شكل دادن و پخت سراميك ها 10 شكل دادن و پخت سراميك ها
28 سراميك سراميك سراميك صنعتي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
( -1 تكنولوژي استخراج معدن 20 تكنولوژي استخراج معدن ( 1) و ( 2
-2 حفاري (چالزني و آتشكاري) 10 حفاري (چالزني و آتشكاري)
-3 علوم زمين و آزمايشگاه 10 علوم زمين و آزمايشگاه
-4 فرآوري مواد معدني 10 فرآوري مواد معدني
-5 اكتشاف معدن 10 اكتشاف معدن
29 معدن معدن استخراج معدن
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 آتش نشاني و كمك هاي اوليه پزشكي در دريا 10 آتش نشاني كمك هاي اوليه پزشكي
-2 ملواني 20 ملواني ( 1) ملواني ( 2) و تخليه و بارگيري
-3 روش مخابرات بي نالمللي دريايي 10 روش مخابرات بين المللي دريايي
-4 ناوبري تخميني و ساحلي و كار با نقشه 10 ناوبري تخميني و ساحلي و كار با نقشه
30 ناوبري ناوبري ناوبري
(482/ -5 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 2
صفحه 12
جدول شماره 2- عنوان و كدرشته امتحاني، عنوان و كدرشته تحصيلي در دوره كارداني، عناوين، تعداد سؤال و منابع آزمون دروس اختصاصي
كد
عنوان
رشته امتحاني
عنوان
رشته تحصيلي در دوره كارداني عناوين آزمون تعداد
سوال منابع آزمون
-1 آتش نشاني و كم كهاي اوليه پزشكي در دريا 10 آتش نشاني كمك هاي اوليه پزشكي
( -2 ملواني 10 ملواني ( 1
( -3 الكترونيك عمومي 10 الكترونيك عمومي ( 1
-4 مباني مخابرات و راديو 10 مباني مخابرات و راديو
-5 آشنايي با دستگاه هاي كمك ناوبري 10 آشنايي با دستگاه هاي كمك ناوبري
31
الكترونيك و
مخابرات دريايي
الكترونيك و مخابرات دريايي
الكترونيك و مخابرات دريايي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
-1 آتش نشاني و كم كهاي اوليه پزشكي در دريا 10 آتش نشاني كمك هاي اوليه پزشكي
( -2 ملواني 10 ملواني ( 1
( -3 اصول مكانيك دريايي و كارگاه 10 اصول مكانيك دريايي و كارگاه ( 1) و ( 2
-4 مباني هيدروليك صنعتي 10 مباني هيدروليك صنعتي
-5 محيط زيست دريايي 10 محيط زيست دريايي
32
مكانيك
موتورهاي دريايي
مكانيك موتورهاي دريايي
مكانيك موتورهاي دريايي
(482/ -6 رياضي 10 رياضي ( 3) (پودماني كد 8
( -1 اصول حسابداري 25 اصول حسابداري ( 1) و ( 2
-2 حسابداري شرك تها 10 حسابداري شركت ها (مقدماتي)
( -3 مفاهيم و رو شهاي آماري 15 مفاهيم و روش هاي آماري ( 1) و ( 2
-4 حسابداري صنعتي 10 حسابداري صنعتي (مقدماتي)
-5 رياضيات امور مالي 10 رياضيات امور مالي
33 حسابداري بازرگاني حسابداري بازرگاني حسابداري
-6 مديريت بازرگاني 10 سازمان و مديريت امور عمومي بازرگاني
-1 سرپرست دبيرخانه 20 استاندارد سرپرست دبيرخانه
34 امور اداري امور اداري 2- كاربر نر مافزار اداري 15 استاندارد كاربر نرم افزار اداري
-3 تندخوان 15 استاندارد تندخوان
-1 زيست شناسي 10 زيست شناسي كودكياري
-2 تغذيه و بهداشت مواد غذايي 10 تغذيه و بهداشت مواد غذايي
-3 بيماري هاي شايع كودكان 10 بيماري هاي شايع كودكان
-4 بهداشت رواني 10 بهداشت رواني
-5 بهداشت مادر و كودك 10 بهداشت مادر و كودك
-6 فعاليت هاي آموزشي پي شدبستاني 10 فعاليت هاي آموزشي پي شدبستاني
35 كودكياري كودكياري مربي كودك
-7 پرورش خلاقيت در كودكان 10 پرورش خلاقيت در كودكان
-1 حقوق خانواده 10 حقوق خانواده در اسلام
-2 خانواده در اسلام 10 خانواده در اسلام
-3 بهداشت خانواده 10 بهداشت خانواده
(6 ،5 ،3 ،2 ، -4 بيماري هاي شايع كودكان 10 بيماري هاي شايع كودكان (فصل هاي 1
-5 روان شناسي رشد 10 روان شناسي رشد
36 مديريت خانواده مديريت خانواده مديريت خانواده
-6 مديريت خانواده و هزينه ها 10 مديريت خانواده و هزين هها
-1 تاريخ هنر ايران و جهان 10 تاريخ هنر ايران تاريخ هنر جهان
-2 مباني هنرهاي تجسمي 10 مباني هنرهاي تجسمي
-3 الياف نساجي 10 الياف نساجي
-4 طراحي اندام و لباس 10 طراحي اندام و لباس
37 طراحي و دوخت طراحي و دوخت طراحي و دوخت
( -5 الگو و دوخت 20 الگو ( 1) و ( 2)- دوخت ( 1) و ( 2
( -1 آناتومي و فيزيولوژي 20 آناتومي فيزيولوژي ( 1
-2 تغذيه و بهداشت مواد غذايي 10 تغذيه و بهداشت مواد غذايي
-3 آزمون هاي ورزشي 10 آزمون هاي ورزشي
38 تربيت بدني * تربيت بدني تربيت بدني
-4 شناخت تأسيسات و اماكن ورزشي 10 شناخت تأسيسات و اماكن ورزشي
-1 تاريخ هنر ايران و جهان 10 تاريخ هنر ايران تاريخ هنر جهان
-2 مباني هنرهاي تجسمي 10 مباني هنرهاي تجسمي
-3 پايه و اصول صفح هآرايي و خط در گرافيك 15 پايه و اصول صفحه آرايي خط در گرافيك
( -4 طراحي 15 طراحي ( 1) و ( 2
39 گرافيك **
گرافيك گرافيك
گرافيك
( -5 عكاسي 10 عكاسي ( 2
-1 تاريخ هنر ايران و جهان 10 تاريخ هنر ايران تاريخ هنر جهان
-2 مباني هنرهاي تجسمي 10 مباني هنرهاي تجسمي
-3 آشنايي با مكاتب نقاشي و رنگ در نقاشي 15 آشنايي با مكاتب نقاشي كارگاه رنگ در نقاشي
40
هنرهاي تجسمي
** هنرهاي تجسمي نقاشي
( -4 طراحي 15 طراحي ( 1) و ( 2
-1 قالي بافي 20 استاندارد قالي بافي درجه ( 2) (سازمان آموزش فني و حرف هاي)
استاندارد هاي بافت مقدماتي و رنگرزي مقدماتي (شركت فرش)
-2 طراحي نقوش سنتي 10 استاندارد طراحي نقوش سنتي (شركت فرش)
41 فرش دستباف فرش دستباف
-3 طراحي و نقاشي نقشه فرش 20 استاندارد هاي طراحي فرش و نقاشي نقشه فرش (شركت فرش)
-1 طراحي نقوش 30 استانداردهاي نقوش ختايي، اسليمي، هندسي، جانوري و فرنگي
42 قلم زني قلم زني
-2 هنر قلم زني 20 استاندارد هنر قلم زني
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 2
صفحه 13
جدول شماره 2- عنوان و كدرشته امتحاني، عنوان و كدرشته تحصيلي در دوره كارداني، عناوين، تعداد سؤال و منابع آزمون دروس اختصاصي
كد
عنوان
رشته امتحاني
عنوان
رشته تحصيلي در دوره كارداني عناوين آزمون تعداد
سوال منابع آزمون
-1 جانورشناسي 10 جانورشناسي
-2 تغذيه دام 10 اصول تغذيه دام
-3 تشريح و فيزيولوژي 15 تشريح و فيزيولوژي
43 امور دامي
اموردامي تكنولوژي پرورش دام
پرورش طيور
-4 پرورش دام و طيور 25 پرورش دام پرورش طيور
-1 پرورش گاو 15 پرورش گاو شيري پرورش گوساله
-2 تغذيه دام 15 تغذيه دام ( 1) و 2) سيلو و انباركردن مواد خوراكي
-3 بهداشت دام 10 خدمات مقدماتي دام پزشكي امور بهداشتي دام
44
گاوداري صنعتي
*** گاوداري صنعتي
-4 انتخاب، ارزيابي و ثبت مشخصات 10 انتخاب، ارزيابي و ثبت مشخصات
-1 پرورش عمومي طيور 20 استاندارد پرورش پايه طيور
-2 پرورش جوجه گوشتي 10 استاندارد پرورش جوجه گوشتي
-3 پرورش و نگهداري مرغ تخم گذار 10 استاندارد پرورش و نگهداري مرغ تخم گذار
45
مرغداري صنعتي
*** مرغداري صنعتي
-4 جوجه كشي 10 استاندارد جوجه كشي
-1 تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي 15 استاندارد هاي تكنولوژي تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي
-2 تكثير و پرورش ماهيان سرد آبي 15 استاندارد تكنولوژي تكثير و پرورش ماهيان سردآبي
-3 تكنولوژي فرآوري آبزيان 10 استاندارد تكنولوژي فرآوري آبزيان
46 آبزيان *** تكثير و پرورش آبزيان آب شيرين
-4 تكثير و پرورش ميگو 10 استاندارد هاي تكنولوژي تكثير و پرورش ميگو
-1 پرورش و نگهداري زنبورعسل تعمير و
نگهداري كندو 20
-2 بهره برداري از محصولات زنبور عسل 10
-3 توليد و پرورش ملكه زنبور عسل 10
47
پرورش زنبور
عسل *** پرورش زنبور عسل
-4 بيماري ها و آفات زنبور عسل 10
استاندارد مهارت پرورش و توليدات زنبور عسل
-1 گياه شناسي 10 گياه شناسي
( -2 حفظ نباتات 10 حفظ نباتات ( 1) و ( 2
-3 آب و خاك 10 آب و خاك
48 امور زراعي و باغي 4- توليد محصولات زراعي و باغي 15 توليد محصولات زراعي توليد محصولات باغي
امور زراعي و باغي
تكنولوژي توليدات زراعي
امور زراعي و باغي
تكنولوژي توليدات باغي
امور زراعي و باغي
تكنولوژي گياه پزشكي
-5 ماشين هاي كشاورزي 15
ماشين هاي زراعي تجهيزات و ماشين هاي باغباني كاربرد و
سرويس تراكتور
-1 كاشت و تكثير 15 كاشت مهارت ازدياد نباتات باغي
-2 مراقبت هاي ويژه، كنترل آفات، هرس و
پيرايش
15
مرافبت هاي ويژه داشت مهارت كنترل آفات و امراض مهارت
هرس و پيرايش
-3 آب و خاك 10 تشخيص انواع خاك و اصلاح آن آبياري
49
گل و گياهان
زينتي **** گل و گياهان زينتي
-4 تأسيسات و ادوات باغباني 10 مهارت تأسيسات و ادوات باغباني
-1 فيزيك ( 2) و آزمايشگاه 10 فيزيك ( 2) و آزمايشگاه
-2 محاسبات فني 10 محاسبات فني
-3 كاربرد و سرويس تراكتور و موتورهاي
احتراقي
15 كاربرد و سرويس تراكتور موتورهاي احتراقي
-4 ماشين هاي كشاورزي 15
ماشين هاي تهيه زمين و كاشت ماشين هاي داشت و برداشت
تجهيزات ماشي نهاي باغباني
50
ماشين هاي
كشاورزي
ماشين هاي كشاورزي مكانيك
ماشين هاي كشاورزي
ماشين هاي كشاورزي
مكانيزاسيون كشاورزي
-5 پمپ ها و ماشين هاي آبياري 10 پمپ ها و ماشي نهاي آبياري
-1 فيزيك ( 2) و آزمايشگاه 10 فيزيك ( 2) و آزمايشگاه
-2 شيمي ( 2) و آزمايشگاه 10 شيمي ( 2) و آزمايشگاه
-3 ميكروبيولوژي 10 ميكروبيولوژي صنايع غذايي
-4 تغذيه و بهداشت مواد غذايي 10 تغذيه و بهداشت مواد غذايي
-5 اصول كنترل كيفيت 10 اصول كنترل كيفيت
51 صنايع غذايي صنايع غذايي كنترل كيفيت مواد
غذايي
-6 فرآورده هاي دامي و گياهي 20 فرآورده هاي دامي فرآورده هاي گياهي
به روش نيم ه متمركز انجام م ي پذيرد و كليه داوطلباني ك ه پس از آزمون كتبي مرحله اول ، در رديف معرفي شدگان دو « تربيت بدني » * پذيرش دانشجو د ر رشته
7 محاسبه و در نمره كل / برابر ظرفيت قرار م ي گيرند، بايد در آزمون عملي شركت نماين د . آزمون عملي به عنوان يك درس از دروس امتحاني و با ضريب 5
داوطلب منظور مي گردد.
به روش نيمه متمركز انجام مي پذيرد و كليه داوطلباني كه پس « هنرهاي تجسمي نقاشي » و « گرافيك » ،« گرافيك گرافيك » ** پذيرش دانشجو در رشته هاي
از آزمون كتبي مرحله اول ، در رديف معرفي شدگان دو برابر ظرفيت قرار م ي گيرند، بايد در آزمون عملي شركت نماين د . آزمون عملي به عنوان يك درس از
دروس امتحاني و با ضريب 4 محاسبه و در نمره كل داوطلب منظور مي گردد.
از كتا ب هاي دوره سه « پرورش زنبور عس ل » و « آبزيان » ،« مرغداري صنعتي » ،« گاوداري صنعتي » *** سؤالات مربو ط به عناوين آزمون كدرشته هاي امتحان ي
ساله كاردانش و استانداردهاي مهارتي وزارت جهاد كشاورزي طراحي خواهد شد.
از كتا ب هاي دوره سه ساله كاردانش و استانداردهاي مهارتي وزارت جهاد « گل و گياهان زي ن تي » **** س ؤالات مربوط به عناوين آزمون كد رشته امتحاني
كشاورزي طراحي خواهد شد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 14
جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6215 8029 8030 8031 8032
8033 8034 8035 8036 8037
8038 8039 8040 8041 8042
8043 8044 8663 9017 9019
9020 9021 9029 9124 9132
9133 9248 9311 9381 9382
9525 9708 9709 9762 9784
9853 9884 9900 9912 9932
9935 9964 9965 9966 9967
11
الكترونيك –
الكترونيك عمومي
الكترونيك - راديو و تلويزيون
* *
الكترونيك
4001
الكترونيك
1200-1201
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) الكترونيك
1-10-102
9968 9970 9971 9972
8001 8002 8003 8004 8005
8006 8007 8008 8009 8010
8011 8012 8013 8014 8015
8016 8017 8018 8019 8020
8021 8022 8023 8024 8025
8026 8027 8028 8552 8553
8554 8667 9070 9071 9072
9073 9084 9085 9091 9125
9137 9138 9139 9140 9165
12
الكتروتكنيك - برق صنعتي
الكتروتكنيك –
تاسيسات الكتريكي
* -
9208 9209 9247 9299 9307
9312 9371 9372 9373 9374
9375 9376 9377 9710 9711
9712 9713 9714 9851 9852
9875 9879 9885 9899 9902
9910 9911 9957 9958 9959
9960 9961 9962 9963 9969
13
تعمير و نگهداري ماشين هاي
الكتريكي - *
برق و الكتروتكنيك
4010
الكتروتكنيك
1210 - 1211
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) الكتروتكنيك
1 - 10 - 101
رشته مهارتي كاربري
PLC
1 - 10 -102
9970 9971
6137 6138 6139 6140 6232
6233 6234 8045 8046 8047
8048 8049 8050 8051 8052
8053 8054 8055 8056 8057
8672 8673 8778 9057 9093
9199 9282 9283 9317 9425
9500 9745 9746 9747 9748
9749 9750 9834 9835 9854
14 كامپيوتر نرم افزار كامپيوتر * * - كامپيوتر
2500 - 2501
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) كامپيوتر
1 و -17 -101
1 و -17 -102
1 -10 -103
رشته هاي مهارتي نشر
3 –10 - روميزي 108
9855 9856 3 - 10 - و 111
6102 6103 6197 6198 6199
6200 6201 6202 6203 6206
8180 8181 8182 8183 8184
8189 8190 8191 8192 8193
8194 8196 8197 8203 8204
8205 8206 8207 8210 8217
8218 8221 8222 8223 8225
8226 8229 8232 8234 8575
8576 8586 8587 9077 9092
9098 9099 9107 9126 9135
9212 9383 9384 9385 9386
9390 9391 9755 9806 9807
15
ساخت و توليد ماشين ابزار
ساخت و توليد قالب سازي
* -
ماشين ابزار –
قالب سازي - مكانيك
عمومي - ماشين افزار
و مكانيك عمومي -
تراشكاري - فلزكاري
4020
ساخت و توليد
1120 - 1121
رشته هاي مهارتي
تراشكاري، قالب سازي،
فرزكاري، سنگ زني،
صفحه تراشي،
ابزاردقيق، مكانيك
عمومي و ابزارسازي
1 - 12 - 102
9828 9832 9833
6101 8187 8188 8213 8214
8215 8216 8219 8231 8577
9136 9211 9251 9309 9387
16 نقشه كشي عمومي
نقشه كشي و طراحي صنعتي * *
نقشه كشي صنعتي
4030
نقشه كشي عمومي
1110 - 1111
رشته هاي مهارتي
نقشه كشي صنعتي
1 - 12 - 102
9388 9830
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 15
ادامه جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6113 6114 6115 6116 6118
6119 6120 6121 6122 6204
6207 6236 8307 8308 8309
8310 8311 8312 8313 8314
8315 8316 8317 8318 8319
8320 8321 8322 8323 8324
8325 8326 8327 8328 8329
8330 8331 8332 8333 8334
8335 8336 8337 8338 8339
8340 8341 8342 8343 8344
8345 8656 8671 8779 9128
9129 9206 9216 9254 9287
9310 9407 9408 9409 9410
9411 9527 9528 9720 9721
9722 9728 9729 9756 9867
17
مكانيك خودرو
مكانيك خودرو
مكانيك صنايع
ماشين آلات صنايع
* -
اتومكانيك
4040
مكانيك خودرو
1140 - 1141
رشته هاي مهارتي
عيب يابي و تعمير
1 - 12 - 107
9868 9895 9896 9897 9898
6192 6193 6194 6195 6196
6211 6212 6213 8129 8130
8131 8132 8133 8134 8135
8136 8137 8138 8139 8140
8141 8142 8143 8144 8145
8146 8147 8148 8149 8150
8151 8152 8153 8154 8155
8156 8157 8158 8159 8160
8161 8162 8163 8164 8165
8166 8167 8168 8169 8170
8171 8172 8173 8174 8175
8176 8177 8178 8179 8664
8665 8669 8704 8730 8731
9074 9075 9207 9249 9250
9305 9313 9405 9406 9528
9532 9533 9760 9874 9876
18
صنايع فلزي صنايع فلزي
صنايع فلزي جوشكاري
* -
صنايع فلزي - صنايع
فلزي و مكانيك
عمومي
4050
صنايع فلزي
1130 - 1131
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) صنايع فلزي
و سازه هاي فلزي
1 - 12 - 101
رشته هاي مهارتي صاف
كاري خودرو
1 - 12 - 107
9903 9913
6108 6109 6110 6111 6112
6205 6208 6209 6210 6235
8262 8263 8264 8265 8266
8267 8268 8269 8270 8271
8272 8273 8274 8275 8276
8277 8278 8279 8280 8281
8282 8283 8284 8285 8286
8287 8288 8289 8290 8291
8292 8293 8294 8295 8296
8588 8589 8590 8591 8592
8593 8594 8595 8596 8597
8598 8600 9149 9167 9214
9217 9259 9289 9316 9395
9396 9397 9398 9399 9526
9877 9878 9892 9929 9930
19
تأسيسات
حرارت مركزي و تهويه مطبوع
تأسيسات تبريد
* -
تأسيسات حرارتي و
برودتي - تأسيسات
تهويه و تبريد -
تأسيسات بهداشتي و
حرارتي
4060
تأسيسات
1150 - 1151
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) تأسيسات
1 - 12 - 104
9931 9932 9933 9934
6104 6105 6106 6107 8235
8236 8237 8238 8239 8240
8241 8242 8243 8244 8245
8246 8247 8248 8249 8250
8251 8252 8253 8254 8255
8256 8257 8258 8259 8260
8261 8670 9076 9078 9095
9096 9097 9144 9145 9146
9147 9148 9213 9232 9233
9252 9253 9392 9393 9394
9531 9538 9539 9811 9843
9844 9845 9846 9882 9917
20 صنايع چوب و كاغذ
سازه هاي چوبي
* -
صنايع چوب - صنايع
چوب و درودگري -
درودگري و تزيينات
داخلي – درودگري
صنايع مبلمان
4070
صنايع چوب و كاغذ
1160 - 1161
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) صنايع چوبي
1 - 12 - 103
رشته هاي مهارتي
سازسازي
3 و – 10 - 103
1 و – 13 - 102
3 – 13 - 102
منبت چوب - گره چيني
چوب - معرق چوب -
خاتم سازي
9918 9925 9926
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 16
ادامه جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6128 8369 8370 8371 8372
8373 8374 8381 8382 8383
8384 8385 8386 8387 8388
8560 9218 9219 9318 9422
9423 9424 9524 9744 9785
21 چاپ چاپ - *
چاپ
4080
چاپ
1170 - 1171
رشته هاي مهارتي چاپ
1-12 - 1-12-110 و 109
رشته هاي مهارتي صحافي
1 و -13- و جلدسازي 102
3-13 -102
رشته هاي مهارتي چاپ و
9848 9849 9850 9920 3 -10- ليتوگرافي 108
6185 6186 6187 6214 6240
8058 8059 8060 8061 8062
8063 8064 8065 8066 8067
8068 8069 8070 8071 8072
8073 8074 8075 8076 8077
8078 8079 8080 8081 8082
8083 8084 8085 8086 8087
8088 8089 8090 8091 8092
8093 8094 8095 8096 8097
8098 8099 9141 9142 9143
9308 9400 9401 9402 9403
22
ساختمان
كارهاي عمومي ساختمان
اجراي ساختمان هاي بتوني
* -
ساختمان
4090
ساختمان
1300 - 1301
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) ساختمان
1 - 11 - 101
9404 9534 9535
6184 6188 6189 6190 8100
8101 8102 8103 8104 8105
8106 8107 8108 8109 8110
8111 8112 8113 8114 8115
8116 8117 8118 8119 8120
8121 8122 8123 8124 8125
8126 8127 8128 8676 8677
8678 8679 8680 8681 8695
9062 9064 9180 9182 9185
9200 9412 9413 9414 9415
23 نقشه كشي معماري معماري * *
نقشه كشي معماري
4100
نقشه كشي معماري
2410 - 2411
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) معماري
1 - 11 - 102
رشته هاي مهارتي
طراحي و معماري
داخلي، تزئينات داخلي،
آينه كاري و ماكت سازي
3 - 10 - 108
رشته هاي مهارتي
نقشه كشي با كامپيوتر
9421 9520 9773 9831 9922 1 - 10 - 103
24 نقشه برداري نقشه برداري - * نقشه برداري
1310 - 1311
رشته هاي مهارتي در
رشته (زيرگروه) نقشه
1-11- برداري 104
9203
6134 6135 9196 9320 9508
25 صنايع شيميايي
صنايع شيميايي
*
*
شيمي صنعتي -
صنايع شيميايي
(اپراتوري، شيميست
آزمايشگاهي)
4110
صنايع شيميايي
1240 - 1241
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) شيمي
1 - 15 - صنعتي 101
رشته هاي مهارتي رشته
زيرگروه) صنايع دارويي
1 - 15 - 102
9731 9937 9938
6125 6126 6127 8347 8348
8349 8350 8351 8352 8353
8354 8355 8356 8357 8358
8359 8360 8361 8362 8363
8364 8365 8366 8367 8368
8369 8370 8371 8372 8373
8374 8375 8376 8377 8378
8379 8380 9130 9255 9319
9321 9542 9544 9545 9744
26 صنايع نساجي صنايع نساجي - *
تكنولوژي نساجي -
شيمي نساجي -
رنگرزي
4120
صنايع نساجي
1250 - 1251
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) نساجي
1 - 12 - 109
9809
6129 6130 8185 8186 8195
8198 8199 8200 8201 8202
8208 8209 8210 8211 8212
8220 8224 8227 8228 8230
8233 8578 9092 9108 9127
9134 9166 9210 9258 9378
27
متالورژي ريخته گري
متالورژي مدلسازي
* -
ريخته گري -
مدلسازي -
ذوب فلزات
4130
متالورژي
1230 - 1231
رشته هاي مهارتي
ريخته گري ومدلسازي
1 - 12 - 102
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) متالورژي و
1 -12 - مدلسازي 112
9379 9380 9507
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 17
ادامه جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6132 6133 8426 8427 8675
8705 9056 9060 9192 9294
9509 9513 9540 9541 9761
9783 9808 9829 9836 9838
28 سراميك سراميك صنعتي * *
سراميك صنعتي
4140
سراميك
1260 - 1261
رشته هاي مهارتي صنايع
1 - 14 - شيشه اي 101 رشته هاي مهارتي
سفالگري و سراميك
1-14- سازي 102
رشته هاي مهارتي حجم
سازي و سفالگري
3 -10-106
رشته مهارتي سفالگري
نقش برجسته
3-10-107
9839 9891 9893
6123 6124 8346 9197 9536
29 معدن استخراج معدن - *
معدن - ماشين آلات
معدن 4150
معدن
1270 - 1271
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) معدن
9880 1 - 12 - 108
8297 8298 8301 8652 8655
30 ناوبري ناوبري - *
ناوبري (دريانوردي
صيادي)
4160
ناوبري
1340 - 1341
رشته مهارتي دريانوردي
2 - 16 - صيادي 101
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) صنايع دريايي
1 - 12 - 105 9758
31 الكترونيك و مخابرات دريايي
الكترونيك و مخابرات دريايي - * الكترونيك و مخابرات
دريايي 4170
الكترونيك و مخابرات
1360 - دريايي 1361
رشته مهارتي مخابرات
8651 1 - 12 - دريايي 105
6122 8299 8300 8302 8303
8304 8305 8306 8653 8654 32 مكانيك موتورهاي دريايي
مكانيك موتورهاي دريايي - *
مكانيك موتورهاي
دريايي
4180
مكانيك موتورهاي
1350 - دريايي 1351
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) تعمير موتورهاي
دريايي و صنايع دريايي
1 - 12 - 105
رشته هاي مهارتي تعمير
موتورهاي دريايي و قايق
8656 9527 9529 9759 1 - 12 - 107
6172 6230 8534 8535 8786
8787 8788 8789 8790 8791
9065 9079 9080 9155 9292
33 حسابداري بازرگاني
حسابداري * *
اداري و بازرگاني -
بازرگاني - بانكداري -
منشي گري- حسابداري
4190
حسابداري بازرگاني
2470 - 2471
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) امور مالي
3 - 12 - 102
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) بازرگاني
9420 9782 9860 3 - 12 - 103
6171 8527 8528 8529 8530
8531 8532 8533 8794 8795
8796 8798 9081 9082 9083
9086 9089 9154 9291 9326
9327 9419 9436 9769 9780
34 امور اداري * *
اداري و بازرگاني -
بازرگاني- بانكداري -
منشي گري- حسابداري
4190
حسابداري بازرگاني
2470 - 2471
رشته هاي مهارتي امور
اداري و كتابداري
3 - 12 - 101
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) منشي گري
3 - 12 - 104
9781 9859
6169 6170 6177 6178 8522
35 كودكياري مربي گودك * - 8523 8524 8525 8526 8682 كودكياري - بهياري
4200
كودكياري
2490 - 2491
رشته هاي مهارتي
دارويابي و حسابداري در
3-11- داروخانه 101
رشته هاي مهارتي
بهورزي، بهياري،
كودكياري مديريت و
برنامه ريزي خانواده و
امور خانواده، مددياري
سالمندان و مددياري
افراد با نيا زهاي ويژه
3 و - 10 - 101
3 - 11 - 102
9442 9732 9764 9858
6169 6170 8483 8484 8486
8487 8488 8490 8491 8492
8493 8494 8497 8498 8502
8503 8504 8508 8510 8511
8512 8513 8514 8515 8516
8517 8518 8519 8520 8561
8562 8563 8564 8565 8566
8567 8568 8569 8572 9201
36 مديريت خانواده
مديريت خانواده * - خانه داري
4210
مديريت خانواده
2520 - 2521
رشته هاي مهارتي
كارهاي هنري در خانه
3 - 10 - 101
رشته هاي مهارتي
تزئينات
3 - 10 - 102
9441 9442 9858
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 18
ادامه جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6146 6147 6148 6149 6150
6151 6153 6227 8432 8433
8434 8435 8436 8437 8438
8439 8440 8441 8442 8444
8445 8446 8447 8448 8449
8450 8451 8452 8453 8454
8455 8456 8457 8459 8460
8461 8462 8463 8464 8465
8466 8467 8468 8469 8470
8485 8489 8495 8496 8499
8500 8501 8505 8506 8507
8509 8568 8570 8571 8573
8683 8684 8685 8686 8699
9118 9119 9120 9121 9122
9123 9150 9151 9152 9202
9298 9417 9512 9523 9862
9863 9864 9865 9866 9923
37 طراحي و دوخت
طراحي و دوخت
- *
خياطي - خياطي و
دوخت تجارتي
4230
طراحي و دوخت
2400 - 2401
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) خياطي
1 - 16 - 102
رشته هاي مهارتي
خياطي و دستياري
طراحي لباس
3 – 10 - 101
3 - 10– و 105
9924
- 2510 - 38 تربيت بدني تربيت بدني * * تربيت بدني 4220 تربيت بدني 2511
8521 9050 9063 9068 9069
9105 9106 9131 9181 9182
9183 9185 9186 9191 9193
9194 9195 9220 9224 9227
9228 9229 9230 9231 9422
9426 9427 9428 9435 9437
9757 9765 9770 9771 9772
9774 9785 9786 9793 9794
9797 9848 9849 9901 9904
39
گرافيك گرافيك
گرافيك
* *
گرافيك - هنر
4240
گرافيك
2390 - 2391
چاپ دستي
2380 - 2381
نمايش
2360 - 2361
پشتيباني صحنه
2350 - 2351
سينما
2450 - 2451
پويانمايي
2365
رشته هاي مهارتي طراحي
و بسته بندي، صفحه آرايي،
تصويرسازي، عكاسي و
3-10- طراحي پوستر 106
3 - 10 - و 105
رشته هاي مهارتي كتاب
1 و – 3 - آرايي 102
3 - 10 - 107
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) هنرهاي
3 - 10 - تصويري 104
رشته هاي مهارتي هنرهاي
نمايشي، فيلمبرداري،
بازيگري، نمايشنامه نويسي،
فيلمنامه نويسي و داستان
3 و – 10 - نويسي 110
- 3و 105 - 10 - 109
3 - 10 - 3 و 104 - 10
رشته هاي مهارتي طراحي
و بسته بندي، تصويربرداري
3–10- و صفح هآرايي 108
3-10- و 105
رشته هاي مهارتي چاپ
1 و – 12 - دستي 110
1 و - 13 - 102
3 و – 10 - 107
3 - 10 - 108
رشته هاي مهارتي گرافيك
كامپيوتري و گرافيست
3 و – 10 - كامپيوتر 106
3 - 10 - 108
9905 9908 9909 9920 9921
6175 6176 6226 9053 9054
9055 9058 9059 9061 9184
9221 9222 9223 9256 9433
9434 9438 9439 9840 9841
40 هنرهاي تجسمي نقاشي * * - نقاشي
2430 - 2431
رشته هاي مهارتي نقاشي،
چهره سازي، چهره پردازي و
3 و -10- چهره آرايي 108
3 - 10 - 105
رشته هاي مهارتي
نگارگري، نقاشي، تذهيب
و تشعير، چهره سازي و
طراحي طلا و جواهر
3 و – 10 - 107
9906 9907 9916 9919 3 - 10 - 106
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 19
ادامه جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6225 8389 8390 8391 8392
8393 8394 8395 8396 8397
8398 8399 8400 8401 8402
8403 8404 8405 8406 8407
9051 9052 9066 9100 9101
9102 9103 9104 9225 9285
9293 9514 9515 9516 9518
41 فرش دستباف * *
فرش
4250
صنايع دستي
2420 - 2421
رشته هاي مهارتي هنر
1 - 13 - فرش 101
رشته هاي مهارتي قالي
بافي و فرش
3 - 10 - 107
9767 9869
6131 8409 8410 8411 8412
8413 8414 8415 8416 8417
8418 8419 8420 8421 8422
8423 8424 8425 8674 8700
8701 8702 9187 9188 9189
9190 9226 9314 9429 9430
9431 9432 9519 9537 9797
9810 9837 9842 9843 9844
9845 9846 9847 9886 9887
9888 9889 9890 9940 9944
42 قلم زني * *
صنايع دستي
4260
صنايع دستي
2420 - 2421
رشته هاي مهارتي
صنايع دستي ظريف و
صنايع مستظرفه و
كاغذسازي
1 - 13 و - 102
3 - 13 - 102
رشته هاي مهارتي
هنرهاي سنتي
3 - 10 - 107
9945
امور دامي 8867 8868 8869 8871 8875
تكنولوژي پرورش دام
* -
9484 9485 9486 9488 9795
9857 9946 9947 9948 9950
43
پرورش طيور * *
كشاورزي عمومي
4270
امور دامي
3520 - 3521
رشته هاي مهارتي امور
2 - 11 - دامي 101
رشته هاي مهارتي گروه
امور دام و طيور
2 و – 11 - 102
9952 9953 9954 9956 2 - 11 - 101
8866 8868 8871 8875 9484
44 گاوداري صنعتي - * 9485 9486 9795 9946 9947
كشاورزي عمومي
4270
امور دامي
3520 - 3521
رشته هاي مهارتي زيرگروه
دام، بهداشت دام و طيور
رشته هاي مهارتي گاوداري
صنعتي، پرورش اسب،
بهداشتيار دام و طيور و
دام هاي كوچك
2 و – 11 - 102
2 - 11 - 101
9948
8867 8869 8875 9486 9488
45 مرغداري صنعتي - * 9857 9950 9952 9953 9954
كشاورزي عمومي
4270
امور دامي
3520 - 3521
رشته هاي مهارتي
مرغداري صنعتي و
رشته هاي مهارتي زيرگروه
بهداشتيار دام و طيور
طيور، بهداشت دام و طيور
2 و – 11 - 102
2 - 11 - 101
9956
8873 8874 8877 8879 8880
9502 9503 9504 9505 9506 46 تكثير و پرورش آبزيان
آب شيرين
* -
كشاورزي عمومي
4270
امور دامي
3520 - 3521
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) آبزيان و
رشته فرآوري آبزيان
9796 2 - 16 - 101
47 پرورش زنبور عسل - *
كشاورزي عمومي
4270
امور دامي
3520 - 3521
رشته هاي مهارتي در
زمينه پرورش زنبورعسل
2 و – 11 - 101
2 - 17 - 101
8872 9487
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 3
صفحه 20
ادامه جدول شماره 3- عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحاني
آزمون كارداني در آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته جنس ديپلم مورد پذيرش فني و حرفه اي
تحصيلي و
امتحاني
عنوان رشته تحصيلي
در دوره كارداني زن مرد نظام قديم
با كدرايانه اي مجازي
نظام جديد
با كدرايانه اي ديپلم
ديپلم هاي مورد
پذيرش كاردانش و
كد رشته مهارتي
كد رايانه اي ديپلم هاي مورد پذيرش
كاردانش
6144 6145 6216 6217 6218
6219 6231 8800 8801 8802
8803 8804 8805 8806 8807
8808 8809 8810 8811 8812
امور زراعي و باغي
تكنولوژي توليدات زراعي
* -
8813 8814 8815 8816 8817
8818 8819 8820 8821 8822
8823 8824 8825 8826 8827
8828 8829 8830 8831 8832
امور زراعي و باغي
تكنولوژي توليدات باغي
* *
8833 8834 8835 8836 8837
8838 8839 8840 8841 8842
8843 8844 8870 8876 8891
8892 9088 9170 9171 9172
9173 9174 9175 9176 9441
48
امور زراعي و باغي
تكنولوژي گياه پزشكي
* *
9443 9444 9445 9446 9447
9448 9449 9450 9451 9452
9453 9454 9455 9456 9457
9458 9459 9460 9461 9462
9463 9464 9465 9466 9467
9468 9469 9470 9471 9472
9473 9474 9475 9476 9477
9478 9479 9480 9481 9482
9483 9802 9803 9914 9915
49 گل و گياهان زينتي * *
كشاورزي عمومي
4270
امور زراعي و باغي
3540 - 3541
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) زراعت
2 - 12 - 101
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) باغباني
2 و – 13 - 101
2 - 12 - 102
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) جنگل و مرتع
و آبخيزداري
2 و – 15 - 101
2 - 15 - 102
رشته مهارتي باغباني
(نوغانداري)
2 - 17 - 102
رشته هاي مهارتي گروه
امور زراعي و رشته هاي
مهارتي گروه امور باغي
2 و – 12 - 12
2 - 12 - 101
9927 9928
6141 8848 8849 8850 8851
8852 8853 8854 8855 8856
8857 8858 8859 8860 8861
8862 8863 8864 9290 9491
9492 9493 9494 9495 9496
50
ماشين هاي كشاورزي
مكانيك ماشين هاي كشاورزي
ماشين هاي كشاورزي
مكانيزاسيون كشاورزي
* -
ماشين هاي كشاورزي
4280
ماشين هاي كشاورزي
3550 - 3551
رشته هاي مهارتي رشته
(زيرگروه) ماشين هاي
كشاورزي، تعمير ماشين هاي كشاورزي و
كاربري ماشين هاي
2-10 - كشاورزي 101
رشته هاي مهارتي
عيب يابي و تعمير تراكتور تيلر و كمباين
9497 9898 9499 9530 9543 1-12-107
6173 6221 6222 6223 6224
8536 8537 8538 8539 8540
8541 8542 8543 8544 8545
8546 8547 8548 8890 9284
9306 9440 9489 9490 9768
9778 9796 9801 9804 9805
51 صنايع غذايي كنترل كيفيت
مواد غذايي
* *
صنايع غذايي
4290
صنايع غذايي
3560 - 3561
رشته هاي مهارتي
خدمات غذايي
3 و – 13 - 103
3 و – 13 - 102
3 - 13 - 101
رشته هاي مهارتي
صنايع غذايي
2 و – 14 - 101
2 - 16 - 101 9812
توضيحات:
الف) كدرشته هاي مهارتي شاخه كاردانش اعلام شده در ستون 7 (جدول شماره 3) معرف كدها ي اصلي رشته هاي مهارتي مي باشد و از بي ن رشته هاي مهارت ي
مربوط ب ه هر كد، تنها رشت ه مهارت هايي كه در ستون 8 كد رايانه اي كارنامه (يا كد گواهينامه پايان تحصيلات متوسط ه ) آنها درج گرديده، مجا ز به
شركت در آزمون آن كد رشته مي باشند.
يادآوري 1: كد رايانه اي كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه: عبارت است ا ز عدد چهار رقمي كه بر اساس عنوان رشته تحصيلي دوره سه ساله
هنرستان و به نام كد رايانه اي در كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه مشخص و درج گرديده است.
يادآوري 2: داوطلبان داراي ديپلم نظام قديم كه گواهينامه پايان تحصيلات آنان فاقد كد رايان ه اي چهار رقمي است بايد د ر ستون 5 جدول شماره 3 (فني و
حرفه اي نظام قديم و كد رايان ه اي مجازي ) عنوان ديپلم خود را شناسايي و كد رايان ه اي مجازي (چهار رقمي) درج شده در ذيل عنوان ديپلم را به
جاي كد رايانه اي ديپلم خود درج نمايند.
ب) پذيرفته شدگان در آزمون متناسب با نوع ديپلم و رشته تحصيلي كه در آن پذيرفته شده اند، ملزم به گذراندن دروس پيش نياز دانشگاهي مي باشند.
ج) دروس پيش نياز دانشگاهي (جبراني) با توجه به نمرات اكتسابي پذيرفته شدگان در آزمون ورود ي و يا كارنام ه تحصيل ي دوره متوسط ه آنا ن بر اساس
دستورالعملي كه توسط دانشگاه فني و حرف ه اي و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري صادر مي شود، توسط آموزشكده و يا مؤسسه غيرانتفاعي محل تحصيل
مشخص و اعلام خواهد شد.
د) فارغ التحصيلان و دان شآموزان شاخ ه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش داوطلب شركت در اين آزمون بايد ب ه س ؤالات دروس اختصاصي مندرج در (جدول
شماره 2) متناسب با عنوان رشته دوره كارداني كه با رعايت ضوابط مندرج در اين دفترچه انتخاب نموده اند، پاسخ دهند.
ه ( رشته تحصيل ي مرتبط با رشت ه امتحاني كد 35 از جدول شماره 2 (مربي كودك ) صرفاً عنوا ن ر شته تحصيلي است و هيچگون ه ارتباط ي با موضو ع استخدام
ندارد.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 4
صفحه 21
جدول شماره 4- كد و نام استان ها و شهرستان هاي محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و اقامت
كد و نام استان نام وكد شهرستان
،( آذرشهر( 1001 )، اسكو ( 1005 )، اهر ( 1006 )، بستان آباد( 1009 )، بناب ( 1010 )، تبريز ( 1012 )، جلفا ( 1014 )، چاراويماق ( 1016 )، خداآفرين( 1025
،( سراب ( 1017 )، شبستر ( 1021 )، عجب شير( 1023 )، كليبر ( 1026 )، مراغه ( 1028 )، مرند ( 1029 )، ملكان ( 1032 )، ميانه ( 1036 )، ورزقان ( 1038
.( هريس ( 1040 ) و هشترود( 1041
10 آذربايجان شرقي
،( اروميه ( 1104 )، اشنويه ( 1106 )، بوكان( 1109 )، پلدشت( 1111 )، پيرانشهر( 1113 )، تكاب( 1115 )، چالدران( 1117 )، چايپاره( 1119
خوي( 1123 )، سردشت ( 1124 )، سلما س ( 1127 )، شاهي ن دژ( 1129 )، شو ط ( 1131 )، ماك و ( 1133 )، مهابا د ( 1135 )، مياندوآ ب ( 1138 ) و
.( نقده ( 1140
11 آذربايجان غربي
،( اردبيل ( 1202 )، بيله سوار( 1205 )، پارس آباد( 1208 )، خلخال ( 1211 )، سرعين ( 1201 )، كوثر ( 1213 )، گرم ي ( 1215 )، مشگي ن شهر ( 1219
.( 12 اردبيل نمين ( 1222 ) و نير( 1225
،( آران وبيدگل ( 1302 )، اردستان ( 1304 )، اصفهان ( 1310 )، برخوار ( 1312 )، تيرا ن وكرون ( 1314 )، چادگا ن ( 1316 )، خمين ي شهر ( 1317
،( خوانسار( 1318 )، خوروبيابانك ( 1340 )، دهاقان ( 1321 )، سمير م ( 1320 )، شاهي ن شهروميمه ( 1322 )، شهرض ا ( 1324 )، فريد ن ( 1326
،( فريدونشهر( 1327 )، فلاورجان ( 1329 )، كاشان ( 1332 )، گلپايگان( 1334 )، لنجان ( 1336 )، مباركه( 1338 )، نائين( 1341
.( نجف آباد( 1342 ) و نطنز( 1345
13 اصفهان
.( 40 البرز ساوجبلاغ( 4003 )، طالقان( 4005 )، كرج( 4008 ) و نظرآباد( 4010
آبدانان( 1403 )، ايلا م( 1405 )، ايوان( 1407 )، دره شهر( 1410 )، دهلران ( 1412 )، شيروان وچرداول ( 1415 )، ملكشاهي( 1419 ) و
.( 14 ايلام مهران ( 1418
.( 15 بوشهر بوشهر( 1502 )، تنگستا ن( 1504 )، جم( 1506 )، دشتستان ( 1511 )، دشتي( 1514 )، دير( 1516 )، ديلم( 1518 )، كنگان ( 1520 ) و گناوه ( 1522
،( اسلامشهر( 1602 )، بهارستان( 1610 )، پاكدشت( 1604 )، پيشوا( 1633 )، تهران ( 1607 )، دماون د ( 1609 )، ربا ط كريم ( 1612 )، ري ( 1615
.( 16 تهران شميرانات ( 1620 )، شهريار( 1624 )، فيروزكوه( 1627 )، قدس( 1623 )، ملارد( 1625 ) و ورامين ( 1636
.( 17 چهارمحال و بختياري اردل ( 1701 )، بروجن ( 1705 )، شهركرد( 1709 )، فارسان ( 1710 )، كوهرنگ( 1712 )، كيار( 1713 ) و لردگان ( 1717
.( 18 خراسان جنوبي بشرويه( 1810 )، بيرجند( 1802 )، درميان( 1805 )، سرايان( 1807 )، سربيشه( 1808 )، فردو س( 1811 )، قائنات( 1815 ) و نهبندان ( 1818
،( باخرز( 1908 )، بجستان( 1901 )، بردسكن( 1905 )، بينالود( 1906 )، تايباد( 1909 )، تخت جلگه( 1912 )، تربت جام( 1916
،( تربت حيدريه ( 1922 )، جغتاي ( 1923 )، جوين ( 1926 )، چناران ( 1928 )، خليل آباد( 1930 )، خواف ( 1934 )، خوشاب ( 1941 )، درگز ( 1937
،( رشتخوار( 1940 )، زاوه( 1920 )، سبزوار( 1945 )، سرخس( 1947 )، فريمان( 1949 )، قوچان( 1951 )، كاشمر( 1953 )، كلات( 1955
.( گناباد( 1957 )، مشهد( 1960 )، مه ولات( 1962 ) و نيشابور( 1965
19 خراسان رضوي
.( 20 خراسان شمالي اسفراين( 2002 )، بجنورد( 2005 )، جاجرم( 2008 )، شيروان ( 2011 )، فاروج( 2013 )، گرمه( 2017 ) و مانه وسملقان( 2016
،( آبادان( 2102 )، اميديه( 2104 )، انديكا( 2107 )، انديمشك( 2109 )، اهواز( 2112 )، ايذه( 2115 )، با غملك( 2117 )، باوي( 2110
،( بندرماهشهر( 2120 )، بهبهان ( 2124 )، خرمشه ر ( 2125 )، دزفو ل ( 2129 )، دش ت آزادگان ( 2131 )، رامشي ر ( 2132 )، رامهرم ز ( 2134
( شادگان( 2135 )، شوش ( 2138 )، شوشتر ( 2140 )، گتوند ( 2142 )، لالي ( 2144 )، مسجدسليمان ( 2146 )، هفتگل ( 2148 )، هنديجا ن ( 2150
.( و هويزه( 2151
21 خوزستان
.( 22 زنجان ابهر( 2202 )، ايجرود( 2204 )، خدابنده ( 2208 )، خرمدره( 2209 )، زنجان ( 2212 )، طارم( 2214 ) و ماه نشان ( 2216
.( 23 سمنان آرادان( 2309 )، دامغان ( 2302 )، سمنان( 2304 )، شاهرود( 2307 )، گرمسار( 2311 )، مهدي شهر( 2313 ) و ميامي( 2308
،( ايرانشهر( 2403 )، چابهار( 2406 )، خا ش( 2408 )، دلگان( 2411 )، زاب ل( 2414 )، زابلي( 2416 )، زاهدان ( 2418 )، زهك( 2422
.( 24 سيستان وبلوچستان سراوان( 2425 )، سرباز( 2429 )، سيب سوران( 2430 )، كنارك( 2433 )، نيك شهر( 2440 ) و هيرمند( 2435
،( آباده( 2501 )، ارسنجان ( 2502 )، استهبا ن ( 2504 )، اقليد ( 2507 )، بوانات ( 2509 )، پاسارگاد ( 2510 )، جهرم ( 2515 )، خرامه ( 2581
،( خرم بيد( 2516 )، خنج ( 2519 )، داراب ( 2522 )، رستم( 2524 )، زرين دشت( 2526 )، سپيدا ن( 2528 )، سروستان( 2531 )، شيراز ( 2536
،( فراشبند( 2538 )، فسا( 2541 )، فيروزآباد( 2543 )، قيروكارزين( 2546 )، كازرون( 2551 )، كوار( 2535 )، گراش( 2557
.( لارستان( 2558 )، لامرد( 2561 )، مرودشت( 2565 )، ممسني ( 2568 )، مهر( 2571 ) و ني ريز( 2576
25 فارس
.( 26 قزوين آبيك( 2602 )، البرز( 2604 )، بوئين زهرا( 2610 )، تاكستان ( 2614 ) و قزوي ن( 2619
.( 27 قم قم ( 2704
،( بانه( 2802 )، بيجار( 2807 )، دهگلان( 2809 )، ديواندره ( 2812 )، سروآباد( 2814 )، سقز( 2817 )، سنندج ( 2819 )، قروه ( 2822
.( 28 كردستان كامياران( 2823 ) و مريوان ( 2827
،( ارزوئيه( 2901 )، انار( 2915 )، بافت ( 2903 )، بردسير( 2905 )، بم ( 2908 )، جيرف ت ( 2912 )، راب ر ( 2902 )، راور ( 2914 )، رفسنجا ن ( 2918
،( رودبارجنوب( 2921 )، ريگان( 2923 )، زرند( 2924 )، سيرجان ( 2927 )، شهربابك( 2929 )، عنبرآباد( 2932 )، فارياب( 2943
.( فهرج( 2907 )، قلع هگنج( 2934 )، كرمان ( 2940 )، كوه بنان( 2942 )، كهنوج ( 2944 )، منوجان( 2946 ) و نرماشير( 2909
29 كرمان
،( اسلام آبادغرب ( 3002 )، پاوه ( 3004 )، ثلاث باباجان ي ( 3007 )، جوانرو د ( 3009 )، دالاه و ( 3011 )، روانس ر ( 3013 )، سرپ ل ذها ب ( 3014
.( 30 كرمانشاه سنقر( 3016 )، صحنه( 3018 )، قصرشيرين ( 3020 )، كرمانشاه( 3024 )، كنگاور( 3025 )، گيلانغر ب( 3027 ) و هرسين ( 3029
.( 31 كهگيلويه وبويراحمد باشت( 3115 )، بويراحمد( 3103 )، بهمئي( 3105 )، چرام( 3110 )، دنا( 3108 )، كهگيلويه ( 3114 ) و گچساران ( 3116
،( آزادشهر( 3202 )، آق قلا( 3203 )، بندرگز ( 3205 )، تركمن ( 3208 )، راميان ( 3210 )، عل ي آباد ( 3212 )، كردكوي ( 3213 )، كلاله ( 3215
.( 32 گلستان گاليكش( 3222 )، گرگان ( 3217 )، گميشان( 3207 )، گنبدكاووس ( 3219 )، مراوه تپه( 3221 ) و مينودش ت( 3223
،( آستارا( 3302 )، آستانه اشرفيه ( 3304 )، املش( 3306 )، بندرانزلي( 3307 )، رشت( 3313 )، رضوانشهر( 3315 )، رودبار( 3319
،( رودسر( 3323 )، سياهكل( 3325 )، شفت ( 3327 )، صومع هسرا( 3329 )، طوال ش( 3334 )، فومن ( 3336 )، لاهيجان ( 3338
.( لنگرود( 3341 ) و ماسال ( 3343
33 گيلان
،( ازنا( 3402 )، اليگودر ز ( 3405 )، بروجر د ( 3407 )، پلدخت ر ( 3408 )، خر م آباد ( 3413 )، دلفا ن ( 3415 )، دورود ( 3417 )، دوره ( 3418
.( 34 لرستان سلسله ( 3422 ) و كوهدشت( 3427
،( آمل( 3503 )، باب ل ( 3509 )، بابلس ر ( 3512 )، بهشه ر ( 3513 )، تنكاب ن ( 3517 )، جويبا ر ( 3520 )، چالو س ( 3522 )، رامس ر ( 3523
،( ساري( 3527 )، سوادكوه ( 3530 )، عباس آباد( 3516 )، فريدونكنار ( 3532 )، قائم شهر ( 3534 )، گلوگا ه ( 3536 )، محمودآبا د ( 3538
.( مياندورود( 3528 )، نكاء( 3539 )، نور( 3543 ) و نوشهر( 3545
35 مازندران
،( اراك ( 3602 )، آشتيان( 3603 )، تفرش ( 3605 )، خمين ( 3607 )، خنداب( 3609 )، دليجان( 3610 )، زرنديه( 3612 )، ساوه( 3613
.( 36 مركزي شازند( 3617 )، فراهان( 3604 )، كميجان( 3618 ) و محلات( 3620
،( ابوموسي( 3702 )، بستك( 3705 )، بشاگرد( 3715 )، بندرعباس( 3709 )، بندرلنگه( 3712 )، پارسيان( 3714 )، جاسك ( 3717
.( 37 هرمزگان حاجي آباد( 3720 )، خمير( 3722 )، رودان ( 3726 )، سيريك( 3728 )، قشم ( 3730 ) و ميناب( 3734
اسدآباد( 3801 )، بهار ( 3804 )، تويسركان ( 3806 )، رزن ( 3809 )، فامنين ( 3822 )، كبودرآهنگ ( 3812 )، ملاير ( 3816 )، نهاون د ( 3820 ) و
.( 38 همدان همدان ( 3823
،( ابركوه( 3902 )، اردكان ( 3905 )، بافق ( 3907 )، بهاباد ( 3906 )، تفت ( 3908 )، خاتم ( 3910 )، صدوق ( 3913 )، طب س ( 3916 )، مهري ز ( 3917
.( 39 يزد ميبد( 3918 ) و يزد( 3920
41 خارج از كشور داوطلباني كه محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و يا اقامت آنان خارج از كشور مي باشد كد 9999 را در بندهاي مربوط در تقاضانامه ثبت نام درج نمايند.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 5
صفحه 22
جدول شماره 5- فهرست شروع و ختم كدرشته محل هاي انتخابي به تفكيك رشته امتحاني و نوع دوره
جنس دوره روزانه دوره شبانه مؤسسات غيرانتفاعي
پذيرش
جنس پذيرش، نوع دوره، شماره جدول و شماره
شروع و ختم كدرشته محل ها
امتحاني كد و نام رشته زن مرد
جدول
شماره
از كد
رشته
تا كد
رشته
جدول
شماره
از كد
رشته
تا كد
رشته
جدول
شماره
از كد
رشته
تا كد
رشته
-11 الكترونيك الكترونيك عمومي
الكترونيك راديو و تلويزيون
7085 7001 8 4187 4101 7 1190 1101 6 * *
-12 الكتروتكنيك برق صنعتي
الكتروتكنيك تاسيسات الكتريكي
7183 7086 11 4321 4188 10 1326 1191 9 * -
7188 7184 14 4333 4322 13 1338 1327 -13 تعمير و نگهداري ماشين هاي الكتريكي - * 12
7339 7189 17 4483 4334 16 1488 1339 -14 كامپيوتر نرم افزار كامپيوتر * * 15
-15 ساخت و توليد ماشين ابزار
ساخت و توليد قالب سازي
7357 7340 20 4541 4484 19 1547 1489 18 * -
7403 7358 23 4578 4542 22 1584 1548 -16 نقشه كشي عمومي نقشه كشي و طراحي صنعتي * * 21
-17 مكانيك خودرو مكانيك خودرو
مكانيك صنايع ماشين آلات صنايع 7425 7404 26 4643 4579 25 1649 1585 24 * -
-18 صنايع فلزي صنايع فلزي
صنايع فلزي جوشكاري 7430 7426 29 4669 4644 28 1675 1650 27 * -
-19 تأسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع
تأسيسات تبريد 7451 7431 32 4688 4670 31 1694 1676 30 * -
7454 7452 35 4698 4689 34 1704 1695 -20 صنايع چوب و كاغذ سازه هاي چوبي - * 33
- - - 4699 4699 37 1705 1705 -21 چاپ چاپ - * 36
-22 ساختمان كارهاي عمومي ساختمان
اجراي ساختمان هاي بتوني 7562 7455 40 4807 4700 39 1813 1706 38 * -
7683 7653 43 4900 4808 42 1909 1814 -23 نقشه كشي معماري معماري * * 41
7710 7684 46 4911 4901 45 1920 1910 -24 نقشه برداري نقشه برداري - * 44
7719 7711 49 4937 4912 48 1948 1921 -25 صنايع شيميايي صنايع شيميايي * * 47
- - - 4941 4938 51 1952 1949 -26 صنايع نساجي صنايع نساجي - * 50
-27 متالورژي ريخته گري
متالورژي مدلسازي 7722 7720 54 4965 4942 53 1976 1953 52 * -
- - - 4969 4966 56 1980 1977 -28 سراميك سراميك صنعتي * * 55
- - - 4973 4970 58 1984 1981 -29 معدن استخراج معدن - * 57
- - - 4975 4974 60 1986 1985 -30 ناوبري ناوبري - * 59
7724 7723 63 4978 4976 62 1989 1987 -31 الكترونيك و مخابرات دريايي الكترونيك و مخابرات دريايي - * 61
- - - 4980 4979 65 1991 1990 -32 مكانيك موتورهاي دريايي مكانيك موتورهاي دريايي - * 64
7864 7725 68 5134 4981 67 2145 1992 -33 حسابداري بازرگاني حسابداري * * 66
7899 7865 71 5152 5135 70 2163 2146 -34 امور اداري * * 69
7905 7900 74 5192 5153 73 2204 2164 -35 كودكياري مربي كودك * - 72
7915 7906 77 5209 5193 76 2222 2205 -36 مديريت خانواده مديريت خانواده * - 75
7922 7916 80 5281 5210 79 2294 2223 -37 طراحي و دوخت طراحي و دوخت * - 78
7931 7923 83 5291 5282 82 2305 2295 -38 تربيت بدني تربيت بدني * * 81
-39 گرافيك گرافيك
گرافيك 7974 7932 86 5345 5292 85 2359 2306 84 * *
7989 7975 89 5359 5346 88 2373 2360 -40 هنرهاي تجسمي نقاشي * * 87
- - - 5363 5360 91 2377 2374 -41 فرش دستباف * * 90
- - - 5366 5364 93 2380 2378 -42 قلم زني * * 92
-43 امور دامي تكنولوژي پرورش دام - *
پرورش طيور * *
7993 7990 96 5381 5367 95 2395 2381 94
- - - 5385 5382 98 2399 2396 -44 گاوداري صنعتي - * 97
- - - 5387 5386 100 2401 2400 -45 مرغداري صنعتي - * 99
- - - 5389 5388 102 2403 2402 -46 تكثير و پرورش آبزيان آب شيرين - * 101
- - - 5390 5390 104 2404 2404 -47 پرورش زنبور عسل - * 103
-48 امور زراعي و باغي تكنولوژي توليدات زراعي - *
امور زراعي و باغي تكنولوژي توليدات باغي * *
امور زراعي و باغي تكنولوژي گياه پزشكي * *
8001 7994 107 5428 5391 106 2442 2405 105
- - - 5430 5429 109 2444 2443 -49 گل و گياهان زينتي * * 108
-50 ماشين هاي كشاورزي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
ماشين هاي كشاورزي مكانيزاسيون كشاورزي 8003 8002 112 5453 5431 111 2467 2445 110 * -
8004 8004 115 5461 5454 114 2475 2468 -51 صنايع غذايي كنترل كيفيت مواد غذايي * * 113
* داوطلبان ضرورت دارد هنگام درج كدرشته مح لهاي انتخابي در فرم تقاضانامه، به منظور جلوگيري از اشتباه در انتخاب رشته به جدول فوق كه مشخص كننده كدرشته در دور ههاي
مختلف پذيرش (روزانه، شبانه و غيرانتفاعي) مي باشد توجه كامل داشته باشند.
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 23
جدول شماره 6 – كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك - الكترونيك عمومي
دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1101 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 20 - - مرد
1102 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 16 - مرد
1103 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 18 - - مرد
1104 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 18 - مرد
1105 اذربايجان شرقي دختران تبريز 30 - زن -
1106 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 30 زن -
1107 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 30 - - مرد
1108 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 30 - مرد
1109 اذربايجان غربي دختران اروميه 30 - زن -
1110 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 36 - - مرد
1111 اصفهان پسران شهرضا 30 - - مرد
1112 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 32 - - مرد
1113 اصفهان دختران نجف اباد 30 - زن -
1114 ايلام پسران ايلام 26 - - مرد
1115 بوشهر پسران بوشهر 26 - - مرد
1116 تهران پسران شماره 2 تهران-شهيدشمسي پور 30 - - مرد
1117 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1118 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
1119 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 18 - - مرد
1120 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 10 - مرد
1121 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 13 - - مرد
1122 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 13 - مرد
1123 خراسان جنوبي پسران قاين 13 - - مرد
1124 خراسان جنوبي پسران قاين - 13 - مرد
1125 خراسان رضوي پسران سبزوار 26 - - مرد
1126 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 36 - - مرد
1127 خراسان رضوي پسران قوچان 13 - - مرد
1128 خراسان رضوي پسران قوچان - 13 - مرد
1129 خراسان رضوي پسران گناباد 13 - - مرد
1130 خراسان رضوي پسران گناباد - 13 - مرد
1131 خراسان رضوي دختران مشهد 26 - زن -
1132 خراسان شمالي پسران شيروان 15 - - مرد
1133 خراسان شمالي پسران شيروان - 15 - مرد
1134 خراسان شمالي دختران بجنورد 15 - زن -
1135 خراسان شمالي دختران بجنورد - 15 زن -
1136 خوزستان پسران دزفول 36 - - مرد
1137 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 36 - - مرد
1138 زنجان پسران زنجان 32 - - مرد
1139 سمنان پسران سمنان 12 - - مرد
1140 سمنان پسران سمنان - 12 - مرد
1141 سيستان وبلوچستان پسران زابل 13 - - مرد
1142 سيستان وبلوچستان پسران زابل - 13 - مرد
1143 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 13 - - مرد
1144 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 13 - مرد
1145 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 36 - - مرد
1146 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 36 - مرد
1147 فارس دختران شيراز 13 - زن -
1148 فارس دختران شيراز - 13 زن -
1149 قزوين پسران قزوين 30 - - مرد
1150 قم پسران قم 26 - - مرد
1151 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 36 - - مرد
1152 كرمان پسران زرند 13 - - مرد
1153 كرمان پسران زرند - 13 - مرد
1154 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 13 - - مرد
1155 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 13 - مرد
1156 كرمان پسران شهربابك 13 - - مرد
1157 كرمان پسران شهربابك - 13 - مرد
1158 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 13 - زن -
1159 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 13 زن -
1160 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 36 - - مرد
1161 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 26 - - مرد
1162 گلستان پسران علي ابادكتول 24 - - مرد
1163 گلستان دانشكده پسران كردكوي 24 - - مرد
1164 گيلان پسران استانه اشرفيه 24 - - مرد
1165 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 12 - - مرد
1166 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 12 - مرد
1167 گيلان پسران لاهيجان 12 - - مرد
1168 گيلان پسران لاهيجان - 12 - مرد
1169 گيلان دانشكده صومعه سرا 12 - - مرد
1170 گيلان دانشكده صومعه سرا - 12 - مرد
1171 لرستان پسران بروجرد 34 - - مرد
1172 لرستان پسران خرم اباد 34 - - مرد
ادامه جدول شماره 6 – كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك - الكترونيك عمومي
دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1173 لرستان دختران خرم اباد 24 - زن -
1174 مازندران پسران امل 22 - - مرد
1175 مازندران پسران بابل 22 - - مرد
1176 مازندران پسران بهشهر 22 - - مرد
1177 مازندران پسران شماره 2 ساري 22 - - مرد
1178 مازندران پسران محموداباد 22 - - مرد
1179 مازندران دختران ساري 20 - زن -
1180 مركزي پسران اراك 24 - - مرد
1181 مركزي پسران خمين 22 - - مرد
1182 هرمزگان پسران بندرعباس 28 - - مرد
1183 هرمزگان پسران ميناب 28 - - مرد
1184 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج 36 - - مرد
1185 يزد پسران اردكان 28 - - مرد
1186 يزد پسران شماره 2 يزد 26 - - مرد
1187 البرز پسران كرج 30 - - مرد
1188 البرز پسران كرج - 30 - مرد
كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك –راديو و تلويزيون
دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
1189 سمنان پسران سمنان 12 - - مرد
1190 سمنان پسران سمنان - 12 - مرد
جدول شماره 7- كد 11 - الكترونيك – رشته امتحاني الكترونيك عمومي
دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
4101 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 16 - - مرد
4102 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 20 - مرد
4103 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 18 - - مرد
4104 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 18 - مرد
4105 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 30 - - مرد
4106 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 30 - مرد
4107 اذربايجان غربي دختران اروميه - 30 زن -
4108 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 36 - مرد
4109 اصفهان پسران شهرضا - 30 - مرد
4110 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 32 - مرد
4111 اصفهان دختران نجف اباد - 30 زن -
4112 ايلام پسران ايلام - 26 - مرد
4113 بوشهر پسران بوشهر - 26 - مرد
4114 تهران پسران شماره 2 تهران-شهيدشمسي پور - 30 - مرد
4115 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4116 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
4117 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 10 - - مرد
4118 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 18 - مرد
4119 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 13 - - مرد
4120 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 13 - مرد
4121 خراسان جنوبي پسران قاين 13 - - مرد
4122 خراسان جنوبي پسران قاين - 13 - مرد
4123 خراسان رضوي پسران سبزوار - 26 - مرد
4124 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4125 خراسان رضوي پسران قوچان 13 - - مرد
4126 خراسان رضوي پسران قوچان - 13 - مرد
4127 خراسان رضوي پسران گناباد 13 - - مرد
4128 خراسان رضوي پسران گناباد - 13 - مرد
4129 خراسان رضوي دختران مشهد - 26 زن -
4130 خراسان شمالي پسران شيروان 15 - - مرد
4131 خراسان شمالي پسران شيروان - 15 - مرد
4132 خراسان شمالي دختران بجنورد 13 - زن -
4133 خراسان شمالي دختران بجنورد - 13 زن -
4134 خوزستان پسران دزفول - 36 - مرد
4135 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 36 - مرد
4136 زنجان پسران زنجان - 32 - مرد
4137 سمنان پسران سمنان 12 - - مرد
4138 سمنان پسران سمنان - 12 - مرد
4139 سيستان وبلوچستان پسران زابل 13 - - مرد
4140 سيستان وبلوچستان پسران زابل - 13 - مرد
4141 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 13 - - مرد
4142 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 13 - مرد
4143 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 36 - - مرد
4144 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 36 - مرد
4145 فارس دختران شيراز 13 - زن -
4146 فارس دختران شيراز - 13 زن -
4147 قزوين پسران قزوين - 30 - مرد
4148 قم پسران قم - 26 - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 24
ادامه جدول شماره 7- كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك –الكترونيك عمومي
دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4149 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 36 - مرد
4150 كرمان پسران زرند 13 - - مرد
4151 كرمان پسران زرند - 13 - مرد
4152 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 13 - - مرد
4153 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 13 - مرد
4154 كرمان پسران شهربابك 13 - - مرد
4155 كرمان پسران شهربابك - 13 - مرد
4156 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 13 - زن -
4157 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 13 زن -
4158 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 36 - مرد
4159 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 26 - مرد
4160 گلستان پسران علي ابادكتول - 24 - مرد
4161 گلستان دانشكده پسران كردكوي - 24 - مرد
4162 گيلان پسران استانه اشرفيه - 24 - مرد
4163 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 12 - - مرد
4164 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 12 - مرد
4165 گيلان پسران لاهيجان 12 - - مرد
4166 گيلان پسران لاهيجان - 12 - مرد
4167 گيلان دانشكده صومعه سرا 12 - - مرد
4168 گيلان دانشكده صومعه سرا - 12 - مرد
4169 لرستان پسران بروجرد - 34 - مرد
4170 لرستان پسران خرم اباد - 34 - مرد
4171 لرستان دختران خرم اباد - 24 زن -
4172 مازندران پسران امل - 22 - مرد
4173 مازندران پسران بابل - 22 - مرد
4174 مازندران پسران بهشهر - 22 - مرد
4175 مازندران پسران شماره 2 ساري - 22 - مرد
4176 مازندران پسران محموداباد - 22 - مرد
4177 مازندران دختران ساري - 20 زن -
4178 مركزي پسران اراك - 24 - مرد
4179 مركزي پسران خمين - 22 - مرد
4180 هرمزگان پسران بندرعباس - 28 - مرد
4181 هرمزگان پسران ميناب - 28 - مرد
4182 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج - 36 - مرد
4183 يزد پسران اردكان - 28 - مرد
4184 يزد پسران شماره 2 يزد - 26 - مرد
4185 البرز پسران كرج 30 - - مرد
كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك – راديو و تلويزيون
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4186 سمنان پسران سمنان 12 - - مرد
4187 سمنان پسران سمنان - 12 - مرد
جدول شماره 8- كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك - الكترونيك عمومي
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7001 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي رشديه -تبريز 100 - زن مرد
7002 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي سراج -تبريز 100 - زن مرد
7003 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي عين القضات -ميانه 100 - زن مرد
7004 اذربايجان غربي غيرانتفاعي علم وفن -اروميه 100 - زن مرد
7005 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه 100 - زن مرد
7006 اذربايجان غربي غيرانتفاعي نژند-اروميه 100 - زن مرد
7007 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 100 - زن مرد
7008 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان 100 - زن مرد
7009 اصفهان غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 100 - زن مرد
7010 اصفهان غيرانتفاعي پيام -گلپايگان 100 - زن مرد
7011 اصفهان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان 100 - زن مرد
7012 اصفهان غيرانتفاعي چهل ستون-اصفهان 100 - زن مرد
7013 اصفهان غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان 100 - زن مرد
7014 اصفهان غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7015 اصفهان غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان 100 - زن مرد
7016 اصفهان غيرانتفاعي علامه نائيني -نائين 100 - زن مرد
7017 اصفهان غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7018 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - زن مرد
7019 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - زن مرد
7020 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - زن مرد
7021 خراسان رضوي غيرانتفاعي اترك -قوچان 100 - زن مرد
7022 خراسان رضوي غيرانتفاعي اسرار-مشهد 100 - زن مرد
7023 خراسان رضوي غيرانتفاعي بيهق -سبزوار 100 - زن مرد
7024 خراسان رضوي غيرانتفاعي خراسان -مشهد 100 - زن مرد
7025 خراسان رضوي غيرانتفاعي سبحان -نيشابور 100 - زن مرد
7026 خراسان رضوي غيرانتفاعي وحدت - تربت جام 100 - زن مرد
7027 خراسان شمالي غيرانتفاعي علم و ادب نوين - شيروان 100 - زن مرد
7028 خوزستان غيرانتفاعي كارون -اهواز 100 - زن مرد
7029 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - زن مرد
ادامه جدول شماره 8- كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك - الكترونيك عمومي
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7030 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - زن مرد
7031 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - زن مرد
7032 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - زن مرد
7033 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7034 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - زن مرد
7035 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - زن مرد
7036 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 100 - - مرد
7037 قزوين غيرانتفاعي رجا-قزوين 100 - زن مرد
7038 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - - مرد
7039 قزوين غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين 100 - زن مرد
7040 قزوين غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان 100 - زن مرد
7041 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - زن مرد
7042 قزوين غيرانتفاعي كوثر-قزوين 100 - زن مرد
7043 قم غيرانتفاعي پويش -قم 100 - زن مرد
7044 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - زن مرد
7045 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - زن مرد
7046 كرمان غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 100 - زن مرد
7047 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - زن مرد
7048 كرمان غيرانتفاعي مهراوران -كرمان 100 - زن مرد
7049 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - زن مرد
7050 كرمانشاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه 100 - زن مرد
7051 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - زن مرد
7052 گلستان غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان 100 - زن مرد
7053 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - زن مرد
7054 گلستان غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان 100 - زن مرد
7055 گلستان غيرانتفاعي هيركانيا-بندرگز 100 - زن مرد
7056 گيلان غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان 100 - زن مرد
7057 گيلان غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان 100 - زن مرد
7058 گيلان غيرانتفاعي قدير-لنگرود 100 - زن مرد
7059 گيلان غيرانتفاعي كادوس -رشت 100 - زن مرد
7060 گيلان غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه 100 - زن مرد
7061 مازندران دانشگاه غيردولتي وغيرانتفاعي شمال-امل 100 - زن مرد
7062 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - زن مرد
7063 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - زن مرد
7064 مازندران غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس 100 - زن مرد
7065 مازندران غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران 100 - زن مرد
7066 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - زن مرد
7067 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - زن مرد
7068 مازندران غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر 100 - زن مرد
7069 مازندران غيرانتفاعي صنعتي قائم -قائمشهر 100 - زن مرد
7070 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - زن مرد
7071 مازندران غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور 100 - زن مرد
7072 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - زن مرد
7073 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - زن مرد
7074 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - زن مرد
7075 مازندران غيرانتفاعي هدف -ساري 100 - زن مرد
7076 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - زن مرد
7077 مركزي غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه 100 - زن مرد
7078 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - زن مرد
7079 مركزي غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه 100 - زن مرد
7080 همدان غيرانتفاعي اميد-نهاوند 100 - زن مرد
7081 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحديزد 100 - زن مرد
كد 11 - رشته امتحاني الكترونيك – راديو و تلويزيون
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7082 اصفهان غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7083 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - زن مرد
7084 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - زن مرد
7085 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - زن مرد
جدول شماره 9- كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
1191 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 30 - مرد
1192 اصفهان پسران نجف اباد 18 - - مرد
1193 اصفهان پسران نجف اباد - 18 - مرد
1194 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
1195 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 30 - - مرد
1196 خراسان رضوي پسران سبزوار 32 - - مرد
1197 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 32 - - مرد
1198 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 30 - - مرد
1199 خوزستان پسران دزفول 36 - - مرد
1200 سمنان پسران سمنان 30 - - مرد
1201 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 30 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 25
ادامه جدول شماره 9- كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1202 فارس پسران استهبان 15 - - مرد
1203 فارس پسران استهبان - 15 - مرد
1204 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 20 - - مرد
1205 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 20 - مرد
1206 فارس پسران مرودشت 15 - - مرد
1207 فارس پسران مرودشت - 15 - مرد
1208 فارس پسران ممسني 15 - - مرد
1209 فارس پسران ممسني - 15 - مرد
1210 لرستان پسران خرم اباد 18 - - مرد
1211 لرستان پسران خرم اباد - 18 - مرد
1212 مازندران پسران بابل 30 - - مرد
1213 مازندران پسران بهشهر 15 - - مرد
1214 مازندران پسران بهشهر - 15 - مرد
1215 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
1216 هرمزگان پسران بندرعباس 30 - - مرد
1217 همدان پسران ملاير 18 - - مرد
1218 همدان پسران ملاير - 18 - مرد
1219 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 16 - - مرد
1220 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 16 - مرد
كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك – برق صنعتي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1221 اذربايجان شرقي پسران سراب 18 - - مرد
1222 اذربايجان شرقي پسران سراب - 18 - مرد
1223 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 20 - - مرد
1224 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 20 - مرد
1225 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 18 - - مرد
1226 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 18 - مرد
1227 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 35 - - مرد
1228 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 35 - مرد
1229 اردبيل پسران اردبيل-رازي 35 - - مرد
1230 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش 30 - - مرد
1231 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
1232 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 30 - مرد
1233 اصفهان پسران شهرضا - 30 - مرد
1234 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 30 - - مرد
1235 اصفهان پسران گلپايگان 18 - - مرد
1236 اصفهان پسران گلپايگان - 18 - مرد
1237 ايلام پسران ايلام 36 - - مرد
1238 بوشهر پسران بوشهر 36 - - مرد
1239 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1240 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 35 - - مرد
1241 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 30 - - مرد
1242 خراسان رضوي پسران سبزوار 32 - - مرد
1243 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 17 - - مرد
1244 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 15 - مرد
1245 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 32 - - مرد
1246 خراسان رضوي پسران قوچان 17 - - مرد
1247 خراسان رضوي پسران قوچان - 15 - مرد
1248 خراسان رضوي پسران گناباد 17 - - مرد
1249 خراسان رضوي پسران گناباد - 15 - مرد
1250 خراسان رضوي پسران نيشابور 17 - - مرد
1251 خراسان رضوي پسران نيشابور - 15 - مرد
1252 خراسان شمالي پسران شيروان 30 - - مرد
1253 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 30 - - مرد
1254 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 18 - مرد
1255 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 30 - - مرد
1256 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 18 - مرد
1257 زنجان پسران زنجان 36 - - مرد
1258 سمنان پسران سمنان 30 - - مرد
1259 سيستان وبلوچستان پسران زابل 30 - - مرد
1260 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 30 - - مرد
1261 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 15 - - مرد
1262 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 15 - مرد
1263 فارس پسران داراب 15 - - مرد
1264 فارس پسران داراب - 15 - مرد
1265 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 18 - - مرد
1266 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 18 - مرد
1267 فارس پسران فسا 30 - - مرد
1268 فارس پسران لارستان 15 - - مرد
1269 فارس پسران لارستان - 15 - مرد
1270 فارس پسران مرودشت 15 - - مرد
1271 فارس پسران مرودشت - 15 - مرد
ادامه كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك – برق صنعتي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1272 فارس پسران ممسني 15 - - مرد
1273 فارس پسران ممسني - 15 - مرد
1274 قزوين پسران قزوين 30 - - مرد
1275 قم پسران قم 30 - - مرد
1276 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 36 - - مرد
1277 كرمان پسران بافت 16 - - مرد
1278 كرمان پسران بافت - 16 - مرد
1279 كرمان پسران جيرفت 16 - - مرد
1280 كرمان پسران جيرفت - 16 - مرد
1281 كرمان پسران زرند 16 - - مرد
1282 كرمان پسران زرند - 16 - مرد
1283 كرمان پسران سيرجان 16 - - مرد
1284 كرمان پسران سيرجان - 16 - مرد
1285 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 18 - - مرد
1286 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 18 - مرد
1287 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب 36 - - مرد
1288 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 36 - - مرد
1289 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 36 - مرد
1290 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 36 - - مرد
1291 گلستان پسران علي ابادكتول 30 - - مرد
1292 گلستان پسران گرگان 30 - - مرد
1293 گيلان پسران استانه اشرفيه 18 - - مرد
1294 گيلان پسران استانه اشرفيه - 18 - مرد
1295 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 25 - - مرد
1296 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 25 - مرد
1297 گيلان دانشكده صومعه سرا 18 - - مرد
1298 گيلان دانشكده صومعه سرا - 18 - مرد
1299 لرستان پسران خرم اباد 18 - - مرد
1300 لرستان پسران خرم اباد - 18 - مرد
1301 لرستان پسران دورود 18 - - مرد
1302 لرستان پسران دورود - 18 - مرد
1303 مازندران پسران بابل 30 - - مرد
1304 مازندران پسران بهشهر 16 - - مرد
1305 مازندران پسران بهشهر - 16 - مرد
1306 مازندران پسران رامسر 16 - - مرد
1307 مازندران پسران رامسر - 16 - مرد
1308 مازندران پسران شماره 2 ساري 32 - - مرد
1309 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 32 - - مرد
1310 مركزي پسران اراك 36 - - مرد
1311 مركزي پسران خمين 36 - - مرد
1312 هرمزگان پسران ميناب 30 - - مرد
1313 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج 36 - - مرد
1314 همدان پسران نهاوند 18 - - مرد
1315 همدان پسران نهاوند - 18 - مرد
1316 يزد پسران ابركوه 16 - - مرد
1317 يزد پسران ابركوه - 16 - مرد
1318 يزد پسران اردكان 16 - - مرد
1319 يزد پسران اردكان - 16 - مرد
1320 يزد پسران تفت 16 - - مرد
1321 يزد پسران تفت - 16 - مرد
1322 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 16 - - مرد
1323 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 16 - مرد
1324 يزد پسران طبس 16 - - مرد
1325 يزد پسران طبس - 16 - مرد
1326 البرز پسران كرج 35 - - مرد
جدول شماره 10 - كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4188 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 30 - - مرد
4189 اصفهان پسران نجف اباد 18 - - مرد
4190 اصفهان پسران نجف اباد - 18 - مرد
4191 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
4192 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 30 - مرد
4193 خراسان رضوي پسران سبزوار - 32 - مرد
4194 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4195 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 30 - مرد
4196 خوزستان پسران دزفول - 36 - مرد
4197 سمنان پسران سمنان - 30 - مرد
4198 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 30 - مرد
4199 فارس پسران استهبان 15 - - مرد
4200 فارس پسران استهبان - 15 - مرد
4201 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 20 - - مرد
4202 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 20 - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 26
ادامه جدول شماره 10 - كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4203 فارس پسران مرودشت 15 - - مرد
4204 فارس پسران مرودشت - 15 - مرد
4205 فارس پسران ممسني 15 - - مرد
4206 فارس پسران ممسني - 15 - مرد
4207 لرستان پسران خرم اباد 18 - - مرد
4208 لرستان پسران خرم اباد - 18 - مرد
4209 مازندران پسران بابل - 30 - مرد
4210 مازندران پسران بهشهر 15 - - مرد
4211 مازندران پسران بهشهر - 15 - مرد
4212 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
4213 هرمزگان پسران بندرعباس - 30 - مرد
4214 همدان پسران ملاير 18 - - مرد
4215 همدان پسران ملاير - 18 - مرد
4216 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 16 - - مرد
4217 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 16 - مرد
كد 12 - رشته امتحاني الكتروتكنيك - برق صنعتي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4218 اذربايجان شرقي پسران سراب 18 - - مرد
4219 اذربايجان شرقي پسران سراب - 18 - مرد
4220 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
4221 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
4222 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 18 - - مرد
4223 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 18 - مرد
4224 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 35 - - مرد
4225 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 35 - مرد
4226 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 35 - مرد
4227 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 30 - مرد
4228 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
4229 اصفهان پسران شهرضا 30 - - مرد
4230 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 30 - مرد
4231 اصفهان پسران گلپايگان 18 - - مرد
4232 اصفهان پسران گلپايگان - 18 - مرد
4233 ايلام پسران ايلام - 36 - مرد
4234 بوشهر پسران بوشهر - 36 - مرد
4235 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4236 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 35 - مرد
4237 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 30 - مرد
4238 خراسان رضوي پسران سبزوار - 32 - مرد
4239 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 17 - - مرد
4240 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 15 - مرد
4241 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4242 خراسان رضوي پسران قوچان 17 - - مرد
4243 خراسان رضوي پسران قوچان - 15 - مرد
4244 خراسان رضوي پسران گناباد 17 - - مرد
4245 خراسان رضوي پسران گناباد - 15 - مرد
4246 خراسان رضوي پسران نيشابور 17 - - مرد
4247 خراسان رضوي پسران نيشابور - 15 - مرد
4248 خراسان شمالي پسران شيروان - 30 - مرد
4249 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 30 - - مرد
4250 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 18 - مرد
4251 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 30 - - مرد
4252 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 18 - مرد
4253 زنجان پسران زنجان - 36 - مرد
4254 سمنان پسران سمنان - 30 - مرد
4255 سيستان وبلوچستان پسران زابل - 30 - مرد
4256 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 30 - مرد
4257 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 15 - - مرد
4258 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 15 - مرد
4259 فارس پسران داراب 15 - - مرد
4260 فارس پسران داراب - 15 - مرد
4261 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 18 - - مرد
4262 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 18 - مرد
4263 فارس پسران فسا - 30 - مرد
4264 فارس پسران لارستان 15 - - مرد
4265 فارس پسران لارستان - 15 - مرد
4266 فارس پسران مرودشت 15 - - مرد
4267 فارس پسران مرودشت - 15 - مرد
4268 فارس پسران ممسني 15 - - مرد
4269 فارس پسران ممسني - 15 - مرد
4270 قزوين پسران قزوين - 30 - مرد
4271 قم پسران قم - 30 - مرد
4272 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 36 - مرد
ادامه كد 12 - رشته امتحاني الكتروتكنيك - برق صنعتي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4273 كرمان پسران بافت 16 - - مرد
4274 كرمان پسران بافت - 16 - مرد
4275 كرمان پسران جيرفت 16 - - مرد
4276 كرمان پسران جيرفت - 16 - مرد
4277 كرمان پسران زرند 16 - - مرد
4278 كرمان پسران زرند - 16 - مرد
4279 كرمان پسران سيرجان 16 - - مرد
4280 كرمان پسران سيرجان - 16 - مرد
4281 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 18 - - مرد
4282 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 18 - مرد
4283 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب - 36 - مرد
4284 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 36 - مرد
4285 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 36 - مرد
4286 گلستان پسران علي ابادكتول - 30 - مرد
4287 گلستان پسران گرگان - 30 - مرد
4288 گيلان پسران استانه اشرفيه 18 - - مرد
4289 گيلان پسران استانه اشرفيه - 18 - مرد
4290 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 25 - - مرد
4291 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 25 - مرد
4292 گيلان دانشكده صومعه سرا 18 - - مرد
4293 گيلان دانشكده صومعه سرا - 18 - مرد
4294 لرستان پسران خرم اباد 18 - - مرد
4295 لرستان پسران خرم اباد - 18 - مرد
4296 لرستان پسران دورود 18 - - مرد
4297 لرستان پسران دورود - 18 - مرد
4298 مازندران پسران بابل - 30 - مرد
4299 مازندران پسران بهشهر 16 - - مرد
4300 مازندران پسران بهشهر - 16 - مرد
4301 مازندران پسران رامسر 16 - - مرد
4302 مازندران پسران رامسر - 16 - مرد
4303 مازندران پسران شماره 2 ساري - 32 - مرد
4304 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 32 - مرد
4305 مركزي پسران اراك - 36 - مرد
4306 مركزي پسران خمين - 36 - مرد
4307 هرمزگان پسران ميناب - 30 - مرد
4308 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج - 36 - مرد
4309 همدان پسران نهاوند 18 - - مرد
4310 همدان پسران نهاوند - 18 - مرد
4311 يزد پسران ابركوه 16 - - مرد
4312 يزد پسران ابركوه - 16 - مرد
4313 يزد پسران اردكان 16 - - مرد
4314 يزد پسران اردكان - 16 - مرد
4315 يزد پسران تفت 16 - - مرد
4316 يزد پسران تفت - 16 - مرد
4317 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 16 - - مرد
4318 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 16 - مرد
4319 يزد پسران طبس 16 - - مرد
4320 يزد پسران طبس - 16 - مرد
4321 البرز پسران كرج - 35 - مرد
جدول شماره 11 - كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7086 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان 100 - - مرد
7087 اصفهان غيرانتفاعي پيام -گلپايگان 100 - - مرد
7088 اصفهان غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 100 - - مرد
7089 اصفهان غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان 100 - - مرد
7090 اصفهان غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان 100 - - مرد
7091 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - - مرد
7092 خراسان رضوي غيرانتفاعي خراسان -مشهد 100 - - مرد
7093 خراسان رضوي غيرانتفاعي سبحان -نيشابور 100 - - مرد
7094 خراسان رضوي غيرانتفاعي وحدت - تربت جام 100 - - مرد
7095 خوزستان غيرانتفاعي كارون -اهواز 100 - - مرد
7096 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - - مرد
7097 سيستان وبلوچستان غيرانتفاعي هاتف -زاهدان 80 - - مرد
7098 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - - مرد
7099 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - - مرد
7100 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 100 - - مرد
7101 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - - مرد
7102 قم غيرانتفاعي پويش -قم 100 - - مرد
7103 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - - مرد
7104 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - - مرد
7105 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 27
ادامه جدول شماره 11 - كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7106 گلستان غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان 100 - - مرد
7107 مازندران غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس 100 - - مرد
7108 مازندران غيرانتفاعي رودكي -تنكابن 100 - - مرد
7109 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - - مرد
7110 مازندران غيرانتفاعي كاوش -محموداباد 100 - - مرد
7111 مازندران غيرانتفاعي هدف -ساري 100 - - مرد
7112 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - - مرد
7113 همدان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي –همدان 100 - - مرد
كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك – برق صنعتي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7114 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي رشديه -تبريز 100 - - مرد
7115 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي سراج -تبريز 100 - - مرد
7116 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي عين القضات -ميانه 100 - - مرد
7117 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه 100 - - مرد
7118 اصفهان غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 100 - - مرد
7119 اصفهان غيرانتفاعي پيام -گلپايگان 100 - - مرد
7120 اصفهان غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 100 - - مرد
7121 اصفهان غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان 100 - - مرد
7122 اصفهان غيرانتفاعي علامه نائيني -نائين 100 - - مرد
7123 اصفهان غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان 100 - - مرد
7124 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - - مرد
7125 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - - مرد
7126 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - - مرد
7127 خراسان رضوي غيرانتفاعي اسرار-مشهد 100 - - مرد
7128 خراسان رضوي غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد 100 - - مرد
7129 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - - مرد
7130 خراسان رضوي غيرانتفاعي خراسان -مشهد 100 - - مرد
7131 خراسان رضوي غيرانتفاعي سبحان -نيشابور 100 - - مرد
7132 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد 100 - - مرد
7133 خراسان رضوي غيرانتفاعي وحدت - تربت جام 100 - - مرد
7134 خراسان شمالي غيرانتفاعي علم و ادب نوين - شيروان 100 - - مرد
7135 خوزستان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان 100 - - مرد
7136 خوزستان غيرانتفاعي كارون -اهواز 100 - - مرد
7137 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - - مرد
7138 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - - مرد
7139 زنجان غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان 100 - - مرد
7140 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - - مرد
7141 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - - مرد
7142 سمنان غيرانتفاعي توران -دامغان 100 - - مرد
7143 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - - مرد
7144 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - - مرد
7145 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - - مرد
7146 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 90 - - مرد
7147 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - - مرد
7148 قزوين غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان 100 - - مرد
7149 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - - مرد
7150 قزوين غيرانتفاعي كوثر-قزوين 100 - - مرد
7151 قم غيرانتفاعي پويش -قم 100 - - مرد
7152 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - - مرد
7153 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - - مرد
7154 كرمان غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 100 - - مرد
7155 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - - مرد
7156 كرمانشاه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه 100 - - مرد
7157 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - - مرد
7158 گلستان غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان 100 - - مرد
7159 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - - مرد
7160 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - - مرد
7161 گلستان غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان 100 - - مرد
7162 گيلان غيرانتفاعي احرار-رشت 100 - - مرد
7163 گيلان غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه 100 - - مرد
7164 لرستان غيرانتفاعي آفرينش- بروجرد 100 - - مرد
7165 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - - مرد
7166 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - - مرد
7167 مازندران غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس 100 - - مرد
7168 مازندران غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران 100 - - مرد
7169 مازندران غيرانتفاعي خزر-محموداباد 100 - - مرد
7170 مازندران غيرانتفاعي رودكي -تنكابن 100 - - مرد
7171 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - - مرد
7172 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - - مرد
7173 مازندران غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر 100 - - مرد
7174 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - - مرد
ادامه كد 12 – رشته امتحاني الكتروتكنيك – برق صنعتي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7175 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - - مرد
7176 مازندران غيرانتفاعي كاوش -محموداباد 100 - - مرد
7177 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - - مرد
7178 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - - مرد
7179 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور 100 - - مرد
7180 مازندران غيرانتفاعي هدف -ساري 100 - - مرد
7181 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - - مرد
7182 مركزي غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه 100 - - مرد
7183 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحديزد 100 - - مرد
جدول شماره 12 - كد 13 - رشته امتحاني تعميرونگهداري ماشينهاي الكتريكي
دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
1327 اصفهان پسران نجف اباد 32 - - مرد
1328 ايلام پسران ايلام 30 - - مرد
1329 خراسان جنوبي پسران فردوس 36 - - مرد
1330 خراسان رضوي پسران سبزوار 36 - - مرد
1331 خراسان شمالي پسران جاجرم 30 - - مرد
1332 فارس پسران مرودشت 24 - - مرد
1333 فارس پسران مرودشت - 24 - مرد
1334 مازندران پسران بابل 36 - - مرد
1335 مازندران پسران رامسر 36 - - مرد
1336 مركزي پسران ساوه 36 - - مرد
1337 يزد پسران تفت 16 - - مرد
1338 يزد پسران تفت - 16 - مرد
جدول شماره 13 - كد 13 - رشته امتحاني تعميرونگهداري ماشينهاي الكتريكي
دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
4322 اصفهان پسران نجف اباد - 32 - مرد
4323 ايلام پسران ايلام - 30 - مرد
4324 خراسان جنوبي پسران فردوس - 36 - مرد
4325 خراسان رضوي پسران سبزوار - 36 - مرد
4326 خراسان شمالي پسران جاجرم - 30 - مرد
4327 فارس پسران مرودشت 12 - - مرد
4328 فارس پسران مرودشت - 12 - مرد
4329 مازندران پسران بابل - 30 - مرد
4330 مازندران پسران رامسر - 36 - مرد
4331 مركزي پسران ساوه - 36 - مرد
4332 يزد پسران تفت 16 - - مرد
4333 يزد پسران تفت - 16 - مرد
جدول شماره 14 - كد 13 - رشته امتحاني تعميرونگهداري ماشينهاي الكتريكي
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7184 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - - مرد
7185 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - - مرد
7186 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - - مرد
7187 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - - مرد
7188 مازندران غيرانتفاعي خزر-محموداباد 100 - - مرد
جدول شماره 15 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر- نرم افزار
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1339 اذربايجان شرقي پسران اهر 32 - - مرد
1340 اذربايجان شرقي پسران سراب 16 - - مرد
1341 اذربايجان شرقي پسران سراب - 16 - مرد
1342 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 24 - - مرد
1343 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 24 - مرد
1344 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 20 - - مرد
1345 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 20 - مرد
1346 اذربايجان شرقي دختران تبريز 36 - زن -
1347 اذربايجان شرقي دختران مراغه 36 - زن -
1348 اذربايجان شرقي دختران مراغه - 36 زن -
1349 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه 36 - - مرد
1350 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 36 - - مرد
1351 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 36 - مرد
1352 اذربايجان غربي دختران اروميه 32 - زن -
1353 اذربايجان غربي دختران خوي 32 - زن -
1354 اذربايجان غربي دختران خوي - 32 زن -
1355 اردبيل پسران اردبيل-رازي 36 - - مرد
1356 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 36 - مرد
1357 اردبيل دختران اردبيل 36 - زن -
1358 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش 30 - - مرد
1359 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
1360 اصفهان پسران شهرضا 30 - - مرد
1361 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 30 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 28
ادامه جدول شماره 15 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر-نرم افزار
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1362 اصفهان دختران خوانسار 36 - زن -
1363 اصفهان دختران كاشان 36 - زن -
1364 اصفهان دختران نجف اباد 36 - زن -
1365 ايلام پسران ايلام 30 - - مرد
1366 ايلام دختران ايلام 30 - زن -
1367 بوشهر پسران بوشهر 36 - - مرد
1368 بوشهر دختران بوشهر 32 - زن -
1369 تهران پسران شماره 2 تهران-شهيدشمسي پور 32 - - مرد
1370 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1371 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
1372 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
1373 چهارمحال وبختياري پسران بروجن 28 - - مرد
1374 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 28 - - مرد
1375 چهارمحال وبختياري دختران جونقان 28 - زن -
1376 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد 28 - زن -
1377 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 30 - - مرد
1378 خراسان جنوبي دختران بيرجند 26 - زن -
1379 خراسان رضوي پسران تربت حيدريه 26 - - مرد
1380 خراسان رضوي پسران سبزوار 26 - - مرد
1381 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 26 - - مرد
1382 خراسان رضوي پسران قوچان 26 - - مرد
1383 خراسان رضوي پسران گناباد 26 - - مرد
1384 خراسان رضوي پسران نيشابور 26 - - مرد
1385 خراسان رضوي دختران سبزوار 30 - زن -
1386 خراسان رضوي دختران سبزوار - 15 زن -
1387 خراسان رضوي دختران مشهد 30 - زن -
1388 خراسان رضوي دختران مشهد - 15 زن -
1389 خراسان رضوي دختران نيشابور 18 - زن -
1390 خراسان رضوي دختران نيشابور - 18 زن -
1391 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 28 - - مرد
1392 خراسان شمالي پسران جاجرم 28 - - مرد
1393 خراسان شمالي پسران شيروان 28 - - مرد
1394 خراسان شمالي دختران بجنورد 28 - زن -
1395 خوزستان پسران دزفول 36 - - مرد
1396 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 30 - - مرد
1397 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 30 - مرد
1398 خوزستان دختران اهواز 36 - زن -
1399 زنجان پسران زنجان 30 - - مرد
1400 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) 32 - زن -
1401 سمنان پسران سمنان 30 - - مرد
1402 سمنان دختران سمنان 26 - زن -
1403 سمنان دختران شاهرود 24 - زن -
1404 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 32 - - مرد
1405 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 32 - مرد
1406 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان 30 - زن -
1407 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 18 - - مرد
1408 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 18 - مرد
1409 فارس پسران استهبان 18 - - مرد
1410 فارس پسران استهبان - 18 - مرد
1411 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 30 - - مرد
1412 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 15 - مرد
1413 فارس پسران لارستان 18 - - مرد
1414 فارس پسران لارستان - 18 - مرد
1415 فارس دختران اقليد 30 - زن -
1416 فارس دختران اقليد - 15 زن -
1417 فارس دختران شيراز 24 - زن -
1418 فارس دختران شيراز - 12 زن -
1419 فارس دختران كازرون 30 - زن -
1420 فارس دختران كازرون - 15 زن -
1421 قزوين پسران قزوين 32 - - مرد
1422 قزوين دختران قزوين 32 - زن -
1423 قم پسران قم 32 - - مرد
1424 قم دختران قم 32 - زن -
1425 كردستان پسران سقز 36 - - مرد
1426 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 36 - - مرد
1427 كردستان دختران سنندج 32 - زن -
1428 كرمان پسران بم 28 - - مرد
1429 كرمان پسران جيرفت 28 - - مرد
1430 كرمان پسران سيرجان 28 - - مرد
1431 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 30 - - مرد
1432 كرمان پسران شهربابك 28 - - مرد
1433 كرمان دختران سيرجان 30 - زن -
ادامه جدول شماره 15 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر-نرم افزار
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1434 كرمان دختران سيرجان - 15 زن -
1435 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 30 - زن -
1436 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 15 زن -
1437 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 36 - - مرد
1438 كرمانشاه دختران كرمانشاه 36 - زن -
1439 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 36 - - مرد
1440 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج 28 - زن -
1441 گلستان پسران علي ابادكتول 30 - - مرد
1442 گلستان پسران گرگان 30 - - مرد
1443 گلستان دانشكده پسران كردكوي 30 - - مرد
1444 گلستان دختران گرگان 30 - زن -
1445 گلستان دختران گنبد 30 - زن -
1446 گيلان پسران استانه اشرفيه 28 - - مرد
1447 گيلان پسران رستم ابادرودبار 30 - - مرد
1448 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 28 - - مرد
1449 گيلان پسران لاهيجان 28 - - مرد
1450 گيلان دانشكده صومعه سرا 28 - - مرد
1451 گيلان دختران رشت 36 - زن -
1452 گيلان دختران رشت - 36 زن -
1453 لرستان پسران بروجرد 30 - - مرد
1454 لرستان پسران خرم اباد 30 - - مرد
1455 لرستان پسران دورود 20 - - مرد
1456 لرستان پسران دورود - 20 - مرد
1457 لرستان دختران بروجرد 36 - زن -
1458 لرستان دختران خرم اباد 24 - زن -
1459 لرستان دختران خرم اباد - 24 زن -
1460 مازندران پسران بابل 32 - - مرد
1461 مازندران پسران بهشهر 32 - - مرد
1462 مازندران پسران رامسر 32 - - مرد
1463 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 32 - - مرد
1464 مازندران پسران محموداباد 32 - - مرد
1465 مازندران دختران بابل 36 - زن -
1466 مازندران دختران بابل - 18 زن -
1467 مازندران دختران ساري 36 - زن -
1468 مازندران دختران ساري - 36 زن -
1469 مركزي پسران اراك 30 - - مرد
1470 مركزي پسران ساوه 30 - - مرد
1471 مركزي دختران اراك 30 - زن -
1472 هرمزگان پسران بندرعباس 34 - - مرد
1473 هرمزگان پسران ميناب 34 - - مرد
1474 هرمزگان دختران بندرعباس 36 - زن -
1475 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج 30 - - مرد
1476 همدان پسران ملاير 28 - - مرد
1477 همدان پسران نهاوند 28 - - مرد
1478 همدان دختران ملاير 28 - زن -
1479 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 30 - زن -
1480 يزد پسران اردكان 30 - - مرد
1481 يزد پسران تفت 28 - - مرد
1482 يزد پسران شماره 2 يزد 28 - - مرد
1483 يزد پسران طبس 28 - - مرد
1484 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) 30 - زن -
1485 يزد دختران يزد 30 - زن -
1486 البرز پسران كرج 32 - - مرد
1487 البرز پسران كرج - 32 - مرد
1488 البرز دختران كرج 36 - زن -
جدول شماره 16 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر- نرم افزار
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4334 اذربايجان شرقي پسران اهر - 32 - مرد
4335 اذربايجان شرقي پسران سراب 16 - - مرد
4336 اذربايجان شرقي پسران سراب - 16 - مرد
4337 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 12 - - مرد
4338 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 12 - مرد
4339 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 10 - - مرد
4340 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 10 - مرد
4341 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 36 زن -
4342 اذربايجان شرقي دختران مراغه 36 - زن -
4343 اذربايجان شرقي دختران مراغه - 36 زن -
4344 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 36 - مرد
4345 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 36 - - مرد
4346 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 36 - مرد
4347 اذربايجان غربي دختران اروميه - 32 زن -
4348 اذربايجان غربي دختران خوي - 32 زن -
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 29
ادامه جدول شماره 16 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر-نرم افزار
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4349 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 36 - مرد
4350 اردبيل دختران اردبيل - 36 زن -
4351 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 30 - مرد
4352 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
4353 اصفهان پسران شهرضا - 30 - مرد
4354 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 30 - مرد
4355 اصفهان دختران خوانسار - 36 زن -
4356 اصفهان دختران كاشان - 36 زن -
4357 اصفهان دختران نجف اباد - 36 زن -
4358 ايلام پسران ايلام - 30 - مرد
4359 ايلام دختران ايلام - 30 زن -
4360 بوشهر پسران بوشهر - 36 - مرد
4361 بوشهر دختران بوشهر - 32 زن -
4362 تهران پسران شماره 2 تهران-شهيدشمسي پور - 32 - مرد
4363 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4364 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
4365 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
4366 چهارمحال وبختياري پسران بروجن - 28 - مرد
4367 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 28 - مرد
4368 چهارمحال وبختياري دختران جونقان - 28 زن -
4369 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 28 زن -
4370 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 30 - مرد
4371 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 26 زن -
4372 خراسان رضوي پسران تربت حيدريه - 26 - مرد
4373 خراسان رضوي پسران سبزوار - 26 - مرد
4374 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 26 - مرد
4375 خراسان رضوي پسران قوچان - 26 - مرد
4376 خراسان رضوي پسران گناباد - 26 - مرد
4377 خراسان رضوي پسران نيشابور - 26 - مرد
4378 خراسان رضوي دختران سبزوار 30 - زن -
4379 خراسان رضوي دختران سبزوار - 15 زن -
4380 خراسان رضوي دختران مشهد 30 - زن -
4381 خراسان رضوي دختران مشهد - 15 زن -
4382 خراسان رضوي دختران نيشابور 18 - زن -
4383 خراسان رضوي دختران نيشابور - 18 زن -
4384 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 28 - مرد
4385 خراسان شمالي پسران جاجرم - 28 - مرد
4386 خراسان شمالي پسران شيروان - 28 - مرد
4387 خراسان شمالي دختران بجنورد - 28 زن -
4388 خوزستان پسران دزفول - 36 - مرد
4389 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 30 - - مرد
4390 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 30 - مرد
4391 خوزستان دختران اهواز - 36 زن -
4392 زنجان پسران زنجان - 30 - مرد
4393 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 32 زن -
4394 سمنان پسران سمنان - 30 - مرد
4395 سمنان دختران سمنان - 26 زن -
4396 سمنان دختران شاهرود - 24 زن -
4397 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 32 - - مرد
4398 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 32 - مرد
4399 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان - 30 زن -
4400 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 18 - - مرد
4401 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 18 - مرد
4402 فارس پسران استهبان 18 - - مرد
4403 فارس پسران استهبان - 18 - مرد
4404 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 30 - - مرد
4405 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 15 - مرد
4406 فارس پسران لارستان 18 - - مرد
4407 فارس پسران لارستان - 18 - مرد
4408 فارس دختران اقليد 30 - زن -
4409 فارس دختران اقليد - 15 زن -
4410 فارس دختران شيراز 12 - زن -
4411 فارس دختران شيراز - 24 زن -
4412 فارس دختران كازرون 30 - زن -
4413 فارس دختران كازرون - 15 زن -
4414 قزوين پسران قزوين - 32 - مرد
4415 قزوين دختران قزوين - 32 زن -
4416 قم پسران قم - 32 - مرد
4417 قم دختران قم - 32 زن -
4418 كردستان پسران سقز - 36 - مرد
4419 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 36 - مرد
4420 كردستان دختران سنندج 32 - زن -
ادامه جدول شماره 16 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر-نرم افزار
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4421 كردستان دختران سنندج - 32 زن -
4422 كرمان پسران بم - 28 - مرد
4423 كرمان پسران جيرفت - 28 - مرد
4424 كرمان پسران سيرجان - 28 - مرد
4425 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 30 - مرد
4426 كرمان پسران شهربابك - 28 - مرد
4427 كرمان دختران سيرجان 30 - زن -
4428 كرمان دختران سيرجان - 15 زن -
4429 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 30 - زن -
4430 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 15 زن -
4431 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 36 - - مرد
4432 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 36 - مرد
4433 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 36 زن -
4434 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 36 - مرد
4435 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج - 28 زن -
4436 گلستان پسران علي ابادكتول - 30 - مرد
4437 گلستان پسران گرگان - 30 - مرد
4438 گلستان دانشكده پسران كردكوي - 30 - مرد
4439 گلستان دختران گرگان - 30 زن -
4440 گلستان دختران گنبد - 30 زن -
4441 گيلان پسران استانه اشرفيه - 28 - مرد
4442 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 30 - مرد
4443 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 28 - مرد
4444 گيلان پسران لاهيجان - 28 - مرد
4445 گيلان دانشكده صومعه سرا - 28 - مرد
4446 گيلان دختران رشت 36 - زن -
4447 گيلان دختران رشت - 36 زن -
4448 لرستان پسران بروجرد - 30 - مرد
4449 لرستان پسران خرم اباد - 30 - مرد
4450 لرستان پسران دورود 10 - - مرد
4451 لرستان پسران دورود - 10 - مرد
4452 لرستان دختران بروجرد - 36 زن -
4453 لرستان دختران خرم اباد 12 - زن -
4454 لرستان دختران خرم اباد - 12 زن -
4455 مازندران پسران بابل - 32 - مرد
4456 مازندران پسران بهشهر - 32 - مرد
4457 مازندران پسران رامسر - 32 - مرد
4458 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 32 - مرد
4459 مازندران پسران محموداباد - 32 - مرد
4460 مازندران دختران بابل 36 - زن -
4461 مازندران دختران بابل - 18 زن -
4462 مازندران دختران ساري 18 - زن -
4463 مازندران دختران ساري - 18 زن -
4464 مركزي پسران اراك - 30 - مرد
4465 مركزي پسران ساوه - 30 - مرد
4466 مركزي دختران اراك - 30 زن -
4467 هرمزگان پسران بندرعباس - 34 - مرد
4468 هرمزگان پسران ميناب - 34 - مرد
4469 هرمزگان دختران بندرعباس - 36 زن -
4470 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج - 30 - مرد
4471 همدان پسران ملاير - 28 - مرد
4472 همدان پسران نهاوند - 28 - مرد
4473 همدان دختران ملاير - 28 زن -
4474 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 30 زن -
4475 يزد پسران اردكان - 30 - مرد
4476 يزد پسران تفت - 28 - مرد
4477 يزد پسران شماره 2 يزد - 28 - مرد
4478 يزد پسران طبس - 28 - مرد
4479 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 30 زن -
4480 يزد دختران يزد - 30 زن -
4481 البرز پسران كرج 32 - - مرد
4482 البرز پسران كرج - 32 - مرد
4483 البرز دختران كرج - 36 زن -
جدول شماره 17 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر- نرم افزار
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7189 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي اسوه -تبريز 100 - زن مرد
7190 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي دانشوران -تبريز 100 - زن مرد
7191 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي سراج -تبريز 100 - زن مرد
7192 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي شيخ شهاب الدين محموداهري-اهر 100 - زن مرد
7193 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي صنعتي مراغه -مراغه 100 - زن مرد
7194 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي عين القضات -ميانه 100 - زن مرد
7195 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي فخر ايرانيان - گوگان آذرشهر 100 - زن مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 30
ادامه جدول شماره 17 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر-نرم افزار
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7196 اذربايجان غربي غيرانتفاعي افاق -اروميه 100 - زن مرد
7197 اذربايجان غربي غيرانتفاعي شمس تبريزي - خوي 100 - زن مرد
7198 اذربايجان غربي غيرانتفاعي صبا-اروميه 100 - زن مرد
7199 اذربايجان غربي غيرانتفاعي علم وفن -اروميه 100 - زن مرد
7200 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه 100 - زن مرد
7201 اذربايجان غربي غيرانتفاعي نژند-اروميه 100 - زن مرد
7202 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 100 - زن مرد
7203 اردبيل غيرانتفاعي نوين -اردبيل 100 - زن مرد
7204 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان 100 - زن مرد
7205 اصفهان غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 100 - زن مرد
7206 اصفهان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان 100 - زن مرد
7207 اصفهان غيرانتفاعي چهل ستون-اصفهان 100 - زن مرد
7208 اصفهان غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان 100 - زن مرد
7209 اصفهان غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7210 اصفهان غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان 100 - زن مرد
7211 اصفهان غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهراصفهان 100 - زن مرد
7212 اصفهان غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان 100 - زن مرد
7213 اصفهان غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7214 اصفهان غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهراصفهان 60 - زن -
7215 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - زن مرد
7216 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - زن مرد
7217 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - زن مرد
7218 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - زن مرد
7219 خراسان جنوبي غيرانتفاعي هرمزان - بيرجند 100 - زن مرد
7220 خراسان رضوي غيرانتفاعي اسرار-مشهد 100 - زن مرد
7221 خراسان رضوي غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد 80 - زن مرد
7222 خراسان رضوي غيرانتفاعي بيهق -سبزوار 100 - زن مرد
7223 خراسان رضوي غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كاشمر 100 - زن مرد
7224 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - زن مرد
7225 خراسان رضوي غيرانتفاعي خراسان -مشهد 100 - زن مرد
7226 خراسان رضوي غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد 100 - زن مرد
7227 خراسان رضوي غيرانتفاعي سجاد - مشهد 100 - زن مرد
7228 خراسان رضوي غيرانتفاعي سناباد-چناران 100 - زن مرد
7229 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد 100 - زن مرد
7230 خراسان رضوي غيرانتفاعي فردوس -مشهد 100 - زن مرد
7231 خراسان شمالي غيرانتفاعي اشراق -بجنورد 100 - زن مرد
7232 خراسان شمالي غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد 100 - زن مرد
7233 خوزستان غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر 80 - زن مرد
7234 خوزستان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان 100 - زن مرد
7235 خوزستان غيرانتفاعي كارون -اهواز 100 - زن مرد
7236 زنجان غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -ابهر 100 - زن مرد
7237 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - زن مرد
7238 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - زن مرد
7239 زنجان غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان 100 - زن مرد
7240 زنجان غيرانتفاعي كار-خرمدره 100 - زن مرد
7241 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - زن مرد
7242 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - زن مرد
7243 سمنان غيرانتفاعي برايند-شاهرود 100 - زن مرد
7244 سمنان غيرانتفاعي توران -دامغان 100 - زن مرد
7245 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - زن مرد
7246 سمنان غيرانتفاعي فضيلت -سمنان 100 - زن مرد
7247 سمنان غيرانتفاعي كومش -سمنان 100 - زن مرد
7248 سيستان وبلوچستان غيرانتفاعي هاتف -زاهدان 80 - - مرد
7249 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز 100 - زن مرد
7250 فارس غيرانتفاعي پارس -مهرفارس 100 - زن مرد
7251 فارس غيرانتفاعي پيشتازان -شيراز 100 - زن مرد
7252 فارس غيرانتفاعي زند-شيراز 100 - زن مرد
7253 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7254 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - زن مرد
7255 قزوين غيرانتفاعي بصير-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7256 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - زن مرد
7257 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - زن مرد
7258 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 90 - زن مرد
7259 قزوين غيرانتفاعي رجا-قزوين 100 - زن مرد
7260 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - زن مرد
7261 قزوين غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين 100 - زن مرد
7262 قزوين غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان 100 - زن مرد
7263 قزوين غيرانتفاعي غزالي -قزوين 100 - زن مرد
7264 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - زن مرد
7265 قزوين غيرانتفاعي كوثر-قزوين 100 - زن مرد
7266 قم غيرانتفاعي پويش -قم 100 - زن مرد
7267 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - زن مرد
ادامه جدول شماره 17 - كد 14 - رشته امتحاني كامپيوتر-نرم افزار
موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7268 كرمان غيرانتفاعي بعثت –كرمان 100 - زن مرد
7269 كرمان غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 100 - زن مرد
7270 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - زن مرد
7271 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - زن مرد
7272 كرمان غيرانتفاعي مهراوران -كرمان 100 - زن مرد
7273 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - زن مرد
7274 كرمان غيرانتفاعي نگين -جيرفت 100 - زن مرد
7275 كرمانشاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه 100 - زن مرد
7276 كرمانشاه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه 100 - زن مرد
7277 كهگيلويه وبويراحمد غيرانتفاعي دانا - ياسوج 100 - زن مرد
7278 گلستان غيرانتفاعي بهاران -گرگان 100 - زن مرد
7279 گلستان غيرانتفاعي حكيم جرجاني - گرگان 100 - زن مرد
7280 گلستان غيرانتفاعي ساعي -گرگان 100 - زن مرد
7281 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - زن مرد
7282 گلستان غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان 100 - زن مرد
7283 گلستان غيرانتفاعي كميل -كردكوي 100 - زن مرد
7284 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - زن مرد
7285 گلستان غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان 100 - زن مرد
7286 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - زن مرد
7287 گلستان غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان 100 - زن مرد
7288 گلستان غيرانتفاعي هيركانيا-بندرگز 100 - زن مرد
7289 گيلان غيرانتفاعي احرار-رشت 100 - زن مرد
7290 گيلان غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان 100 - زن مرد
7291 گيلان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -رشت 100 - زن مرد
7292 گيلان غيرانتفاعي دامون - فومن 100 - زن مرد
7293 گيلان غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان 100 - زن مرد
7294 گيلان غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت 100 - زن مرد
7295 گيلان غيرانتفاعي شهريار-استارا 100 - زن مرد
7296 گيلان غيرانتفاعي قدير-لنگرود 100 - زن مرد
7297 گيلان غيرانتفاعي كادوس -رشت 100 - زن مرد
7298 گيلان غيرانتفاعي كوشيارگيلاني -رشت 80 - زن مرد
7299 گيلان غيرانتفاعي مهرآيين- بندر انزلي 100 - زن مرد
7300 گيلان غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه 100 - زن مرد
7301 لرستان غيرانتفاعي جويندگان علم - كوهدشت 100 - زن مرد
7302 مازندران غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري 100 - زن مرد
7303 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - زن مرد
7304 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - زن مرد
7305 مازندران غيرانتفاعي پارسا-بابلسر 100 - زن مرد
7306 مازندران غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار 100 - زن مرد
7307 مازندران غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس 100 - زن مرد
7308 مازندران غيرانتفاعي تميشان -بهشهر 80 - زن مرد
7309 مازندران غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران 100 - زن مرد
7310 مازندران غيرانتفاعي رايان دانش - قائمشهر 100 - زن مرد
7311 مازندران غيرانتفاعي رودكي -تنكابن 100 - زن مرد
7312 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - زن مرد
7313 مازندران غيرانتفاعي ساريان -ساري 100 - زن مرد
7314 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - زن مرد
7315 مازندران غيرانتفاعي سمنگان -امل 80 - زن مرد
7316 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن 100 - زن مرد
7317 مازندران غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر 100 - زن مرد
7318 مازندران غيرانتفاعي طبري -بابل 100 - زن مرد
7319 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - زن مرد
7320 مازندران غيرانتفاعي علامه حلي - چالوس 100 - زن مرد
7321 مازندران غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور 100 - زن مرد
7322 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - زن مرد
7323 مازندران غيرانتفاعي كاوش -محموداباد 100 - زن مرد
7324 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - زن مرد
7325 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - زن مرد
7326 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور 100 - زن مرد
7327 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد 100 - زن مرد
7328 مازندران غيرانتفاعي هدف -ساري 100 - زن مرد
7329 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - زن مرد
7330 مركزي غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه 100 - زن مرد
7331 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - زن مرد
7332 مركزي غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه 100 - زن مرد
7333 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - زن مرد
7334 هرمزگان غيرانتفاعي قشم - جزيره قشم 100 - زن مرد
7335 همدان غيرانتفاعي الوند-همدان 100 - زن مرد
7336 همدان غيرانتفاعي اميد-نهاوند 100 - زن مرد
7337 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 100 - زن مرد
7338 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداشكذر 100 - زن مرد
7339 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحديزد 100 - زن مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 31
جدول شماره 18 - كد 15 - رشته امتحاني ساخت و توليد- قالبسازي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1489 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
1490 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
1491 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش * 16 - - مرد
* محل تشكيل كلا س، آموزشكده فني و حرف هاي پسران شماره 1 اصفهان (شهيد محسن مهاجر) خواهد بود.
1492 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1493 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 18 - - مرد
1494 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 18 - مرد
1495 مازندران پسران امل 30 - - مرد
1496 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 12 - - مرد
1497 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 12 - مرد
كد 15 - رشته امتحاني ساخت و توليد-ماشين ابزار
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1498 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 18 - - مرد
1499 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 18 - مرد
1500 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
1501 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
1502 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 30 - - مرد
1503 اردبيل پسران اردبيل-رازي 30 - - مرد
1504 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 16 - - مرد
1505 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 36 - - مرد
1506 اصفهان پسران گلپايگان 36 - - مرد
1507 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1508 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 15 - - مرد
1509 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 15 - مرد
1510 خراسان جنوبي پسران قاين 15 - - مرد
1511 خراسان جنوبي پسران قاين - 15 - مرد
1512 خراسان رضوي پسران سبزوار 30 - - مرد
1513 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 36 - - مرد
1514 خراسان رضوي پسران گناباد 15 - - مرد
1515 خراسان رضوي پسران گناباد - 15 - مرد
1516 خراسان رضوي پسران نيشابور 18 - - مرد
1517 خراسان رضوي پسران نيشابور - 18 - مرد
1518 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 26 - - مرد
1519 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 30 - - مرد
1520 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 15 - - مرد
1521 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 15 - مرد
1522 زنجان پسران زنجان 28 - - مرد
1523 سمنان پسران سمنان 28 - - مرد
1524 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان 28 - - مرد
1525 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 13 - - مرد
1526 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 13 - مرد
1527 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 18 - - مرد
1528 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 18 - مرد
1529 فارس پسران فسا 26 - - مرد
1530 قزوين پسران قزوين 30 - - مرد
1531 قم پسران قم 26 - - مرد
1532 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 26 - - مرد
1533 كرمان پسران سيرجان 30 - - مرد
1534 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 28 - - مرد
1535 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 28 - - مرد
1536 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 28 - - مرد
1537 گلستان پسران گرگان 24 - - مرد
1538 گيلان پسران بندرانزلي 24 - - مرد
1539 گيلان پسران رستم ابادرودبار 30 - - مرد
1540 لرستان پسران بروجرد 15 - - مرد
1541 لرستان پسران بروجرد - 15 - مرد
1542 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
1543 مركزي پسران اراك 36 - - مرد
1544 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 36 - - مرد
1545 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 12 - - مرد
1546 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 12 - مرد
1547 البرز پسران كرج 36 - - مرد
جدول شماره 19 - كد 15 - رشته امتحاني ساخت و توليد-قالبسازي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4484 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
4485 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
4486 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش * - 16 - مرد
* محل تشكيل كلا س، آموزشكده فني و حرف هاي پسران شماره 1 اصفهان (شهيد محسن مهاجر) خواهد بود.
4487 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4488 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 18 - - مرد
4489 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 18 - مرد
4490 لرستان پسران بروجرد - 15 - مرد
4491 مازندران پسران امل - 30 - مرد
4492 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 12 - - مرد
4493 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 12 - مرد
كد 15 - رشته امتحاني ساخت و توليد-ماشين ابزار
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4494 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 18 - - مرد
4495 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 18 - مرد
4496 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
4497 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
4498 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 30 - مرد
4499 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 30 - مرد
4500 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 16 - - مرد
4501 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 36 - مرد
4502 اصفهان پسران گلپايگان - 36 - مرد
4503 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4504 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 15 - - مرد
4505 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 15 - مرد
4506 خراسان جنوبي پسران قاين 15 - - مرد
4507 خراسان جنوبي پسران قاين - 15 - مرد
4508 خراسان رضوي پسران سبزوار - 30 - مرد
4509 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4510 خراسان رضوي پسران گناباد 15 - - مرد
4511 خراسان رضوي پسران گناباد - 15 - مرد
4512 خراسان رضوي پسران نيشابور 18 - - مرد
4513 خراسان رضوي پسران نيشابور - 18 - مرد
4514 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 26 - مرد
4515 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 30 - مرد
4516 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 15 - - مرد
4517 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 15 - مرد
4518 زنجان پسران زنجان - 28 - مرد
4519 سمنان پسران سمنان - 28 - مرد
4520 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان - 28 - مرد
4521 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 13 - - مرد
4522 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 13 - مرد
4523 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 18 - - مرد
4524 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 18 - مرد
4525 فارس پسران فسا - 26 - مرد
4526 قزوين پسران قزوين - 30 - مرد
4527 قم پسران قم - 26 - مرد
4528 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 26 - مرد
4529 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 28 - مرد
4530 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 28 - مرد
4531 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 28 - مرد
4532 گلستان پسران گرگان - 24 - مرد
4533 گيلان پسران بندرانزلي - 24 - مرد
4534 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 30 - مرد
4535 لرستان پسران بروجرد 15 - - مرد
4536 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
4537 مركزي پسران اراك - 36 - مرد
4538 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 36 - مرد
4539 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 12 - - مرد
4540 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 12 - مرد
4541 البرز پسران كرج - 36 - مرد
جدول شماره 20 - كد 15 - رشته امتحاني ساخت و توليد-قالبسازي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7340 كردستان غيرانتفاعي ايرانمهر - قروه 100 - - مرد
7341 گيلان غيرانتفاعي شهريار-استارا 100 - - مرد
كد 15 - رشته امتحاني ساخت و توليد-ماشين ابزار
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7342 اصفهان غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان 100 - - مرد
7343 اصفهان غيرانتفاعي نجف اباد 100 - - مرد
7344 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - - مرد
7345 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - - مرد
7346 زنجان غيرانتفاعي كار-خرمدره 100 - - مرد
7347 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - - مرد
7348 سمنان غيرانتفاعي توران -دامغان 100 - - مرد
7349 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - - مرد
7350 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - - مرد
7351 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - - مرد
7352 قزوين غيرانتفاعي كار-قزوين 100 - - مرد
7353 كردستان غيرانتفاعي ايرانمهر - قروه 100 - - مرد
7354 كرمانشاه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه 100 - - مرد
7355 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - - مرد
7356 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - - مرد
7357 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 32
جدول شماره 21 - كد 16 - رشته امتحاني نقشه كشي عمومي-نقشه كشي و طراحي
صنعتي دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1548 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 18 - - مرد
1549 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 18 - مرد
1550 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 28 - - مرد
1551 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 20 - - مرد
1552 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1553 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
1554 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
1555 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 10 - - مرد
1556 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 10 - مرد
1557 خراسان رضوي پسران سبزوار 24 - - مرد
1558 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 12 - - مرد
1559 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 12 - مرد
1560 خراسان رضوي پسران نيشابور 12 - - مرد
1561 خراسان رضوي پسران نيشابور - 12 - مرد
1562 خراسان شمالي دختران بجنورد 14 - زن -
1563 خراسان شمالي دختران بجنورد - 14 زن -
1564 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 12 - - مرد
1565 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 12 - مرد
1566 سمنان پسران سمنان 12 - - مرد
1567 سمنان پسران سمنان - 12 - مرد
1568 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 12 - - مرد
1569 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 12 - مرد
1570 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 12 - - مرد
1571 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 12 - مرد
1572 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 10 - - مرد
1573 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 10 - مرد
1574 گيلان پسران بندرانزلي 10 - - مرد
1575 گيلان پسران بندرانزلي - 10 - مرد
1576 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 10 - - مرد
1577 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 10 - مرد
1578 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 28 - - مرد
1579 مركزي پسران اراك 10 - - مرد
1580 مركزي پسران اراك - 10 - مرد
1581 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 10 - - مرد
1582 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 10 - مرد
1583 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 10 - - مرد
1584 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 10 - مرد
جدول شماره 22 - كد 16 - رشته امتحاني نقشه كشي عمومي- نقشه كشي و طراحي
صنعتي دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرف هاي
4542 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 10 - - مرد
4543 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 10 - مرد
4544 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 28 - مرد
4545 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 20 - مرد
4546 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4547 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
4548 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
4549 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 10 - - مرد
4550 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 10 - مرد
4551 خراسان رضوي پسران سبزوار - 24 - مرد
4552 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 12 - - مرد
4553 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 12 - مرد
4554 خراسان رضوي پسران نيشابور 12 - - مرد
4555 خراسان رضوي پسران نيشابور - 12 - مرد
4556 خراسان شمالي دختران بجنورد 12 - زن -
4557 خراسان شمالي دختران بجنورد - 12 زن -
4558 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 12 - - مرد
4559 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 12 - مرد
4560 سمنان پسران سمنان 12 - - مرد
4561 سمنان پسران سمنان - 12 - مرد
4562 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 12 - - مرد
4563 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 12 - مرد
4564 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 12 - - مرد
4565 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 12 - مرد
4566 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 10 - - مرد
4567 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 10 - مرد
4568 گيلان پسران بندرانزلي 10 - - مرد
4569 گيلان پسران بندرانزلي - 10 - مرد
4570 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 10 - - مرد
4571 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 10 - مرد
4572 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 28 - مرد
4573 مركزي پسران اراك 10 - - مرد
ادامه جدول شماره 22 - كد 16 - رشته امتحاني نقشه كشي عمومي- نقشه كشي و
طراحي صنعتي دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4574 مركزي پسران اراك - 10 - مرد
4575 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 10 - - مرد
4576 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 10 - مرد
4577 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 10 - - مرد
4578 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 10 - مرد
جدول شماره 23 - كد 16 - رشته امتحاني نقشه كشي و طراحي صنعتي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7358 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي فخر ايرانيان - گوگان آذرشهر 100 - زن مرد
7359 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)- تبريز 100 - زن مرد
7360 اذربايجان غربي غيرانتفاعي معراج - سلماس 100 - زن مرد
7361 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 100 - زن مرد
7362 اصفهان غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان 100 - زن مرد
7363 اصفهان غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان 100 - زن مرد
7364 اصفهان غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان 100 - زن مرد
7365 اصفهان غيرانتفاعي نجف اباد 100 - زن مرد
7366 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - زن مرد
7367 خراسان رضوي غيرانتفاعي اترك -قوچان 100 - زن مرد
7368 خراسان رضوي غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد 80 - زن مرد
7369 خراسان رضوي غيرانتفاعي بينالود-مشهد 100 - زن مرد
7370 خراسان رضوي غيرانتفاعي تابران -مشهد 100 - زن مرد
7371 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - زن مرد
7372 خراسان شمالي غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - 100 زن مرد
7373 خوزستان غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر 80 - زن مرد
7374 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - زن مرد
7375 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - زن مرد
7376 زنجان غيرانتفاعي كار-خرمدره 100 - زن مرد
7377 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - زن مرد
7378 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7379 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - زن مرد
7380 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - زن مرد
7381 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - زن مرد
7382 قزوين غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين 100 - زن مرد
7383 قزوين غيرانتفاعي غزالي -قزوين 100 - زن مرد
7384 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - زن مرد
7385 قزوين غيرانتفاعي كار-قزوين 100 - زن مرد
7386 قم غيرانتفاعي حكمت -قم 80 - زن مرد
7387 كردستان غيرانتفاعي ايرانمهر - قروه 100 - زن مرد
7388 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - زن مرد
7389 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - زن مرد
7390 گيلان غيرانتفاعي كوشيارگيلاني -رشت 80 - زن مرد
7391 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - زن مرد
7392 مازندران غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار 100 - زن مرد
7393 مازندران غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس 100 - زن مرد
7394 مازندران غيرانتفاعي خزر-محموداباد 100 - زن مرد
7395 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - زن مرد
7396 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن 100 - زن مرد
7397 مازندران غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر 100 - زن مرد
7398 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد 100 - زن مرد
7399 مركزي غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 100 - زن مرد
7400 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه 100 - زن مرد
7401 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - زن مرد
7402 همدان غيرانتفاعي اميد-نهاوند 100 - زن مرد
7403 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد 100 - زن مرد
جدول شماره 24 - كد 17 - رشته امتحاني مكانيك خودرو- مكانيك خودرو
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1585 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 24 - - مرد
1586 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 24 - مرد
1587 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 18 - - مرد
1588 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 18 - مرد
1589 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه 36 - - مرد
1590 اردبيل پسران اردبيل-رازي 32 - - مرد
1591 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
1592 اصفهان پسران شهرضا 30 - - مرد
1593 اصفهان پسران گلپايگان 15 - - مرد
1594 اصفهان پسران گلپايگان - 15 - مرد
1595 بوشهر پسران بوشهر 30 - - مرد
1596 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1597 چهارمحال وبختياري پسران بروجن 18 - - مرد
1598 چهارمحال وبختياري پسران بروجن - 18 - مرد
1599 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 34 - - مرد
1600 خراسان رضوي پسران سبزوار 34 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 33
ادامه جدول شماره 24 - كد 17 - رشته امتحاني مكانيك خودرو- مكانيك خودرو
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1601 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 36 - - مرد
1602 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 36 - - مرد
1603 خراسان رضوي پسران نيشابور 18 - - مرد
1604 خراسان رضوي پسران نيشابور - 18 - مرد
1605 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 16 - - مرد
1606 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 16 - مرد
1607 خراسان شمالي پسران شيروان 18 - - مرد
1608 خراسان شمالي پسران شيروان - 18 - مرد
1609 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 36 - - مرد
1610 زنجان پسران زنجان 36 - - مرد
1611 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان 16 - - مرد
1612 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان - 32 - مرد
1613 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 24 - - مرد
1614 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
1615 فارس پسران ممسني 24 - - مرد
1616 فارس پسران ممسني - 12 - مرد
1617 قزوين پسران قزوين 36 - - مرد
1618 قم پسران قم 32 - - مرد
1619 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 36 - - مرد
1620 كرمان پسران بم 32 - - مرد
1621 كرمان پسران زرند 32 - - مرد
1622 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 36 - - مرد
1623 كرمان پسران شهربابك 16 - - مرد
1624 كرمان پسران شهربابك - 16 - مرد
1625 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب 36 - - مرد
1626 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 36 - - مرد
1627 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 32 - - مرد
1628 گلستان پسران علي ابادكتول 32 - - مرد
1629 گلستان دانشكده پسران كردكوي 30 - - مرد
1630 گيلان پسران بندرانزلي 32 - - مرد
1631 گيلان پسران بندرانزلي - 32 - مرد
1632 گيلان پسران رستم ابادرودبار 15 - - مرد
1633 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 30 - مرد
1634 لرستان پسران خرم اباد 30 - - مرد
1635 لرستان پسران خرم اباد - 30 - مرد
1636 مازندران پسران امل 32 - - مرد
1637 مازندران پسران بابل 32 - - مرد
1638 مازندران پسران بهشهر 32 - - مرد
1639 مازندران پسران شماره 2 ساري 32 - - مرد
1640 مركزي پسران اراك 32 - - مرد
1641 هرمزگان پسران بندرعباس 36 - - مرد
1642 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج 36 - - مرد
1643 همدان پسران ملاير 15 - - مرد
1644 همدان پسران ملاير - 30 - مرد
1645 يزد پسران اردكان 32 - - مرد
1646 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 16 - - مرد
1647 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 16 - مرد
1648 البرز پسران كرج 36 - - مرد
كد 17 - رشته امتحاني مكانيك صنايع-ماشين آلات صنايع
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1649 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
جدول شماره 25 - كد 17 - رشته امتحاني مكانيك خودرو- مكانيك خودرو
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4579 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 12 - - مرد
4580 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 12 - مرد
4581 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 18 - - مرد
4582 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 18 - مرد
4583 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 36 - مرد
4584 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 32 - مرد
4585 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 30 - مرد
4586 اصفهان پسران شهرضا - 30 - مرد
4587 اصفهان پسران گلپايگان 15 - - مرد
4588 اصفهان پسران گلپايگان - 15 - مرد
4589 بوشهر پسران بوشهر - 30 - مرد
4590 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4591 چهارمحال وبختياري پسران بروجن 18 - - مرد
4592 چهارمحال وبختياري پسران بروجن - 18 - مرد
4593 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 34 - مرد
4594 خراسان رضوي پسران سبزوار - 34 - مرد
4595 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 36 - مرد
4596 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4597 خراسان رضوي پسران نيشابور 18 - - مرد
ادامه جدول شماره 25 - كد 17 - رشته امتحاني مكانيك خودرو- مكانيك خودرو
دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4598 خراسان رضوي پسران نيشابور - 18 - مرد
4599 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 12 - - مرد
4600 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 12 - مرد
4601 خراسان شمالي پسران شيروان 12 - - مرد
4602 خراسان شمالي پسران شيروان - 12 - مرد
4603 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 36 - مرد
4604 زنجان پسران زنجان - 36 - مرد
4605 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان 16 - - مرد
4606 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان - 32 - مرد
4607 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 12 - - مرد
4608 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
4609 فارس پسران ممسني 12 - - مرد
4610 فارس پسران ممسني - 24 - مرد
4611 قزوين پسران قزوين - 36 - مرد
4612 قم پسران قم - 32 - مرد
4613 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 36 - مرد
4614 كرمان پسران بم - 32 - مرد
4615 كرمان پسران زرند - 32 - مرد
4616 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 36 - مرد
4617 كرمان پسران شهربابك 16 - - مرد
4618 كرمان پسران شهربابك - 16 - مرد
4619 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب - 36 - مرد
4620 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 36 - مرد
4621 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 32 - مرد
4622 گلستان پسران علي ابادكتول - 32 - مرد
4623 گلستان دانشكده پسران كردكوي - 30 - مرد
4624 گيلان پسران بندرانزلي 32 - - مرد
4625 گيلان پسران رستم ابادرودبار 15 - - مرد
4626 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 30 - مرد
4627 لرستان پسران خرم اباد 30 - - مرد
4628 لرستان پسران خرم اباد - 30 - مرد
4629 مازندران پسران امل - 32 - مرد
4630 مازندران پسران بابل - 32 - مرد
4631 مازندران پسران بهشهر - 32 - مرد
4632 مازندران پسران شماره 2 ساري - 32 - مرد
4633 مركزي پسران اراك - 32 - مرد
4634 هرمزگان پسران بندرعباس - 36 - مرد
4635 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج - 36 - مرد
4636 همدان پسران ملاير 15 - - مرد
4637 همدان پسران ملاير - 30 - مرد
4638 يزد پسران اردكان - 32 - مرد
4639 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 16 - - مرد
4640 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 16 - مرد
4641 البرز پسران كرج - 36 - مرد
كد 17 - رشته امتحاني مكانيك صنايع-ماشين آلات صنايع
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4642 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
4643 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 30 - مرد
جدول شماره 26 - كد 17 - رشته امتحاني مكانيك خودرو- مكانيك خودرو
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7404 اصفهان غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 100 - - مرد
7405 اصفهان غيرانتفاعي علامه نائيني -نائين 100 - - مرد
7406 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - - مرد
7407 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - - مرد
7408 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - - مرد
7409 خراسان شمالي غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - 100 - مرد
7410 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - - مرد
7411 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - - مرد
7412 سيستان وبلوچستان غيرانتفاعي هاتف -زاهدان 80 - - مرد
7413 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - - مرد
7414 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - - مرد
7415 كرمان غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 100 - - مرد
7416 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - - مرد
7417 كرمان غيرانتفاعي نگين -جيرفت 100 - - مرد
7418 كهگيلويه وبويراحمد غيرانتفاعي پويا - ياسوج 100 - - مرد
7419 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - - مرد
7420 گيلان غيرانتفاعي احرار-رشت 100 - - مرد
7421 گيلان غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان 100 - - مرد
7422 گيلان غيرانتفاعي كادوس -رشت 100 - - مرد
7423 مازندران غيرانتفاعي رودكي -تنكابن 100 - - مرد
7424 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - - مرد
7425 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 34
جدول شماره 27 - كد 18 - رشته امتحاني صنايع فلزي- جوشكاري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1650 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 20 - - مرد
1651 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 20 - مرد
1652 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1653 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 18 - - مرد
1654 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 18 - مرد
1655 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 16 - - مرد
1656 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 16 - مرد
1657 گيلان پسران رستم ابادرودبار 15 - - مرد
1658 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 15 - مرد
كد 18 - رشته امتحاني صنايع فلزي-صنايع فلزي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1659 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 30 - - مرد
1660 چهارمحال وبختياري پسران بروجن 16 - - مرد
1661 چهارمحال وبختياري پسران بروجن - 16 - مرد
1662 خراسان رضوي پسران قوچان 15 - - مرد
1663 خراسان رضوي پسران قوچان - 15 - مرد
1664 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 36 - - مرد
1665 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 13 - - مرد
1666 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 13 - مرد
1667 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 20 - - مرد
1668 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 20 - مرد
1669 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 30 - - مرد
1670 لرستان پسران دورود 20 - - مرد
1671 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
1672 يزد پسران تفت 14 - - مرد
1673 يزد پسران تفت - 14 - مرد
1674 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 15 - - مرد
1675 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 15 - مرد
جدول شماره 28 - كد 18 - رشته امتحاني صنايع فلزي- جوشكاري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4644 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 10 - - مرد
4645 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 10 - مرد
4646 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4647 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 18 - - مرد
4648 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 18 - مرد
4649 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 16 - - مرد
4650 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 16 - مرد
4651 گيلان پسران رستم ابادرودبار 15 - - مرد
4652 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 15 - مرد
كد 18 - رشته امتحاني صنايع فلزي-صنايع فلزي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4653 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 30 - مرد
4654 چهارمحال وبختياري پسران بروجن 16 - - مرد
4655 چهارمحال وبختياري پسران بروجن - 16 - مرد
4656 خراسان رضوي پسران قوچان 15 - - مرد
4657 خراسان رضوي پسران قوچان - 15 - مرد
4658 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 36 - مرد
4659 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 13 - - مرد
4660 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 13 - مرد
4661 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 10 - - مرد
4662 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 10 - مرد
4663 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 30 - مرد
4664 لرستان پسران دورود 16 - - مرد
4665 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
4666 يزد پسران تفت 14 - - مرد
4667 يزد پسران تفت - 14 - مرد
4668 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 15 - - مرد
4669 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 15 - مرد
جدول شماره 29 - كد 18 - رشته امتحاني صنايع فلزي- جوشكاري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7426 اصفهان غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان 100 - - مرد
7427 اصفهان غيرانتفاعي علامه نائيني -نائين 100 - - مرد
7428 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - - مرد
7429 سمنان غيرانتفاعي اديبان -گرمسار 100 - - مرد
7430 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - - مرد
جدول شماره 30 - كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- حرارت مركزي و تهويه مطبوع
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1676 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
1677 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
1678 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه 36 - - مرد
ادامه جدول شماره 30 - كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- حرارت مركزي وتهويه مطبوع
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1679 اردبيل پسران اردبيل-رازي 36 - - مرد
1680 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 32 - - مرد
1681 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1682 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 36 - - مرد
1683 زنجان پسران زنجان 36 - - مرد
1684 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان 30 - - مرد
1685 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 36 - - مرد
1686 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 30 - - مرد
1687 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 30 - مرد
1688 مازندران پسران بابل 36 - - مرد
1689 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 18 - - مرد
1690 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 18 - مرد
كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- تبريد
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1691 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 18 - - مرد
1692 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
1693 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 36 - - مرد
1694 هرمزگان پسران بندرعباس 30 - - مرد
جدول شماره 31 - كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- حرارت مركزي و تهويه مطبوع
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4670 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 16 - - مرد
4671 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 16 - مرد
4672 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 36 - مرد
4673 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 36 - مرد
4674 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 32 - - مرد
4675 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4676 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4677 زنجان پسران زنجان - 36 - مرد
4678 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان - 30 - مرد
4679 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 36 - مرد
4680 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 30 - - مرد
4681 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 30 - مرد
4682 مازندران پسران بابل - 36 - مرد
4683 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 18 - - مرد
4684 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 18 - مرد
كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- تبريد
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4685 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 18 - - مرد
4686 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
4687 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 36 - مرد
4688 هرمزگان پسران بندرعباس - 30 - مرد
جدول شماره 32 - كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- حرارت مركزي و تهويه مطبوع
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7431 اذربايجان غربي غيرانتفاعي صبا-اروميه 100 - - مرد
7432 اذربايجان غربي غيرانتفاعي علم وفن -اروميه 100 - - مرد
7433 اذربايجان غربي غيرانتفاعي معراج - سلماس 100 - - مرد
7434 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 100 - - مرد
7435 اصفهان غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان 100 - - مرد
7436 اصفهان غيرانتفاعي علامه نائيني -نائين 100 - - مرد
7437 خوزستان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان 100 - - مرد
7438 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - - مرد
7439 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - - مرد
7440 گلستان غيرانتفاعي حكيم جرجاني - گرگان 100 - - مرد
7441 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - - مرد
7442 گيلان غيرانتفاعي احرار-رشت 100 - - مرد
7443 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - - مرد
7444 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - - مرد
7445 مركزي غيرانتفاعي انرژي - ساوه 100 - - مرد
7446 مركزي غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 100 - - مرد
7447 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - - مرد
كد 19 - رشته امتحاني تأسيسات- تبريد
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7448 اصفهان غيرانتفاعي علامه نائيني -نائين 100 - - مرد
7449 گيلان غيرانتفاعي احرار-رشت 100 - - مرد
7450 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - - مرد
7451 مركزي غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 100 - - مرد
جدول شماره 33 - كد 20 - رشته امتحاني صنايع چوب و كاغذ-سازه هاي چوبي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1695 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 35
ادامه جدول شماره 33 - كد 20 - رشته امتحاني صنايع چوب و كاغذ- سازه هاي چوبي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1696 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 15 - - مرد
1697 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 15 - مرد
1698 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 26 - - مرد
1699 گلستان پسران علي ابادكتول 26 - - مرد
1700 گيلان دانشكده صومعه سرا 26 - - مرد
1701 مازندران پسران شماره 2 ساري 30 - - مرد
1702 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج 26 - - مرد
1703 يزد پسران اردكان 28 - - مرد
1704 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 26 - - مرد
جدول شماره 34 - كد 20 - رشته امتحاني صنايع چوب و كاغذ-سازه هاي چوبي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4689 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4690 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 15 - - مرد
4691 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 15 - مرد
4692 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 26 - مرد
4693 گلستان پسران علي ابادكتول - 26 - مرد
4694 گيلان دانشكده صومعه سرا - 26 - مرد
4695 مازندران پسران شماره 2 ساري - 30 - مرد
4696 همدان پسران شماره 2 همدان-شهيدديباج - 26 - مرد
4697 يزد پسران اردكان - 28 - مرد
4698 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 26 - مرد
جدول شماره 35 - كد 20 - رشته امتحاني صنايع چوب و كاغذ-سازه هاي چوبي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7452 اذربايجان غربي غيرانتفاعي زرينه -خوي 100 - - مرد
7453 گلستان غيرانتفاعي ساعي -گرگان 100 - - مرد
7454 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور 100 - - مرد
جدول شماره 36 - كد 21 - رشته امتحاني چاپ- چاپ
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1705 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
جدول شماره 37 - كد 21 - رشته امتحاني چاپ- چاپ
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4699 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
جدول شماره 38 - كد 22 - رشته امتحاني ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1706 اذربايجان شرقي پسران اهر 32 - - مرد
1707 اذربايجان شرقي پسران سراب 32 - - مرد
1708 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 36 - - مرد
1709 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 32 - - مرد
1710 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 32 - - مرد
1711 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 32 - مرد
1712 اردبيل پسران اردبيل-رازي 30 - - مرد
1713 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 30 - مرد
1714 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
1715 اصفهان پسران شهرضا 30 - - مرد
1716 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 30 - - مرد
1717 اصفهان پسران گلپايگان 30 - - مرد
1718 ايلام پسران ايلام 36 - - مرد
1719 بوشهر پسران بوشهر 36 - - مرد
1720 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1721 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
1722 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 18 - - مرد
1723 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 18 - مرد
1724 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 30 - - مرد
1725 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 30 - مرد
1726 خراسان رضوي پسران تربت حيدريه 32 - - مرد
1727 خراسان رضوي پسران سبزوار 30 - - مرد
1728 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 36 - - مرد
1729 خراسان رضوي پسران گناباد 32 - - مرد
1730 خراسان رضوي پسران نيشابور 36 - - مرد
1731 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 15 - - مرد
1732 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 15 - مرد
1733 خراسان شمالي پسران شيروان 15 - - مرد
1734 خراسان شمالي پسران شيروان - 15 - مرد
1735 خوزستان پسران دزفول 36 - - مرد
1736 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 30 - - مرد
1737 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 30 - مرد
1738 زنجان پسران زنجان 36 - - مرد
1739 سمنان پسران سمنان 18 - - مرد
1740 سمنان پسران سمنان - 18 - مرد
1741 سيستان وبلوچستان پسران زابل 18 - - مرد
ادامه جدول شماره 38 - كد 22 - رشته امتحاني ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1742 سيستان وبلوچستان پسران زابل - 18 - مرد
1743 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 20 - - مرد
1744 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 20 - مرد
1745 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 18 - - مرد
1746 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 18 - مرد
1747 فارس پسران استهبان 16 - - مرد
1748 فارس پسران استهبان - 16 - مرد
1749 فارس پسران داراب 18 - - مرد
1750 فارس پسران داراب - 18 - مرد
1751 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 30 - - مرد
1752 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 30 - مرد
1753 فارس پسران مرودشت 16 - - مرد
1754 فارس پسران مرودشت - 16 - مرد
1755 فارس پسران ممسني 16 - - مرد
1756 فارس پسران ممسني - 16 - مرد
1757 قزوين پسران قزوين 32 - - مرد
1758 قم پسران قم 32 - - مرد
1759 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 40 - - مرد
1760 كرمان پسران بافت 30 - - مرد
1761 كرمان پسران بم 30 - - مرد
1762 كرمان پسران جيرفت 30 - - مرد
1763 كرمان پسران سيرجان 16 - - مرد
1764 كرمان پسران سيرجان - 16 - مرد
1765 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 30 - - مرد
1766 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 30 - مرد
1767 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب 32 - - مرد
1768 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 30 - - مرد
1769 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 32 - - مرد
1770 گلستان پسران علي ابادكتول 26 - - مرد
1771 گلستان پسران گرگان 30 - - مرد
1772 گلستان دانشكده پسران كردكوي 26 - - مرد
1773 گيلان پسران استانه اشرفيه 16 - - مرد
1774 گيلان پسران استانه اشرفيه - 16 - مرد
1775 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 16 - - مرد
1776 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 16 - مرد
1777 گيلان دانشكده صومعه سرا 15 - - مرد
1778 گيلان دانشكده صومعه سرا - 15 - مرد
1779 لرستان پسران بروجرد 18 - - مرد
1780 لرستان پسران بروجرد - 18 - مرد
1781 لرستان پسران خرم اباد 18 - - مرد
1782 لرستان پسران خرم اباد - 18 - مرد
1783 مازندران پسران بابل 30 - - مرد
1784 مازندران پسران رامسر 30 - - مرد
1785 مازندران پسران شماره 2 ساري 30 - - مرد
1786 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
1787 مركزي پسران اراك 36 - - مرد
1788 هرمزگان پسران بندرعباس 32 - - مرد
1789 هرمزگان پسران ميناب 32 - - مرد
1790 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 30 - - مرد
1791 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 30 - مرد
1792 يزد پسران ابركوه 15 - - مرد
1793 يزد پسران ابركوه - 15 - مرد
1794 يزد پسران اردكان 15 - - مرد
1795 يزد پسران اردكان - 15 - مرد
1796 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 15 - - مرد
1797 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 15 - مرد
1798 يزد پسران طبس 15 - - مرد
1799 يزد پسران طبس - 15 - مرد
1800 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 15 - - مرد
1801 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 15 - مرد
1802 البرز پسران كرج 36 - - مرد
كد 22 - رشته امتحاني ساختمان-اجراي ساختمان هاي بتوني
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1803 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
1804 خراسان رضوي پسران سبزوار 30 - - مرد
1805 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 16 - - مرد
1806 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 16 - مرد
1807 فارس پسران مرودشت 28 - - مرد
1808 لرستان پسران دورود 15 - - مرد
1809 لرستان پسران دورود - 15 - مرد
1810 مازندران پسران بابل 30 - - مرد
1811 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
1812 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 30 - - مرد
1813 يزد پسران شماره 2 يزد 30 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 36
جدول شماره 39 - كد 22 - رشته امتحاني ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4700 اذربايجان شرقي پسران اهر - 32 - مرد
4701 اذربايجان شرقي پسران سراب - 32 - مرد
4702 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 36 - مرد
4703 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 32 - مرد
4704 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 32 - - مرد
4705 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 32 - مرد
4706 اردبيل پسران اردبيل-رازي 30 - - مرد
4707 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 30 - مرد
4708 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 30 - مرد
4709 اصفهان پسران شهرضا - 30 - مرد
4710 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 30 - مرد
4711 اصفهان پسران گلپايگان - 30 - مرد
4712 ايلام پسران ايلام - 36 - مرد
4713 بوشهر پسران بوشهر - 36 - مرد
4714 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
4715 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4716 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 18 - - مرد
4717 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 10 - مرد
4718 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 30 - - مرد
4719 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 30 - مرد
4720 خراسان رضوي پسران تربت حيدريه - 32 - مرد
4721 خراسان رضوي پسران سبزوار - 30 - مرد
4722 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4723 خراسان رضوي پسران گناباد - 32 - مرد
4724 خراسان رضوي پسران نيشابور - 36 - مرد
4725 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 13 - - مرد
4726 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 13 - مرد
4727 خراسان شمالي پسران شيروان 13 - - مرد
4728 خراسان شمالي پسران شيروان - 13 - مرد
4729 خوزستان پسران دزفول - 36 - مرد
4730 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 30 - - مرد
4731 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 30 - مرد
4732 زنجان پسران زنجان - 36 - مرد
4733 سمنان پسران سمنان 18 - - مرد
4734 سمنان پسران سمنان - 18 - مرد
4735 سيستان وبلوچستان پسران زابل 18 - - مرد
4736 سيستان وبلوچستان پسران زابل - 18 - مرد
4737 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 20 - - مرد
4738 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 20 - مرد
4739 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 18 - - مرد
4740 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 18 - مرد
4741 فارس پسران استهبان 16 - - مرد
4742 فارس پسران استهبان - 16 - مرد
4743 فارس پسران داراب 18 - - مرد
4744 فارس پسران داراب - 18 - مرد
4745 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 30 - - مرد
4746 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 30 - مرد
4747 فارس پسران مرودشت 16 - - مرد
4748 فارس پسران مرودشت - 16 - مرد
4749 فارس پسران ممسني 16 - - مرد
4750 فارس پسران ممسني - 16 - مرد
4751 قزوين پسران قزوين - 32 - مرد
4752 قم پسران قم - 32 - مرد
4753 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 40 - مرد
4754 كرمان پسران بافت - 30 - مرد
4755 كرمان پسران بم - 30 - مرد
4756 كرمان پسران جيرفت - 30 - مرد
4757 كرمان پسران سيرجان 16 - - مرد
4758 كرمان پسران سيرجان - 16 - مرد
4759 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 30 - - مرد
4760 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 30 - مرد
4761 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب - 32 - مرد
4762 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 30 - مرد
4763 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 32 - مرد
4764 گلستان پسران علي ابادكتول - 26 - مرد
4765 گلستان پسران گرگان - 30 - مرد
4766 گلستان دانشكده پسران كردكوي - 26 - مرد
4767 گيلان پسران استانه اشرفيه 16 - - مرد
4768 گيلان پسران استانه اشرفيه - 16 - مرد
4769 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 16 - - مرد
4770 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 16 - مرد
4771 گيلان دانشكده صومعه سرا 15 - - مرد
4772 گيلان دانشكده صومعه سرا - 15 - مرد
ادامه جدول شماره 39 - كد 22 - رشته امتحاني ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4773 لرستان پسران بروجرد 18 - - مرد
4774 لرستان پسران بروجرد - 18 - مرد
4775 لرستان پسران خرم اباد 18 - - مرد
4776 لرستان پسران خرم اباد - 18 - مرد
4777 مازندران پسران بابل - 30 - مرد
4778 مازندران پسران رامسر - 30 - مرد
4779 مازندران پسران شماره 2 ساري - 30 - مرد
4780 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
4781 مركزي پسران اراك - 36 - مرد
4782 هرمزگان پسران بندرعباس - 32 - مرد
4783 هرمزگان پسران ميناب - 32 - مرد
4784 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 30 - - مرد
4785 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 30 - مرد
4786 يزد پسران ابركوه 15 - - مرد
4787 يزد پسران ابركوه - 15 - مرد
4788 يزد پسران اردكان 15 - - مرد
4789 يزد پسران اردكان - 15 - مرد
4790 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 15 - - مرد
4791 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 15 - مرد
4792 يزد پسران طبس 15 - - مرد
4793 يزد پسران طبس - 15 - مرد
4794 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 15 - - مرد
4795 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 15 - مرد
4796 البرز پسران كرج - 36 - مرد
كد 22 - رشته امتحاني ساختمان-اجراي ساختمان هاي بتوني
دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
4797 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 30 - مرد
4798 خراسان رضوي پسران سبزوار - 30 - مرد
4799 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 16 - - مرد
4800 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 16 - مرد
4801 فارس پسران مرودشت - 28 - مرد
4802 لرستان پسران دورود 15 - - مرد
4803 لرستان پسران دورود - 15 - مرد
4804 مازندران پسران بابل - 30 - مرد
4805 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
4806 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 30 - مرد
4807 يزد پسران شماره 2 يزد - 30 - مرد
جدول شماره 40 - كد 22 - رشته امتحاني ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7455 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي سراج -تبريز 100 - - مرد
7456 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي شيخ شهاب الدين محموداهري-اهر 100 - - مرد
7457 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي صنعتي مراغه -مراغه 100 - - مرد
7458 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي عين القضات -ميانه 100 - - مرد
7459 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي فخر ايرانيان - گوگان آذرشهر 100 - - مرد
7460 اذربايجان غربي غيرانتفاعي علم وفن -اروميه 100 - - مرد
7461 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه 100 - - مرد
7462 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 100 - - مرد
7463 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان 100 - - مرد
7464 اصفهان غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 100 - - مرد
7465 اصفهان غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان 100 - - مرد
7466 اصفهان غيرانتفاعي سينا - كاشان 100 - - مرد
7467 اصفهان غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان 100 - - مرد
7468 اصفهان غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهراصفهان 100 - - مرد
7469 اصفهان غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان 100 - - مرد
7470 اصفهان غيرانتفاعي نجف اباد 100 - - مرد
7471 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - - مرد
7472 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - - مرد
7473 خراسان رضوي غيرانتفاعي اترك -قوچان 100 - - مرد
7474 خراسان رضوي غيرانتفاعي اسرار-مشهد 100 - - مرد
7475 خراسان رضوي غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد 80 - - مرد
7476 خراسان رضوي غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد 100 - - مرد
7477 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - - مرد
7478 خراسان رضوي غيرانتفاعي خراسان -مشهد 100 - - مرد
7479 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد 100 - - مرد
7480 خراسان شمالي غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - 100 - مرد
7481 خوزستان غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر 80 - - مرد
7482 خوزستان غيرانتفاعي مهر اروند - آبادان 100 - - مرد
7483 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - - مرد
7484 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - - مرد
7485 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - - مرد
7486 سمنان غيرانتفاعي توران -دامغان 100 - - مرد
7487 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 37
ادامه جدول شماره 40 - كد 22 - رشته امتحاني ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7488 سمنان غيرانتفاعي علاءالدوله سمناني – گرمسار 100 - - مرد
7489 سمنان غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا - گرمسار 100 - - مرد
7490 فارس غيرانتفاعي اپادانا-شيراز 100 - - مرد
7491 فارس غيرانتفاعي پارس -مهرفارس 100 - - مرد
7492 فارس غيرانتفاعي تابناك -لامرد 100 - - مرد
7493 فارس غيرانتفاعي حافظ-شيراز 100 - - مرد
7494 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - - مرد
7495 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - - مرد
7496 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - - مرد
7497 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - - مرد
7498 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 90 - - مرد
7499 قزوين غيرانتفاعي رجا-قزوين 100 - - مرد
7500 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - - مرد
7501 قزوين غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين 100 - - مرد
7502 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - - مرد
7503 قزوين غيرانتفاعي مولانا-ابيك قزوين 100 - - مرد
7504 قم غيرانتفاعي حكمت -قم 80 - - مرد
7505 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - - مرد
7506 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - - مرد
7507 كرمان غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 100 - - مرد
7508 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - - مرد
7509 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - - مرد
7510 كرمان غيرانتفاعي مهراوران -كرمان 100 - - مرد
7511 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - - مرد
7512 كرمانشاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه 100 - - مرد
7513 كهگيلويه وبويراحمد غيرانتفاعي دانا - ياسوج 100 - - مرد
7514 گلستان غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان 100 - - مرد
7515 گلستان غيرانتفاعي كميل -كردكوي 100 - - مرد
7516 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - - مرد
7517 گلستان غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان 100 - - مرد
7518 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - - مرد
7519 گلستان غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان 100 - - مرد
7520 گلستان غيرانتفاعي هيركانيا-بندرگز 100 - - مرد
7521 گيلان غيرانتفاعي احرار-رشت 100 - - مرد
7522 گيلان غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان 100 - - مرد
7523 گيلان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -رشت 100 - - مرد
7524 گيلان غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان 100 - - مرد
7525 گيلان غيرانتفاعي شهريار-استارا 100 - - مرد
7526 گيلان غيرانتفاعي قدير-لنگرود 100 - - مرد
7527 گيلان غيرانتفاعي كادوس -رشت 100 - - مرد
7528 گيلان غيرانتفاعي كوشيارگيلاني -رشت 80 - - مرد
7529 گيلان غيرانتفاعي مهرآيين- بندر انزلي 100 - - مرد
7530 لرستان غيرانتفاعي آفرينش- بروجرد 100 - - مرد
7531 لرستان غيرانتفاعي جويندگان علم - كوهدشت 100 - - مرد
7532 مازندران دانشگاه غيردولتي وغيرانتفاعي شمال-امل 100 - - مرد
7533 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - - مرد
7534 مازندران غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 100 - - مرد
7535 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - - مرد
7536 مازندران غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار 100 - - مرد
7537 مازندران غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران 100 - - مرد
7538 مازندران غيرانتفاعي خزر-محموداباد 100 - - مرد
7539 مازندران غيرانتفاعي راهيان نور-ساري 100 - - مرد
7540 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - - مرد
7541 مازندران غيرانتفاعي سارويه - ساري 100 - - مرد
7542 مازندران غيرانتفاعي ساريان -ساري 100 - - مرد
7543 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - - مرد
7544 مازندران غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور 100 - - مرد
7545 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - - مرد
7546 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - - مرد
7547 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور 100 - - مرد
7548 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد 100 - - مرد
7549 مازندران غيرانتفاعي هراز-امل 100 - - مرد
7550 مركزي غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 100 - - مرد
7551 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - - مرد
7552 مركزي غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه 100 - - مرد
7553 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحديزد 100 - - مرد
كد 22 - رشته امتحاني ساختمان-اجراي ساختمان هاي بتوني
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7554 اصفهان غيرانتفاعي نجف اباد 100 - - مرد
7555 خراسان رضوي غيرانتفاعي توس- مشهد 100 - - مرد
7556 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - - مرد
7557 سمنان غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا - گرمسار 100 - - مرد
ادامه كد 22 - رشته امتحاني ساختمان- اجراي ساختمان هاي بتوني
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7558 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون –قزوين 100 - - مرد
7559 قزوين غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين 100 - - مرد
7560 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - - مرد
7561 مازندران غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 100 - - مرد
7562 مازندران غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار 100 - - مرد
جدول شماره 41 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1814 اذربايجان شرقي پسران اهر 32 - - مرد
1815 اذربايجان شرقي پسران سراب 36 - - مرد
1816 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 32 - - مرد
1817 اذربايجان شرقي دختران تبريز 38 - زن -
1818 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 36 - - مرد
1819 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 36 - مرد
1820 اذربايجان غربي دختران خوي 16 - زن -
1821 اذربايجان غربي دختران خوي - 32 زن -
1822 اردبيل پسران اردبيل-رازي 36 - - مرد
1823 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 36 - مرد
1824 اردبيل دختران اردبيل 36 - زن -
1825 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 36 - - مرد
1826 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 36 - - مرد
1827 اصفهان دختران كاشان 36 - زن -
1828 اصفهان دختران نجف اباد 36 - زن -
1829 ايلام پسران ايلام 36 - - مرد
1830 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1831 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
1832 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
1833 چهارمحال وبختياري پسران بروجن 32 - - مرد
1834 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد 36 - زن -
1835 خراسان جنوبي دختران بيرجند 36 - زن -
1836 خراسان رضوي پسران سبزوار 36 - - مرد
1837 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 36 - - مرد
1838 خراسان رضوي پسران قوچان 32 - - مرد
1839 خراسان رضوي پسران قوچان - 16 - مرد
1840 خراسان رضوي دختران سبزوار 36 - زن -
1841 خراسان رضوي دختران مشهد 32 - زن -
1842 خراسان رضوي دختران مشهد - 16 زن -
1843 خراسان رضوي دختران نيشابور 36 - زن -
1844 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 18 - - مرد
1845 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 18 - مرد
1846 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 36 - - مرد
1847 خوزستان دختران اهواز 36 - زن -
1848 زنجان پسران زنجان 36 - - مرد
1849 سمنان پسران سمنان 36 - - مرد
1850 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 36 - - مرد
1851 فارس پسران استهبان 16 - - مرد
1852 فارس پسران استهبان - 16 - مرد
1853 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 32 - - مرد
1854 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 32 - مرد
1855 فارس پسران مرودشت 20 - - مرد
1856 فارس پسران مرودشت - 20 - مرد
1857 فارس دختران شيراز 24 - زن -
1858 فارس دختران شيراز - 12 زن -
1859 فارس دختران ني ريز 40 - زن -
1860 فارس دختران ني ريز - 40 زن -
1861 قزوين دختران قزوين 36 - زن -
1862 قم پسران قم 36 - - مرد
1863 كردستان پسران سقز 32 - - مرد
1864 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 32 - - مرد
1865 كردستان دختران سنندج 36 - زن -
1866 كرمان پسران سيرجان 32 - - مرد
1867 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 36 - - مرد
1868 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 36 - مرد
1869 كرمان دختران سيرجان 18 - زن -
1870 كرمان دختران سيرجان - 18 زن -
1871 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 18 - زن -
1872 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 18 زن -
1873 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 36 - - مرد
1874 كرمانشاه دختران كرمانشاه 36 - زن -
1875 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 32 - - مرد
1876 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج 32 - زن -
1877 گلستان پسران علي ابادكتول 36 - - مرد
1878 گلستان دختران گرگان 36 - زن -
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 38
ادامه جدول شماره 41 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1879 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 32 - - مرد
1880 گيلان پسران لاهيجان 32 - - مرد
1881 گيلان دانشكده صومعه سرا 32 - - مرد
1882 گيلان دختران رشت 36 - زن -
1883 گيلان دختران رشت - 18 زن -
1884 لرستان دختران خرم اباد 24 - زن -
1885 لرستان دختران خرم اباد - 24 زن -
1886 مازندران پسران بابل 32 - - مرد
1887 مازندران پسران بهشهر 32 - - مرد
1888 مازندران پسران رامسر 32 - - مرد
1889 مازندران پسران شماره 2 ساري 32 - - مرد
1890 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 36 - - مرد
1891 مازندران پسران محموداباد 32 - - مرد
1892 مازندران دختران امل-توحيد 36 - زن -
1893 مازندران دختران بابل 36 - زن -
1894 مازندران دختران ساري 36 - زن -
1895 مركزي پسران اراك 36 - - مرد
1896 مركزي دختران اراك 36 - زن -
1897 هرمزگان پسران بندرعباس 36 - - مرد
1898 هرمزگان دختران بندرعباس 36 - زن -
1899 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 32 - - مرد
1900 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 16 - مرد
1901 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 36 - زن -
1902 يزد پسران اردكان 32 - - مرد
1903 يزد پسران شماره 2 يزد 32 - - مرد
1904 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 36 - - مرد
1905 يزد دختران يزد 36 - زن -
1906 البرز پسران كرج 36 - - مرد
1907 البرز پسران كرج - 36 - مرد
1908 البرز دختران كرج 32 - زن -
1909 البرز دختران كرج - 32 زن -
جدول شماره 42 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4808 اذربايجان شرقي پسران اهر - 32 - مرد
4809 اذربايجان شرقي پسران سراب - 3br /6 - مرد
4810 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 32 - مرد
4811 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 38 زن -
4812 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 36 - - مرد
4813 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 36 - مرد
4814 اذربايجان غربي دختران خوي 16 - زن -
4815 اذربايجان غربي دختران خوي - 32 زن -
4816 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 36 - مرد
4817 اردبيل دختران اردبيل - 36 زن -
4818 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 36 - مرد
4819 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 36 - مرد
4820 اصفهان دختران كاشان - 36 زن -
4821 اصفهان دختران نجف اباد - 36 زن -
4822 ايلام پسران ايلام - 36 - مرد
4823 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4824 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
4825 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
4826 چهارمحال وبختياري پسران بروجن - 32 - مرد
4827 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 36 زن -
4828 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 36 زن -
4829 خراسان رضوي پسران سبزوار - 36 - مرد
4830 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 36 - مرد
4831 خراسان رضوي پسران قوچان 32 - - مرد
4832 خراسان رضوي پسران قوچان - 16 - مرد
4833 خراسان رضوي دختران سبزوار - 36 زن -
4834 خراسان رضوي دختران مشهد 32 - زن -
4835 خراسان رضوي دختران مشهد - 16 زن -
4836 خراسان رضوي دختران نيشابور - 36 زن -
4837 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 18 - - مرد
4838 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 18 - مرد
4839 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 36 - مرد
4840 خوزستان دختران اهواز - 36 زن -
4841 زنجان پسران زنجان - 36 - مرد
4842 سمنان پسران سمنان - 36 - مرد
4843 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 36 - مرد
4844 فارس پسران استهبان 16 - - مرد
4845 فارس پسران استهبان - 16 - مرد
4846 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 32 - - مرد
ادامه جدول شماره 42 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4847 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 32 - مرد
4848 فارس پسران مرودشت 12 - - مرد
4849 فارس پسران مرودشت - 12 - مرد
4850 فارس دختران شيراز 12 - زن -
4851 فارس دختران شيراز - 24 زن -
4852 فارس دختران ني ريز 20 - زن -
4853 فارس دختران ني ريز - 20 زن -
4854 قزوين دختران قزوين - 36 زن -
4855 قم پسران قم - 36 - مرد
4856 كردستان پسران سقز - 32 - مرد
4857 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 32 - مرد
4858 كردستان دختران سنندج - 36 زن -
4859 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 36 - - مرد
4860 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 36 - مرد
4861 كرمان دختران سيرجان 18 - زن -
4862 كرمان دختران سيرجان - 18 زن -
4863 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 18 - زن -
4864 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 18 زن -
4865 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 36 - مرد
4866 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 36 زن -
4867 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 32 - مرد
4868 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج - 32 زن -
4869 گلستان پسران علي ابادكتول - 36 - مرد
4870 گلستان دختران گرگان - 36 زن -
4871 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 32 - مرد
4872 گيلان پسران لاهيجان - 32 - مرد
4873 گيلان دانشكده صومعه سرا - 32 - مرد
4874 گيلان دختران رشت 36 - زن -
4875 گيلان دختران رشت - 18 زن -
4876 لرستان دختران خرم اباد 12 - زن -
4877 لرستان دختران خرم اباد - 12 زن -
4878 مازندران پسران بابل - 32 - مرد
4879 مازندران پسران بهشهر - 32 - مرد
4880 مازندران پسران رامسر - 32 - مرد
4881 مازندران پسران شماره 2 ساري - 32 - مرد
4882 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 36 - مرد
4883 مازندران پسران محموداباد - 32 - مرد
4884 مازندران دختران امل-توحيد - 36 زن -
4885 مازندران دختران بابل - 36 زن -
4886 مازندران دختران ساري - 36 زن -
4887 مركزي پسران اراك - 36 - مرد
4888 مركزي دختران اراك - 36 زن -
4889 هرمزگان پسران بندرعباس - 36 - مرد
4890 هرمزگان دختران بندرعباس - 36 زن -
4891 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 32 - - مرد
4892 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 16 - مرد
4893 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 36 زن -
4894 يزد پسران اردكان - 32 - مرد
4895 يزد پسران شماره 2 يزد - 32 - مرد
4896 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 36 - مرد
4897 يزد دختران يزد - 36 زن -
4898 البرز پسران كرج 36 - - مرد
4899 البرز پسران كرج - 36 - مرد
4900 البرز دختران كرج - 32 زن -
جدول شماره 43 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7563 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي اسوه -تبريز 100 - زن مرد
7564 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي شيخ شهاب الدين محموداهري-اهر 100 - زن مرد
7565 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي عين القضات -ميانه 100 - زن مرد
7566 اذربايجان غربي غيرانتفاعي صبا-اروميه 100 - زن مرد
7567 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه 100 - زن مرد
7568 اردبيل غيرانتفاعي نوين -اردبيل 100 - زن مرد
7569 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان 100 - زن مرد
7570 اصفهان غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان 100 - زن مرد
7571 اصفهان غيرانتفاعي پالايش - خميني شهر 100 - زن مرد
7572 اصفهان غيرانتفاعي پيام -گلپايگان 100 - زن مرد
7573 اصفهان غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان 100 - زن مرد
7574 اصفهان غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان 100 - زن مرد
7575 اصفهان غيرانتفاعي سپهر-اصفهان 100 - زن مرد
7577 اصفهان غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7578 اصفهان غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان 100 - زن مرد
7579 اصفهان غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهراصفهان 60 - زن -
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 39
ادامه جدول شماره 43 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7580 اصفهان غيرانتفاعي نجف اباد 100 - زن مرد
7581 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - زن مرد
7582 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - زن مرد
7583 بوشهر غيرانتفاعي ليان -بوشهر 100 - زن مرد
7584 چهارمحال وبختياري غيرانتفاعي نور هدايت - شهر كرد 100 - زن مرد
7585 خراسان جنوبي غيرانتفاعي هرمزان - بيرجند 100 - زن مرد
7586 خراسان رضوي غيرانتفاعي اسرار-مشهد 100 - زن مرد
7587 خراسان رضوي غيرانتفاعي بينالود-مشهد 100 - زن مرد
7588 خراسان رضوي غيرانتفاعي تابران -مشهد 100 - زن مرد
7589 خراسان رضوي غيرانتفاعي توس- مشهد 100 - زن مرد
7590 خراسان رضوي غيرانتفاعي ثامن -نيشابور 100 - زن مرد
7591 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - زن مرد
7592 خراسان رضوي غيرانتفاعي سلمان - مشهد 100 - زن مرد
7593 خراسان رضوي غيرانتفاعي سناباد-چناران 100 - زن مرد
7594 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد 100 - زن مرد
7595 خراسان رضوي غيرانتفاعي فردوس -مشهد 100 - زن مرد
7596 خراسان رضوي غيرانتفاعي كاويان -مشهد 90 - زن مرد
7597 خراسان شمالي غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - 100 زن مرد
7598 خوزستان غيرانتفاعي مهر اروند - آبادان 100 - زن مرد
7599 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - زن مرد
7600 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - زن مرد
7601 زنجان غيرانتفاعي كار-خرمدره 100 - زن مرد
7602 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - زن مرد
7603 سمنان غيرانتفاعي توران -دامغان 100 - زن مرد
7604 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - زن مرد
7605 سمنان غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا - گرمسار 100 - زن مرد
7606 فارس غيرانتفاعي اپادانا-شيراز 100 - زن مرد
7607 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز 100 - زن مرد
7608 فارس غيرانتفاعي پيشتازان -شيراز 100 - زن مرد
7609 فارس غيرانتفاعي حافظ-شيراز 100 - زن مرد
7610 فارس غيرانتفاعي هنر-شيراز 100 - زن مرد
7611 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7612 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - زن مرد
7613 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - زن مرد
7614 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - زن مرد
7615 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 90 - زن مرد
7616 قزوين غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان 100 - زن مرد
7617 قزوين غيرانتفاعي غزالي -قزوين 100 - زن مرد
7618 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين 100 - زن مرد
7619 قزوين غيرانتفاعي كار-قزوين 100 - زن مرد
7620 قزوين غيرانتفاعي كوثر-قزوين 100 - زن مرد
7621 قزوين غيرانتفاعي مولانا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7622 قزوين غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين 100 - زن مرد
7623 قم غيرانتفاعي حكمت -قم 80 - زن مرد
7624 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - زن مرد
7625 كرمان غيرانتفاعي افضل كرماني -كرمان 100 - زن مرد
7626 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - زن مرد
7627 كرمان غيرانتفاعي جاويد-جيرفت 100 - زن مرد
7628 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - زن مرد
7629 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - زن مرد
7630 كرمان غيرانتفاعي مهراوران -كرمان 100 - زن مرد
7631 كرمان غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان 100 - زن مرد
7632 كرمانشاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه 100 - زن مرد
7633 كرمانشاه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه 100 - زن مرد
7634 كهگيلويه وبويراحمد غيرانتفاعي دانا - ياسوج 100 - زن مرد
7635 گلستان غيرانتفاعي ساعي -گرگان 100 - زن مرد
7636 گلستان غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس 100 - زن مرد
7637 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - زن مرد
7638 گلستان غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان 100 - زن مرد
7639 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - زن مرد
7640 گلستان غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان 100 - زن مرد
7641 گيلان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -رشت 100 - زن مرد
7642 گيلان غيرانتفاعي دامون - فومن 100 - زن مرد
7643 گيلان غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان 100 - زن مرد
7644 گيلان غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت 100 - زن مرد
7645 گيلان غيرانتفاعي شهريار-استارا 100 - زن مرد
7646 گيلان غيرانتفاعي قدر-رشت 100 - زن مرد
7647 گيلان غيرانتفاعي قدير-لنگرود 100 - زن مرد
7648 گيلان غيرانتفاعي كادوس -رشت 100 - زن مرد
7649 گيلان غيرانتفاعي مهرآيين- بندر انزلي 100 - زن مرد
7650 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - زن مرد
7651 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - زن مرد
7652 مازندران غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار 100 - زن مرد
ادامه جدول شماره 43 - كد 23 - رشته امتحاني نقشه كشي معماري- معماري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7653 مازندران غيرانتفاعي پويندگان دانش –چالوس 100 - زن مرد
7654 مازندران غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران 100 - زن مرد
7655 مازندران غيرانتفاعي خزر-محموداباد 100 - زن مرد
7656 مازندران غيرانتفاعي راهيان نور-ساري 100 - زن مرد
7657 مازندران غيرانتفاعي رايان دانش - قائمشهر 100 - زن مرد
7658 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - زن مرد
7659 مازندران غيرانتفاعي ساريان -ساري 100 - زن مرد
7660 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - زن مرد
7661 مازندران غيرانتفاعي سمنگان -امل 80 - زن مرد
7662 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن 100 - زن مرد
7663 مازندران غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر 100 - زن مرد
7664 مازندران غيرانتفاعي طبري -بابل 100 - زن مرد
7665 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - زن مرد
7666 مازندران غيرانتفاعي علامه حلي - چالوس 100 - زن مرد
7667 مازندران غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور 100 - زن مرد
7668 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - زن مرد
7669 مازندران غيرانتفاعي كاوش -محموداباد 100 - زن مرد
7670 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - زن مرد
7671 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - زن مرد
7672 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور 100 - زن مرد
7673 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد 100 - زن مرد
7674 مازندران غيرانتفاعي هراز-امل 100 - زن مرد
7675 مركزي غيرانتفاعي انرژي - ساوه 100 - زن مرد
7676 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه 100 - زن مرد
7677 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - زن مرد
7678 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - زن مرد
7679 مركزي غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه 100 - زن مرد
7680 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - زن مرد
7681 همدان غيرانتفاعي اميد-نهاوند 100 - زن مرد
7682 همدان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -همدان 100 - زن مرد
7683 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداردكان 100 - زن مرد
جدول شماره 44 - كد 24 - رشته امتحاني نقش هبرداري- نقشه برداري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1910 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 19 - - مرد
1911 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 19 - مرد
1912 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 36 - - مرد
1913 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1914 خراسان جنوبي پسران فردوس 36 - - مرد
1915 خراسان رضوي پسران نيشابور 12 - - مرد
1916 خراسان رضوي پسران نيشابور - 12 - مرد
1917 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 38 - - مرد
1918 مازندران پسران بابل 40 - - مرد
1919 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 28 - - مرد
1920 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 14 - مرد
جدول شماره 45 - كد 24 - رشته امتحاني نقش هبرداري- نقشه برداري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4901 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 19 - - مرد
4902 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 19 - مرد
4903 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 38 - مرد
4904 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4905 خراسان جنوبي پسران فردوس - 36 - مرد
4906 خراسان رضوي پسران نيشابور 12 - - مرد
4907 خراسان رضوي پسران نيشابور - 12 - مرد
4908 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 38 - مرد
4909 مازندران پسران بابل - 40 - مرد
4910 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 14 - - مرد
4911 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 28 - مرد
جدول شماره 46 - كد 24 - رشته امتحاني نقش هبرداري- نقشه برداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7684 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان 100 - - مرد
7685 اصفهان غيرانتفاعي سپهر-اصفهان 100 - - مرد
7686 اصفهان غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان 100 - - مرد
7687 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد 100 - - مرد
7688 خراسان شمالي غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - 100 - مرد
7689 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - - مرد
7690 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - - مرد
7691 فارس غيرانتفاعي اپادانا-شيراز 100 - - مرد
7692 فارس غيرانتفاعي حافظ-شيراز 100 - - مرد
7693 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - - مرد
7694 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - - مرد
7695 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 90 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 40
ادامه جدول شماره 46 - كد 24 - رشته امتحاني نقشه برداري- نقشه برداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7696 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - - مرد
7697 قزوين غيرانتفاعي مولانا-ابيك قزوين 100 - - مرد
7698 قزوين غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين 100 - - مرد
7699 قم غيرانتفاعي حكمت -قم 80 - - مرد
7700 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - - مرد
7701 گلستان غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان 100 - - مرد
7702 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - - مرد
7703 مازندران غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 100 - - مرد
7704 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - - مرد
7705 مازندران غيرانتفاعي ساريان -ساري 100 - - مرد
7706 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - - مرد
7707 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن 100 - - مرد
7708 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - - مرد
7709 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - - مرد
7710 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد 100 - - مرد
جدول شماره 47 - كد 25 - رشته امتحاني صنايع شيميايي-صنايع شيميايي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1921 اذربايجان شرقي دختران تبريز 30 - زن -
1922 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 30 زن -
1923 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه 30 - - مرد
1924 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش 24 - - مرد
1925 اصفهان دختران نجف اباد 30 - زن -
1926 بوشهر پسران بوشهر 36 - - مرد
1927 بوشهر دختران بوشهر 30 - زن -
1928 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1929 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
1930 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 16 - - مرد
1931 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 16 - مرد
1932 خراسان شمالي پسران جاجرم 26 - - مرد
1933 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 18 - - مرد
1934 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 18 - مرد
1935 خوزستان دختران اهواز 26 - زن -
1936 سمنان دختران شاهرود 24 - زن -
1937 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 18 - - مرد
1938 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
1939 فارس دختران شيراز 18 - زن -
1940 فارس دختران شيراز - 18 زن -
1941 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 16 - - مرد
1942 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 16 - مرد
1943 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 16 - - مرد
1944 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 16 - مرد
1945 كرمانشاه دختران كرمانشاه 26 - زن -
1946 گيلان پسران لاهيجان 26 - - مرد
1947 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
1948 يزد دختران يزد 24 - زن -
جدول شماره 48 - كد 25 - رشته امتحاني صنايع شيميايي-صنايع شيميايي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4912 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 30 - مرد
4913 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 24 - مرد
4914 اصفهان دختران نجف اباد - 30 زن -
4915 بوشهر پسران بوشهر - 36 - مرد
4916 بوشهر دختران بوشهر - 30 زن -
4917 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4918 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
4919 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 16 - - مرد
4920 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 16 - مرد
4921 خراسان شمالي پسران جاجرم - 26 - مرد
4922 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 18 - - مرد
4923 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 18 - مرد
4924 خوزستان دختران اهواز - 26 زن -
4925 سمنان دختران شاهرود - 24 زن -
4926 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 18 - - مرد
4927 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
4928 فارس دختران شيراز 18 - زن -
4929 فارس دختران شيراز - 18 زن -
4930 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 16 - - مرد
4931 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 16 - مرد
4932 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه 16 - - مرد
4933 كرمانشاه پسران شماره 2 كرمانشاه - 16 - مرد
4934 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 26 زن -
4935 گيلان پسران لاهيجان - 26 - مرد
4936 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
4937 يزد دختران يزد - 24 زن -
جدول شماره 49 - كد 25 - رشته امتحاني صنايع شيميايي-صنايع شيميايي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7711 اذربايجان غربي غيرانتفاعي صبا-اروميه 100 - زن مرد
7712 اصفهان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان 100 - زن مرد
7713 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - زن مرد
7714 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - زن مرد
7715 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز 100 - زن مرد
7716 فارس غيرانتفاعي پارس -مهرفارس 100 - زن مرد
7717 گيلان غيرانتفاعي قدر-رشت 100 - زن مرد
7718 مركزي غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 100 - زن مرد
7719 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - زن مرد
جدول شماره 50 - كد 26 - رشته امتحاني صنايع نساجي-صنايع نساجي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1949 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 16 - - مرد
1950 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 16 - - مرد
1951 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 16 - مرد
1952 يزد پسران شماره 2 يزد - 16 - مرد
جدول شماره 51 - كد 26 - رشته امتحاني صنايع نساجي-صنايع نساجي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4938 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 12 - مرد
4939 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 12 - - مرد
4940 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 12 - مرد
4941 يزد پسران شماره 2 يزد - 12 - مرد
جدول شماره 52 - كد 27 - رشته امتحاني متالورژي- ريخته گري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1953 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 18 - - مرد
1954 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 18 - مرد
1955 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
1956 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 30 - - مرد
1957 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
1958 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 30 - - مرد
1959 خراسان رضوي پسران نيشابور 15 - - مرد
1960 خراسان رضوي پسران نيشابور - 15 - مرد
1961 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 15 - - مرد
1962 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 15 - مرد
1963 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 36 - - مرد
1964 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 20 - - مرد
1965 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 20 - مرد
1966 قزوين پسران قزوين 30 - - مرد
1967 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 24 - - مرد
1968 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 24 - مرد
1969 گلستان پسران گرگان 24 - - مرد
1970 گيلان پسران بندرانزلي 20 - - مرد
1971 مازندران پسران شماره 2 ساري 30 - - مرد
1972 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 24 - - مرد
1973 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 20 - - مرد
كد 27 - رشته امتحاني متالورژي-مدلسازي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1974 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 24 - - مرد
1975 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 24 - مرد
1976 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
جدول شماره 53 - كد 27 - رشته امتحاني متالورژي- ريخته گري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4942 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 12 - - مرد
4943 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 12 - مرد
4944 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 30 - - مرد
4945 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 30 - مرد
4946 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
4947 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 30 - مرد
4948 خراسان رضوي پسران نيشابور 15 - - مرد
4949 خراسان رضوي پسران نيشابور - 15 - مرد
4950 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون 13 - - مرد
4951 خراسان شمالي پسران بجنورد-دارالفنون - 13 - مرد
4952 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 36 - مرد
4953 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي 10 - - مرد
4954 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 10 - مرد
4955 قزوين پسران قزوين - 30 - مرد
4956 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 24 - - مرد
4957 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 24 - مرد
4958 گلستان پسران گرگان - 24 - مرد
4959 گيلان پسران بندرانزلي - 20 - مرد
4960 مازندران پسران شماره 2 ساري - 30 - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 41
ادامه جدول شماره 53 - كد 27 - رشته امتحاني متالورژي-ريخته گري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
4961 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 24 - مرد
4962 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي - 20 - مرد
كد 27 - رشته امتحاني متالورژي-مدلسازي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4963 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 12 - - مرد
4964 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 12 - مرد
4965 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
جدول شماره 54 - كد 27 - رشته امتحاني متالورژي- ريخته گري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7720 اصفهان غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان 100 - - مرد
7721 اصفهان غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان 100 - - مرد
7722 خوزستان غيرانتفاعي مهر اروند - آبادان 100 - - مرد
جدول شماره 55 - كد 28 - رشته امتحاني سراميك- سراميك صنعتي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1977 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 15 - - مرد
1978 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 15 - مرد
1979 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) 12 - زن -
1980 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 12 زن -
جدول شماره 56 - كد 28 - رشته امتحاني سراميك- سراميك صنعتي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4966 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 15 - - مرد
4967 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 15 - مرد
4968 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) 12 - زن -
4969 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 12 زن -
جدول شماره 57 - كد 29 - رشته امتحاني معدن-استخراج معدن
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1981 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 17 - - مرد
1982 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 17 - مرد
1983 يزد پسران طبس 17 - - مرد
1984 يزد پسران طبس - 17 - مرد
جدول شماره 58 - كد 29 - رشته امتحاني معدن-استخراج معدن
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4970 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين 17 - - مرد
4971 كرمان پسران شماره 2 كرمان-شهيددادبين - 17 - مرد
4972 يزد پسران طبس 17 - - مرد
4973 يزد پسران طبس - 17 - مرد
جدول شماره 59 - كد 30 - رشته امتحاني ناوبري- ناوبري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
1985 گيلان پسران بندرانزلي 32 - - مرد
1986 مازندران پسران محموداباد 30 - - مرد
جدول شماره 60 - كد 30 - رشته امتحاني ناوبري- ناوبري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4974 گيلان پسران بندرانزلي - 32 - مرد
4975 مازندران پسران محموداباد - 30 - مرد
جدول شماره 61 - كد 31 - رشته امتحاني الكترونيك و مخابرات دريايي –
الكترونيك و مخابرات دريايي دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
1987 گيلان پسران بندرانزلي 20 - - مرد
1988 مازندران پسران محموداباد 20 - - مرد
1989 هرمزگان پسران بندرعباس 20 - - مرد
جدول شماره 62 - كد 31 - رشته امتحاني الكترونيك و مخابرات دريايي –
الكترونيك و مخابرات دريايي دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
4976 گيلان پسران بندرانزلي - 20 - مرد
4977 مازندران پسران محموداباد - 20 - مرد
4978 هرمزگان پسران بندرعباس - 20 - مرد
جدول شماره 63 - كد 31 - رشته امتحاني الكترونيك و مخابرات دريايي –
الكترونيك و مخابرات دريايي موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7723 مازندران غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران 100 - - مرد
7724 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - - مرد
جدول شماره 64 - كد 32 - رشته امتحاني مكانيك موتورهاي دريايي –
مكانيك موتورهاي دريايي دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرف هاي
1990 گيلان پسران بندرانزلي 36 - - مرد
1991 مازندران پسران محمودآباد 30 - - مرد
جدول شماره 65 - كد 32 - رشته امتحاني مكانيك موتورهاي دريايي –
مكانيك موتورهاي دريايي دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرف هاي
4979 گيلان پسران بندرانزلي 36 - - مرد
4980 مازندران پسران محمودآباد 30 - - مرد
جدول شماره 66 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
1992 اذربايجان شرقي پسران سراب 16 - - مرد
1993 اذربايجان شرقي پسران سراب - 16 - مرد
1994 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 20 - - مرد
1995 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 20 - مرد
1996 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 20 - - مرد
1997 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 20 - مرد
1998 اذربايجان شرقي دختران تبريز 40 - زن -
1999 اذربايجان شرقي دختران مراغه 32 - زن -
2000 اذربايجان شرقي دختران مراغه - 32 زن -
2001 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 16 - - مرد
2002 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 16 - مرد
2003 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 36 - - مرد
2004 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 36 - مرد
2005 اذربايجان غربي دختران اروميه 36 - زن -
2006 اذربايجان غربي دختران خوي 18 - زن -
2007 اذربايجان غربي دختران خوي - 36 زن -
2008 اردبيل پسران اردبيل-رازي 32 - - مرد
2009 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 16 - مرد
2010 اردبيل دختران اردبيل 40 - زن -
2011 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش 26 - - مرد
2012 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر 28 - - مرد
2013 اصفهان پسران شهرضا 26 - - مرد
2014 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 26 - - مرد
2015 اصفهان دختران خوانسار 36 - زن -
2016 اصفهان دختران شهرضا 36 - زن -
2017 اصفهان دختران كاشان 36 - زن -
2018 اصفهان دختران نجف اباد 36 - زن -
2019 ايلام پسران ايلام 30 - - مرد
2020 ايلام دختران ايلام 30 - زن -
2021 بوشهر پسران بوشهر 26 - - مرد
2022 بوشهر دختران بوشهر 36 - زن -
2023 تهران پسران شماره 2 تهران-شهيدشمسي پور 32 - - مرد
2024 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
2025 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
2026 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
2027 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
2028 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 12 - - مرد
2029 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 12 - مرد
2030 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد 36 - زن -
2031 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 12 - - مرد
2032 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 12 - مرد
2033 خراسان جنوبي دختران بيرجند 15 - زن -
2034 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 15 زن -
2035 خراسان رضوي پسران سبزوار 26 - - مرد
2036 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 13 - - مرد
2037 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 13 - مرد
2038 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري 30 - - مرد
2039 خراسان رضوي پسران قوچان 13 - - مرد
2040 خراسان رضوي پسران قوچان - 13 - مرد
2041 خراسان رضوي پسران نيشابور 13 - - مرد
2042 خراسان رضوي پسران نيشابور - 13 - مرد
2043 خراسان رضوي دختران سبزوار 36 - زن -
2044 خراسان رضوي دختران سبزوار - 18 زن -
2045 خراسان رضوي دختران مشهد 36 - زن -
2046 خراسان رضوي دختران مشهد - 16 زن -
2047 خراسان رضوي دختران نيشابور 18 - زن -
2048 خراسان رضوي دختران نيشابور - 18 زن -
2049 خراسان شمالي پسران شيروان 30 - - مرد
2050 خراسان شمالي دختران بجنورد 30 - زن -
2051 خوزستان پسران دزفول 36 - - مرد
2052 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 18 - - مرد
2053 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 36 - مرد
2054 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 18 - - مرد
2055 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 18 - مرد
2056 خوزستان دختران اهواز 36 - زن -
2057 زنجان پسران زنجان 30 - - مرد
2058 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) 36 - زن -
2059 سمنان پسران سمنان 24 - - مرد
2060 سمنان دختران شاهرود 24 - زن -
2061 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان 24 - - مرد
2062 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر 24 - - مرد
2063 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان 30 - زن -
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 42
ادامه جدول شماره 66 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
2064 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 18 - - مرد
2065 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 18 - مرد
2066 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 20 - - مرد
2067 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 16 - مرد
2068 فارس پسران لارستان 18 - - مرد
2069 فارس پسران لارستان - 18 - مرد
2070 فارس دختران اقليد 30 - زن -
2071 فارس دختران اقليد - 16 زن -
2072 فارس دختران شيراز 18 - زن -
2073 فارس دختران شيراز - 18 زن -
2074 فارس دختران كازرون 30 - زن -
2075 فارس دختران كازرون - 16 زن -
2076 فارس دختران ني ريز 30 - زن -
2077 فارس دختران ني ريز - 16 زن -
2078 قزوين پسران قزوين 32 - - مرد
2079 قزوين دختران قزوين 36 - زن -
2080 قم پسران قم 32 - - مرد
2081 قم دختران قم 32 - زن -
2082 كردستان پسران سقز 36 - - مرد
2083 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه 36 - - مرد
2084 كردستان دختران سنندج 36 - زن -
2085 كردستان دختران سنندج - 18 زن -
2086 كرمان پسران بافت 32 - - مرد
2087 كرمان پسران سيرجان 32 - - مرد
2088 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 36 - - مرد
2089 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 18 - زن -
2090 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 18 زن -
2091 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب 36 - - مرد
2092 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه 36 - - مرد
2093 كرمانشاه دختران كرمانشاه 36 - زن -
2094 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج 36 - - مرد
2095 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج 30 - زن -
2096 گلستان پسران علي ابادكتول 24 - - مرد
2097 گلستان پسران گرگان 24 - - مرد
2098 گلستان دانشكده پسران كردكوي 24 - - مرد
2099 گلستان دختران گرگان 32 - زن -
2100 گلستان دختران گنبد 32 - زن -
2101 گيلان پسران استانه اشرفيه 24 - - مرد
2102 گيلان پسران رستم ابادرودبار 24 - - مرد
2103 گيلان پسران رشت-شهيدچمران 24 - - مرد
2104 گيلان پسران لاهيجان 24 - - مرد
2105 گيلان دانشكده صومعه سرا 24 - - مرد
2106 گيلان دختران رشت 36 - زن -
2107 گيلان دختران رشت - 36 زن -
2108 لرستان پسران بروجرد 24 - - مرد
2109 لرستان پسران خرم اباد 26 - - مرد
2110 لرستان پسران دورود 24 - - مرد
2111 لرستان دختران بروجرد 36 - زن -
2112 لرستان دختران خرم اباد 36 - زن -
2113 مازندران پسران بابل 30 - - مرد
2114 مازندران پسران رامسر 30 - - مرد
2115 مازندران پسران شماره 2 ساري 30 - - مرد
2116 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) 30 - - مرد
2117 مازندران پسران محموداباد 30 - - مرد
2118 مازندران دختران امل-توحيد 32 - زن -
2119 مازندران دختران امل-توحيد - 16 زن -
2120 مازندران دختران بابل 36 - زن -
2121 مازندران دختران بابل - 18 زن -
2122 مازندران دختران ساري 36 - زن -
2123 مازندران دختران ساري - 36 زن -
2124 مركزي پسران اراك 28 - - مرد
2125 مركزي پسران ساوه 28 - - مرد
2126 مركزي دختران اراك 36 - زن -
2127 هرمزگان پسران بندرعباس 32 - - مرد
2128 هرمزگان پسران ميناب 32 - - مرد
2129 هرمزگان دختران بندرعباس 18 - زن -
2130 هرمزگان دختران بندرعباس - 36 زن -
2131 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 32 - - مرد
2132 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 16 - مرد
2133 همدان دختران ملاير 32 - زن -
2134 همدان دختران ملاير - 16 زن -
2135 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 36 - زن -
2136 يزد پسران اردكان 22 - - مرد
2137 يزد پسران شماره 2 يزد - 18 - مرد
ادامه جدول شماره 66 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
2138 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 18 - - مرد
2139 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) 18 - - مرد
2140 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) 30 - زن -
2141 يزد دختران يزد 30 - زن -
2142 البرز پسران كرج 34 - - مرد
2143 البرز پسران كرج - 34 - مرد
2144 البرز دختران كرج 32 - زن -
2145 البرز دختران كرج - 32 زن -
جدول شماره 67 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
4981 اذربايجان شرقي پسران سراب 16 - - مرد
4982 اذربايجان شرقي پسران سراب - 16 - مرد
4983 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز 12 - - مرد
4984 اذربايجان شرقي پسران شماره 2 تبريز - 12 - مرد
4985 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز 10 - - مرد
4986 اذربايجان شرقي پسران شماره 1 تبريز - 10 - مرد
4987 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 40 زن -
4988 اذربايجان شرقي دختران مراغه 32 - زن -
4989 اذربايجان شرقي دختران مراغه - 32 زن -
4990 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 16 - - مرد
4991 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 16 - مرد
4992 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي 36 - - مرد
4993 اذربايجان غربي پسران شماره 1 اروميه-شهيدقاضي طباطبايي - 36 - مرد
4994 اذربايجان غربي دختران اروميه - 36 زن -
4995 اذربايجان غربي دختران خوي 18 - زن -
4996 اذربايجان غربي دختران خوي - 36 زن -
4997 اردبيل پسران اردبيل-رازي 32 - - مرد
4998 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 16 - مرد
4999 اردبيل دختران اردبيل - 40 زن -
5000 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 26 - مرد
5001 اصفهان پسران شماره 1 اصفهان-شهيدمحسن مهاجر - 28 - مرد
5002 اصفهان پسران شهرضا - 26 - مرد
5003 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 26 - مرد
5004 اصفهان دختران خوانسار - 36 زن -
5005 اصفهان دختران شهرضا 36 - زن -
5006 اصفهان دختران كاشان - 36 زن -
5007 اصفهان دختران نجف اباد - 36 زن -
5008 ايلام پسران ايلام - 30 - مرد
5009 ايلام دختران ايلام - 30 زن -
5010 بوشهر پسران بوشهر - 26 - مرد
5011 بوشهر دختران بوشهر - 36 زن -
5012 تهران پسران شماره 2 تهران-شهيدشمسي پور - 32 - مرد
5013 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي 30 - - مرد
5014 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
5015 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
5016 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
5017 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد 12 - - مرد
5018 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 12 - مرد
5019 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 36 زن -
5020 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام 12 - - مرد
5021 خراسان جنوبي پسران بيرجند-ابن حسام - 12 - مرد
5022 خراسان جنوبي دختران بيرجند 15 - زن -
5023 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 15 زن -
5024 خراسان رضوي پسران سبزوار - 26 - مرد
5025 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) 13 - - مرد
5026 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 13 - مرد
5027 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 30 - مرد
5028 خراسان رضوي پسران قوچان 13 - - مرد
5029 خراسان رضوي پسران قوچان - 13 - مرد
5030 خراسان رضوي پسران نيشابور 13 - - مرد
5031 خراسان رضوي پسران نيشابور - 13 - مرد
5032 خراسان رضوي دختران سبزوار 36 - زن -
5033 خراسان رضوي دختران سبزوار - 18 زن -
5034 خراسان رضوي دختران مشهد 36 - زن -
5035 خراسان رضوي دختران مشهد - 18 زن -
5036 خراسان رضوي دختران نيشابور 18 - زن -
5037 خراسان رضوي دختران نيشابور - 18 زن -
5038 خراسان شمالي پسران شيروان - 30 - مرد
5039 خراسان شمالي دختران بجنورد - 30 زن -
5040 خوزستان پسران دزفول - 36 - مرد
5041 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا 18 - - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 43
ادامه جدول شماره 67 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5042 خوزستان پسران شماره 2 اهواز-شهدا - 36 - مرد
5043 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران 18 - - مرد
5044 خوزستان پسران شماره 1 اهواز-شهيدچمران - 18 - مرد
5045 خوزستان دختران اهواز - 36 زن -
5046 زنجان پسران زنجان - 30 - مرد
5047 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 36 زن -
5048 سمنان پسران سمنان - 24 - مرد
5049 سمنان دختران شاهرود - 24 زن -
5050 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان - 24 - مرد
5051 سيستان وبلوچستان پسران شماره 1 زاهدان-شهيدباهنر - 24 - مرد
5052 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان - 30 زن -
5053 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) 18 - - مرد
5054 فارس پسران اباده-امام خميني(ره) - 18 - مرد
5055 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر 16 - - مرد
5056 فارس پسران شماره 1 شيراز-شهيدباهنر - 20 - مرد
5057 فارس پسران لارستان 18 - - مرد
5058 فارس پسران لارستان - 18 - مرد
5059 فارس دختران اقليد 30 - زن -
5060 فارس دختران اقليد - 16 زن -
5061 فارس دختران شيراز 18 - زن -
5062 فارس دختران شيراز - 18 زن -
5063 فارس دختران كازرون 30 - زن -
5064 فارس دختران كازرون - 16 زن -
5065 فارس دختران ني ريز 30 - زن -
5066 فارس دختران ني ريز - 16 زن -
5067 قزوين پسران قزوين - 32 - مرد
5068 قزوين دختران قزوين - 36 زن -
5069 قم پسران قم - 32 - مرد
5070 قم دختران قم - 32 زن -
5071 كردستان پسران سقز - 36 - مرد
5072 كردستان پسران سنندج-شهيديزدان پناه - 36 - مرد
5073 كردستان دختران سنندج 36 - زن -
5074 كردستان دختران سنندج - 18 زن -
5075 كرمان پسران بافت - 32 - مرد
5076 كرمان پسران سيرجان - 32 - مرد
5077 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 36 - مرد
5078 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 18 - زن -
5079 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 18 زن -
5080 كرمانشاه پسران اسلام ابادغرب - 36 - مرد
5081 كرمانشاه پسران شماره 1 كرمانشاه - 36 - مرد
5082 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 36 زن -
5083 كهگيلويه وبويراحمد پسران ياسوج - 36 - مرد
5084 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج - 30 زن -
5085 گلستان پسران علي ابادكتول - 24 - مرد
5086 گلستان پسران گرگان - 24 - مرد
5087 گلستان دانشكده پسران كردكوي - 24 - مرد
5088 گلستان دختران گرگان - 32 زن -
5089 گلستان دختران گنبد - 32 زن -
5090 گيلان پسران استانه اشرفيه - 24 - مرد
5091 گيلان پسران رستم ابادرودبار - 24 - مرد
5092 گيلان پسران رشت-شهيدچمران - 24 - مرد
5093 گيلان پسران لاهيجان - 24 - مرد
5094 گيلان دانشكده صومعه سرا - 24 - مرد
5095 گيلان دختران رشت 36 - زن -
5096 گيلان دختران رشت - 36 زن -
5097 لرستان پسران بروجرد - 24 - مرد
5098 لرستان پسران خرم اباد - 26 - مرد
5099 لرستان پسران دورود - 24 - مرد
5100 لرستان دختران بروجرد - 36 زن -
5101 لرستان دختران خرم اباد - 36 زن -
5102 مازندران پسران بابل - 30 - مرد
5103 مازندران پسران رامسر - 30 - مرد
5104 مازندران پسران شماره 2 ساري - 30 - مرد
5105 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 30 - مرد
5106 مازندران پسران محموداباد - 30 - مرد
5107 مازندران دختران امل-توحيد 32 - زن -
5108 مازندران دختران امل-توحيد - 16 زن -
5109 مازندران دختران بابل 36 - زن -
5110 مازندران دختران بابل - 18 زن -
5111 مازندران دختران ساري 18 - زن -
5112 مازندران دختران ساري - 18 زن -
5113 مركزي پسران اراك - 28 - مرد
5114 مركزي پسران ساوه - 28 - مرد
5115 مركزي دختران اراك - 36 زن -
ادامه جدول شماره 67 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5116 هرمزگان پسران بندرعباس - 32 - مرد
5117 هرمزگان پسران ميناب - 32 - مرد
5118 هرمزگان دختران بندرعباس 18 - زن -
5119 هرمزگان دختران بندرعباس - 36 زن -
5120 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح 32 - - مرد
5121 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 16 - مرد
5122 همدان دختران ملاير 32 - زن -
5123 همدان دختران ملاير - 16 زن -
5124 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 36 زن -
5125 يزد پسران اردكان - 22 - مرد
5126 يزد پسران شماره 2 يزد - 12 - مرد
5127 يزد پسران شماره 1 يزد-شهيدصدوقي 12 - - مرد
5128 يزد پسران ميبد-امام خميني(ره) - 12 - مرد
5129 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 30 زن -
5130 يزد دختران يزد - 30 زن -
5131 البرز پسران كرج 34 - - مرد
5132 البرز پسران كرج - 34 - مرد
5133 البرز دختران كرج 32 - زن -
5134 البرز دختران كرج - 32 زن -
جدول شماره 68 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7725 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي اسوه -تبريز 100 - زن مرد
7726 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي دانشوران -تبريز 100 - زن مرد
7727 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي ميزان -تبريز 100 - زن مرد
7728 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)- تبريز 100 - زن مرد
7729 اذربايجان غربي غيرانتفاعي افاق -اروميه 100 - زن مرد
7730 اذربايجان غربي غيرانتفاعي شمس تبريزي - خوي 100 - زن مرد
7731 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه 100 - زن مرد
7732 اذربايجان غربي غيرانتفاعي معراج - سلماس 100 - زن مرد
7733 اذربايجان غربي غيرانتفاعي نژند-اروميه 100 - زن مرد
7734 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل 100 - زن مرد
7735 اردبيل غيرانتفاعي نوين -اردبيل 100 - زن مرد
7736 اصفهان غيرانتفاعي المهدي(عج)-اصفهان 100 - زن -
7737 اصفهان غيرانتفاعي پالايش - خميني شهر 100 - زن مرد
7738 اصفهان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان 100 - زن مرد
7739 اصفهان غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان 100 - زن مرد
7740 اصفهان غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان 100 - زن مرد
7741 اصفهان غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان 100 - زن مرد
7742 اصفهان غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان 100 - زن مرد
7743 اصفهان غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهراصفهان 60 - زن -
7744 اصفهان غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 100 - زن مرد
7745 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - زن مرد
7746 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - زن مرد
7747 چهارمحال وبختياري غيرانتفاعي نور هدايت - شهر كرد 100 - زن مرد
7748 خراسان جنوبي غيرانتفاعي هرمزان - بيرجند 100 - زن مرد
7749 خراسان رضوي غيرانتفاعي اسرار-مشهد 100 - زن مرد
7750 خراسان رضوي غيرانتفاعي بينالود-مشهد 100 - زن مرد
7751 خراسان رضوي غيرانتفاعي تابران -مشهد 100 - زن مرد
7752 خراسان رضوي غيرانتفاعي ثامن -نيشابور 100 - زن مرد
7753 خراسان رضوي غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كاشمر 100 - زن مرد
7754 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 100 - زن مرد
7755 خراسان رضوي غيرانتفاعي خراسان -مشهد 100 - زن مرد
7756 خراسان رضوي غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد 100 - زن مرد
7757 خراسان رضوي غيرانتفاعي سلمان - مشهد 100 - زن مرد
7758 خراسان رضوي غيرانتفاعي سناباد-چناران 100 - زن مرد
7759 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد 100 - زن مرد
7760 خراسان رضوي غيرانتفاعي فردوس -مشهد 100 - زن مرد
7761 خراسان رضوي غيرانتفاعي كاويان -مشهد 90 - زن مرد
7762 خراسان شمالي غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد 100 - زن مرد
7763 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان 100 - زن مرد
7764 زنجان غيرانتفاعي صائب -ابهر 100 - زن مرد
7765 زنجان غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان 100 - زن مرد
7766 زنجان غيرانتفاعي كار-خرمدره 100 - زن مرد
7767 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - زن مرد
7768 سمنان غيرانتفاعي برايند-شاهرود 100 - زن مرد
7769 سمنان غيرانتفاعي برنا - شاهرود 100 - زن مرد
7770 سمنان غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود 100 - زن مرد
7771 سمنان غيرانتفاعي فضيلت -سمنان 100 - زن مرد
7772 سمنان غيرانتفاعي كومش -سمنان 100 - زن مرد
7773 سيستان وبلوچستان غيرانتفاعي بهار انديشه - چابهار 100 - زن مرد
7774 سيستان وبلوچستان غيرانتفاعي تفتان -زاهدان 80 - زن مرد
7775 فارس غيرانتفاعي آباده 100 - زن مرد
7776 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز 100 - زن مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 44
ادامه جدول شماره 68 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7777 فارس غيرانتفاعي پارس –مهرفارس 100 - زن مرد
7778 فارس غيرانتفاعي پيشتازان -شيراز 100 - زن مرد
7779 فارس غيرانتفاعي حافظ-شيراز 100 - زن مرد
7780 فارس غيرانتفاعي زند-شيراز 100 - زن مرد
7781 فارس غيرانتفاعي فاطميه شيراز - شيراز 100 - زن مرد
7782 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7783 قزوين غيرانتفاعي البرز-قزوين 100 - زن مرد
7784 قزوين غيرانتفاعي بصير-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7785 قزوين غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين 100 - زن مرد
7786 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين 100 - زن مرد
7787 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 90 - زن مرد
7788 قزوين غيرانتفاعي رجا-قزوين 100 - زن مرد
7789 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - زن مرد
7790 قزوين غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين 100 - زن مرد
7791 قزوين غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان 100 - زن مرد
7792 قزوين غيرانتفاعي غزالي -قزوين 100 - زن مرد
7793 قزوين
غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك
قزوين
100 - زن مرد
7794 قزوين غيرانتفاعي كار-قزوين 100 - زن مرد
7795 قزوين غيرانتفاعي كوثر-قزوين 100 - زن مرد
7796 قزوين غيرانتفاعي مولانا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7797 قم غيرانتفاعي حكمت -قم 80 - زن مرد
7798 قم غيرانتفاعي شهاب دانش -قم 100 - زن مرد
7799 كرمان غيرانتفاعي افضل كرماني -كرمان 100 - زن مرد
7800 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - زن مرد
7801 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - زن مرد
7802 كرمان غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان 100 - زن مرد
7803 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان 100 - زن مرد
7804 كرمان غيرانتفاعي مهراوران -كرمان 100 - زن مرد
7805 كرمان غيرانتفاعي نگين -جيرفت 100 - زن مرد
7806 كهگيلويه وبويراحمد غيرانتفاعي دانا - ياسوج 100 - زن مرد
7807 كهگيلويه وبويراحمد غيرانتفاعي فروغ دانش - ياسوج 100 - زن مرد
7808 گلستان غيرانتفاعي ساعي -گرگان 100 - زن مرد
7809 گلستان غيرانتفاعي شرق گلستان - گنبدكاووس 100 - زن مرد
7810 گلستان غيرانتفاعي كميل -كردكوي 100 - زن مرد
7811 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - زن مرد
7812 گلستان غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان 100 - زن مرد
7813 گلستان غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلا 100 - زن مرد
7814 گيلان غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان 100 - زن مرد
7815 گيلان غيرانتفاعي دامون - فومن 100 - زن مرد
7816 گيلان غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان 100 - زن مرد
7817 گيلان غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت 100 - زن مرد
7818 گيلان غيرانتفاعي شهريار-استارا 100 - زن مرد
7819 گيلان غيرانتفاعي قدر-رشت 100 - زن مرد
7820 گيلان غيرانتفاعي قدير-لنگرود 100 - زن مرد
7821 گيلان غيرانتفاعي كوشيارگيلاني -رشت 80 - زن مرد
7822 گيلان غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه 100 - زن مرد
7823 لرستان غيرانتفاعي علامه بحرالعلوم - بروجرد 100 - زن مرد
7824 لرستان غيرانتفاعي نوآوران - كوهدشت لرستان 100 - زن مرد
7825 مازندران دانشگاه غيردولتي وغيرانتفاعي شمال-امل 100 - زن مرد
7826 مازندران غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري 100 - زن مرد
7827 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - زن مرد
7828 مازندران غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن 100 - زن مرد
7829 مازندران غيرانتفاعي پارسا-بابلسر 100 - زن مرد
7830 مازندران غيرانتفاعي تجن - قائمشهر 100 - زن مرد
7831 مازندران غيرانتفاعي خزر-محموداباد 100 - زن مرد
7832 مازندران غيرانتفاعي راه دانش - بابل 100 - زن مرد
7833 مازندران غيرانتفاعي راهيان نور-ساري 100 - زن مرد
7834 مازندران غيرانتفاعي رايان دانش - قائمشهر 100 - زن مرد
7835 مازندران غيرانتفاعي رودكي -تنكابن 100 - زن مرد
7836 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - زن مرد
7837 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل 100 - زن مرد
7838 مازندران غيرانتفاعي سمنگان -امل 80 - زن مرد
7839 مازندران غيرانتفاعي سنا-ساري 100 - زن مرد
7840 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن 100 - زن مرد
7841 مازندران غيرانتفاعي صنعتي قائم -قائمشهر 100 - زن مرد
7842 مازندران غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر 100 - زن مرد
7843 مازندران غيرانتفاعي علامه حلي - چالوس 100 - زن مرد
7844 مازندران غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور 100 - زن مرد
7845 مازندران غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان-اميركلا بابل 100 - زن مرد
7846 مازندران غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر 100 - زن مرد
7847 مازندران غيرانتفاعي كسري -رامسر 100 - زن مرد
7848 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - زن مرد
ادامه جدول شماره 68 - كد 33 - رشته امتحاني حسابداري بازرگاني-حسابداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7849 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور 100 - زن مرد
7850 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد 100 - زن مرد
7851 مركزي غيرانتفاعي جامي -نجف اباد 100 - زن مرد
7852 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه 100 - زن مرد
7853 مركزي غيرانتفاعي دانشستان -ساوه 100 - زن مرد
7854 مركزي غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه 100 - زن مرد
7855 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه 100 - زن مرد
7856 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - زن مرد
7857 هرمزگان غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي- قشم 100 - زن مرد
7858 هرمزگان غيرانتفاعي قشم - جزيره قشم 100 - زن مرد
7859 همدان غيرانتفاعي الوند-همدان 100 - زن مرد
7860 همدان غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -همدان 100 - زن مرد
7861 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 100 - زن مرد
7862 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد 100 - زن مرد
7863 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداشكذر 100 - زن مرد
7864 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحديزد 100 - زن مرد
جدول شماره 69 - كد 34 - رشته امتحاني امور اداري
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2146 اذربايجان شرقي پسران سراب 15 - - مرد
2147 اذربايجان شرقي پسران سراب - 15 - مرد
2148 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي 24 - - مرد
2149 اصفهان دختران كاشان 30 - زن -
2150 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
2151 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
2152 خراسان رضوي پسران سبزوار 24 - - مرد
2153 سيستان وبلوچستان پسران زابل 24 - - مرد
2154 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان 24 - - مرد
2155 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران 24 - - مرد
2156 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 24 - زن -
2157 گلستان دختران گرگان 24 - زن -
2158 لرستان دختران خرم اباد 24 - زن -
2159 مازندران پسران رامسر 24 - - مرد
2160 مركزي دختران اراك 24 - زن -
2161 هرمزگان پسران ميناب 24 - - مرد
2162 هرمزگان دختران بندرعباس 24 - زن -
2163 يزد پسران شماره 2 يزد 24 - - مرد
جدول شماره 70 - كد 34 - رشته امتحاني امور اداري
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5135 اذربايجان شرقي پسران سراب 15 - - مرد
5136 اذربايجان شرقي پسران سراب - 15 - مرد
5137 اصفهان پسران كاشان-شهيدرجايي - 24 - مرد
5138 اصفهان دختران كاشان - 30 زن -
5139 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
5140 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
5141 خراسان رضوي پسران سبزوار - 24 - مرد
5142 سيستان وبلوچستان پسران زابل - 24 - مرد
5143 سيستان وبلوچستان پسران شماره 2 زاهدان - 24 - مرد
5144 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 24 - مرد
5145 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 24 زن -
5146 گلستان دختران گرگان - 24 زن -
5147 لرستان دختران خرم اباد - 24 زن -
5148 مازندران پسران رامسر - 24 - مرد
5149 مركزي دختران اراك - 24 زن -
5150 هرمزگان پسران ميناب - 24 - مرد
5151 هرمزگان دختران بندرعباس - 24 زن -
5152 يزد پسران شماره 2 يزد - 24 - مرد
جدول شماره 71 - كد 34 - رشته امتحاني امور اداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7865 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي اسوه -تبريز 100 - زن مرد
7866 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي دانشوران -تبريز 100 - زن مرد
7867 اذربايجان غربي غيرانتفاعي افاق -اروميه 100 - زن مرد
7868 اذربايجان غربي غيرانتفاعي شمس تبريزي - خوي 100 - زن مرد
7869 اصفهان غيرانتفاعي المهدي(عج)-اصفهان 100 - زن -
7870 اصفهان غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان 100 - زن مرد
7871 ايلام غيرانتفاعي باختر-ايلام 100 - زن مرد
7872 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر 100 - زن مرد
7873 خراسان رضوي غيرانتفاعي تابران -مشهد 100 - زن مرد
7874 خراسان رضوي غيرانتفاعي سناباد-چناران - 100 زن مرد
7875 خراسان رضوي غيرانتفاعي فردوس -مشهد 100 - زن مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 45
ادامه جدول شماره 71 - كد 34 - رشته امتحاني امور اداري
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7876 خراسان رضوي غيرانتفاعي كاويان –مشهد 90 - زن مرد
7877 سمنان غيرانتفاعي ايوانكي -ايوانكي 100 - زن مرد
7878 سمنان غيرانتفاعي كومش -سمنان 100 - زن مرد
7879 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين 100 - زن مرد
7880 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - زن مرد
7881 قزوين غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين 100 - زن مرد
7882 قزوين غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان 100 - زن مرد
7883 قزوين غيرانتفاعي غزالي -قزوين 100 - زن مرد
7884 قزوين غيرانتفاعي مولانا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
7885 كرمان غيرانتفاعي بعثت -كرمان 100 - زن مرد
7886 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان 100 - زن مرد
7887 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان 100 - زن مرد
7888 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - زن مرد
7889 مازندران غيرانتفاعي امل -امل 100 - زن مرد
7890 مازندران غيرانتفاعي راه دانش - بابل 100 - زن مرد
7891 مازندران غيرانتفاعي راهيان نور-ساري 100 - زن مرد
7892 مازندران غيرانتفاعي سمنگان -امل 80 - زن مرد
7893 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد 100 - زن مرد
7894 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه 100 - زن مرد
7895 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - زن مرد
7896 همدان غيرانتفاعي الوند-همدان 100 - زن مرد
7897 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 100 - زن مرد
7898 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد 100 - زن مرد
7899 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداشكذر 100 - زن مرد
جدول شماره 72 - كد 35 - رشته امتحاني كودكياري- مربي كودك
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2164 اذربايجان شرقي دختران تبريز 30 - زن -
2165 اذربايجان غربي دختران اروميه 24 - زن -
2166 اذربايجان غربي دختران خوي 24 - زن -
2167 اردبيل دختران اردبيل - 15 زن -
2168 اصفهان دختران خوانسار 30 - زن -
2169 اصفهان دختران كاشان 30 - زن -
2170 اصفهان دختران نجف اباد - 30 زن -
2171 بوشهر دختران بوشهر 20 - زن -
2172 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
2173 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد 20 - زن -
2174 خراسان جنوبي دختران بيرجند 15 - زن -
2175 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 15 زن -
2176 خراسان رضوي دختران سبزوار 32 - زن -
2177 خراسان رضوي دختران مشهد 30 - زن -
2178 خراسان رضوي دختران نيشابور 30 - زن -
2179 خراسان شمالي دختران بجنورد 15 - زن -
2180 خراسان شمالي دختران بجنورد - 15 زن -
2181 خوزستان دختران اهواز 34 - زن -
2182 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) 20 - زن -
2183 سمنان دختران شاهرود 20 - زن -
2184 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان 30 - زن -
2185 فارس دختران شيراز 30 - زن -
2186 فارس دختران كازرون 30 - زن -
2187 قزوين دختران قزوين 20 - زن -
2188 قم دختران قم 24 - زن -
2189 كردستان دختران سنندج 20 - زن -
2190 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 18 - زن -
2191 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 18 زن -
2192 كرمانشاه دختران كرمانشاه 20 - زن -
2193 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج 24 - زن -
2194 گيلان دختران رشت 14 - زن -
2195 گيلان دختران رشت - 14 زن -
2196 لرستان دختران بروجرد 30 - زن -
2197 مازندران دختران امل-توحيد 26 - زن -
2198 مازندران دختران ساري 26 - زن -
2199 مركزي دختران اراك 24 - زن -
2200 هرمزگان دختران بندرعباس 30 - زن -
2201 هرمزگان دختران بندرعباس - 15 زن -
2202 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 32 - زن -
2203 يزد دختران يزد 24 - زن -
2204 البرز دختران كرج 36 - زن -
جدول شماره 73 - كد 35 - رشته امتحاني كودكياري- مربي كودك
دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
5153 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 30 زن -
5154 اذربايجان غربي دختران اروميه - 24 زن -
5155 اذربايجان غربي دختران خوي - 24 زن -
ادامه جدول شماره 73 - كد 35 - رشته امتحاني كودكياري- مربي كودك
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5156 اردبيل دختران اردبيل - 15 زن -
5157 اصفهان دختران خوانسار - 30 زن -
5158 اصفهان دختران كاشان - 30 زن -
5159 اصفهان دختران نجف اباد - 30 زن -
5160 بوشهر دختران بوشهر - 20 زن -
5161 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
5162 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 20 زن -
5163 خراسان جنوبي دختران بيرجند 15 - زن -
5164 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 15 زن -
5165 خراسان رضوي دختران سبزوار - 32 زن -
5166 خراسان رضوي دختران مشهد - 30 زن -
5167 خراسان رضوي دختران نيشابور - 30 زن -
5168 خراسان شمالي دختران بجنورد 13 - زن -
5169 خراسان شمالي دختران بجنورد - 13 زن -
5170 خوزستان دختران اهواز - 34 زن -
5171 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 20 زن -
5172 سمنان دختران شاهرود - 20 زن -
5173 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان - 30 زن -
5174 فارس دختران شيراز - 30 زن -
5175 فارس دختران كازرون - 30 زن -
5176 قزوين دختران قزوين - 20 زن -
5177 قم دختران قم - 24 زن -
5178 كردستان دختران سنندج - 20 زن -
5179 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 18 - زن -
5180 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 18 زن -
5181 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 20 زن -
5182 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج - 24 زن -
5183 گيلان دختران رشت 14 - زن -
5184 گيلان دختران رشت - 14 زن -
5185 لرستان دختران بروجرد - 30 زن -
5186 مازندران دختران امل-توحيد - 26 زن -
5187 مازندران دختران ساري - 26 زن -
5188 مركزي دختران اراك - 24 زن -
5189 هرمزگان دختران بندرعباس - 45 زن -
5190 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 32 زن -
5191 يزد دختران يزد - 24 زن -
5192 البرز دختران كرج - 36 زن -
جدول شماره 74 - كد 35 - رشته امتحاني كودكياري- مربي كودك
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7900 اصفهان غيرانتفاعي المهدي(عج)-اصفهان 100 - زن -
7901 اصفهان غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهراصفهان 100 - زن -
7902 خراسان رضوي غيرانتفاعي بيهق -سبزوار 100 - زن -
7903 خراسان رضوي غيرانتفاعي تابران -مشهد 100 - زن -
7904 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 100 - زن -
7905 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد 100 - زن -
جدول شماره 75 - كد 36 - رشته امتحاني مديريت خانواده- مديريت خانواده
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2205 اذربايجان غربي دختران اروميه 30 - زن -
2206 اذربايجان غربي دختران خوي 32 - زن -
2207 اردبيل دختران اردبيل 30 - زن -
2208 اصفهان دختران شهرضا 30 - زن -
2209 اصفهان دختران كاشان 30 - زن -
2210 اصفهان دختران نجف اباد 30 - زن -
2211 خراسان جنوبي دختران بيرجند 24 - زن -
2212 خراسان رضوي دختران سبزوار 32 - زن -
2213 خوزستان دختران اهواز 30 - زن -
2214 سمنان دختران سمنان 24 - زن -
2215 سمنان دختران شاهرود 24 - زن -
2216 كرمان دختران سيرجان 17 - زن -
2217 كرمان دختران سيرجان - 17 زن -
2218 لرستان دختران خرم اباد 15 - زن -
2219 لرستان دختران خرم اباد - 15 زن -
2220 مركزي دختران اراك 30 - زن -
2221 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 30 - زن -
2222 يزد دختران يزد 24 - زن -
جدول شماره 76 - كد 36 - رشته امتحاني مديريت خانواده- مديريت خانواده
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5193 اذربايجان غربي دختران اروميه - 30 زن -
5194 اذربايجان غربي دختران خوي - 32 زن -
5195 اصفهان دختران شهرضا - 30 زن -
5196 اصفهان دختران كاشان - 30 زن -
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 46
ادامه جدول شماره 76 - كد 36 - رشته امتحاني مديريت خانواده- مديريت خانواده
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5197 اصفهان دختران نجف اباد - 30 زن -
5198 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 24 زن -
5199 خراسان رضوي دختران سبزوار - 32 زن -
5200 خوزستان دختران اهواز - 30 زن -
5201 سمنان دختران سمنان - 24 زن -
5202 سمنان دختران شاهرود - 24 زن -
5203 كرمان دختران سيرجان 17 - زن -
5204 كرمان دختران سيرجان - 17 زن -
5205 لرستان دختران خرم اباد 15 - زن -
5206 لرستان دختران خرم اباد - 15 زن -
5207 مركزي دختران اراك - 30 زن -
5208 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 30 زن -
5209 يزد دختران يزد - 24 زن -
جدول شماره 77 - كد 36 - رشته امتحاني مديريت خانواده- مديريت خانواده
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7906 اصفهان غيرانتفاعي المهدي(عج)-اصفهان 100 - زن -
7907 خراسان رضوي غيرانتفاعي تابران -مشهد 100 - زن -
7908 سمنان غيرانتفاعي برنا - شاهرود 100 - زن -
7909 سمنان غيرانتفاعي كومش -سمنان 100 - زن -
7910 قزوين غيرانتفاعي سهروردي -قزوين 100 - زن -
7911 قزوين غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين 100 - زن -
7912 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان 100 - زن -
7913 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن 100 - زن -
7914 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 100 - زن -
7915 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداشكذر 100 - زن -
جدول شماره 78 - كد 37 - رشته امتحاني طراحي و دوخت-طراحي و دوخت
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2223 اذربايجان شرقي دختران تبريز 36 - زن -
2224 اذربايجان غربي دختران اروميه 26 - زن -
2225 اذربايجان غربي دختران خوي 26 - زن -
2226 اردبيل دختران اردبيل - 18 زن -
2227 اصفهان دختران خوانسار 18 - زن -
2228 اصفهان دختران كاشان 24 - زن -
2229 اصفهان دختران نجف اباد 24 - زن -
2230 ايلام دختران ايلام 16 - زن -
2231 ايلام دختران ايلام - 16 زن -
2232 بوشهر دختران بوشهر 16 - زن -
2233 بوشهر دختران بوشهر - 16 زن -
2234 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
18 - زن -
2235 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
18 زن - -
2236 چهارمحال وبختياري دختران جونقان 16 - زن -
2237 چهارمحال وبختياري دختران جونقان - 16 زن -
2238 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد 16 - زن -
2239 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 16 زن -
2240 خراسان جنوبي دختران بيرجند 16 - زن -
2241 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 16 زن -
2242 خراسان رضوي دختران سبزوار 30 - زن -
2243 خراسان رضوي دختران مشهد 30 - زن -
2244 خراسان شمالي دختران بجنورد 16 - زن -
2245 خراسان شمالي دختران بجنورد - 16 زن -
2246 خوزستان دختران اهواز 16 - زن -
2247 خوزستان دختران اهواز - 16 زن -
2248 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) 16 - زن -
2249 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 16 زن -
2250 سمنان دختران شاهرود 16 - زن -
2251 سمنان دختران شاهرود - 16 زن -
2252 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان 16 - زن -
2253 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان - 16 زن -
2254 فارس دختران اقليد 16 - زن -
2255 فارس دختران اقليد - 16 زن -
2256 فارس دختران شيراز 16 - زن -
2257 فارس دختران شيراز - 16 زن -
2258 فارس دختران كازرون 16 - زن -
2259 فارس دختران كازرون - 16 زن -
2260 فارس دختران ني ريز 16 - زن -
2261 فارس دختران ني ريز - 16 زن -
2262 قزوين دختران قزوين 16 - زن -
2263 قزوين دختران قزوين - 16 زن -
2264 قم دختران قم 30 - زن -
2265 كردستان دختران سنندج 16 - زن -
ادامه جدول شماره 78 - كد 37 - رشته امتحاني طراحي و دوخت-طراحي و دوخت
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
2266 كردستان دختران سنندج - 16 زن -
2267 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 15 - زن -
2268 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 15 زن -
2269 كرمانشاه دختران كرمانشاه 16 - زن -
2270 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 16 زن -
2271 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج 16 - زن -
2272 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج - 16 زن -
2273 گلستان دختران گرگان 16 - زن -
2274 گلستان دختران گرگان - 16 زن -
2275 گلستان دختران گنبد 16 - زن -
2276 گلستان دختران گنبد - 16 زن -
2277 گيلان دختران رشت 16 - زن -
2278 گيلان دختران رشت - 16 زن -
2279 لرستان دختران خرم اباد 16 - زن -
2280 لرستان دختران خرم اباد - 16 زن -
2281 مازندران دختران امل-توحيد 28 - زن -
2282 مركزي دختران اراك 16 - زن -
2283 مركزي دختران اراك - 16 زن -
2284 هرمزگان دختران بندرعباس 16 - زن -
2285 هرمزگان دختران بندرعباس - 16 زن -
2286 همدان دختران ملاير 16 - زن -
2287 همدان دختران ملاير - 16 زن -
2288 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 16 - زن -
2289 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 16 زن -
2290 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) 16 - زن -
2291 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 16 زن -
2292 يزد دختران يزد 16 - زن -
2293 يزد دختران يزد - 16 زن -
2294 البرز دختران كرج 24 - زن -
جدول شماره 79 - كد 37 - رشته امتحاني طراحي و دوخت-طراحي و دوخت
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5210 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 36 زن -
5211 اذربايجان غربي دختران اروميه - 26 زن -
5212 اذربايجان غربي دختران خوي - 26 زن -
5213 اردبيل دختران اردبيل - 18 زن -
5214 اصفهان دختران خوانسار - 18 زن -
5215 اصفهان دختران كاشان - 24 زن -
5216 اصفهان دختران نجف اباد - 24 زن -
5217 ايلام دختران ايلام 8 - زن -
5218 ايلام دختران ايلام - 8 زن -
5219 بوشهر دختران بوشهر 8 - زن -
5220 بوشهر دختران بوشهر - 8 زن -
5221 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
18 - زن -
5222 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
18 زن - -
5223 چهارمحال وبختياري دختران جونقان 8 - زن -
5224 چهارمحال وبختياري دختران جونقان - 8 زن -
5225 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد 8 - زن -
5226 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 8 زن -
5227 خراسان جنوبي دختران بيرجند 8 - زن -
5228 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 8 زن -
5229 خراسان رضوي دختران سبزوار - 30 زن -
5230 خراسان رضوي دختران مشهد - 30 زن -
5231 خراسان شمالي دختران بجنورد 12 - زن -
5232 خراسان شمالي دختران بجنورد - 12 زن -
5233 خوزستان دختران اهواز 8 - زن -
5234 خوزستان دختران اهواز - 8 زن -
5235 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) 8 - زن -
5236 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 8 زن -
5237 سمنان دختران شاهرود 8 - زن -
5238 سمنان دختران شاهرود - 8 زن -
5239 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان 8 - زن -
5240 سيستان وبلوچستان دختران زاهدان - 8 زن -
5241 فارس دختران اقليد 8 - زن -
5242 فارس دختران اقليد - 8 زن -
5243 فارس دختران شيراز 8 - زن -
5244 فارس دختران شيراز - 8 زن -
5245 فارس دختران كازرون 8 - زن -
5246 فارس دختران كازرون - 8 زن -
5247 فارس دختران ني ريز 8 - زن -
5248 فارس دختران ني ريز - 8 زن -
5249 قزوين دختران قزوين 8 - زن -
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 47
ادامه جدول شماره 79 - كد 37 - رشته امتحاني طراحي و دوخت-طراحي و دوخت
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5250 قزوين دختران قزوين - 8 زن -
5251 قم دختران قم - 30 زن -
5252 كردستان دختران سنندج 8 - زن -
5253 كردستان دختران سنندج - 8 زن -
5254 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) 15 - زن -
5255 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 15 زن -
5256 كرمانشاه دختران كرمانشاه 8 - زن -
5257 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 8 زن -
5258 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج 8 - زن -
5259 كهگيلويه وبويراحمد دختران ياسوج - 8 زن -
5260 گلستان دختران گرگان 8 - زن -
5261 گلستان دختران گرگان - 8 زن -
5262 گلستان دختران گنبد 8 - زن -
5263 گلستان دختران گنبد - 8 زن -
5264 گيلان دختران رشت 8 - زن -
5265 گيلان دختران رشت - 8 زن -
5266 لرستان دختران خرم اباد 8 - زن -
5267 لرستان دختران خرم اباد - 8 زن -
5268 مازندران دختران امل-توحيد - 28 زن -
5269 مركزي دختران اراك 8 - زن -
5270 مركزي دختران اراك - 8 زن -
5271 هرمزگان دختران بندرعباس 8 - زن -
5272 هرمزگان دختران بندرعباس - 8 زن -
5273 همدان دختران ملاير 8 - زن -
5274 همدان دختران ملاير - 8 زن -
5275 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) 8 - زن -
5276 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 8 زن -
5277 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) 8 - زن -
5278 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 8 زن -
5279 يزد دختران يزد 8 - زن -
5280 يزد دختران يزد - 8 زن -
5281 البرز دختران كرج - 24 زن -
جدول شماره 80 - كد 37 - رشته امتحاني طراحي و دوخت-طراحي و دوخت
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7916 فارس غيرانتفاعي اپادانا-شيراز 100 - زن -
7917 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان 100 - زن -
7918 گلستان غيرانتفاعي ساعي -گرگان 100 - زن -
7919 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان 100 - زن -
7920 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر 80 - زن -
7921 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه 100 - زن -
7922 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد 100 - زن -
جدول شماره 81 - كد 38 - رشته امتحاني تربيت بدني- تربيت بدني
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2295 تهران تربيت بدني پسران صفادشت - 76 - مرد
2296 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
2297 خراسان رضوي پسران شماره 1 مشهد-شهيدمحمدمنتظري - 38 - مرد
2298 خراسان رضوي دختران مشهد - 38 زن -
2299 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 38 - مرد
2300 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 38 زن -
2301 گلستان پسران علي ابادكتول - 36 - مرد
2302 گيلان پسران بندرانزلي - 36 - مرد
2303 لرستان پسران خرم اباد - 38 - مرد
2304 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 38 - مرد
2305 مازندران پسران محموداباد - 36 - مرد
جدول شماره 82 - كد 38 - رشته امتحاني تربيت بدني- تربيت بدني
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5282 تهران تربيت بدني پسران صفادشت - 76 - مرد
5283 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
5284 خراسان رضوي دختران مشهد - 38 زن -
5285 كرمان پسران شماره 1 كرمان-شهيدچمران - 38 - مرد
5286 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 38 زن -
5287 گلستان پسران علي ابادكتول - 36 - مرد
5288 گيلان پسران بندرانزلي - 36 - مرد
5289 لرستان پسران خرم اباد - 38 - مرد
5290 مازندران پسران شماره 1 ساري-امام محمدباقر(ع) - 38 - مرد
5291 مازندران پسران محموداباد - 36 - مرد
جدول شماره 83 - كد 38 - رشته امتحاني تربيت بدني- تربيت بدني
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7923 اردبيل غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل - 100 زن مرد
ادامه جدول شماره 83 - كد 38 - رشته امتحاني تربيت بدني- تربيت بدني
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7924 خراسان رضوي غيرانتفاعي سناباد-چناران - 100 زن مرد
7925 خراسان شمالي غيرانتفاعي علم و ادب نوين - شيروان - 100 زن مرد
7926 قزوين غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين - 100 زن -
7927 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان - 100 زن مرد
7928 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان - 100 زن مرد
7929 مازندران دانشگاه غيردولتي وغيرانتفاعي شمال-امل - 100 زن مرد
7930 مازندران غيرانتفاعي پارسا-بابلسر - 100 زن مرد
7931 مازندران غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر - 100 زن مرد
جدول شماره 84 - كد 39 - رشته امتحاني گرافيك- گرافيك
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2306 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 36 زن -
2307 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 20 - مرد
2308 اذربايجان غربي دختران اروميه - 36 زن -
2309 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 16 - مرد
2310 اردبيل دختران اردبيل - 30 زن -
2311 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 20 - مرد
2312 اصفهان دختران شهرضا - 36 زن -
2313 اصفهان دختران نجف اباد - 36 زن -
2314 بوشهر دختران بوشهر - 18 زن -
2315 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
2316 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
2317 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
2318 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 16 - مرد
2319 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 18 زن -
2320 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 16 زن -
2321 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 18 - مرد
2322 خراسان رضوي دختران سبزوار - 36 زن -
2323 خراسان رضوي دختران مشهد - 36 زن -
2324 خراسان شمالي دختران بجنورد - 16 زن -
2325 خوزستان دختران اهواز - 36 زن -
2326 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 30 زن -
2327 سمنان دختران سمنان - 30 زن -
2328 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
2329 فارس دختران شيراز - 36 زن -
2330 قزوين دختران قزوين - 36 زن -
2331 قم دختران قم - 30 زن -
2332 كردستان دختران سنندج - 30 زن -
2333 كرمان پسران بم - 30 - مرد
2334 كرمان دختران سيرجان - 32 زن -
2335 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 32 زن -
2336 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 30 زن -
2337 گلستان دختران گرگان - 30 زن -
2338 گيلان پسران لاهيجان - 30 - مرد
2339 گيلان دختران رشت - 32 زن -
2340 لرستان پسران دورود - 20 - مرد
2341 لرستان دختران خرم اباد - 18 زن -
2342 مازندران پسران بابل - 20 - مرد
2343 مازندران پسران شماره 2 ساري - 20 - مرد
2344 مازندران پسران محموداباد - 20 - مرد
2345 مازندران دختران امل-توحيد - 30 زن -
2346 مازندران دختران بابل - 30 زن -
2347 مازندران دختران ساري - 30 زن -
2348 مركزي دختران اراك - 30 زن -
2349 هرمزگان دختران بندرعباس - 30 زن -
2350 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 18 - مرد
2351 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 36 زن -
2352 يزد پسران شماره 2 يزد - 18 - مرد
2353 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 16 زن -
2354 يزد دختران يزد - 16 زن -
2355 البرز پسران كرج - 30 - مرد
2356 البرز دختران كرج - 36 زن -
كد 39 - رشته امتحاني گرافيك
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2357 اصفهان دختران شهرضا - 36 زن -
2358 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
2359 مازندران دختران ساري - 30 زن -
جدول شماره 85 - كد 39 - رشته امتحاني گرافيك- گرافيك
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5292 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 36 زن -
5293 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 16 - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 48
ادامه جدول شماره 85 - كد 39 - رشته امتحاني گرافيك-گرافيك
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5294 اذربايجان غربي دختران اروميه - 36 زن -
5295 اردبيل پسران اردبيل-رازي - 16 - مرد
5296 اردبيل دختران اردبيل - 30 زن -
5297 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 12 - مرد
5298 اصفهان دختران شهرضا - 36 زن -
5299 اصفهان دختران نجف اباد - 36 زن -
5300 بوشهر دختران بوشهر - 18 زن -
5301 تهران پسران شماره 1 تهران-انقلاب اسلامي - 30 - مرد
5302 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
5303 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
5304 چهارمحال وبختياري پسران شهركرد - 16 - مرد
5305 چهارمحال وبختياري دختران شهركرد - 18 زن -
5306 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 16 زن -
5307 خراسان رضوي پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحجج(ع) - 18 - مرد
5308 خراسان رضوي دختران سبزوار - 36 زن -
5309 خراسان رضوي دختران مشهد - 36 زن -
5310 خراسان شمالي دختران بجنورد - 16 زن -
5311 خوزستان دختران اهواز - 36 زن -
5312 زنجان دختران زنجان-قائم(عج) - 30 زن -
5313 سمنان دختران سمنان - 30 زن -
5314 فارس پسران شماره 2 شيراز-شهيدرجايي - 18 - مرد
5315 فارس دختران شيراز - 36 زن -
5316 قزوين دختران قزوين - 36 زن -
5317 قم دختران قم - 30 زن -
5318 كردستان دختران سنندج - 30 زن -
5319 كرمان پسران بم - 30 - مرد
5320 كرمان دختران سيرجان - 32 زن -
5321 كرمان دختران كرمان 0حضرت فاطمه(س) - 32 زن -
5322 كرمانشاه دختران كرمانشاه - 30 زن -
5323 گلستان دختران گرگان - 30 زن -
5324 گيلان پسران لاهيجان - 30 - مرد
5325 گيلان دختران رشت - 32 زن -
5326 لرستان پسران دورود - 10 - مرد
5327 لرستان دختران خرم اباد - 18 زن -
5328 مازندران پسران بابل - 10 - مرد
5329 مازندران پسران شماره 2 ساري - 10 - مرد
5330 مازندران پسران محموداباد - 10 - مرد
5331 مازندران دختران امل-توحيد - 30 زن -
5332 مازندران دختران بابل - 30 زن -
5333 مازندران دختران ساري - 30 زن -
5334 مركزي دختران اراك - 30 زن -
5335 هرمزگان دختران بندرعباس - 30 زن -
5336 همدان پسران شماره 1 همدان-شهيدمفتح - 18 - مرد
5337 همدان دختران همدان-زينب كبري(س) - 36 زن -
5338 يزد پسران شماره 2 يزد - 18 - مرد
5339 يزد دختران ميبد-امام خميني(ره) - 16 زن -
5340 يزد دختران يزد - 16 زن -
5341 البرز پسران كرج - 30 - مرد
5342 البرز دختران كرج - 36 زن -
كد 39 - رشته امتحاني گرافيك
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5343 اصفهان دختران شهرضا - 36 زن -
5344 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
5345 مازندران دختران ساري - 30 زن -
جدول شماره 86 - كد 39 - رشته امتحاني گرافيك- گرافيك
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7932 اذربايجان شرقي غيرانتفاعي اسوه -تبريز - 100 زن مرد
7933 اذربايجان غربي غيرانتفاعي صبا-اروميه - 100 زن مرد
7934 اذربايجان غربي غيرانتفاعي كمال -اروميه - 100 زن مرد
7935 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان - 100 زن مرد
7936 اصفهان غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - 100 زن مرد
7937 اصفهان غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - 100 زن -
7938 اصفهان غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان - 100 زن مرد
7939 بوشهر غيرانتفاعي خرد-بوشهر - 100 زن مرد
7940 خراسان رضوي غيرانتفاعي ثامن -نيشابور - 100 زن مرد
7941 خراسان رضوي غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - 100 زن مرد
7942 خراسان رضوي غيرانتفاعي سناباد-چناران - 100 زن مرد
7943 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد - 100 زن مرد
7944 خراسان رضوي غيرانتفاعي فردوس -مشهد - 100 زن مرد
7945 خراسان رضوي غيرانتفاعي كاويان -مشهد - 90 زن مرد
ادامه جدول شماره 86 - كد 39 - رشته امتحاني گرافيك-گرافيك
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7946 زنجان غيرانتفاعي روزبه –زنجان - 100 زن مرد
7947 زنجان غيرانتفاعي كار-خرمدره - 100 زن مرد
7948 سمنان غيرانتفاعي فضيلت -سمنان - 100 زن مرد
7949 فارس غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - 100 زن مرد
7950 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز - 100 زن مرد
7951 فارس غيرانتفاعي پيشتازان -شيراز - 100 زن مرد
7952 فارس غيرانتفاعي هنر-شيراز - 100 زن مرد
7953 قزوين غيرانتفاعي تاكستان -تاكستان قزوين - 100 زن مرد
7954 قزوين غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين - 90 زن مرد
7955 قزوين غيرانتفاعي كار-قزوين - 100 زن مرد
7956 قزوين غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين - 100 زن مرد
7957 كرمان غيرانتفاعي عرفان -كرمان - 100 زن مرد
7958 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان - 100 زن مرد
7959 گلستان غيرانتفاعي گلستان -گرگان - 100 زن مرد
7960 مازندران غيرانتفاعي امل -امل - 100 زن مرد
7961 مازندران غيرانتفاعي ساريان -ساري - 100 زن مرد
7962 مازندران غيرانتفاعي سبز-امل - 100 زن مرد
7963 مازندران غيرانتفاعي سمنگان -امل - 80 زن مرد
7964 مازندران غيرانتفاعي شفق -تنكابن - 100 زن مرد
7965 مازندران غيرانتفاعي مارليك -نوشهر - 80 زن مرد
7966 مازندران غيرانتفاعي نيما-محموداباد - 100 زن مرد
7967 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه - 100 زن مرد
7968 مركزي غيرانتفاعي فخررازي -ساوه - 100 زن مرد
7969 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات - 100 زن مرد
7970 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان - 100 زن مرد
7971 يزد غيرانتفاعي امام جواد(ع)-يزد - 100 زن مرد
7972 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداردكان - 100 زن مرد
كد 39 - رشته امتحاني گرافيك
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7973 خراسان رضوي غيرانتفاعي ثامن -نيشابور - 100 زن مرد
7974 گيلان غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - 100 زن مرد
جدول شماره 87 - كد 40 - رشته امتحاني هنرهاي تجسمي-نقاشي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2360 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 16 زن -
2361 اصفهان دختران نجف اباد - 24 زن -
2362 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
24 زن - -
2363 خراسان رضوي دختران سبزوار - 16 زن -
2364 خراسان رضوي دختران مشهد - 18 زن -
2365 خوزستان دختران اهواز - 18 زن -
2366 فارس دختران شيراز - 18 زن -
2367 قزوين دختران قزوين - 18 زن -
2368 كردستان دختران سنندج - 16 زن -
2369 گلستان دختران گرگان - 16 زن -
2370 مازندران دختران ساري - 18 زن -
2371 يزد پسران شماره 2 يزد - 18 - مرد
2372 يزد دختران يزد - 18 زن -
2373 البرز دختران كرج - 20 زن -
جدول شماره 88 - كد 40 - رشته امتحاني هنرهاي تجسمي-نقاشي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5346 اذربايجان شرقي دختران تبريز - 16 زن -
5347 اصفهان دختران نجف اباد - 24 زن -
5348 تهران دانشكد حرفه ه فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
24 زن - -
5349 خراسان رضوي دختران سبزوار - 16 زن -
5350 خراسان رضوي دختران مشهد - 18 زن -
5351 خوزستان دختران اهواز - 18 زن -
5352 فارس دختران شيراز - 18 زن -
5353 قزوين دختران قزوين - 18 زن -
5354 كردستان دختران سنندج - 16 زن -
5355 گلستان دختران گرگان - 16 زن -
5356 مازندران دختران ساري - 18 زن -
5357 يزد پسران شماره 2 يزد - 18 - مرد
5358 يزد دختران يزد - 18 زن -
5359 البرز دختران كرج - 20 زن -
جدول شماره 89 - كد 40 - رشته امتحاني هنرهاي تجسمي -نقاشي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7975 اصفهان غيرانتفاعي امين -اصفهان - 100 زن مرد
7976 اصفهان غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - 100 زن -
7977 اصفهان غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان - 100 زن مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 49
ادامه جدول شماره 89 - كد 40 - رشته امتحاني هنرهاي تجسمي - نقاشي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7978 خراسان رضوي غيرانتفاعي شانديز-مشهد - 100 زن مرد
7979 خراسان رضوي غيرانتفاعي فردوس -مشهد - 100 زن مرد
7980 زنجان غيرانتفاعي روزبه -زنجان - 100 زن مرد
7981 فارس غيرانتفاعي اپادانا-شيراز - 100 زن مرد
7982 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز - 100 زن مرد
7983 فارس غيرانتفاعي هنر-شيراز - 100 زن مرد
7984 كرمان غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان - 100 زن مرد
7985 گلستان غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان - 100 زن مرد
7986 مازندران غيرانتفاعي ساريان -ساري - 100 زن مرد
7987 مازندران غيرانتفاعي مازيار-رويان نور - 100 زن مرد
7988 مركزي غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه - 100 زن مرد
7989 يزد غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد-واحداردكان - 100 زن مرد
جدول شماره 90 - كد 41 - رشته امتحاني فرش دستباف
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2374 خراسان جنوبي دختران بيرجند 36 - زن -
2375 گلستان دختران گنبد 36 - زن -
2376 يزد پسران شماره 2 يزد 20 - - مرد
2377 البرز دختران كرج 36 - زن -
جدول شماره 91 - كد 41 - رشته امتحاني فرش دستباف
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5360 خراسان جنوبي دختران بيرجند - 36 زن -
5361 گلستان دختران گنبد - 36 زن -
5362 يزد پسران شماره 2 يزد - 20 - مرد
5363 البرز دختران كرج - 36 زن -
جدول شماره 92 - كد 42 - رشته امتحاني قلم زني
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2378 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش 30 - - مرد
2379 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) 30 - زن -
2380 خراسان رضوي دختران مشهد 30 - زن -
جدول شماره 93 - كد 42 - رشته امتحاني قلم زني
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5364 اصفهان پسران شماره 2 اصفهان-سروش - 30 - مرد
5365 تهران دختران تهران-وليعصر(عج) - 30 زن -
5366 خراسان رضوي دختران مشهد - 30 زن -
جدول شماره 94 - كد 43 - رشته امتحاني امور دامي-تكنولوژي پرورش دام
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2381 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 15 - - مرد
2382 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 15 - مرد
2383 تهران كشاورزي پسران شهريار 32 - - مرد
2384 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
2385 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
2386 خوزستان كشاورزي پسران اهواز 26 - - مرد
2387 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 30 - - مرد
2388 فارس پسران فسا 30 - - مرد
2389 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 30 - - مرد
2390 مازندران كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
كد 43 - رشته امتحاني پرورش طيور
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2391 تهران كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
2392 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
2393 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
2394 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 30 - - مرد
2395 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 30 - - مرد
جدول شماره 95 - كد 43 - رشته امتحاني امور دامي-تكنولوژي پرورش دام
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5367 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 15 - - مرد
5368 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 15 - مرد
5369 تهران كشاورزي پسران شهريار - 32 - مرد
5370 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
5371 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
5372 خوزستان كشاورزي پسران اهواز - 26 - مرد
5373 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 30 - مرد
5374 فارس پسران فسا - 30 - مرد
5375 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 30 - مرد
5376 مازندران كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
كد 43 - رشته امتحاني پرورش طيور
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5377 تهران كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
5378 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
ادامه كد 43 - رشته امتحاني پرورش طيور
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5379 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
5380 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 30 - مرد
5381 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 30 - مرد
جدول شماره 96 - كد 43 - رشته امتحاني امور دامي-تكنولوژي پرورش دام
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7990 اذربايجان غربي غيرانتفاعي زرينه -خوي 100 - - مرد
7991 مازندران غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر 100 - - مرد
كد 43 - رشته امتحاني پرورش طيور *
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7992 چهارمحال وبختياري غيرانتفاعي نور هدايت - شهر كرد 100 - زن مرد
7993 مازندران غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر 100 - زن مرد
* عنوان صحيح رشته، علوم دامي تكنولوژي پرورش طيور مي باشد.
جدول شماره 97 - كد 44 - رشته امتحاني گاوداري صنعتي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2396 تهران كشاورزي پسران شهريار 32 - - مرد
2397 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
2398 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
2399 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 28 - - مرد
جدول شماره 98 - كد 44 - رشته امتحاني گاوداري صنعتي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5382 تهران كشاورزي پسران شهريار - 32 - مرد
5383 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 12 - - مرد
5384 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 12 - مرد
5385 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 28 - مرد
جدول شماره 99 - كد 45 - رشته امتحاني مرغداري صنعتي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2400 تهران كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
2401 يزد كشاورزي پسران خاتم 28 - - مرد
جدول شماره 100 - كد 45 - رشته امتحاني مرغداري صنعتي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5386 تهران كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
5387 يزد كشاورزي پسران خاتم - 28 - مرد
جدول شماره 101 - كد 46 - رشته امتحاني تكثير و پرورش آبزيان- آب شيرين
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2402 خوزستان كشاورزي پسران اهواز 26 - - مرد
2403 مازندران كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
جدول شماره 102 - كد 46 - رشته امتحاني تكثير و پرورش آبزيان- آب شيرين
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5388 خوزستان كشاورزي پسران اهواز - 26 - مرد
5389 مازندران كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
جدول شماره 103 - كد 47 - رشته امتحاني پرورش زنبور عسل
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2404 تهران كشاورزي پسران شهريار 32 - - مرد
جدول شماره 104 - كد 47 - رشته امتحاني پرورش زنبور عسل
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5390 تهران كشاورزي پسران شهريار - 32 - مرد
جدول شماره 105 - كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي- تكنولوژي توليدات
زراعي دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
2405 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 26 - - مرد
2406 تهران كشاورزي پسران دماوند 26 - - مرد
2407 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 14 - - مرد
2408 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 14 - مرد
2409 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان 14 - - مرد
2410 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان - 14 - مرد
2411 خوزستان كشاورزي پسران اهواز 26 - - مرد
2412 فارس پسران فسا 14 - - مرد
2413 فارس پسران فسا - 14 - مرد
2414 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 14 - - مرد
2415 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 14 - مرد
2416 مازندران كشاورزي پسران ساري 14 - - مرد
2417 مازندران كشاورزي پسران ساري - 14 - مرد
2418 يزد كشاورزي پسران خاتم 14 - - مرد
2419 يزد كشاورزي پسران خاتم - 14 - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 50
كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي-تكنولوژي توليدات باغي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
2420 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 26 - - مرد
2421 تهران كشاورزي پسران دماوند 26 - - مرد
2422 چهارمحال وبختياري كشاورزي پسران شهركرد 26 - - مرد
2423 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 14 - - مرد
2424 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 14 - مرد
2425 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 14 - - مرد
2426 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 14 - مرد
2427 فارس پسران فسا 14 - - مرد
2428 فارس پسران فسا - 14 - مرد
2429 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 14 - - مرد
2430 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 14 - مرد
2431 مازندران كشاورزي پسران ساري 14 - - مرد
2432 مازندران كشاورزي پسران ساري - 14 - مرد
2433 يزد كشاورزي پسران خاتم 14 - - مرد
2434 يزد كشاورزي پسران خاتم - 14 - مرد
كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي-تكنولوژي گياه پزشكي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2435 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 26 - - مرد
2436 تهران كشاورزي پسران پاكدشت 26 - - مرد
2437 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 14 - - مرد
2438 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 14 - مرد
2439 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 14 - - مرد
2440 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 14 - مرد
2441 مازندران كشاورزي پسران ساري 14 - - مرد
2442 مازندران كشاورزي پسران ساري - 14 - مرد
جدول شماره 106 - كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي- تكنولوژي توليدات
زراعي دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرف هاي
5391 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 26 - مرد
5392 تهران كشاورزي پسران دماوند - 26 - مرد
5393 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 12 - - مرد
5394 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 12 - مرد
5395 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان 12 - - مرد
5396 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان - 12 - مرد
5397 خوزستان كشاورزي پسران اهواز - 26 - مرد
5398 فارس پسران فسا 12 - - مرد
5399 فارس پسران فسا - 12 - مرد
5400 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 14 - - مرد
5401 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 14 - مرد
5402 مازندران كشاورزي پسران ساري 12 - - مرد
5403 مازندران كشاورزي پسران ساري - 12 - مرد
5404 يزد كشاورزي پسران خاتم 12 - - مرد
5405 يزد كشاورزي پسران خاتم - 12 - مرد
كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي-تكنولوژي توليدات باغي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5406 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 26 - مرد
5407 تهران كشاورزي پسران دماوند - 26 - مرد
5408 چهارمحال وبختياري كشاورزي پسران شهركرد - 26 - مرد
5409 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 12 - - مرد
5410 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 12 - مرد
5411 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 12 - - مرد
5412 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 12 - مرد
5413 فارس پسران فسا 12 - - مرد
5414 فارس پسران فسا - 12 - مرد
5415 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 14 - - مرد
5416 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 14 - مرد
5417 مازندران كشاورزي پسران ساري 12 - - مرد
5418 مازندران كشاورزي پسران ساري - 12 - مرد
5419 يزد كشاورزي پسران خاتم 12 - - مرد
5420 يزد كشاورزي پسران خاتم - 12 - مرد
كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي-تكنولوژي گياه پزشكي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5421 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 26 - مرد
5422 تهران كشاورزي پسران پاكدشت - 26 - مرد
5423 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 12 - - مرد
5424 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 12 - مرد
5425 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 14 - - مرد
5426 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 14 - مرد
5427 مازندران كشاورزي پسران ساري 12 - - مرد
5428 مازندران كشاورزي پسران ساري - 12 - مرد
جدول شماره 107 - كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي- تكنولوژي توليدات
زراعي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
7994 اذربايجان غربي غيرانتفاعي زرينه -خوي 100 - - مرد
7995 مازندران غيرانتفاعي سنا-ساري 100 - - مرد
كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي-تكنولوژي توليدات باغي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7996 خراسان رضوي غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كاشمر 100 - زن مرد
7997 مازندران غيرانتفاعي سنا-ساري 100 - - مرد
7998 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - - مرد
كد 48 - رشته امتحاني امور زراعي و باغي-تكنولوژي گياه پزشكي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
7999 گلستان غيرانتفاعي بهاران -گرگان 100 - زن مرد
8000 مازندران غيرانتفاعي هراز-امل 100 - - مرد
8001 مركزي غيرانتفاعي مهرگان -محلات 100 - - مرد
جدول شماره 108 - كد 49 - رشته امتحاني گل و گياهان زينتي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2443 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 - زن -
2444 تهران كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
جدول شماره 109 - كد 49 - رشته امتحاني گل و گياهان زينتي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5429 تهران حرفه دانشكده فني و اي دختران تهران
(دكترشريعتي)
30 زن - -
5430 تهران كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
جدول شماره 110 - كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيك ماشين هاي
كشاورزي دوره روزانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
2445 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه 30 - - مرد
2446 تهران كشاورزي پسران شهريار 28 - - مرد
2447 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 14 - - مرد
2448 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 14 - مرد
2449 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان 14 - - مرد
2450 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان - 14 - مرد
2451 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 14 - - مرد
2452 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 14 - مرد
2453 فارس پسران فسا 30 - - مرد
2454 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 28 - - مرد
كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيزاسيون كشاورزي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2455 تهران كشاورزي پسران پاكدشت 28 - - مرد
2456 چهارمحال وبختياري كشاورزي پسران شهركرد 28 - - مرد
2457 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 14 - - مرد
2458 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 14 - مرد
2459 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان 14 - - مرد
2460 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان - 14 - مرد
2461 خوزستان كشاورزي پسران اهواز 26 - - مرد
2462 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 14 - - مرد
2463 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 14 - مرد
2464 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان 28 - - مرد
2465 مازندران كشاورزي پسران ساري 28 - - مرد
2466 مركزي پسران خمين 28 - - مرد
2467 يزد كشاورزي پسران خاتم 28 - - مرد
جدول شماره 111 - كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيك ماشين هاي
كشاورزي دوره شبانه آموزشكده هاي فني و حرفه اي
5431 اذربايجان شرقي كشاورزي پسران مراغه - 30 - مرد
5432 تهران كشاورزي پسران شهريار - 28 - مرد
5433 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 12 - - مرد
5434 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 12 - مرد
5435 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان 14 - - مرد
5436 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان - 14 - مرد
5437 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 14 - - مرد
5438 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 14 - مرد
5439 فارس پسران فسا - 30 - مرد
5440 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 28 - مرد
كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيزاسيون كشاورزي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5441 تهران كشاورزي پسران پاكدشت - 28 - مرد
5442 چهارمحال وبختياري كشاورزي پسران شهركرد - 28 - مرد
5443 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 12 - - مرد
5444 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 12 - مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جداول شماره 6 تا 115
صفحه 51
ادامه كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيزاسيون كشاورزي
دوره شبانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
كدرشته ظرفيتپذيرش جنس پذيرش
محل استان نام موسسه اول دوم زن مرد
5445 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان 14 - - مرد
5446 خراسان شمالي كشاورزي پسران مانه وسملقان - 14 - مرد
5447 خوزستان كشاورزي پسران اهواز - 26 - مرد
5448 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان 14 - - مرد
5449 سمنان كشاورزي پسران اميراباددامغان - 14 - مرد
5450 كرمان كشاورزي پسران كرمان-رضوان - 28 - مرد
5451 مازندران كشاورزي پسران ساري - 28 - مرد
5452 مركزي پسران خمين - 28 - مرد
5453 يزد كشاورزي پسران خاتم - 28 - مرد
جدول شماره 112 - كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيك ماشين هاي
كشاورزي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
8002 همدان غيرانتفاعي گنجنامه -همدان 100 - - مرد
كد 50 - رشته امتحاني ماشين هاي كشاورزي- مكانيزاسيون كشاورزي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
8003 اذربايجان غربي غيرانتفاعي زرينه -خوي 100 - - مرد
جدول شماره 113 - كد 51 - رشته امتحاني صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
دوره روزانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
2468 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه 32 - - مرد
2469 اذربايجان غربي دختران اروميه 36 - زن -
2470 تهران كشاورزي پسران شهريار 15 - - مرد
2471 تهران كشاورزي پسران شهريار - 15 - مرد
2472 خراسان رضوي دختران نيشابور 18 - زن -
2473 خراسان رضوي دختران نيشابور - 18 زن -
2474 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
2475 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
جدول شماره 114 - كد 51 - رشته امتحاني صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
دوره شيانه آموزشكد ههاي فني و حرفه اي
5454 اذربايجان غربي پسران شماره 2 اروميه - 32 - مرد
5455 اذربايجان غربي دختران اروميه - 36 زن -
5456 تهران كشاورزي پسران شهريار 15 - - مرد
5457 تهران كشاورزي پسران شهريار - 15 - مرد
5458 خراسان رضوي دختران نيشابور 18 - زن -
5459 خراسان رضوي دختران نيشابور - 18 زن -
5460 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور 15 - - مرد
5461 خراسان رضوي كشاورزي پسران نيشابور - 15 - مرد
جدول شماره 115 - كد 51 - رشته امتحاني صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
8004 اذربايجان غربي غيرانتفاعي صبا-اروميه 100 - زن مرد
8005 فارس غيرانتفاعي ارم -شيراز 100 - زن مرد
8006 قزوين غيرانتفاعي ابا-ابيك قزوين 100 - زن مرد
8007 كرمانشاه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه 100 - زن مرد
8008 گلستان غيرانتفاعي بهاران -گرگان 100 - زن مرد
8009 مازندران غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر 100 - زن مرد
8010 مازندران غيرانتفاعي روزبهان -ساري 100 - زن مرد
8011 مازندران غيرانتفاعي هراز-امل 100 - زن مرد
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 116
صفحه 52
جدول شماره 116 - آدرس و شماره تلفن آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي براي اطلاع داوطلبين آزمون سال 1391
رديف
استان نام آموزشكده شماره تلفن و
كد شهرستان آدرس
0426 كيلومتر 3 جاده اهر مشگين شهر - 1 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و حرف هاي پسران اهر 3336073
0411 انتهاي كوي منظريه، جنب سپاه عاشورا - 2 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و حرف هاي پسران تبريز شماره يك 4779012
0411 انتهاي خيابان طالقاني، تربيت معلم علامه اميني - 3 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و حرف هاي پسران تبريز شماره دو 5406375
0411 خبابان بهار، روبروي پارك بانوان - 4 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و حرف هاي دختران تبريز 2808999
0431 خيابان معلم، روبروي تأمين اجتماعي - 5 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و حرف هاي پسران سراب 2234477
0421 شهرك وليعصر(عج)، خيابان پروين اعتصامي، جنب تالار لاله - 6 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و كشاورزي مراغه 4406975
0421 شهرك وليعصر(عج) - 7 آذربايجان شرقي آموزشكده فني و حرف هاي دختران مراغه 4407999
1 جاده سرو (بلوار دانشگاه) / 0441 كيلومتر 5 - 8 آذربايجان غربي آموزشكده فني و حرف هاي پسران اروميه شماره يك (شهيد قاضي طباطبايي) 2776886
0441 ميدان آزادي، جنب اداره بازرگاني - 9 اذربايجان غربي آموزشكده فني و حرف هاي پسران شماره دو اروميه 2752930
0441 خيابان حافظ يك - 10 آذربايجان غربي آموزشكده فني و حرف هاي دختران اروميه 2222533
0461 خيابان شهيد كوچري، نرسيده به ميدا نكشاورزي - 11 آذربايجان غربي آموزشكده فني و حرف هاي دختران خوي 2333454
0451 ميدان ايثار، ابتداي جاده خلخال، جن ب هواشناسي - 12 اردبيل آموزشكده فني و حرف هاي پسران اردبيل (رازي) 6628500
0451 بزرگراه شهدا، خيابان مهر، جنب اسناد مدارك پزشكي - 13 اردبيل آموزشكده فني و حرف هاي دختران اردبيل 3363104
0311 خيابان هزار جريب، بعد از خوابگاه دانشگاه - 14 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي پسران اصفهان شماره يك (شهيد محسن مهاجر) 6736550
0311 خيابان كاوه، خيابان گلستان، خيابان آل بويه - 15 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي پسران اصفهان شماره دو (سروش) 4522355
0371 انتهاي بلوار نماز - 16 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي دختران خوانسار 2222018
0321 خيابان حافظ شرقي، خيابان 17 شهريور - 17 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي دختران شهرضا 3231343
0321 چهارراه طالقاني، خيابان حافظ غربي - 18 اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا 3248309
0361 بلوار قطب راوندي، روبروي دانشگاه كاشان - 5551010 - 19 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي پسران كاشان (شهيد رجايي) 1
0361 خيابان اميركبير، ميدان شهيد اردهال - 20 اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 5339955
0372 بلوار سلمان فارسي، جنب دادگستري - 3282221 - 21 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي پسران گلپايگان 4
0331 اميرآباد، خيابان مطهري جنوبي، جنب ورزشگاه آزادي - 22 اصفهان آموزشكده فني و حرف هاي پسران نجف آباد 2444711
0331 خيابان امام خميني(ره)، جنب جهاد كشاورزي - 2442295 - 23 اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 6
0261 بلوار طالقاني شمالي، بالاتر از ميدان طالقاني، روبروي دادگستري - 24 البرز آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج (شهيد بهشتي) 2544373
0261 حصارك، خيابان آقارضايي - 25 البرز آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 4516002
0841 بلوار شهيد صدوقي، بعد از استانداري - 26 ايلام آموزشكده فني و حرف هاي پسران ايلام 3341469
0841 خيابان شهيد ربابه كمالي، خيابان ابن سينا - 27 ايلام آموزشكده فني و حرف هاي دختران ايلام 3331691
0771 كيلو متر 3 جاده بوشهر برازجان - 4544690 - 28 بوشهر آموزشكده فني و حرف هاي پسران بوشهر 2
0771 خيابان رئيس علي دلواري، روبروي فرمانداري - 2530427 - 29 بوشهر آموزشكده فني و حرف هاي دختران بوشهر 9
021 بزرگراه آيت ا... سعيدي، بلوار معلم، ميدان معلم - 66319882 - 30 تهران آموزشكده فني و حرف هاي پسران تهران شماره يك (انقلاب اسلامي) 5
021 بزرگراه شهيد تندگويان، خيابان ميعاد، خيابان دانشگاه - 55003335 - 31 تهران دانشكده فني و حرف هاي دختران تهران (دكتر شريعتي) 9
021 ميدان ونك خيابان، خيابان برزيل شرقي، شماره 4 - 88772196 - 32 تهران آموزشكده فني و حرف هاي پسران تهران شماره دو (شهيد شمسي پور) 8
021 بزرگراه بعثت، كيانشهر، ميدان امام رضا(ع)، بلوار شهيد آل ابراهيم - 33899974 -8 (« عج » 33 تهران آموزشكده فني و حرف هاي دختران تهران (وليعصر
021 پاكدشت، بعد از روستاي آلوئك - 34 تهران آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 36456624
021 كيلومتر 16 جاده دماوند فيروزكوه، روبروي روستاي آيين هورزان - 35 تهران آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 76353711
021 صفادشت، خيابان تختي، جنب مجموعه ورزشي - 36 تهران آموزشكده تربيت بدني پسران صفادشت 65432995
021 شهريار، ملارد، صفادشت - 37 تهران آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 65741180
0382 ميدان شهيد بهشتي، بلوار جانبازان - 38 چهارمحال و بختياري آموزشكده فني و حرف هاي پسران بروجن 4221357
0381 فردوسي شمالي، بالاتر از صدا و سيما - 39 چهارمحال و بختياري آموزشكده فني و حرف هاي پسران شهركرد 2220933
0381 رحمتيه - 40 چهارمحال و بختياري آموزشكده فني و حرف هاي دختران شهركرد 3341410
0382 روستاي شمس آباد - 41 چهارمحال و بختياري آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 2582271
0382 خيابان پانزده خرداد - 42 چهارمحال و بختياري آموزشكده فني و حرف هاي دختران جونقان 7460544
0561 خيابان آيت ا... غفاري، روبروي نمايشگاه بي نالمللي - 43 خراسان جنوبي آموزشكده فني و حرف هاي پسران بيرجند 4440441
0561 خيابان شهيد آويني، نرسيده به دانشگاه پيام نور - 44 خراسان جنوبي آموزشكده فني و حرف هاي دختران بيرجند 4320253
0534 خيابان فرهنگ - 45 خراسان جنوبي آموزشكده فني و حرف هاي پسران فردوس 2221656
0562 شهرك وليعصر(عج)، انتهاي بلوار شاهد، خيابان جامعه ياوري - 46 خراسان جنوبي آموزشكده فني و حرف هاي پسران قاين 5265396
0531 شهرك ولي عصر(عج)، بلوار دانشگاه - 47 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران تربت حيدريه 2291544
0571 ميدان طالقاني، خيابان علامه طباطبائي - 2650318 - 48 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران سبزوار 9
0571 اسلام آباد، جنب پمپ بنزين صفاري - 49 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي دختران سبزوار 4449113
0581 كوي فرهنگيان 3، انتهاي بلوار انديشه - 50 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران قوچان 2212810
0533 نوغاب، بلوار همت - 51 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران گناباد 7231033
0511 الهيه، بلوار سجاديه - 5310720 - 52 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران مشهد شماره دو (ثامن الحجج) 9
0511 ابتداي بلوار پيروزي - 53 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران مشهد شماره يك (شهيد محمد منتظري) 8781016
0511 بلوار وكيل آباد، بلوار سيد رضي، سيد رضي 47 - 6078081 - 54 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي دختران مشهد 4
0551 بالاتر از شهرك فرهنگيان، كيلومتر 4 جاده صومعه - 6613141 - 55 خراسان رضوي آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 3
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 116
صفحه 53
ادامه جدول شماره 116 - آدرس و شماره تلفن آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف هاي براي اطلاع داوطلبين آزمون سال 1391
رديف
استان نام آموزشكده شماره تلفن و
كد شهرستان آدرس
0551 انتهاي شهرك بسيج، خيابان مقاومت - 56 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي دختران نيشابور 6613713
0551 بلوار پژوهش (جاده صومعه) ، نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي - 6624781 - 57 خراسان رضوي آموزشكده فني و حرف هاي پسران نيشابور 9
0584 انتهاي خيابان شهيد چمران - 2238600 - 58 خراسان شمالي آموزشكده فني و حرف هاي پسران بجنورد (دارالفنون) 4
0584 كوي دانشگاه، بعد از دانشگاه پيام نور ، روبروي مجتمع الغدير - 59 خراسان شمالي آموزشكده فني و حرف هاي دختران بجنورد 2296800
0585 انتهاي خيابان 15 خرداد جنوبي - 60 خراسان شمالي آموزشكده فني و حرف هاي پسران جاجرم 3226100
0585 خيابان جهاد سازندگي، جنب سالن 13 آبان - 61 خراسان شمالي آموزشكده فني و حرف هاي پسران شيروان 6248420
0585 آشخانه، كيلومتر 2 جاده شهرآباد نيروي هوايي - 62 خراسان شمالي آموزشكده كشاورزي پسران مانه و سملقان 4221669
0611 بلوار گلستان، كوي 22 بهمن، خيابان شهيد بهشتي - 3343570 - 63 خوزستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران اهواز شماره يك (شهيد چمران) 2
0611 چهارراه آبادان، خيابان سلطاني، نرسيده به ايستگاه قطار كارون - 5538251 - 64 خوزستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران اهواز شماره دو (شهداء) 1
0611 اتوبان گلستان، كوي پرديس، ابتداي بلوار گلديس - 3325510 - 65 خوزستان آموزشكده فني و حرف هاي دختران اهواز 1
0611 - 66 خوزستان آموزشكده كشاورزي پسران اهواز 5579600
جاده كوت عبدا...، انتهاي بلوار شهرك نمايشگاه هاي اتومبيل، جنب مركز
تربيت معلم رسو لا...(ص)
0641 كوي آزادگان، ابتداي بلوار مبارز، روبروي اداره راهنمايي و رانندگي - 6266160 - 67 خوزستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران دزفول 2
0241 بلوار شيخ اشراق، روبروي اداره كل آموزش فني و حرف هاي - 68 زنجان آموزشكده فني و حرف هاي پسران زنجان 7280509
0241 خيابان شيخ فضل ا... نوري، خيابان كلانتري، پشت تربيت معلم الزهرا(س) - 69 زنجان آموزشكده فني و حرف هاي دختران زنجان (قائم) 4241949
0231 بلوار شريف واقفي - 70 سمنان آموزشكده فني و حرف هاي پسران سمنان 3330335
0232 اميريه، بلوار آزادگان - 5724017 - 71 سمنان آموزشكده كشاورزي پسران دامغان 9
0231 ميدان كوثر، 45 متري بلوار شهيد مصطفي خميني - 72 سمنان آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 4457741
0273 ميدان هفتم تير - 73 سمنان آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 3396414
0542 انتهاي شمالي خيابان امام خميني(ره) - 2243812 - 74 سيستان و بلوچستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران زابل 6
0541 خيابان شهيد بهشتي، نبش بهشتي 30 - 75 سيستان و بلوچستان آموزشكده فني و حرف هاي دختران زاهدان 3235841
0541 ميدان مشاهير، بلوار شهيد قلنبر - 76 سيستان و بلوچستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران زاهدان شماره يك (شهيد باهنر) 2439615
0541 انتهاي غربي بلوار امام خميني، حدفاصل خيابا نهاي فروغ و انتظام - 4523221 - 77 سيستان و بلوچستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران زاهدان شماره دو 2
0732 ميدان دانشجو، انتهاي خيابان شهيد رابع - 78 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان 4223057
0731 بلوار معلم، بلوار شهيد محب - 79 فارس آموزشكده كشاورزي پسران فسا 3337325
0751 كيلومتر دو جاده اصفهان، بلوار خيام - 3343196 (« ره » 80 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده (امام خميني
0752 شهرك قدس 2، جنب استاديوم ورزشي تختي -4229926- 81 فارس آموزشكده فني دختران اقليد 30
0732 ارجمان، كوي شهيد حسن بيگي - 6242664 - 82 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب 5
0711 خيابان عبيرآميز، روبروي مركز تربيت معلم شهيد رجايي - 83 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيراز شماره دو (شهيد رجايي) 2286047
0711 بلوار رحمت، سه راه دارالرحمه - 7380601 - 84 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيراز شماره يك (شهيد باهنر) 4
0711 انتهاي خيابان سعدي، كوچه 9 - 85 فارس آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 2222900
0728 خيابان 22 بهمن، بلوار جهادگران - 86 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 3313479
0732 بلوار آزادي، ميدان دانشجو، خيابان شمس المعالي - 87 فارس آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 5224920
0721 خيابان دارالسلام - 88 فارس آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 2224662
0781 شهر خور، ابتداي جاده بندرلنگه - 89 فارس آموزشكده فني و حرف هاي پسران لارستان 3345050
0722 جنب هتل ليدوما، نرسيده به بيمارستان وليعصر(عج) - 4230503 - 90 فارس آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني 4
0281 خيابان شهيد بابايي - 3332920 - 91 قزوين آموزشكده فني و حرف هاي پسران قزوين 1
0281 چهارراه ولي عصر(عج)، بلوارآيت ا... خامنه اي، روبروي هتل مرمر - 92 قزوين آموزشكده فني و حرف هاي دختران قزوين 3367120
0251 خيابان 75 متري عمارياسر، خيابان شهيد قدوسي، جنب اداره كل پست قم - 93 قم آموزشكده فني و حرف هاي پسران قم 7785000
0251 شهرك قدس، وليعصر 13 ، هدايت 11 - 94 قم آموزشكده فني و حرف هاي دختران قم 2855375
0874 شريف آباد، بلوار دانشجو، خيابان قاضي كوثر - 95 كردستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران سقز 3315640
0871 خيابان پاسداران، ميدان شهرداري، خيابان 12 ارديبهشت - 96 كردستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران سنندج 3239560
0871 فاز 2 شهرك سعدي، انتهاي خيابان گوران - 97 كردستان آموزشكده فني و حرف هاي دختران سنندج 6661400
0831 خيابان شهيد جعفري، حدفاصل بلوار سجاد و باغچ هبان - 7240964 - 98 كرمانشاه آموزشكده فني و حرف هاي پسران كرمانشاه شماره يك 6
0831 شهرك معلم، فاز يك، چهارراه رودكي - 99 كرمانشاه آموزشكده فني و حرف هاي دختران كرمانشاه 4266670
0832 خيابان شهيد مطهري، جنب باغ رضوان - 100 كرمانشاه آموزشكده فني حرف هاي پسران اسلام آبادغرب 4227685
0831 كمربندي غربي، پايين تر از ميدان الهيه - 101 كرمانشاه آموزشكده فني و حرف هاي پسران كرمانشاه شماره دو 8377606
0741 جاده شر فآباد، پشت اداره گذرنامه - 102 كهگيلويه وبويراحمد آموزشكده فني و حرف هاي دختران ياسوج 3333375
0741 ميدان كارگر (جهاد)، بلوار كشاورز، روبروي اتحاديه كارگران - 103 كهگيلويه وبويراحمد آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 3330320
0347 انتهاي خيابان آزادگان - 104 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران بافت 4224225
0348 شهرك شهيد بهشتي، بعد از چهارراه مسجد امام علي(ع)، خيابان مهران - 105 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران جيرفت 2315006
0342 - 4220280 - 106 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران زرند 1
انتهاي بلوار جمهوري اسلامي، پشت بيمارستان تأمين اجتماعي، خيابان
شهيد آبرين، جنب زمين چمن مصنوعي
0345 بلوار اما مزاده علي(ع) ، روبروي دانشگاه صنعتي - 107 كرمان آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان 4239802
0345 بلوار فاطميه، نرسيده به مجتمع مخابراتي عل يابن ابيطالب(ع)، خيابان كوثر - 108 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي دختران سيرجان 4234057
0392 انتهاي خيابان آي تا... غفاري – 109 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران شهربابك 4229510
0341 انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني(شهاب سابق)، ابتداي اتوبان هف تباغ - 3220441 - 110 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران كرمان شماره يك (شهيد چمران) 5
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 116
صفحه 54
ادامه جدول شماره 116 - آدرس و شماره تلفن آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرف هاي براي اطلاع داوطلبين آزمون سال 1391
رديف
استان نام آموزشكده شماره تلفن و
كد شهرستان آدرس
0341 بزرگراه امام رضا(ع)، بلوار امام حسن مجتبي(ع) - 2150152 -4 (« س» 111 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي دختران كرمان (حضرت فاطمه
0341 بزرگراه آيت ا... خامنه اي، جاده اختصاصي آموزشكده - 112 كرمان آموزشكده كشاورزي پسران كرمان (رضوان) 3112194
0344 ميدان آزادي، كوچه فرهنگ - 113 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران بم 2214329
0341 بلوار شهيد صدوقي، ابتداي بزرگراه امام، جنب سيلو - 2123560 - 114 كرمان آموزشكده فني و حرف هاي پسران كرمان شماره دو (شهيد دادبين) 2
0173 خيابان جنگل، بلوار دانشگاه، بالاتر از شهرك فرهنگيان - 3287201 - 115 گلستان دانشكده فني و حرف هاي پسران كردكوي 3
0173 چهارراه هنرستان، جنب پژوهش سرا - 116 گلستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران عل يآباد كتول 6222535
0171 انتهاي خيابان شهيد رجايي، جنب كانون طه - 4440612 - 117 گلستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران گرگان (شهيد چمران) 3
0171 شهرك امام، كوچه چهارم - 118 گلستان آموزشكده فني و حرف هاي دختران گرگان 3356731
0172 انتهاي كمربندي شهيد صياد شيرازي، نرسيده به ميدان بسيج - 119 گلستان آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 5580100
0142 كيلومتر سه جاده كياشهر - 120 گيلان آموزشكده فني و حرف هاي پسران آستانه اشرفيه 4222755
0181 غازيان، روبروي اداره گاز - 121 گيلان آموزشكده فني و حرف هاي پسران بندر انزلي 3228990
0132 بلوار وليعصر(عج) - 122 گيلان آموزشكده فني و حرف هاي پسران رست مآباد 6372157
0131 انتهاي بلوار شهيد افتخاري، خيابان شهيد خرسندي - 5548883 - 123 گيلان آموزشكده فني و حرف هاي پسران رشت (شهيد چمران) 4
0131 - 124 گيلان آموزشكده فني و حرف هاي دختران رشت 4227571
جاده لاكان، بالاتر از كارخانه ايران برك، شهرك سيداحمد خميني،
روبروي رنگ سازي
0182 بلوار وليعصر(عج)، بلوار معلم -3234060- 125 گيلان دانشكده فني و حرف هاي پسران صومعه سرا 70
0141 خيابان تربيت معلم - 126 گيلان آموزشكده فني و حرفه اي پسران لاهيجان 2223088
0662 خيابان رودكي، خيابان شهيد مهرافزون (محمودآباد) - 3504370 - 127 لرستان آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد 1
0662 ميدان شهيد نواب صفوي، جاده يادگار امام(ره) - 128 لرستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران بروجرد 3537108
0661 كيلومتر 6 جاده خرم آباد بروجرد (شهرك دانشگاهي) - 129 لرستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران خرم آباد 2235075
0661 ميدان 22 بهمن، بلوار ولايت، كوي آزادگان - 2235121 - 130 لرستان آموزشكده فني و حرف هاي دختران خرم آباد 9
0665 كيلومتر 7 جاده دورود بروجرد - 131 لرستان آموزشكده فني و حرف هاي پسران دورود 4233900
0121 خيابان طالب آملي، كيلومتر 5 آمل محمودآباد - 132 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي پسران آمل 2210622
0121 خيابان طالب آملي، درياي 43 ، شهرك صادقيه - 133 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي دختران آمل (توحيد) 2284756
0111 اميركلا، ميدان امير پازواري - 134 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي پسران بابل 3248002
0152 ميدان قدس، بلوار ابوعمار، پايين تر از ميدان قائم، كوچه پويندگان - 135 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي پسران بهشهر 5271919
0192 باغ ملي - 136 مازندران آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر 5210896
0151 بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه علوم پزشكي مازندران - 2252007 - 137 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي پسران ساري شماره دو 9
0121 كيلومتر 5 جاده قائمشهر - 138 مازندران آموزشكده كشاورزي پسران ساري 3136045
0151 بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري، روبروي پارك - 3242804 (« ع» 139 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي پسران ساري شماره يك (امام محمد باقر
0151 كيلومتر 5 جاده نكا، روبروي سمسكنده، جنب خدمات كشاورزي - 3722365 - 140 مازندران آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 6
0122 انتهاي خيابان آزادي، جنب شركت نفت - 141 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي پسران محمودآباد 7730115
0111 كمربندي شرقي، كوچه استخر وليعصر(عج)، مقابل تكيه سيد جلال - 142 مازندران آموزشكده فني و حرف هاي دختران بابل 2203753
0861 انتهاي كوي اميريه، ابتداي بلوار شهداي دولت - 143 مركزي آموزشكده فني و حرف هاي پسران اراك 3665988
0861 كيلومتر 5 اراك ملاير، روبروي شهرك شهيدنبئي، كوچه ايران گاز - 2723961 - 144 مركزي آموزشكده فني و حرف هاي دختران اراك 3
0865 شهابيه، جنب پليس راه - 145 مركزي آموزشكده فني و حرف هاي پسران خمين 2363815
0255 ميدان دانشگاه، روبروي فرمانداري ويژه ساوه - 146 مركزي آموزشكده فني و حرف هاي پسران ساوه 2247910
0761 بلوار عل يابن ابي طالب(ع)، روبروي اداره كل صنايع - 147 هرمزگان آموزشكده فني و حرف هاي پسران بندرعباس 6670397
0761 كوي خليج فارس، خيابان سعدي، جنب كانون فرهنگي بانوان - 3556051 - 148 هرمزگان آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 3
0765 بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه پيام نور - 149 هرمزگان آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 2282630
0851 بوستان سيفيه، جنب دانشگاه آزاد اسلامي - 2252030 - 150 همدان آموزشكده فني و حرف هاي پسران ملاير 1
0851 كيلومتر 3 جاده همدان، بالاتر از درياچه كوثر، ابتداي روستاي حاج يآباد - 2441430 - 151 همدان آموزشكده فني و حرف هاي دختران ملاير 2
0852 بلوار شهيد حاج محمد طالبيان، نبش ميدان نيروي انتظامي - 152 همدان آموزشكده فني و حرف هاي پسران نهاوند 3224404
0811 بلوار امام خميني(ره)، كيلومتر 2 جاده روستاي شورين - 2680749 - 153 همدان آموزشكده فني و حرف هاي پسران همدان شماره يك 5
0811 ابتداي بلوار جانبازان، 18 متري ابوذر - 4235654 - 154 همدان آموزشكده فني و حرف هاي پسران همدان شماره دو 7
0811 ميدان شيرسنگي، بلوار شهيد دكتر چمران (نايب احمد)، كوچه مخابرات - 155 همدان آموزشكده فني و حرف هاي دختران همدان 8241333
0352 بلوار امام علي(ع)، نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي - 6829404 - 156 يزد آموزشكده فني و حرف هاي پسران ابركوه 5
0352 خيابان صدرآباد، خيابان دانشگاه، روبروي دانشگاه پيام نور - 157 يزد آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان 7224344
0353 بلوار شهداي گمنام - 4221270 - 158 يزد آموزشكده فني و حرف هاي پسران طبس 9
0352 بلوار سرداران شهيد، حدفاصل امامزاده ميرشم سالحق و پارك بهاران - 7756511 (« ره » 159 يزد آموزشكده فني و حرف هاي پسران ميبد (امام خميني
0351 آزادشهر، بلوار شهيد واعظ، بعد از فلكه اول، خيابان جمهوري اسلامي - 7213100 (« س» 160 يزد آموزشكده فني و حرف هاي دختران يزد (حضرت رقيه
0352 ميدان امام حسين(ع)، ابتداي جاد هكمربندي، روبروي اداره راهنمايي ورانندگي - 6233181 - 161 يزد آموزشكده فني و حرف هاي پسران تفت (شهيد مطهري) 2
0352 هرات، بلوار آزادگان، جنب آموزش و پرورش - 162 يزد آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 5725005
0352 خيابان امام خميني(ره)، نيلوفر 77 - 163 يزد آموزشكده فني و حرف هاي دختران ميبد 7728022
0351 ميدان امام حسين(ع)، بلوار دانشجو، جنب تربيت معلم شهيد پا كنژاد - 6242771 - 164 يزد آموزشكده فني و حرف هاي پسران يزد شماره يك (شهيد صدوقي) 4
0351 بلوار دانشجو، جنب سيلوي گندم - 8217801 (« ع» 165 يزد آموزشكده فني و حرف هاي پسران يزد شماره دو (امام علي
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 55
* تذكر خيلي مهم:
به كليه داوطلبان عزيز توصيه م يشود قبل از انتخاب رشته، براي اطلاع از وضعيت خوابگا هها و ساير امكانات رفاهي و همچنين از
نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه، به سايت اينترنتي مؤسسة ذيربط و يا اطلاعيه هاي مندرج در رسانه هاي جمعي مراجعه
نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطلاع حاصل و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
* دانشگاه غيردولتي - غيرانتفاعي شمال آمل
-1 دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر نيمسال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود. 2- اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي
تأمين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در اين زمينه همكاري لازم را بعمل خواهد آورد. 3- آدرس: مازندران شهرستان آمل كيلومتر 5 جاده هراز (آمل- تهران)
www.shomal.ac.ir : 0121 نشاني اينترنتي - 2122720 و 2203710 دورنگار: 2203755 - سه راهي امامزاده عبدالله(ع) طرح پرديس دانشگاه شمال. صندوق پستي 731 تلفن: 1
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آبا آبيك قزوين 0282-2899250- : آبيك قزوين ميدان آزادگان شهرك قدس جنب اداره ثبت اسناد و املاك. تلفن: 4
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آباده آباده 0751- : آباده خيابان امام خميني(ره) روبروي سازمان تأمين اجتماعي كوچه 60 پلاك 4. تلفن: 2339479 دورنگار: 3238929
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آپادانا شيراز 71858- تلفن : شيراز ميدان معلم همت جنوبي آخر خيابان شهيد شيخي فرعي سوم سمت راست. كدپستي: 84891 www.apadana.ac.ir : 0711 نشاني اينترنتي - 8422788 و 8321444 دورنگار: 8425060 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آفرينش بروجرد www.afarineshbrj.ir : 0662 نشاني اينترنتي - 4468381 دورنگار: 4468380 - : بروجرد بلوار امام خميني(ره) جنب سيلو. صندوق پستي: 593 تلفن: 2
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آمل آمل www.amol.ac.ir : 0121 نشاني اينترنتي - : آمل بلوار طالب آملي خيابان فياض بخش اولين فرعي سمت چپ. صندوق پستي: 776 تلفن: 2258686 دورنگار: 2229764
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آيندگان تنكابن 0192- 4288851 دورنگار: 4288856 - : تنكابن خيابان فردوسي غربي كوچه شهيدان حيدري جنب سالن ورزشي. تلفن: 4
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اترك قوچان 0581- : استان خراسان رضوي شهرستان قوچان ابتداي بلوار امام رضا روبروي هلال احمر. تلفن: 2211033 و 2211032
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري ابهر
-1 موسسه تعهدي در خصوص خوابگاه تعهدي ندارد ولي در صورت درخواست دسته جمعي و تقبل هزينه از طرف متقاضيان براي تهيه خوابگاه (فقط براي خواهران) همكاري خواهد نمود.
-2 آدر پ س: س اتسيتان زنجان شهرستان ابهر خيابان طالقاني خيابان 18 متري پرديس جنب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. 0242- 5240923 دورنگار: 5240920 - 45615 تلفن: 5 - صندوق : 1185
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي احرار رشت
75 و 50 درصد شهر يه ثابت در نيمسال بعد معاف خواهند شد. 2- خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ، -1 دانشجو يان رتبهب اول تا سوم در پا يان هر ن يمسال تحص يلي به ترت يب از 100 بتلهف صنورت محدود و ا پرداخت هزينه مربوط فراهم خواهد شد. 3- آدرس: رشت فلكه گاز بلوار لاكان بعد از كارخانه ايران برك ابتداي شهرك سيد احمدخميني. www.ahrar.ac.ir : 0131 نشاني اينترنتي - 4224372-3 و 4247417 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اديب مازندران ساري
50 و 25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 2- اين مؤسسه همكاري لازم در تأمين ، -1 در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب 100
خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت. 3- همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 4- به دانشجوياني كه در - 50 و 25 درصد در شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 5 ، رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبه هاي اول تا سوم كشوري، استاني يا شهرستاني را كسب نمايند به ترتيب 100 0151-2133942- آدرس: ساري بلوار خزر نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي روبروي هنرستان فيروزيان خيابان امام محمدباقر(ع). تلفن: 9
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اديبان گرمسار
تل1ف- ندانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال از تخفيف شهريه در نيمسال بعد برخوردار خواهند بود. 2- آدرس: گرمسار ميدان انقلاب ابتداي خيابان دانشگاه. www.adiban.ac.ir : 0232-4239082 -87 نشاني اينترنتي :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ارم شيراز www.eramedu.ir : 0711 نشاني اينترنتي - 6278934 دورنگار: 6260847 - 71957 تلفن: 6 - : شيراز خيابان قصرالدشت انتهاي خيابان مهر. كدپستي: 46733
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اروندان خرمشهر 0632- : خرمشهر فلكه معلم ساختمان سابق فرمانداري. تلفكس: 4247731 تلفن: 4240150
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اسرار مشهد
-1 اين همرؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر مي باشد. 2- براي دانشجويان پسر در صورت امكان دانشجويان را به خوابگاه هاي خودگردان معرفي خواهد كرد. 3- دانشجويان رتبه اول تا سوم رشته در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 4- دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حائز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند
0511-8661770- 91895 تلفكس: 5 - شد. 5- آدرس سازمان مركزي (ساختمان شماره 1): مشهد بلوار معلم معلم 69 . كدپستي: 9189899363 صندوق پستي: 1195
www.asrar.ac.ir : نشاني اينترنتي
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اسوه تبريز
-1 اين مؤسسه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد و در صورت امكان از خوابگاه هاي خودگردان براي خواهران و برادران استفاده مي شود. 2- دانشجويان در ضمن تحصيل از تخفيف شهريه
. شاگرد اول و دوم برخوردار خواهند بود. 3- آدرس: تبريز خيابان را هآهن چهارراه خطيب جنب بيمه دانا كوي نيك گاز پلاك 1 www.osve.ac.ir : 0411 نشاني اينترنتي - 51786 تلفن: 4405173 و 4405055 دورنگار: 4405173 - كدپستي: 44153
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اشراق بجنورد 94531- تلفن : خراسان شمالي بجنورد كيلومتر 5 جاده اسفراين اركان بعد از نمايشگاه بي نالمللي. صندوق پستي: 1754 كدپستي: 55111 www.eshragh.ac.ir : 0584 نشاني اينترنتي - 2285701-7 دورنگار: 2285709 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آفاق اروميه 57155- 57147 صندوق پستي: 1915 - تلفن : اروميه بلوار شهيد دستغيب جنب خيابان مديريت. كدپستي: 93361 www.afagh-university.ir : 0441 نشاني اينترنتي - 2377782-3 دورنگار: 2377780 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي افضل كرماني كرمان
-1 به نفرات اول تا سوم تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. 2- خوابگاه خودگردان زير نظر مؤسسه براي دانشجويان دختر و پسر در نظر گرفته شده است . 3- آدرس: كرمان بلوار جمه وري
0341-2454705- 76186 تلفن: 2444720 - اسلامي نرسيده به چهارراه صفا جنب تالار ملل. كدپستي: 43811
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اقبال لاهوري مشهد 8210075 دورنگار: - : مشهد بلوار پيروزي ميدان حر بلوار سرافرازان ابتداي سرافرازان 11 (رهايي غربي). تلفن: 8218810 و 8218001 و 8219742 و 77
www.eqbal.ac.ir : 0511-8210073 نشاني اينترنتي
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي البرز قزوين www.alborzq.ac.ir : 0282 نشاني اينترنتي - 2577190 دورنگار: 2574045 - : قزوين شهر محمديه جنب اتوبان كرج - قزوين ميدان دانشجو. تلفن: 9
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي المهدي(عج) اصفهان www.unialmahdi.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي -6508280- : اصفهان سپاها نشهر بلوار شاهد خيابان خوارزمي 4. تلفن: 1
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي الوند همدان www.alvand.ac.ir : 0811 نشاني اينترنتي -4246515 -4246747 - : همدان ميدان امامزاده عبدالله بلوار زينبيه جنب مركز مخابرات. تلفن و دورنگار: 8
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي امام جواد(ع) يزد www.iju.ir : 0351 نشاني اينترنتي -8281200- : يزد صفائيه ميدان اطلسي (جانباز) بلوار شهيدان اشرف خيابان جواد. تلفن: 3
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اميد نهاوند
تل1ف- ندر اين مؤسسه به نفرات برتر هر شته در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. 2- آدرس: نهاوند بلوار شهيد بهشتي خيابان رسالت روبروي اداره فن يوحرفه اي. 0852 -3224300-1 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي امين اصفهان (فولادشهر) 0335- يونيت 20 ساختمان سابق شركت عمران. تلفن: 2636161 A : اصفهان فولادشهر محله 2
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي انديشمند لاهيجان www.andishmand.ac.ir : 0141 نشاني اينترنتي - 4220291 و 4220619 دورنگار: 4220294 - : لاهيجان ميدان شيخ زاهد خيابان نخجيركلايه نخجير شرقي. تلفن: 3
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي انرژي ساوه 0255 نشاني اينترنتي: - 2228093 دورنگار: 2228096 - هرداري بلوار ول يعصر(عج) ميدان عاشورا خيابان سلمان ساوجي (فلاحت) ساوجي 12 . تلفن: 5 wش wنw يدا .eم n eهrوg سا y .:ac.ir
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ايرانمهر قروه 0921- : استان كردستان شهرستان قروه خيابان دكتر شريعتي انتهاي خيابان ابوذر ساختمان علمي كاربردي. تلفن: 4341022
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ايوانكي ايوانكي 35915 تلفن: 3 و - 35918 صندوق پستي: 1146 - : ايوانكي جاده خاوران بعد از پاكدشت شهر ايوانكي ( 50 كيلومتري تهران) بلوار آي تا... طالقاني. كدپستي: 99888
www.eyc.ac.ir : 4621262 0232 نشاني اينترنتي
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي باختر ايلام
15 و 10 درصد شهريه ثابت همان ترم به عنوان تخف ي ف شهر يه بر اي ترم بعد منظور خواهد شد . ، -1 در پ ايان هر ترم تحص يلي به دانشجو يان رتبه اول ت ا سوم هر رشته به ترت يب 20
ب 2را- ت يخفيفات د يگري بر اي نو يسندگان مقالات دانشجو يي، برندگان المپ يادهاي علم ي، ورزشي، فرهنگي، حضور دو دانشجو از يك خانواده ، برندگان مسابقات قرآن ي و مذ هبي، دانشجو ياني كه ورود م يقاهطرع بالاتر در هم ين مركز دانشگاه ي پذ يرفته شوند و ... برمبناي آ يين نامه تشو يق و تخف يف، دانشجويان اعمال خواهد شد . 3- تأمين خوابگاه برا ي دانشجو يان دختر و پسر غ يربوم ي تلفن سال تحصيلي در حد امكان و به صورت خودگردان صورت مي گيرد. 4- آدرس: ايلام رزمندگان انتهاي خيابان مهديه پرديس دانشگاهي باختر. www.bakhtar.ac.ir : 0841 نشاني اينترنتي - 2238166-9 دورنگار: 2238527 :
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 56
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي برآيند شاهرود
-1 به دانشجويان ممتاز م اؤسستسه (رتبه هاي اول ، دوم و س وم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال طبق ضوابط م ؤسسه تخفيف شهريه داده خواهد شد . 2- براي دانشجويان غير بومي خوابگاه . تل خفودنگردان فراهم گرديده . 3- آدرس: شاهرود ميدان امام(ره) خيابان امام(ره) كوچه بانك كشاورزي (كوچه بيرجند يها) پلاك 9 www.barayand.ac.ir : 0272 نشاني اينترنتي - 2222107-2239635 دورنگار: 2222977 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي برنا شاهرود 0273- : شاهرود شهرك دانشگاه بلوار پژوهش نبش خيابان دكتر شريعتي ساختمان آموزشگاه بوستان دانش. تلفن: 3317550
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بصير آبيك قزوين
34413- تل1ف- ف ناصله مؤسسه تا استان البرز 20 كيلومتر است. 2- آدرس: قزوين آبيك جنب اتوبان انتهاي بلوار شهداي بحرين. كدپستي: 56596 www.basir-abyek.ac.ir : 0282 نشاني اينترنتي - 2894858-9 دورنگار: 2896340 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بعثت كرمان
1ص- حرشارايط براي معرفي دانشجويان اين مؤسسه به خوابگاه هاي خودگردان فراهم است. 2- آدرس: كرمان چهارراه احمدي خيابان احمدي غربي سه راه اسفندياري نبش كوچه هتل www.besat.ac.ir : 0341 نشاني اينترنتي -2224490-2264125- . تلفن: 6
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بنيان شاهين شهر اصفهان 0312- : اصفهان شاهين شهر خيابان مخابرات فرعي 6 شرقي. كدپستي: 395 تلفن: 5224255 دورنگار: 5223236
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بهارانديشه چابهار : استان سيستان و بلوچستان شهرستان چابهار بلوار امام خيابان تعاون كوچه پنجم.
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بهاران گرگان
-1 براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان برا ي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد. 2- دانشجويان ممتاز و كسب مقام ورزشي كشوري م ي توانند از
تخفيف شهر يه استفاده نما يند. 3- به فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواه ي معتبر علاوه بر دريافت شهريه از ارگا نهاي مربوطه م ي توانند از تخف ي ف شهر يه ني ز بهره مند شوند . 4- به
دانشجوياني كه رتبه آنان در آزمون زير 5000 باشد از مزاياي ويژه اي برابر مصوبات داخلي مؤسسه برخوردار خواهند شد. 5- آدرس ساختمان مركزي: گلستان گرگان خيابان شهيد بهشتي
0171 ساختمان آموزشي (جهت مراجعه و ثبت نام ): گرگان ابتد اي خيابان كاشا ني -2251606- ميدان ملاقاتي ملاقاتي 6 جنب اتاق تعاون. كدپستي 4916694187 تلفن: 10 www.baharan.ac.ir : 0171 نشاني اينترنتي -3337723-3357885- روبروي مركز تحقيقات كشاورزي استان گلستان. كد پستي 4915625866 تلفن: 3350114
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بينالود مشهد
ن 1م-و بده دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد. 2- اين مؤسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد ولي همانند سالهاي گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد www.binaloud.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي - -3 آدرس: مشهد بلوار طرقبه نبش معلم 4. تلفن: 2241639 .
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي بيهق سبزوار
15 و 10 درصد تخفيف شهريه برخوردار مي شوند. ، -1 اين موسسه به دانشجويان دختر و پسر خوابگاه خودگردان واگذار مي كند. 2- دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته به ترتيب از 20
www.beyhagh.ac.ir : 0571 نشاني اينترنتي - 4415256 دورنگار: 4415255 - -3 آدرس: سبزوار توحيد شهر خيابان فردوسي خيابان بهار. تلفن: 7
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پارس مهر فارس www.pars.ac.ir : 0782 نشاني اينترنتي - 6524198 دورنگار: 6524066 -6523200- 74451 تلفن: 1 - : استان فارس شهرستان مهر شهرمهر بلوار فاطميه. صندوق پستي: 113
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پارسا بابلسر
0112 – 5239301 - آدرس: بابلسر بلوار شهيد شريفي خيابان شهيد كهن كوچه شهيد محمد حسي نپور پلاك 11 . تلفن 5252147
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پارسيان قزوين
50 درصد تخف ي ف شهر يه ،70 ، -1 دانشجو ياني كه رتبه اول ت ا سوم را ب ين ك ليه شركت كنندگان در رشته انتخاب ي را احراز نمايند، در صورت انتخاب رشته هاي اين م ؤسسه به ترت يب از 100
برخوردار م ي شوند. 2- دانشجو يان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگاهاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت م ي نماي د، معرف ي م ي شوند . 3- به
15 و 10 درصد تخف يف شهريه اعطاء مي گردد. 4- به فرزندان شهداء و ايثارگران تخفي ف شهر يه ، نفرات اول تا سوم هر رشته در هر ن يمسال كه معدل بالا ي 18 را كسب نما يند به ترت يب 20
ااعخت طاراء عم ي گردد. 5- به اعضا ي فعال بس يج كه رتبه هاي اول تا سوم در هر نيمسال (معدل بالاي 18 ) را كسب نمايند، دو برابر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء مي گردد. 6- به دانشجو يان داراي و فعال در دزام خيلنه هاي علم ي از قب يل اعض اي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت هاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و بين المللي و ساير فعاليت هاي علمي معتبر و مورد تأييد وزارت 0281- 2292450 دورنگار: 2292540 - علوم براايبنرت رن ضتواب يط ي تخفيف شهريه ارائه مي گردد. 7- آدرس: قزوين كيلومتر 5 جاده قديم قزوين تهران بعد از پل پلي وينا. تلفن: 1 www.parsian.ac.ir : نشاني
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پالايش خميني شهر 0311- : اصفهان فلكه دانشگاه صنعتي خمين يشهر منظريه بلوار في ضالاسلام بلوار مسجدالرسول. تلفن: 3660400
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پرديسان فريدونكنار
40 و 30 درصد برخوردار خواهند شد . 2- تهي ه خوابگاه و تأم ين مسكن در حد ، -1 دانشجبورياان رتبه اول تا س وم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب 50 تملقفدنورات ي معرفي به خوابگاه خودگردان امكان پذير است. 3- آدرس: استان مازندرا ن شهرستان بابلسر شهر فريدونكنار خيابان امام خميني(ره) خيابان جهاد. www.heip.ac.ir : 0112-5667241-3 نشاني اينترنتي :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پويا ياسوج www.pooya.ac.ir: 0741 نشاني اينترنتي - 75917 تلفن: 2226879 دورنگار: 2232726 - : ياسوج بلوار ارم ارم 6 پلاك 16 . كدپستي: 56816
اد * رمؤ سسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پويش قم 0251- 2855011 دورنگار: 2855016 - 37195 تلفن: 15 - نشاني: قم انتهاي بلوار محمد امين بلوار غدير كوچه شماره 11 . صندوق پستي: 1383 www.pooyesh.ac.ir : اينترنتي
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پويندگان دانش چالوس
0191- 2249971 دورنگار: 2242981 - -1 خوابگاه خودگردان در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت. 2- آدرس: چالوس بلوارامام رضا(ع) نرسيده به پم پبنزين كوي رشد. تلفن: 2221680
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پيام گلپايگان
40 و 30 درصد تخف يف در شهريه ثابت همان نيمسال برخوردار مي شوند كه در نيمسال بعد منظور خواهد شد . 2- داشتن ، -1 دانشجو يان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب از 50
0372 -3243244- 87717 تلفن: 8 - خوابگاه براي دختران و پسران. 3- آدرس: گلپايگان ميدان معلم كيلومتر 2 جاده خمين. كدپستي 179
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پيشتازان شيراز
-1 اين مؤسس ت ه ربتا بن ياد شه يد و امور ا يثارگران قرارداد همكار ي دارد . 2- دانشجويان در طول دوره تحص يل مطابق ضوابط از تسه يلات خوابگاه خودگردان و تخف يف در شهر يه ثابت جهت نفرات . 50 ، و 30 درصد در هر نيمسال برخوردار مي باشند. 3- آدرس ساختمان مركزي: شيراز خيابان قصردشت كوچه 79 پلاك 308 ، اتلوفل نتا سوم به يب 100 www.pishtazanedu.ir : 0711-6267625-6275141 نشاني اينترنتي :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پيوند قائ مشهر
20 و 10 درصد از شهر يه ثابت ن يمسال بعد ي تخف يف منظور خواهد شد؛ مشروط به ا ينكه معدل آنان بالاي 17 و نمره كمتر ا ز ، -1 بر اي دانشجو يان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم به ترت يب 30
م 12ي نداشته باشند . 2- اين مؤسسه ه يچگونه تعهد ي در قبال تأم ين خوابگاه ندارد، اما برا ي دانشجو يان دخ تر (به صورت محدود ) هماهنگ ي لازم با پانس يون و خوابگاه است يجاري تسه يل تلف ن نمايد كه تأمين هزينه آن به عهده دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه مي باشد. 3- آدرس: قائمشهر خيابان ساري نبش ياس نوزدهم (كارمندان). كدپستي: 4763747778 www.peyvand.ac.ir : 0123 نشاني اينترنتي - 3282651-3 دورنگار: 3282654 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تابران مشهد
-1 دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات هيأت مؤسس در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد . 2- اين مؤسسه با خوابگاه هاي داراي مجوز رسمي (از جمله خوابگاه
تابران به صورت مشاركتي و خودگردان ) قرارداد منعقد نموده است . 3- كليه فرزندان شاهد، جانباز و ايثارگر طبق مقررات از مزاياي قانوني برخوردار مي باشند. 4- دانشجوياني كه مقام هاي
ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي كسب كنند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد . 5- دانشجويان واجد شرايط تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از تخفيف
91895- 91897 صندوق پستي: 397 - 60 پلاك 11 . كدپستي: 13113 / برخوردار خواهند شد. 6- آدرس: مشهد قاس مآباد بلوار شريعتي شريعتي 60 خيابان شريعتي 4 www.tabaran.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي - 5227215 و 5227219 دورنگار: 5227223 - تلفن: 7
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تابناك لامرد
د1ان- ب شر ا جوي يا كن ليمهم تداانزشجو يان متقاض ي، خوابگاه با امكانات مناسب تأمين خواهد شد. 2- براي دانشجو يان شاهد، فرزندان جانباز بالا ي 50 % و آزادگان تخف ي ف منظور خواهد شد . 3- بر اي تلفن طبق آيين نامه مربوطه تخفيفاتي در نظر گرفته خواهد شد. 4- آدرس: استان فارس شهرستان لامرد ميدان شهدا بلوار شهيد مطهري. كدپستي 7434166441 www.tabnak.ac.ir : 0782 نشاني اينترنتي - 5226117-5224997-5224996 دورنگار: 5226116 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تاكستان تاكستان قزوين
-1 اين م ؤسسه براي خواهران پذيرفته شده در م ؤسسه (براي براد ران در صورت امكان) خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود. 2- اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان (همسر و
فرزندان آنها) با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصلاح. 3- اعطاي تخفيف ويژه براي شاگردان رتبه اول تا سوم هر رشته و اعمال آن در ترم بعد. 4- آدرس: تاكستان خيابان امام خميني (ره)
www.takestanun.com : 0282 نشاني اينترنتي - 34817 تلفن: 5222547 و 5223125 - خيابان 22 بهمن شمالي. كدپستي: 46417
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تجن قائمشهر : قائمشهر خيابان جويبار كوچه شهيد روشن بخش ساختمان سابق بنياد شهيد.
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تفتان زاهدان
30 و 20 درصد . 2- تلاش و همكاري لازم براي اسكان دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان و بخش ، -1 تخفيف شهريه ثابت براي رتب ه هاي اول تا سوم هر رشته در هر ترم به ترتيب 40
0541-2429818-2424889- 98155 تلفن: 90 - خصوصي. 3- زاهدان ميدان امام رضا(ع) بلوار ثارالله جنب مسجد ثارالله. صندوق پستي: 1613
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تميشان بهشهر 48519- تلفن : بهشهر چهارراه گرگان خيابان شهيد رجايي مركز پيش دانشگاهي سابق الغدير. كدپستي: 16773 www.tamishan.ac.ir : 0152 نشاني اينترنتي - 5236494-5236484 دورنگار: 5274747 -5222699-5232699-5274748 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي توحيد گلوگاه (مازندران)
تل1ف- ا نين مؤسسه داراي خوابگاه براي خواهران مي باشد. 2- آدرس: استان مازندران شهرستان گلوگاه بلوار امام رضا(ع) روبروي رستوران اكبرجوجه مركزي. 0152 - 6229911-4 دورنگار: 6229910 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي توران دامغان
20 و 10 درصد تخف يف در شهر يه ثابت ترم بعد داده خواهد شد به شرط ي كه دارا ي حداقل معدل 17 ، با1-ش نددر پا يان هر ترم تحص يلي به د انشجويان رتبه اول تا سوم به ترت يب معادل 30 تلفن . 2- هماهنگي لازم با بخش خصوصي نسبت به تأمين خوابگاه خودگردان (خصوصي) براي دانشجويان بعمل خواهد آمد. 3- آدرس: دامغان ميدان ورزش جنب اداره ارشاد اسلامي . www.tooran.ac.ir : 0232 نشاني اينترنتي -5232872-5230881 :
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 57
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي توس مشهد
30 و 20 درصد ، -1 دانشجويان غيربومي به خوابگاشه هداي خصوصي داراي مجوز رسمي معرفي مي شوند. 2- در پايان هر ترم تحصيلي ب ه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب 50 . تتلخففي نف شهريه ثابت داده خواهد . 3- آدرس: مشهد مقدس بلوار وكي لآباد بلوار هاشميه هاشميه 2 پلاك 8 و 10 www.toos.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي - 8837077 (ده خط) تلفن اداره آموزش: 8837650 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ثامن نيشابور . : استان خراسان رضوي شهرستان نيشابور خيابان 15 خرداد پلاك 37
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جامي نجف آباد www.jami.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - : نجف آباد كيلومتر 7 جاده فولادشهر. تلفن: 2215135 و 2621111 دورنگار: 2215118
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جاويد جيرفت
-1 به خواهران غ يربومي با نظارت معاونت دانشجويي م ؤسسه در قبال دريافت هزينه، خوابگاه خودگردان دانشجويي تعلق مي گيرد. 2- به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي
. عالي مؤسسه در هر نيمسال تحصيلي تخفيف و تسهيلات ويژه اعطاء م يگردد. 3- آدرس: جيرفت مابين چهارراه مهما ن پذير و چهارراه جهاد قديم خيابان آزادي كوچه آزادي 4 www.javid.ac.ir : 0348 نشاني اينترنتي - 2415585 دورنگار: 2413449 - صندوق پستي: 7861845117 تلفن: 7
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جويندگان علم كوهدشت 0663-6240033- : كوهدشت ميدان قدس بالاتر از پارك فدك خيابان 30 متري. تلفن: 6240044
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - خغمييرنانت يفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان 53715- اتلصففنهان انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي شهر شهرك منظريه خيابان عموشاهي بلوار پرديس. صندوق پستي: 343 www.acecriut.org : 0311 نشاني اينترنتي - 3667262 دورنگار: 3667266 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي رشت 0131-3234091- : رشت گلسار بلوار گيلان خيابان 179 ساختمان آموزشي كوشيار. صندوق پستي: 3576 تلفن : 3
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر
-1 به دانبوشدجو يان خوابگاه دانشجو يي در طول مدت تحصيل با پرداخت هزينه توسط دانشجو واگذار مي شود. 2- دانشجويان رتبه اول تا سوم در طول تحص يل از تخفي ف در شهر يه برخوردار 0532-8250800- 96716 تلفن: 3 - خواهند . 3- آدرس: استان خراسان رضوي شهرستان كاشمر بلوار سيد مرتضي روبروي پمپ بنزين . صندوق پستي: 97714
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه www.jdku.ac.ir : 0831 نشاني اينترنتي - : كرمانشاه سه راه 22 بهمن خيابان جهاددانشگاهي. تلفن: 8253811 و 8246767
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي همدان
آي1- تدانشجويان رتب ههاي اول تا سوم در هر سال تحصيلي طبق آيي ننامه از تخفيف 20 تا 40 درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2- آدرس: همدان چهارراه خواجه رشيد ابتداي بلوار 0811-2529753- 65165 تلفن: 2528677 - اله كاشاني كوچه جهاددانشگاهي پلاك 50 . صندوق پستي: 3198
www.yazdjdu.ac.ir : * مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي يزد نشاني اينترنتي
0352- آدرس شعبه اردكان مؤسسه: شهرستان اردكان ميدان چادرملو. تلفن: 7274010 دورنگار: 7274040
0352- آدرس شعبه اشك م ذرؤ سمؤسسهسه: شهرستان اشكذر خيابان امام خميني (ره ) روبروي بانك مسكن. تلفن: 3623741 و 3622941 دورنگار: 3624410 0351- 8264080 دورنگار: 8264092 - 89167 تلفن: 89 - آدرس شعبه يزد : يزد بلوار دانشجو جنب شركت برق منطق هاي يزد. كدپستي: 13335
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي چهلستون (ايران زمين سابق) اصفهان
20 و 10 درصد برخوردار ، -1 دانشبجووديان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم ا ين م ؤسسه در هر يك از ورود ي ها و رشته ها با داشتن معدل 17 و بالاتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به مي زان 30 خواهند . 2- دانشجويان شهرستاني مي توانند از خوابگا ههاي خودگردان رسمي نزديك به مؤسسه استفاده نمايند . 3- آدرس: اصفهان بلوار رزمندگا ن بين ميدان ما ه فرخ ي و چهارراه
www.iranzamin.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - رزمندگان نبش خيابان بنفشه جنوبي (شاهد) ساختمان قبلي مخابرات. تلفن: 4210372
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي حافظ شيراز
-1 دانشجشوهيان ممتاز هر رشته در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 2- براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي باشد. 3- آدرس: شيراز چهارراه پانزده خرداد www.hafez.ac.ir : 0711 نشاني اينترنتي - 2349420 دورنگار: 2349419 - كوچه يد حجري پلاك 17 كدپستي: 7133963783 تلفن: 23
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي حكمت قم 0251- 2855160 دورنگار: 2855190 - 37185 تلفن اداره آموزش: 2855140 - : قم بلوار غدير روبروي بوستان علوي كوچه رنگ بارك. صندوق پستي: 316
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي حكيم جرجاني گرگان 0171- : گرگان شهرك ويلاشهر انتهاي بلوار نيايش شرقي. تلفن: 4432910 و 4420907 و 4428560 دورنگار: 4425958
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو ساوه www.hnkh.ac.ir : 0255 نشاني اينترنتي - 39165 تلفن: 2220230 و 2235700 - : ساوه كيلومتر 5 بزرگراه ساوه به تهران. صندوق پستي: 147
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي حكيم نظامي قوچان 94717- تلفن : قوچان بزرگراه آسيايي قوچان به مشهد بلوار استقلال نبش استقلال 3. كدپستي: 36111 www.hnq.ac.ir : 0581 نشاني اينترنتي - 0581 دورنگار: 2211771 و 2211773 -2211774- 2211772 و 6 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي حكيمان بجنورد
-1 به دانشجويان ممتمازي (رتبه اول ) هر رشته 20 % تخفيف در شهريه ثابت داده خواهد شد . 2- مؤسسه در حد امكان جهت اسكان دانشجويان دختر و پسر غيربومي، در صورت تقاضا بصورت مراجعه نماييد. 4- آدرس: بجنورد خيابان امام خميني شرقي روبروي www.hakiman.ac.ir : خودگرداآت ن م شساعدت نمايد. 3- جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت مؤسسه به نشاني 0584- 94136 تلفن: 2250471 دورنگار: 2250431 -9 ايستگاه نشاني. كدپستي: 4841
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي خراسان مشهد
-1 به كليه دانشجوياني كه با معدل كل ديپلم 19 و بالاتر در موسسه قبول مي شوند، در اولين نيمسال تحصيلي معادل 100 درصد شهريه ثابت تخفيف منظور م ي گردد. 2- دانشجويان ممتاز
هر رشته تحصيلي به ترتيب از 50 درصد و 30 درصد تخفيف شهريه ثابت (مشروط به اخذ حداقل معدل مطلوب )، برخوردار م يگردند. 3- بسيجيان فعال با معرفي كتبي نواحي مقاومت بسيج
سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، از پرداخت 20 % شهريه ثابت (مشروط به اخذ معدل مطلوب ) برخوردار مي گردند. 4- خوابگاه دانشجويي براي خواهران مجرد غيربومي و برادران با هزينه
شخصي دانشجموي يان (زير نظر معاونت دانشجويي و فرهنگي م ؤسسه) داير است . 5- به دانشجويان شاغل به تحصيل همزمان از يك خانواده در موسسه، معادل 20 % تخفيف شهريه در هر 0511-5028601- 91895 . تلفن: 4 - نيمسال، اعطا گردد. 6- آدرس: مشهد بلوار معلم انتهاي معلم 77 . صندوق پستي: 1187
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي خرد بوشهر 0771- : بوشهر بهمني خيابان شهيد ماهيني روبروي دانشگاه خليج فارس. تلفن: 4547196 و 4547156 دورنگار: 4547121
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي خردگرايان مطهر مشهد www.motahar.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي -8835003-8825002-8842226- : مشهد بلوار وكي لآباد بلوار كوثر نبش كوثر شمالي 45 پلاك 2. تلفن: 7
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي خزر محمودآباد www.khazar.ac.ir : 0122 نشاني اينترنتي -7733989 -7732360- 46315 تلفن: 1 - : مازندران محمودآباد خيابان آزادي خيابان درياي نهم. صندوق پستي: 389
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دارالفنون قزوين 0281- 2463001 دورنگار: 2463010 - : قزوين چهارراه وليعصر(عج) بعد از دهكده نج فآباد ساختمان آموزشكده فني قدس. تلفن: 5
www.darolfonoon.ac.ir : نشاني اينترنتي
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دامون فومن 0132- : استان گيلان شهرستان فومن خيابان شهدا كوچه شهيد افتخاري كوچه شهيد انسا ندوست. تلفن: 7223602
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دانا ياسوج 0741-2344783- : ياسوج ميدان انقلاب (عدل) خيابان امامت 6 مكان سابق مدرسه غيرانتفاعي سعيدي. تلفن: 4
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دانش پژوهان اصفهان
ف 1ر-ه تنگخف يي،ف و يژه دانشجو يان ممتاز (نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحص يلي) بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه . 2- دانشجو ياني كه در مسابقات ي ا رقابت ه اي علم ي، هنر ي و ورز شي در سطح مل ي يا استا ني حائز رتبه اول تا سوم گردند از تخف يف و يژه بهره مند خواهند شد . 3- به رتبه هاي برتر ورود ي م ؤسسه تخف يف و يژه در ثبت نام او لين نيمسال
تدا عنلشق جم وي ي اگنيرشد. ه ر 4س-ت ان همكاري با بن ياد شه يد و امور ا يثارگران در خصوص وضع يت شهريه ثابت و متغير فرزندان و همسران شهدا و ايثارگران . 5- اين مؤسسه دار اي خوابگاه خودگردان برا ي ص پس تي ي مي باشد. 6- آدرس: اصفهان خيابان سجاد حد فاصل چهارراه آپادانا و چهارراه سپهسالار ساختمان 110 طبقه فوقاني بانك تجارت. كدپستي: 8165755913 www.daneshpajoohan.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - 6410560 دورنگار: 6410566 - 81655 تلفن: 5 - ندوق : 1475
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دانشستان ساوه www.sdi.ac.ir : 0255 نشاني اينترنتي - 4226437 دورنگار: 4226124 - 39176 تلفن: 8 - : ساوه ميدان سرداران پشت مسجد كوثر. كدپستي: 16974
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي دانشوران تبريز 0411- : تبريز خيابان شريعتي جنوبي پايين تر از دانشكده پرستاري روبروي ساختمان چشم پزشكي حكيمان نور پلاك 548 تلفن: 5548302 و 5548159
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ديلمان لاهيجان
-1 خوابگاه خودگردان تحت نظارت مؤسسه. 2- تخفيف شهريه به رتبه هاي برتر مؤسسه. 3- آدرس: لاهيجان ميدان كاج بلوار شهيد مطهري (روبروي استخر ) پلاك 90 . صندوق
www.deylaman.ac.ir : 0141 نشاني اينترنتي - 44145 تلفن: 2245500 دورنگار: 2234781 - پستي: 1174
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي راغب اصفهاني اصفهان www.raghebisf.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي -3687701- 81635 تلفن: 6 - : اصفهان خيابان امام خميني(ره) خيابان بسيج. صندوق پستي: 718
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي راه دانش بابل 47157- تلفن : بابل بلوار جانبازان (كمربندي شرقي) ميدان شهيد بزاز چهارراه معتمدي خيابان تربيت معلم. كدپستي 47441 www.rahedanesh.ac.ir : 0111 نشاني اينترنتي - 3279891-6 دورنگار: 3279893 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي راهبرد شمال رشت 0131- 3220171 و 3220172 - : رشت خيابان نامجو روبروي استاديوم ورزشي شهيد عضدي كوچه شهيد محسن نظري شمار ههاي 2و 6 تلفن: 3220169
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي راهيان نور ساري
-1 اين مؤسسه خوابگاه ندارد ولي براي دانشجويان غيربومي جهت تهيه خوابگاه همكاري م ينمايد. 2- طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران. 3- آدرس: ساري بلوار پاسداران خيابان
0151- 48175 تلفن: 2239190 دورنگار: 2232721 - ارم كوچه پرديس 2. صندوق پستي: 1411
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 58
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي رايان دانش قائمشهر : قائمشهر كيلومتر 5 جاده قائمشهر به بابل.
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي رجاء قزوين
-1 به دانشجو يان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات م ؤسسه هر ن يمسال تخفيف و يژه اي داده م ي شود. 2- بر اي ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجو يي و كشور ي تخف ي ف و ي ژ هاي در نظر
گرفته مي شود. 3- آدرس: قزوين بلوار امام خميني(ره) خيابان نوروزيان جنب خوابگاه دانشگاه بي نالمللي امام خميني(ره). www.raja.ac.ir : 0281 نشاني اينترنتي - 3677106 دورنگار: 3677105 - تلفن: 10
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي رشديه تبريز 0411- 6660661 دورنگار: 6678582 - 51559 تلفن: 3 - :ا يتنبتريرنزت ي جنب شهرك رشديه كوي الهيه خيابان سبلان. كدپستي: 56681 www.roshdiyeh.ac.ir : نشاني
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي رودكي تنكابن
-1 اين مؤسسه امكان ارائه خوابگاه خودگردان براي خواهران را دارد. 2- دانشجويان ممتاز برابر مقررات مؤسسه واجد تخفيف شهريه مي باشند. 3- آدرس: تنكابن خيابان شهيد ناصر پورتقي
www.rodaki.ac.ir : 0192 نشاني اينترنتي - 4235561 دورنگار: 4229984 - 46817 تلفن: 3 - كوچه شهيد حميد شيرافكن پلاك 318 . كدپستي: 38859
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي روزبه زنجان
-1 خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخش خصوص ي مهيا مي باشد. 2- دانشجويان ممتاز براساس مقررات و مصوبات داخلي م ؤسسه از تخفيف ويژه بهر ه مند خواهند
شد. 3- آدرس: زنجان ميدان بسيج بزرگراه 22 بهمن روبروي نيروي انتظامي شهرك پونك روبروي بيمارستان كوروش.
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي روزبهان ساري 0151 - 48179 صندوق پستي: 1755 تلفن: 3217001 دورنگار: 3218373 - :ا ين ساتررنت ي ي كيلومتر يك ( 1) جاده دريا. كدپستي: 39945 www.rouzbehan.ac.ir : نشاني
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي زاگرس كرمانشاه 0831-7218030- : كرمانشاه خيابان شريعتي بالاتراز سه راه شريعتي روبروي بانك ملي ايران. تلفن: 7218063
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي زرنديه زرنديه (ساوه) 0256- : استان مركزي شهرستان زرنديه خيابان امام خيابان ابوذر. تلفن: 5223037
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي زرينه خوي
2458697 دورنگار: 2458595 - آدرس ساختمان شماره 1: خوي تقاطع شهيد بهشتي شمالي و 45 متري شهيد صفرزاده. صندوق پستي 673 . تلفن: 24587596
0461- 0461 دورنگار: 2357115 -2331531- آدرس ساختمان شماره 2: خوي ميدان كشاورز (قمسال) ابتداي بلوار احمدنيا. صندوق پستي 673 تلفن: 2357114
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي زند شيراز
0711 -6268663- -1 امكانات خوابگاهي جهت دانشجويان خواهر. 2- تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر. 3- آدرس: شيراز بلوار دانشجو روبروي درب غربي باغ ارم. تلفن: 4
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سارويه ساري 0151- : ساري ميدان خزر كيلومتر 12 جاده دريا. تلفن: 3522221 و 3522768 دورنگار: 3522025
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ساريان ساري 0151-2252461- : ساري دروازه بابل خيابان رازي روبروي بيمارستان امام خميني (ره) جنب دفتر نظارت شوراي نگهبان. تلفن : 5
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ساعي گرگان 0171- آدرس ساختمان شماره 1: گرگان خيابان شهيد بهشتي بهشت دوازدهم نبش خيابان پنجم ملاقاتي. تلفكس: 2350075 www.saee.ac.ir : 0171 نشاني اينترنتي - ساختمان شماره 2: گرگان بلوار شهيد شكاري جنب مركز تحقيقات ذخاير آبزيان. تلفكس: 2265689
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سبحان نيشابور
-1 امكان تخصيص خوابگاه به دانشجويان دختر و پسر با ظرفيت محدود وجود دارد. 2- تخفيف شهريه جهت دانشجويان ممتاز بر اساس آيي ن نامه مصوب آموزشي . 3- آدرس: نيشابور
www.sobhan.ac.ir : 0551 نشاني اينترنتي - خيابان فرحبخش غربي خيابان شهيد باهنر شمالي پلاك 92 . صندوق پستي: 747 تلفن: 2233282 و 2227336
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سبز آمل
20 و 10 درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف ، -1 اين مؤسسه داراي خوابگا ه هاي خودگردان براي دانشجويان دختر م ي باشد. 2- به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيب 30
داده م ي ش ب وهد.ر ه 3- دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت هاي علمي- فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت مؤسس ارز ضتاخفيف مند خواهند شد. 4- فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقلاب اسلامي، از تسهيلات ويژه بهره مند خواهند شد. 5- آدرس: آمل خيابان امام www.sabz.ac.ir : 0121 نشاني اينترنتي - 0121 دورنگار: 3240046 -3248803- (ع) رضوان 33 . صندوق پستي: 647 تلفن: 3240047
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سپهر اصفهان 0311- 9519430 دورنگار: 9519437 - :ا اينصتفهان خيابان كاوه كيلومتر 5 بزرگراه معلم جنب پل هوايي خورزوق اميركبير شهرك سيمرغ. تلفن: 6 www.sepehr.ac.ir : نشاني رنتي
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سجاد مشهد www.sadjad.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي - 91881 تلفن: 6029000 دورنگار: 6029110 - : مشهد بلوار جلال آل احمد جلال آل احمد 62 كدپستي: 48848
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سراج تبريز www.seraj.ac.ir : 0411 نشاني اينترنتي - 5572831 دورنگار: 5572837 - : تبريز خيابان امام خميني(ره) كوچه ارك. تلفن: 4
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سلمان مشهد
30 و 20 درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد ، 1ش-د اين مؤسسه در پا يان هر ترم تحص يلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم در صورتي كه معدل بالاتر از 17 داشته باشند، به ترتيب معادل 50 تلف . ن 2- معرفي به خوابگاه هاي تأييد شده براي دانشجويان پسر و دختر. 3- آدرس: مشهد بلوار وكيل آباد ابتداي بلوار لادن نبش خضرايي منش 2. كدپستي: 9179673499 www.salman.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي - 8650370-1 و 8650374 و 8650376 دورنگار: 8650373 :
آ*د رمؤ سسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سمنگان آمل 0121- 2226307 دورنگار: 2226051 -2226549- : آمل خيابان طالقاني كوچه اباذر 18 . تلفن: 2227085
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سناباد چناران
-1 به دانشجو ياني كشهر اا ين مؤسسه را به عنوان اولو يت اول خود انتحاب نمايند 50 درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد . 2- امكان واگذار ي خوابگاه در حد امكانات مؤخسسه با توجه به يط دانشجو و به صورت خودگردان. 3- تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي. 4- آدرس: استان خراسان رضوي شهرستان چناران www.sanabad.ac.ir : 0582 نشاني اينترنتي -6231910- يابان شهيد خوشرو نبش ميدان دانش. تلفن: 6231911
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سنا ساري 0151- 3245050 دورنگار: 2133990 -3409907- : مازندران ساري كيلومتر 7 جاده خزرآباد روبروي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري. تلفن: 2133131
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سهروردي قزوين
. تل1ف- ا نين مؤسسه جهت تهيه خوابگاه با دانشجويان همكاري خواهد نمود. 2- آدرس: قزوين خيابان دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) كوچه حكمت 72 www.soh-ins.ac.ir : 0281-3697120-3 نشاني اينترنتي :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي سينا كاشان www.sina.ac.ir : 0361 نشاني اينترنتي - 87135 تلفن: 4450055 - : كاشان چهارراه آي تالله كاشاني ابتداي خيابان بهشتي صندوق پستي: 1977
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شانديز مشهد
-1 دانشجوياني كه در م يان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف 20 % شهريه ثابت ترم اول بهر همند خواهد شد .
-2 دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضواب ط از تسهيلات خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول تا سوم هر ورودي، در هر نيمسال برخوردار خواهند بود . 3- به آزادگان،
جانبازان 25 % به بالا و همسران و فرزندان شهدا براساس مصوبه هيأت رئيسه نيز تخفيف ويژه داده خواهد شد. 4- آدرس ساختمان شماره 1: مشهد بلوار وكي ل آباد وكي ل آباد 8 پلاك
0521- 5- آدرس ساختمان شماره 2: مشهد شانديز خيابان وليعصر(عج) وليعصر يك شماره 504 . تلفن 4284769 0511- ن 1/ شان8. ي تالفن: 8838460 www.shandiz.ac.ir : ينترنتي
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شاهرود شاهرود
20 و 10 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد ؛ به شرطي كه داراي حداقل معدل 17 ، با1-ش نددر پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل 30 -2 هماهنگي لازم با بخش خصوصي نسبت به تأمين خوابگاه خودگردان (خصوصي) براي دانشجويان بعمل خواهد آمد. 3- آدرس: شاهرود ميدان ولايت خيابان شهيد هاشمي نژاد .
www.nbshahrood.ac.ir : 0273 نشاني اينترنتي -3373651- ميدان حضرت ابوالفضل(ع). تلفن: 3
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شرق گلستان گنبدكاووس 0172- 3342237 دورنگار: 3333196 - : گنبدكاووس خيابان ملك الشعراي بهار نبش كوچه 15 پلاك 146 . تلفن: 3333196
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شفق تنكابن 0192- 4666910 دورنگار: 4662428 - : تنكابن نشتارود دوراهي خشكداران. تلفن: 11
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شمس گنبدكاووس 0172-3343480- : گنبدكاووس خيابان امام خميني جنوبي خيابان جهاد (راهنمايي) روبروي سازمان تبليغات پلاك 19 . كدپستي: 4971946978 تلفن: 4
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شمس تبريزي خوي 0461 - 58167 تلفن: 2227845 و 2230406 - : خوي ميدان شيخ نوايي بلوار مدرس روبروي اداره تعاون. كدپستي: 49563
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهاب دانش قم
-1 حفظ شئونات اسلامي (از جمله پوشش چادر براي خانم ها) در شهر مقدس قم (در داخل و خارج از مؤسسه) براي كليه دانشجويان الزامي است. 2- آدرس: قم بلوار امين بعد از كوچه
www.shahabdanesh.ac.ir : 0251 نشاني اينترنتي -2858111- شماره 63 جنب سازمان آب. تلفن: 6
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهريار آستارا 43911 صندوق پستي: 1314 - تلفن : آستارا شهرك عبا سآباد فاز 1 خيابان خواجه نصيرالدين طوسي. كدپستي: 46168 www.shahriar.ac.ir : 0182-5254010-5254020-5254030-5254040 نشاني اينترنتي :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان
-1 رعايت كام ل شئونات اسلامي و انقلابي در طول تحصيلات و عدم استفاده از لباس ها و پوش شهاي زننده براي تمام دانشجويان الزامي است . 2- استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر
همواره با مانتو و مقنعه اسلامي براي خواهران دانشجو كاملاً الزامي است . 3- خوابگاه براي تمام دانشجويان دخ تر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي ت أمين گرديده است .
81798- تل4ف- ا نسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگا هها براي نيمسال اول و دوم ضروري است. 5- آدرس: اصفهان سپاهان شهر بلوار قائم جنوبي . كدپستي : 49999 www.ashrafi.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - 6502820-4 دورنگار: 6502825 :
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 59
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شيخ شهاب الدين محمود اهري اهر 0426- : استان آذربايجان شرقي شهرستان اهر سه كيلومتري جاده اهر - مشكين شهر. تلفن: 3341089
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صائب ابهر
1ظ-ر فايعطتاي تخف يف به خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان ) با ارائه مدارك معتبر و تخفيف به دانشجو يان ممتاز و نمونه هر رشته . 2- مؤسسه دارا ي خوابگاه خواهران با دامرحددود بوده و از خوابگاه برادر ان برخوردار نيست ولي مشاوره لازم را در خصوص معرف ي آنان به خوابگاه هاي خصوص ي دار اي مجوز بعمل م ي آورد و بر فعال يت و نوع ارائه خدمات آنان 0242- 45619 تلفن: 5492328 و 5492325 - ننظشاارتا ينترن. ت 3ي- آدرس: ابهر كيلومتر يك ( 1) اتوبان ابهر قزوين ضلع شمالي اتوبان. كدپستي: 36973 www.saeb.ac.ir : ني
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صالحان قائمشهر 47659- تلفن : قائمشهر ميدان امام ابتداي كمربندي قائمشهر به ساري ابتداي خيابان مسعود دهقان ( 16 متري اول). كدپستي: 15465 www.salehan.ac.ir : 0123 نشاني اينترنتي - 2252444 و 2265308 دورنگار: 2265309 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صبا اروميه
75 و 50 درصد داده م ي شود. 2- خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تأمين ، -1 در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب 100
. خواهد شد. 3- آدرس: اروميه انتهاي خيابان شهيد بهشتي نرسيده به پل قويون انتهاي كوچه شماره 45 پلاك 335 www.saba.ac.ir : 0441 نشاني اينترنتي - 3477176 دورنگار: 3461419 - تلفن: 3467434
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صبح صادق اصفهان 81837- تلفن : اصفهان خيابان شهيد بهشتي بعد از چهارراه عبا سآباد بن بست شماره 12 (افتخارالسادات). كدپستي: 75315 www.sosa.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - 2351994-7 دورنگار: 2365515 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صفاهان اصفهان www.safahan.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - 81747 تلفن: 7769630 - : اصفهان بلوار كشاورز خيابان جانبازان. كدپستي: 43196
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صنعتي فولاد اصفهان www.fit.ac.ir : 0334 نشاني اينترنتي - : اصفهان: فولادشهر بلوار شهداء. تلفن: 2636677
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صنعتي قائم قائمشهر
-1 مؤسسه بسرااري يدانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان م يباشد. 2- براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد . 3- آدرس: قائمشهر كيلومتر 3 اتوبان www.sgh.ac.ir : 0123 نشاني اينترنتي -3245923-3245924-3245933- قائمشهر به . تلفن: 3245934
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي صنعتي مراغه مراغه 0421- : استان آذربايجان شرقي شهرستان مراغه خيابان اوحدي قم شمالي شماره 21 . تلفن: 2229928 دورنگار: 2250200
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي طبري بابل
-1 اين مؤسسه داراي خوابگاه دختران م يباشد. 2- به دانشجويان ممتاز در هر مقطع و هر رشته تحصيلي تخفيف شهريه تعلق م ي گيرد . 3- آدرس: بابل خيابان شيخ طبرسي كوچه
www.tabari.ac.ir : 0111 نشاني اينترنتي - دارالشفاء سرداران 9. تلفن: 2208951
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي زنجان
45195- تل1ف- ب نراي دانشجويان متقاضي خوابگا ههاي خودگردان اختصاص م ييابد. 2- آدرس: زنجان خيابان علوم پايه كوچه عارف 5. صندوق پستي: 1547 www.sufi.ac.ir : 0241-4242239 نشاني اينترنتي :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي عرفان كرمان
0341- -1 آدرس ساختمان شماره 1: كرمان خيابان شهيد رجايي(خورشيد) كوچه شماره 24 پلاك 15 تلفن: 27206370
0341- -2 آدرس ساختمان شماره 2: كرمان پارك نشاط كوچه دبيرستان امام كوچه شماره 51 تلفن: 2222730
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي عقيق شاهين شهر (اصفهان) 0312- : شاهين شهر بلوار شهيد بهشتي (مخابرات سابق) فرعي 11 پلا كهاي 33 و 31 تلفن: 5227952 و 5224790
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علاءالدوله سمناني گرمسار www.asihe.ac.ir : 0232 نشاني اينترنتي -4533924- : گرمسار حاجي آباد سر جاده سمنان. تلفن: 7
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه اميني بهنمير بابلسر
18 و 17 گردند به ، -1 م ؤ ا سزسه دار اي خوابگاه خودگردان بوده كه هزينه آن توسط دانشجويان ت أمين خواهد شد . 2- در پايان هر ترم دانشجوياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از 19 15 و 10 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد برخوردار خواهند شد. 3- آدرس: مازندران بابلسر بهنمير بلوار امام خميني(ره) خيابان دانشگاه. ، تتلرفتينب 20 www.aab.ac.ir : 0112 نشاني اينترنتي - 5350810-5 دورنگار: 5350083 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه بحرالعلوم بروجرد 0662- 4468444 دورنگار: 4468445 -4468446- : بروجرد خيابان جعفري خيابان 17 شهريور. صندوق پستي: 439 تلفن: 4454100
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه جعفري رفسنجان
ت 1خ-فداينشفجشويهان ري كه معدل د يپلم آنان بالاتر از 17 باشد از 30 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 2- دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، دوم و يا سوم را كسب كنند به ترت ي ب از 25 و 15 درصد برخوردار مي شوند. 3- دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. 4- آدرس: رفسنجان كيلومتر 2 جاده رفسنجان يزد جنب ، يه ثابت 35
www.aj.ac.ir : 0391 نشاني اينترنتي - 3234863 دورنگار: 3230776 - شهرك نفت. صندوق پستي: 134 تلفن: 8
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه حلي چالوس 0191- : استان مازندران شهرستان چالوس كيلومتر 2 جاده چالوس- نمك آبرود پلاك 3294 . تلفن: 2227400
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه دهخدا قزوين
-1 مؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب ن ياز دانشجو يان از طر يق خوابگاه هاي خو دگردان مشكل سكونت دانشجو يان را حل نموده است . 2- بر اساس ضوابط داخل ي مصوب شورا ي
مشؤون سد، سه به دانشجو يان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 3- دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي ي ا استا ني حائز رتبه اول . از پتسختفي يف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 4- آدرس: قزوين ميدان جانبازان خيابان ايران خيابان پيروزي خيابان ول يعصر(عج) روبروي نرگس 19 www.adi.ac.ir : 0281 نشاني اينترنتي -3692395- 34145 تلفن اداره آموزش: 7 - صندوق : 1138
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني كاشان
-1 تامي پ ن سختوا يبگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل حوزه معاونت دانشجويي. 2- آدرس: كاشان كيلومتر 5 بلوار امام رضا(ع). www.feiz.ac.ir : 0361 نشاني اينترنتي - 5431070 دورنگار: 5431075 - 87135 تلفن: 4 - صندوق : 3149
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه قزويني قزوين
-1 دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف در شهريه و ساير مزاياي رفاهي بهر همند مي شوند. 2- آدرس: قزوين خيابان شهيد بابايي (دانشگاه) كوچه 27 جديد (پورمطبوعي ) پلاك
www.aqi.ac.ir : 0281 نشاني اينترنتي - 3675559 دورنگار: 3660869 - 104 تلفن: 3663832
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه مجلسي تاكستان
م 1-ي اين مؤسسه همكاري هاي لازم را در جهت تأمين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر خواهد داشت. 2- به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مؤسسه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده 0282- 5244850 دورنگار: 5237917 - نش انشيو ا د. 3- نشاني موسسه: قزوين، تاكستان، خيابان امام خميني(ره) نرسيده به تقاطع بلوار شهيد بهشتي. تلفن: 2 www.allamehmajlesi.ac.ir : ينترنتي
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه محدث نوري (ره ) نور
ا 1س-متؤيسجاسره يداراي خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به تعداد محدود مي باشد. همچنين امور دانشجويي مؤسسه مشاوره هاي لازم را به خانواد ههاي محترم دانشجو يان در تهي ه مسكن در سطح شهرستان خواهد داد . 2- دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم ، طبق آيين نامه از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد .
-3 دانشجوياني كه به نمايندگي از م ؤسسه در رقابت هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري در سطح استان و يا كشور حائز رتبه هاي اول تا سوم شوند بر اساس ضوابط م ؤسسه از تخفيف ويژه
در شهريه ي همان نيمسال تحصيلي برخوردار خواهند شد. 4- آدرس: نور خيابان شيخ فضل الله نوري ابتداي جاده چمستان پرديس دانشگاهي. www.mohaddes.ac.ir : 0122 نشاني اينترنتي - 6211860 دورنگار: 6210490 - 46418 تلفن: 4 - 46415 كدپستي 59558 - صندوق پستي: 451
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه ناييني نايين 0323- 2266930 دورنگار: 2266932 - 83915 تلفن: 1 / : نائين ميدان مدرس بلوار آي تا... خامنه اي جنب مجتمع آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي. صندوق پستي: 131
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علم و ادب نوين شيروان 0585- : استان خراسان شمالي شهرستان شيروان خيابان دور ميدان امام علي(ع) جنب رستوران ميلاد. تلفن: 6234957
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علم و فن اروميه
-1 امكان استفاده از خوابگاه ها ي خودگردان تحت نظر م ؤسسه و با هز ينه دانشجو، برا ي دانشجو يان دختر و پسر وجود دارد . 2- دانشجوياني كه معدل دوره ديپلم (فني حرفه اي ي ا كاردانش )
25 و 30 درصد، در يك نيمسال برخوردار خواهند شد . 3- بر اي دانشجو يان رتبه او ل تا سوم هر رشته در هر دوره ، 18 و 19 باشد به ترت يب از تخف يف در شهر يه ثابت به م يزان 20 ، آنان 17
40 و 30 درصد تخف يف تعلق م ي گيرد. 4- دانشجو ياني كه د ر مسابقات يا رقابت هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي، هنري و ورزشي از طرف اين ، در 2 نيمسال در شهر يه ثابت آنان به ترت يب 50
مؤسسه شركت نموده و مقام اخذ نمايند از تخفيف ويژه اي در شهريه ثابت نيمسال مربوطه برخوردار م ي گردند . 5- آدرس: ارومي ه كيلومتر 4 جاده در ي ا (چ ي چست ) جنب شهرك www.efc.ac.ir : 0441 نشاني اينترنتي - 57351 تلفن: 3514069 - آلمان آباد. كدپستي: 33746
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا گرمسار : استان سمنان شهرستان گرمسار خيابان آي تاله سعيدي كوچه شهيد كاتبي.
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان اميركلا (بابل)
- آ 1د-ر نف سرات اول تا سوم هر رشته در پا يان هر ن يمسال تحص يلي از تخف يف شهر يه برخوردار خواهند شد . 2- خواهران دانش جو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت م ؤسسه بهره مند شوند . 3 www.aryan.ac.ir : 0111 نشاني اينترنتي - 8 خط) دورنگار: 3254000 ) : مازندران بابل اميركلا كمربندي (بابل - بابلسر) نبش خيابان دانشگاه. تلفن: 3255000
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان اصفهان
1خ-وا ببگرااهساس ضوابط مصوب در ا ين مؤسسه به دانشجو يان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم، تخف يف شهر يه داده مي شود. 2- اين مؤسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه، از طر ي ق تلفن هاي خودگردان و تحت نظارت مؤسسه اقدام مي نمايد. 3- آدرس: اصفهان سپاهان شهر انتهاي بلوار غدير بلوار پاسداران جنوبي. www.sepahan.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - 6530241-2 و 6530080 دورنگار: 6530245 :
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 60
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي عين القضات ميانه . تلفن : ميانه بلوار شهداي زينبيه نرسيده به بيمارستان خات مالانبيا پايي نتر از اداره بهزيستي (مركز نگهداري معلولين) كوچه اول پلاك 7 www.eyn-ol-ghozat.ac.ir : 0423 نشاني اينترنتي - 2247591-5 و 2223366 و 2232063 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي غزالي قزوين
-1 هدايت دانشجويان به خوابگا ههاي خودگردان تحت نظارت مؤسسه. 2- به دانشجويان رتبه اول هر رشته تخفيف ويژ هاي در نيمسال بعد تعلق خواهد گرفت. 3- آدرس: قزوين شهرك
www.ghazali.ac.ir 0281- 3790291 دورنگار: 3790293 - 34718 تلفن: 2 - مينودر بالاتر از فلكه ايران دوچرخ (هما) جنب ساختمان هاي تعاوني شيشه. كدپستي: 16519
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني آبيك قزوين
و 1ي-ژبهه دانشجو يان ممتاز ش(ردتبه اول تا سوم) براساس ضوابط و مصوبات هيات امناء در هر نيمسال تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 2- دانشجوياني كه در مسابقات علمي حائز رتبه شوند از تخف ي ف 0282- 2881200 دورنگار: 2881209 - 2898511 و 10 - 34413 تلفن: 14 - نشان ب يراخوردار خواهند 3- آدرس: آبيك ميدان مادر جنب كمربندي شمالي. كدپستي: 56611 www.ghiasodin.ir : ينترنتي
اد * رمؤ سسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فاطميه شيراز 0711- : شيراز شهرك سعديه. تلفن: 66462698
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني گرگان 0171- 49175 تلفن: 2229110 دورنگار: 2232053 - 49177 صندوق پستي: 389 - : گرگان خيابان ول يعصر(عج) عدالت پنجم پلاك 155 . كدپستي: 56481
اد * رمؤ سسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فخر ايرانيان گوگان (آذرشهر) 0411- : ااينستتارنت ن آ يذربايجان شرقي كيلومتر 45 جاده خسروشهر شهرستان گوگان خيابان امام جنب بانك كشاورزي. تلفكس: 3370041 www.fakhreiranian.com: نشاني
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فخر رازي ساوه
-1 تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز. 2- مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان خواهران مي باشد. آدرس: ساوه شهرك صنعتي ساوه خيابان مهارت روبروي هتل شهر صنعتي. تلفن:
www.frs.ac.ir : 0255 نشاني اينترنتي - 2340065-6 دورنگار: 2344450
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فردوس مشهد 0511- : مشهد بلوار شهيد كلاهدوز كلاهدوز 30 . تلفن: 5 و 7291114 دورنگار: 7264134
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فرزانگان اصفهان 0334-2639954- : اصفهان جاده ذوب آهن ورودي فولادشهر روبروي ترمينال فولادشهر. تلفن: 5
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فروردين قائمشهر 47617- تلفن : قائمشهر خيابان امام(بابل) نرسيده به سه راه فيروزكوه مجتمع زحمتكش. كدپستي: 84417 www.farvardin.ac.ir : 0123 نشاني اينترنتي - 2266526 دورنگار: 2249046 - 2266527 -2266359 :
اد * رمؤ سسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج 75917- : استان كهگيلويه و بويراحمد شهرستان ياسوج بلوار س يمتري معاد شاهد 11 . كدپستي: 17487
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فضيلت سمنان 0231- 3304930 دورنگار: 3304933 - 35189 تلفن: 6 - : سمنان ميدان قومس پارك سيمرغ. كدپستي: 95985
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فن و دانش ساوه
ك1-دپ بسه تدا ينشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم تخفيف شهريه داده مي شود. 2- اين مؤسسه فاقد خوابگاه مي باشد. 3- آدرس: ساوه جنب ميدان شهرداري. www.fandanesh.ac.ir : 0255 نشاني اينترنتي - 2234540 دورنگار: 2234220 -2232620- 39157-14674 تلفن: 2232520 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي فيض الاسلام خميني شهر اصفهان
1خ-م ا يينني مؤسسه ه يچ مسئو ليتي در قبال ته يه خوابگاه ندارد . 2- به نفرات اول ت ا سوم هر رشته تخف يف شهر يه داده خواهد شد . 3- به پذ يرفته شدگان تحت پوشش كم يته امداد امام شمالي (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف 20 % تخفيف شهريه داده خواهد شد. 4- آدرس: استان اصفهان خميني شهر جنب دانشگاه صنعت ي اصفهان سه راه معلم خيابان شر يعتي www.fizoleslam.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - خيابان ساعي. تلفن: 3649263 و 3649264
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي قدر رشت (كوچصفهان) 0132- : رشت كوچصفهان بين فلكه گاز و ميدان امام رضا(ع). تلفن: 5226862
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي قدير لنگرود 44715- تلفن : لنگرود ميدان معلم بلوار كشاورز (جاده ليلاكوه) خيابان بوعلي سينا (جاده دانشكده پرستاري). صندوق پستي: 1138 www.ghadir.ac.ir : 0142-5251441-5251440-5232042 نشاني اينترنتي :
* مؤسسه آموزشت هعارالني غيردولتي - غيرانتفاعي قشم جزيره قشم www.qeshm.ac.ir : 021 نشاني اينترنتي - آدرس دفتر مركزي : خيابان انقلاب چهارراه كالج كوي البرز پلاك 26 . تلفن: 66466673
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كادوس رشت 0131- 41937 تلفن: 3224292 و 3225481 - : رشت چهارراه پورسينا خيابان پورسينا مقابل بيمارستان پورسينا پلاك 55 . كدپستي: 43448
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كار
-1 اين مؤسسه تا حد امكان در كلية واحدهاي تابعه سعي در تهية خوابگاه منحصراًً براي خواهران خواهد نمود. 2- آدرس مؤسسه در قزو ين: شهر صنعت ي البرز بلو ار سهرورد ي. تلفن
-4 0242- 0282-2225882 ر ف 3س- نآجدارنس موسسه در خرمدره: استان زنجان خرمدره خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي خيابان جانبازان شرق ي كوچ ة هشتم . تلفن : 60 و 5526550 5- آدرس دفتر مركزي: تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد 0391- آقدصرير س موسسه در : استان كرمان رفسنجان كيلومتر 4 جادة كمربندي يزد - كرمان. تلفن: 4 و 3230863 www.kar.ac.ir : 021 نشاني اينترنتي -88500970- (بخارست) خيابان دوازدهم پلاك 11 . تلفن: 3
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كارون اهواز
- د1ان- شدان جوشيان جوييان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ن يمسال مشروط به ا ينكه معدل آنها بالاتر از 17 باشد از تخف ي ف درصد ي از شهر يه ثابت در ن ي سمال بعد ي برخوردار خواهند شد . 2 كه موفق به كسب مقا م هاي اول تا سوم كشور ي يا بين المللي در رشته هاي مختلف ورزش ي، فرهنگي و هنر ي شوند از تخف يف درصد ي از شهر يه ثابت در ن يمسال بعد ي برخوردار
خواهند شد . 3- اين مؤسسه تعهد ي در قبال ت أمين خوابگاه دانشجو يي ندارد اما مساعدت هاي لازم را در جهت معرف ي دانشجو يان به خوابگاه هاي خودگردان بعمل خواهد آورد . 4- آدرس: اهواز
www.karoon.ac.ir : 0611 نشاني اينترنتي -4468665- كوي ملت (كورش) خيابان اقبال فاز 3 بين خيابان 3 و 4 كمربندي. كدپستي: 6164888518 تلفكس: 6
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كاوش محمودآباد مازندران 0121- 194 تلفن: 7734200 و 7734250 / 17485 صندوق پستي: 46315 - : محمودآباد خيابان امام روبروي پاركينگ قزوين يپور. كدپستي: 46317
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كاويان مشهد www.kavian.ac.ir : 0511 نشاني اينترنتي -8816816- : مشهد خيابان بلوار وكي لآباد خيابان كوثر نبش كوثر 13 پلاك 107 . تلفن: 8816393
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كسري رامسر : رامسر ميدان انقلاب خيابان مطهري روبروي بيمارستان امام سجاد(ع) كوچه سعداني.
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كمال اروميه 57155- تلفن : اروميه بلوار دكتر بهشتي (دانشكده) بالاتر از دانشگاه اروميه چهارراه شورا جنب بانك صادرات پلاك 18 . صندوق پستي: 1998 .0441- 3477059 و 3441872 دورنگار: 3477058 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كميل كردكوي
. ك1-دپ دا سرتايي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر و تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر. 2- آدرس: استان گلستان شهرستان كردكوي خيابان شهيد رجايي انتهاي تربيت 27 www.komeil.ac.ir : 0173 نشاني اينترنتي - 3227460 دورنگار: 3276899 -3287450- 48817-75818 تلفن: 3287460 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كوثر قزوين
75 و 50 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم ، -1 اين م ؤسسه براي دانشجويان خوابگاه در حد امكان و بطور خودگردان ت أمين نموده است . 2- به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم به ترتيب 100
34168- بتلعفد ا نرائه خواهد شد. 3- آدرس: قزوين خيابان راه آهن پايي نتر از مسجد جوادالائمه پلاك 97 . كدپستي: 86841 www.kowsar.ac.ir : 0281 نشاني اينترنتي - 2574030 دورنگار: 2575476 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كوشيار گيلاني رشت
د1ان- ب شهج وديانانشجو يان رتبهخ ا واوبگلا تها سوم هر رشته و هر ورود ي و همچن ين به مدال آوران علم ي و ورزش ي در سطح مل ي و جهان ي تخف يف در شهر يه داده خواهد شد . 2- ت أمين خوابگاه برا ي كلي ه 41639- تلفن دختر در هاي متعلق به مؤسسه صورت مي پذيرد. 3- آدرس: رشت گلسار انتهاي خيابان 86 . كدپستي: 14389 www.kooshyar.ac.ir : 0131 نشاني اينترنتي - 7234497 دورنگار: 7234501 - 7234494-7234500 و 8 :
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كومش سمنان
1خ-وا ببگها هدانشجويان رتبه اول هر دوره 25 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي شود. 2- مؤسسه هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه ندارد ولي در زمينه تهيه پانسيون و كدپست ه ياي مناسب در سطح شهر همكاري هاي لازم را بعمل خواهد آورد. 3- آدرس: سمنان ميدان اميركبير بلوار شهيد اخلاقي انتهاي خيابان اقاقيا. 0231- 4435411 دورنگار: 4459753 - 35198-47859 تلفن: 2 :
* مؤسسه آموزش عالي مؤغيسرسدهولتي - غيرانتفاعي گلستان گرگان 49175- آكددرپسست سياختمان آموزشي : گرگان بلوار شهيد كلانتري (كمربندي) شهرك شهريار روبروي پارك. صندوق پستي: 118 www.golestan.ac.ir : 0171 نشاني اينترنتي - 6627323 دورنگار: 6627322 - 49139 تلفن: 25 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي گنجنامه همدان 0811 - 8257211 دورنگار: 8266684 - : همدان خيابان بي نالنهرين پشت مسجد امام حسين(ع) بن بست رز پلاك 129 . تلفن: 13
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي لامعي گرگاني گرگان
-1 دانشجويان رتب ه هاي اول ، دوم و سوم به شرط احراز معدل 17 و به بالا، فرزندان خانواده هاي معزز شاهد و ايثارگر و برندگان مسابقا ت علمي، پژوهشي و تربيت بدني در سطح ملي و
بين المللي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود . 2- برابر آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشجويان نمونه از پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد
معاف خواهند شد. 3- مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان م يباشد. 4- آدرس: آدرس: گرگان خيابان شهيد بهشتي نرسيده به فلكه كريمي. كدپستي: 4914615414 www.lameigorgani.ac.ir : 0171 نشاني اينترنتي - 3375406 دورنگار: 3353180 - تلفن: 7
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي جدول شماره 117
صفحه 61
جدول شماره 117 - شرايط و ضوابط، آدرس و تلفن مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي اطلاع داوطلبان آزمون سال 1391
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي لقمان حكيم آق قلا
-1 خوابگاه دانشجويي ب پ صاورركت خودگردان براي دانشجويان در شهر گرگان فراهم گرديده است. 2- آدرس: استان گلستان شهرستان آ ق قلا خيابان 30 متري خرمشهر نبش 20 متري 0173-5228612- شهيد فهميده روبروي . تلفن: 3
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ليان بوشهر
-1 براي دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم ) هر ترم تخفيف ويژ هاي در شهريه در نظر گرفته م يشود. 2- اين موسسه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد. با اين حال تلاش م ي شود با تهيه
خوابگاه خودگران مبحث اسكان، ساماندهي شود. 3- آدرس: بوشهر خيابان شهيد عاشوري نژاد كوچه جنب بانك مسكن. www.ielian.ac.ir : 0711 نشاني اينترنتي - تلفن: 3535857 دورنگار: 3536122
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مارليك نوشهر 0191- 46511 تلفن: 3229726 دورنگار: 3229725 - :ا يننوتشرنهتر ي جاده نوشهر به چالوس خيابان شهيد عمادالدين كريمي قبل از هتل كوروش. كدپستي: 43514 www.marlik.ac.ir : نشاني
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مازيار رويان (نور)
م 1-ي اين مؤسسه به دانشجويان ممتاز هر ورودي در هر رشته، تخفيف ويژه در شهريه مي دهد. 2- مؤسسه داراي خوابگاه (ويژه خواهران) در يك كمپ خوابگاهي در محوطه نزديك موسسه www.maziar.ac.ir : 0122 نشاني اينترنتي -6228620- باشد. 3- آدرس: استان مازندران شهرستان نور بعد از پليس راه رويان. تلفن: 21
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي معراج سلماس 0443- : استان آذربايجان غربي شهرستان سلماس خيابان شهيد چمران روبروي پارك مولوي. تلفن: 5228588
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مفاخر رفسنجان 77177- : رفسنجان خيابان ابوذر ابوذر 24 پلاك 5. كدپستي: 38315
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مقدس اردبيلي اردبيل 0451- : اردبيل فاز 2 شهرك كارشناسان خيابان بوستان بالاتر از آت شنشاني. تلفن: 7725824
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مولانا آبيك قزوين 0282-2895219- : آبيك قزوين بلوار آي تالله طالقاني ابتداي شهرك قدس. تلفن: 22
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مهرآستان آستانه اشرفيه
تل1ف- ا نين موسسه به دانشجويان ممتاز براساس مصوبه هيات مؤسس از 30 تا 50 درصد شهريه تخفيف ويژه ارائه مي دهد. 2- آدرس: استان گيلان آستانه اشرفيه پرديس دانشگاهي. www.mehrastan.ac.ir : 021 نشاني اينترنتي - 0142 تلفن دفتر مركزي تهران: 88203605 - 4231255-7 و 4563101 دورنگار: 4233438 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مهراوران كرمان 0341- 2461236 دورنگار: 2455400 - : كرمان خيابان امام جمعه خيابان زهره كرماني غربي پلاك 40 . تلفن: 2442728
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مهرآيين بندر انزلي : استان گيلان شهرستان بندر انزلي غازيان بلوار اطباء روبروي ساحل قو نبش دريادلان يك.
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 0631- : استان خوزستان شهرستان آبادان منطقه آزاد اروند. تلفن: 3335406
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي مهرگان محلات 0866- :ا اينستترانتن يمركزي شهرستان محلات شهرك امام خميني(ره) انتهاي بلوار وليعصر(عج) روبروي نود دستگاه. تلفن: 3250570 دورنگار: 3250579 www.mehrgan.ac.ir : نشاني
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ميثاق رفسنجان
تل1ف- نداراي خوابگاه ويژه پسران. 2- آدرس: استان كرمان شهرستان رفسنجان بلوار ولايت ميدان خات مالانبياء مجتمع آموزشي سيدالشهداء. www.misagh.ac.ir : 0391 نشاني اينترنتي - 3234103 و 3234109 دورنگار: 3234102 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ميرداماد گرگان 0171-2253840-2253860-2253821- 49166 تلفن: 2244383 - : گرگان خيابان وليعصر(عج) جنب عدالت 4. كدپستي: 53989
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ميرعماد قزوين 0281-3679550- 34147 تلفن: 3669570 -4- : قزوين بلوار دانشگاه بي نالمللي امام خميني(ره) كوچه حكمت 58 پلاك 11 . كدپستي: 4555
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ميزان تبريز
-1 مؤسسه طرف قرارداد با بهترين خوابگا ههاي تبريز با تسخاب فيقف ويژه م يباشد. 2- تخفيف ويژه براي رتب ههاي اول تا سوم در هر ترم در نظر گرفته م يشود. 3- آدرس: تبريز خيابان قطران www.mizan.ac.ir : 0411 نشاني اينترنتي -5517044- 51736 تلفكس: 6 - فلكه تربيت معلم ساختمان تربيت معلم شهيد بهشتي . كدپستي: 43395
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) تبريز 10 خط) ) 0411- : تبريز خيابان راه آهن بعد از تقاطع دامپزشكي پلاك 1283 . تلفن: 4421999
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نجف آباد نجف آباد اصفهان www.ncst.ir : 0331 نشاني اينترنتي -2455447- : نجف آباد خيابان امام خميني(ره) نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي نج فآباد. تلفن: 2443774
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نژند اروميه . 40 و 42 ، : اروميه بلوار والفجر 2 كوي سوم پلا كهاي 28
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نقش جهان اصفهان
-1 مؤسسه براي دانشجويان دختر و پسر خوابگاه خودگردان (با اخذ هزينه از دانشجو) پيش بيني نموده است. 2- دانشجويان ممتاز براساس رتبه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود.
0311- 6826055 دورنگار: 6817000 - -3 آدراين ست: رانتصف يهان بهارستان خيابان وليعصر(عج) خيابان فروردين خيابان مل كالشعراي بهار پلاك 1001 . تلفن: 57 www.naghshejahan.ac.ir : نشاني
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نگين جيرفت 0348-2213377- 78617 تلفن: 2735175 - : جيرفت چهارراه دهخدا خيابان 17 شهريور بعد از ميدان 17 شهريور. كدپستي: 99176
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نوآوران كوهدشت (لرستان) www.noavaran.ac.ir : 0663 نشاني اينترنتي - : كوهدشت خيابان رهبري خيابان رازي. تلفن 6223256 و 6229890
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نور هدايت شهركرد : استان چهارمحال و بختياري شهرستان شهركرد خيابان حافظ شمالي كوچه سرباز مجتمع آموزشي خيام.
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نوين اردبيل : اردبيل شهرك كوثر روبروي نمايشگاه بي نالمللي.
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نيما محمودآباد 0122- : محمودآباد خيابان امام خميني (ره) جنب دانشگاه پيام نور. تلفن: 7789302 و 7789217
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي وحدت تربت جام 0528 -2229257- : استان خراسان رضوي شهرستان تربت جام ميدان قدس. تلفن: 2220747
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هاتف زاهدان www.hatef.ac.ir : 0541 نشاني اينترنتي - 98155 تلفن: 2416607 - : زاهدان بلوار معلم معلم 3. صندوق پستي: 1579
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هدف ساري
-1 اين مؤسسه دار اي خوابگاه خودگردان خواهران و برادران در داخل شهر سار ي م ي باشد. 2- براي نفرات اول تا سوم هر مقطع و رشته تحص يلي در هر ن يمسال و ن يز برندگان مسابقات علم ي،
. فرهنگي، ورزشي، هنري و غيره تخفيف شهريه در نظر گرفته مي شود. 3- آدرس: آدرس: ساري بلوار فر حآباد (جاده دريا) كيلومتر 5 www.hadaf.ac.ir : 0151 نشاني اينترنتي - 2133971 دورنگار: 2133979 - تلفن: 4
* مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هراز آمل
-1 به دانبرن شام جوهياني كه در دوره تحصيل رتب ه هاي اول تا پنجم را كسب نمايند، تخفيف ويژه در شهريه از 10 تا 30 درصد تعلق مي گيرد. 2- خوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان و زير نظر 46135- تدلانفشنگاه ريزي گرديده است. 3- آدرس: آدرس: آمل خيابان طالب آملي درياي 36 پلاك 9. صندوق پستي: 686 0121- 0121-3480075-3483757-2280772 دورنگار: 2284115 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هرمزان بيرجند 0561- : استان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند ميدان ابوذر خيابان مدرس. تلفن: 4430475
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان تلفن : اصفهان دروازه شيراز كيلومتر 6 جاده اصفهان ؛ شيراز بعد از پل را هآهن روبروي اداره شمار هگذاري (جنب اداره گمرك). www.hashtbehesht.ac.ir : 0311 نشاني اينترنتي - 6540168 تلفكس: 6540830 :
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هنر شيراز 0711-2341160- : شيراز بلوار كريمخان زند خيابان خيام. تلفن: 65
آ*د رمؤسسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي هيركانيا بندرگز تلفن : استان گلستان شهرستان بندرگز خيابان امام خميني(ره) خيابان شهيد كردجزي روبروي آموزش و پرورش سابق. 48719- 0173 كدپستي: 39578 - 3727701 تلفاكس: 3727702 :
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي سال 1391 پيش نويس تقاضانامه ثبت نام
صفحه 62
پيش نويس تقاضانامه ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي سال 1391
-1 نام خانوادگي: 2- نام: 3- نام پدر:
مرد 5- شماره شناسنامه: 6- سري و سريال شناسنامه: / 􀁼 زن 􀁼 -4 جنس:
8- كد ملي: -7 سال تولد: 13
زرتشتي 􀁼 مسيحي 􀁼 كليمي 􀁼 -9 داوطلبان اقليت هاي مذهبي چنانچه به سؤالات معارف غيراسلام پاسخ مي دهند، آن را مشخص نمايند:
-10 متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان و بنياد شهيد و امور ايثارگران:
فرزند جانباز 50 % و بالاتر 􀁼 جانباز 70 % و بالاتر 􀁼 جانباز 25 تا 69 % 􀁼 رزمنده (جهادگران) 􀁼 رزمنده (سپاه پاسداران) 􀁼
خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد) 􀁼 همسر شهيد 􀁼 فرزند شهيد 􀁼 همسر آزاده 􀁼 فرزند آزاده 􀁼 آزاده 􀁼 همسر جانباز 50 % و بالاتر 􀁼
ان): 􀶟􀻋 ثار 􀦶 ورا 􀥜 ید و ا 􀩀􀥭 یاد 􀶅􀶏 ی و یا 􀨗 قلاب اسلا 􀧑 داران ا 􀥫 پاه پا 􀦣 رک 􀶱􀷛􀥛 تاد 􀦣ه 􀫟􀵇􀢯􀥪 فاده از 􀣞􀨬 یان ا 􀪻 قا 􀣞􀨵 ای 􀭀 -11 كد پيگيري ايثارگري (
-12 كد محل تولد: 13 - كد محل صدور شناسنامه: 14 - كد نظام وظيفه:
محل درج كد پيگيري 13 رقمي اتباع خارجي
سايركشورها هستم. 􀁼 هند 􀁼 لبنان 􀁼 عراق 􀁼 تركيه 􀁼 پاكستان 􀁼 افغانستان 􀁼 -15 از اتباع خارجي:
جسمي و حركتي 􀁼 كم شنوا 􀁼 ناشنوا 􀁼 كم بينا 􀁼 نابينا 􀁼 بلي 17 - نوع معلوليت: 􀁼 -16 چپ دست هستم
ما) 􀣒􀦘 را􀬦 ر􀶱􀷎 ماره ٤ د 􀥷 دول 􀳰 ون اول 􀣥􀨬 اساس 􀭀 -18 كد استاني كه ديپلم خود را گرفته و يا خواهيد گرفت: (
(«ما􀣒􀦘 را􀬦 ر􀶱􀷎 ماره ٣ د 􀥷 دول 􀳰 ق با 􀦰 طا􀥡» . ت􀥥 دیده ا 􀶟􀻋 ج 􀰭ه 􀫕􀥢و􀣥􀨵 یلات دوره 􀪜􀡗􀧂 پایان 􀬓 نا􀶇􀶞 وا􀦦 و یا 􀬓􀸬 بالای کار 􀰭 􀬒 ی 􀨚ی􀪜􀡗􀧂ه 􀫛􀦤 وان ر 􀣨􀣔 اساس 􀭀 -19 كد 4 رقمي رايانه اي ديپلم: (
كد عنوان رشته كد عنوان رشته
-20 كد و عنوان رشته تحصيلي: 21 - كد و عنوان رشته امتحاني:
􀁼 آلماني 􀁼 فرانسه 􀁼 23 - زبان خارجي كه امتحان خواهم داد: انگليسي 􀁼 كاردانش 􀁼 -22 شاخه تحصيلي: فني و حرفه اي
بلي 􀁼 -24 علاقمند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي مي باشم.
-25 كدرشته محل هاي انتخابي بر اساس اولويت علاقمندي: (بر اساس جداول شماره 6 الي 115 دفترچه راهنما)
كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت كد اولويت
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
كد عنوان شهرستان
ما): 􀣒􀦘 را 􀬦 ر􀶱􀷎 ماره ٤ د 􀥷 دول 􀳰 حات و 􀣌􀪻و􀧔 اساس 􀭀 -26 كد و عنوان شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني (
-27 تلفن ثابت: 28 - تلفن همراه: 29 - كدپستي:
كد عنوان استان كد عنوان شهر
-30 آدرس محل اقامت: كد و عنوان استان: كد و عنوان شهر:
ادامه آدرس:
@ :(E-mail) -31 آدرس پست الكترونيكي


موضوعات مرتبط: <-CategoryTitle->
مطلب هفته
جواد قانع الحسيني برنامه نويس موبايل و طراح وب 1392 - 2014